- reklama -
Strona głównaTechnologieZ kopalni na wiatraki: górnicy...

Z kopalni na wiatraki: górnicy dostaną szkolenia

Budowa i obsłu­ga farm wia­tro­wych da szan­sę na zatrud­nie­nie oso­bom odcho­dzą­cym z gór­nic­twa. Ruszają szko­le­nia gór­ni­ków, któ­re poka­żą, jak sobie radzą pra­cow­ni­cy kopalń w nowych rolach. 

Na począ­tek pro­gra­mem zosta­nie obję­tych 16 gór­ni­ków. Zajmą się tym lider szko­leń w tym zakre­sie Windhunter Academy oraz szwedz­ka fir­ma OX2, jeden z naj­więk­szych dewe­lo­pe­rów farm wia­tro­wych w Europie. Chętnych do prze­kwa­li­fi­ko­wa­nia się szu­ka­ją wśród pra­cow­ni­ków Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

To wła­śnie dla tej gru­py fachow­ców, ener­ge­ty­ka wia­tro­wa sta­no­wi korzyst­ną alter­na­ty­wę zatrud­nie­nia. Osobom odcho­dzą­cym z gór­nic­twa daje szan­sę na prze­kwa­li­fi­ko­wa­nie i na zna­le­zie­nie nowe­go zatrud­nie­nia, poprzez dostar­cza­nie wykwa­li­fi­ko­wa­nych kadr do obsłu­gi tech­nicz­nej wybu­do­wa­nych już insta­la­cji wiatrowych.

Tomasz Guzowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Zakupu Projektów Wiatrowych, OX2.

Co obejmują szkolenia górników do pracy przy farmach wiatrowych

Program szko­le­nio­wy jest zgod­ny ze stan­dar­da­mi Global Wind Organisation, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Oznacza to, że oso­by, któ­re przej­dą kurs, będą mogły pra­co­wać przy insta­la­cji i ser­wi­so­wa­niu tur­bin na całym świe­cie. Co wię­cej, mogą pra­co­wać zarów­no przy elek­trow­niach wia­tro­wych na lądzie (onsho­re), jak na morzu (offsho­re).

czy­taj także: 

Zajęcia odby­wać się będę w Koszalinie. Kurs  obej­mie cykl zajęć z zakre­su mię­dzy inny­mi pra­cy na wyso­ko­ściach, bez­pie­czeń­stwa prze­ciw­po­ża­ro­we­go oraz pra­cy na morzu. Szkoleni gór­ni­cy zdo­bę­dą umie­jęt­no­ści obsłu­gi i ser­wi­so­wa­nia ukła­du hydrau­licz­ne­go oraz elek­trycz­ne­go w tur­bi­nie wia­tro­wej, nauczą się tak­że zasad jej instalowania.

Śląsk stoi przed dużym wyzwa­niem w dobie odcho­dze­nia od surow­ców kopal­nych, tak gospo­dar­czym, jak i spo­łecz­nym. Jednak inten­syw­ny roz­wój źró­deł odna­wial­nych – ener­ge­ty­ki wia­tro­wej, nie powi­nien być trak­to­wa­ny jako zagro­że­nie, lecz jako szan­sa na dal­szy rozwój. 

Szkolenie prze­wi­dzia­no na maj i czer­wiec bie­żą­ce­go roku. Teoretycznie, wraz z nowym cer­ty­fi­ka­tem, zaraz potem byli gór­ni­cy moga od razu szu­kać nowe­go zatrudnienia. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Widok z okna

Kupujemy domy z...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
A jeszcze lepsze jest to...