- reklama -
Strona głównaEnergiaZakaz kotłów gazowych i na...

Zakaz kotłów gazowych i na węgiel. Bruksela przedstawia plan

Komisja Europejska chce dopro­wa­dzić do oszczęd­no­ści ener­gii i przy­spie­sze­nia korzy­sta­nia z odna­wial­nej ener­gii. Ma to w więk­szym stop­niu unie­za­leż­nić pań­stwa unij­ne od korzy­sta­nia z impor­to­wa­nych paliw kopal­nych, takich jak gaz. W pro­po­zy­cji zna­lazł się zakaz dla kotłów gazo­wych, na węgiel i ole­jo­wych jako samo­dziel­nych urządzeń.

Komisja pro­po­nu­je, aby w ramach pakie­tu „Gotowi na 55” zwięk­szyć głów­ny cel na 2030 r. doty­czą­cy odna­wial­nych źró­deł ener­gii z 40 do 45 proc. To prze­ło­ży się mię­dzy inny­mi na spo­so­by ogrze­wa­nia budyn­ków. W Europie gaz ziem­ny odpo­wia­da za 42 proc. ener­gii wyko­rzy­sty­wa­nej do ogrze­wa­nia domów i miesz­kań. Olej jest kolej­nym naj­waż­niej­szym pali­wem kopal­nym do ogrze­wa­nia, sta­no­wią­cym 14 proc. W Polsce jed­nak te pro­por­cje są zgo­ła inne. Nadal naj­po­pu­lar­niej­szym pali­wem jest węgiel, któ­ry w UE odpo­wia­da tyl­ko za 3 proc. ogrzewania. 

Na czym miałby polegać zakaz dla kotłów gazowych?

W wyni­ku pro­po­zy­cji Komisji zmia­ny mogą objąć pra­ce nad pakie­tem „Fit for 55” . Bruksela sta­wia na więk­sze oszczę­dza­nie ener­gii, pro­po­nu­jąc ponie­sie­nie stan­dar­dów efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ków. Najpóźniej do 2030 roku stan­dard ten ma być zero­emi­syj­ny, a w przy­pad­ku budyn­ków publicz­nych – do 2027 r. 

Propozycja wymie­nia też zaostrze­nie kra­jo­wych wyma­gań doty­czą­cych ogrze­wa­nia remon­to­wa­nych budyn­ków. Szłoby to w parze z usta­le­niem bar­dziej rygo­ry­stycz­nych wymo­gów eko­pro­jek­tu dla urzą­dzeń grzewczych. 

Rok 2029 to pro­po­no­wa­na data koń­co­wa sprze­da­ży „samo­dziel­nych” kotłów na pali­wa kopal­ne: węgiel, gaz, olej. Nie doty­czy to wyso­ko­efek­tyw­nych roz­wią­zań hybry­do­wych, czy­li np. pomp cie­pła z kotła­mi gazo­wy­mi – oce­nia Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Komisja wymie­nia też pro­po­zy­cję wyco­fa­nia do 2025 r. dopłat do takich kotłów. Zamiast tego pań­stwa mogą prze­kie­ro­wać swo­je dota­cje na pom­py ciepła. 

Czytaj tak­że: Jak zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2022 r. Przewodnik

Wprowadzenie pro­po­zy­cji daty koń­ca sprze­da­ży kotłów na pali­wa kopal­ne w 2029 ma bar­dzo klu­czo­we zna­cze­nie dla bran­ży grzew­czej w Polsce i jest waż­nym kro­kiem milo­wym, któ­ry poka­zu­je jed­no­znacz­nie i kon­se­kwent­nie obra­ny kie­ru­nek zmian w ogrze­wa­niu budyn­ków. Jednocześnie pro­po­zy­cja Komisji dot. zaka­zu dofi­na­so­wa­nia od 2025 kotłów na pali­wa kopal­ne będzie mieć istot­ne zna­cze­nie w kwe­stii przy­szłych zmian w pro­gra­mie Czyste Powietrze

Paweł Lachman, pre­zes zarzą­du PORT PC.

Węgiel w PEP 2040

Bruksela przy­po­mi­na, że już teraz moż­li­we jest wpro­wa­dze­ni zaka­zów dla uży­wa­nia kotłów na pali­wa kopal­ne. Można to zro­bić poprzez limi­ty emi­sji gazów cie­plar­nia­nych lub po pro­stu przez bez­po­śred­ni zakaz, np. kotłów na węgiel, kotłów gazo­wych i ole­jo­wych. Warto pamię­tać, że w Polsce nie­któ­re mia­sta już wpro­wa­dza­ją zakaz dla kotłów węglowych. 

Rząd liczy, że do 2030 r. kotły węglo­we prze­sta­ną być uży­wa­ne w mia­stach, nato­miast do 2040 roku – na wsiach. Takie cele zna­la­zły się w Polityce Energetycznej Państwa, ale jak dotąd rząd nie wpro­wa­dził żad­nych wią­żą­cych prze­pi­sów. Według ostat­nich danych z PEP, nie­mal jed­na pią­ta domów w mia­stach i 88 proc. na wsiach ogrze­wa się węglem. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...
A jeszcze lepsze jest to...