- reklama -
Strona głównaTechnologieZ kopalni na wiatraki: górnicy...

Z kopalni na wiatraki: górnicy dostaną szkolenia

Budowa i obsłu­ga farm wia­tro­wych da szan­sę na zatrud­nie­nie oso­bom odcho­dzą­cym z gór­nic­twa. Ruszają szko­le­nia gór­ni­ków, któ­re poka­żą, jak sobie radzą pra­cow­ni­cy kopalń w nowych rolach. 

Na począ­tek pro­gra­mem zosta­nie obję­tych 16 gór­ni­ków. Zajmą się tym lider szko­leń w tym zakre­sie Windhunter Academy oraz szwedz­ka fir­ma OX2, jeden z naj­więk­szych dewe­lo­pe­rów farm wia­tro­wych w Europie. Chętnych do prze­kwa­li­fi­ko­wa­nia się szu­ka­ją wśród pra­cow­ni­ków Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

To wła­śnie dla tej gru­py fachow­ców, ener­ge­ty­ka wia­tro­wa sta­no­wi korzyst­ną alter­na­ty­wę zatrud­nie­nia. Osobom odcho­dzą­cym z gór­nic­twa daje szan­sę na prze­kwa­li­fi­ko­wa­nie i na zna­le­zie­nie nowe­go zatrud­nie­nia, poprzez dostar­cza­nie wykwa­li­fi­ko­wa­nych kadr do obsłu­gi tech­nicz­nej wybu­do­wa­nych już insta­la­cji wiatrowych.

Tomasz Guzowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Zakupu Projektów Wiatrowych, OX2.

Co obejmują szkolenia górników do pracy przy farmach wiatrowych

Program szko­le­nio­wy jest zgod­ny ze stan­dar­da­mi Global Wind Organisation, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Oznacza to, że oso­by, któ­re przej­dą kurs, będą mogły pra­co­wać przy insta­la­cji i ser­wi­so­wa­niu tur­bin na całym świe­cie. Co wię­cej, mogą pra­co­wać zarów­no przy elek­trow­niach wia­tro­wych na lądzie (onsho­re), jak na morzu (offsho­re).

czy­taj także: 

Zajęcia odby­wać się będę w Koszalinie. Kurs  obej­mie cykl zajęć z zakre­su mię­dzy inny­mi pra­cy na wyso­ko­ściach, bez­pie­czeń­stwa prze­ciw­po­ża­ro­we­go oraz pra­cy na morzu. Szkoleni gór­ni­cy zdo­bę­dą umie­jęt­no­ści obsłu­gi i ser­wi­so­wa­nia ukła­du hydrau­licz­ne­go oraz elek­trycz­ne­go w tur­bi­nie wia­tro­wej, nauczą się tak­że zasad jej instalowania.

Śląsk stoi przed dużym wyzwa­niem w dobie odcho­dze­nia od surow­ców kopal­nych, tak gospo­dar­czym, jak i spo­łecz­nym. Jednak inten­syw­ny roz­wój źró­deł odna­wial­nych – ener­ge­ty­ki wia­tro­wej, nie powi­nien być trak­to­wa­ny jako zagro­że­nie, lecz jako szan­sa na dal­szy rozwój. 

Szkolenie prze­wi­dzia­no na maj i czer­wiec bie­żą­ce­go roku. Teoretycznie, wraz z nowym cer­ty­fi­ka­tem, zaraz potem byli gór­ni­cy moga od razu szu­kać nowe­go zatrudnienia. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł