- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneZielony tlen i inne gazy....

Zielony tlen i inne gazy. Pierwszy taki zakład w Polsce

- reklama -

Zakład w pod­wro­cław­skich Biskupicach Podgórnych jako pierw­szy w Polsce ma zie­lo­ny cer­ty­fi­kat na pro­duk­cję gazów. Wykorzystywanie ener­gii z odna­wial­nych źró­deł pozwo­li ogra­ni­czyć emi­sje dwu­tlen­ku węgla o 99 proc. To jedy­ny cer­ty­fi­ko­wa­ny zakład w Polsce wytwa­rza­ją­cy zie­lo­ne gazy powietrzne.

Linde w Biskupicach Podgórnych pro­du­ku­je gazy powietrz­ne o obni­żo­nym śla­dzie węglo­wym, z linii “Linde Green”: tlen, azot i argon. Energia z odna­wial­nych źró­deł zasi­la ener­go­chłon­ny pro­ces sepa­ra­cji powie­trza. Każdy etap pro­duk­cji i han­dlu zakła­du w Biskupicach Podgórnych zba­dał TÜV SÜD. Audytor przy­znał cer­ty­fi­kat “Accounting EE”.

Co daje zielony certyfikat?

Linde w zakła­dzie w Biskupicach rocz­nie ogra­ni­czy emi­sje dwu­tlen­ku węgla o ponad 60 tys. ton. To rów­no­war­tość śla­du węglo­we­go pocho­dzą­ca z 7,2 tys. gospo­darstw domo­wych w cią­gu roku.

W prak­ty­ce fir­my zaopa­tru­ją­ce się w gazy z pod­wro­cław­skie­go zakła­du otrzy­mu­ją cer­ty­fi­ka­ty o ogra­ni­cze­niu emi­sji dwu­tlen­ku węgla. W opar­ciu o mie­sięcz­ne zuży­cie tle­nu, azo­tu i argo­nu mogą zaksię­go­wać swo­je reduk­cje. Gazy prze­my­sło­we Linde mają wie­le zasto­so­wań: od ratu­ją­ce­go życie tle­nu w szpi­ta­lach, poprzez gazy spe­cjal­ne wspo­ma­ga­ją­ce pro­duk­cję elek­tro­ni­ki, aż po wodór wyko­rzy­sty­wa­ny w tech­no­lo­gii czy­stych paliw.

Strategia Linde

Linde to wio­dą­cy pro­du­cent gazów prze­my­sło­wych i medycz­nych na świe­cie, któ­re­go sprze­daż w 2020 roku wynio­sła 27 miliar­dów dola­rów. Jako jedy­na fir­ma z sek­to­ra che­micz­ne­go, noto­wa­na jest w indek­sie świa­to­wych lide­rów zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju (DJSI World) nie­prze­rwa­nie od osiem­na­stu lat. Do 2028 roku zamie­rza zmniej­szyć inten­syw­ność emi­sji gazów cie­plar­nia­nych o 35 proc.

Zapłacą milion euro, by pozbyć się w mie­ście węgla

W Polsce fir­ma Linde jest obec­na od 28 lat. Posiada zakła­dy pro­duk­cyj­ne i biu­ra han­dlo­we na tere­nie całe­go kraju.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...
A jeszcze lepsze jest to...