- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneZielony tlen i inne gazy....

Zielony tlen i inne gazy. Pierwszy taki zakład w Polsce

Zakład w pod­wro­cław­skich Biskupicach Podgórnych jako pierw­szy w Polsce ma zie­lo­ny cer­ty­fi­kat na pro­duk­cję gazów. Wykorzystywanie ener­gii z odna­wial­nych źró­deł pozwo­li ogra­ni­czyć emi­sje dwu­tlen­ku węgla o 99 proc. To jedy­ny cer­ty­fi­ko­wa­ny zakład w Polsce wytwa­rza­ją­cy zie­lo­ne gazy powietrzne.

Linde w Biskupicach Podgórnych pro­du­ku­je gazy powietrz­ne o obni­żo­nym śla­dzie węglo­wym, z linii „Linde Green“: tlen, azot i argon. Energia z odna­wial­nych źró­deł zasi­la ener­go­chłon­ny pro­ces sepa­ra­cji powie­trza. Każdy etap pro­duk­cji i han­dlu zakła­du w Biskupicach Podgórnych zba­dał TÜV SÜD. Audytor przy­znał cer­ty­fi­kat „Accounting EE“.

Co daje zielony certyfikat?

Linde w zakła­dzie w Biskupicach rocz­nie ogra­ni­czy emi­sje dwu­tlen­ku węgla o ponad 60 tys. ton. To rów­no­war­tość śla­du węglo­we­go pocho­dzą­ca z 7,2 tys. gospo­darstw domo­wych w cią­gu roku.

W prak­ty­ce fir­my zaopa­tru­ją­ce się w gazy z pod­wro­cław­skie­go zakła­du otrzy­mu­ją cer­ty­fi­ka­ty o ogra­ni­cze­niu emi­sji dwu­tlen­ku węgla. W opar­ciu o mie­sięcz­ne zuży­cie tle­nu, azo­tu i argo­nu mogą zaksię­go­wać swo­je reduk­cje. Gazy prze­my­sło­we Linde mają wie­le zasto­so­wań: od ratu­ją­ce­go życie tle­nu w szpi­ta­lach, poprzez gazy spe­cjal­ne wspo­ma­ga­ją­ce pro­duk­cję elek­tro­ni­ki, aż po wodór wyko­rzy­sty­wa­ny w tech­no­lo­gii czy­stych paliw.

Strategia Linde

Linde to wio­dą­cy pro­du­cent gazów prze­my­sło­wych i medycz­nych na świe­cie, któ­re­go sprze­daż w 2020 roku wynio­sła 27 miliar­dów dola­rów. Jako jedy­na fir­ma z sek­to­ra che­micz­ne­go, noto­wa­na jest w indek­sie świa­to­wych lide­rów zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju (DJSI World) nie­prze­rwa­nie od osiem­na­stu lat. Do 2028 roku zamie­rza zmniej­szyć inten­syw­ność emi­sji gazów cie­plar­nia­nych o 35 proc.

Zapłacą milion euro, by pozbyć się w mie­ście węgla

W Polsce fir­ma Linde jest obec­na od 28 lat. Posiada zakła­dy pro­duk­cyj­ne i biu­ra han­dlo­we na tere­nie całe­go kraju.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nowy Świat (polski)

Łączna długość kanału...

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...
A jeszcze lepsze jest to...