- reklama -
Strona głównaPoradnikPrawie za darmo prąd i...

Prawie za darmo prąd i ciepło. Polskie pomysły

Jak pozy­skać nie­mal dar­mo­wy prąd, cie­pło i wodę? Wiąże się z tym pozy­ski­wa­nie prą­du z wła­snych odna­wial­nych źró­deł a cie­pła wte­dy, gdy jest naj­tań­sze, by zma­ga­zy­no­wać je na póź­niej. Do tego moż­na dodać uży­wa­nie wody z desz­czów­ki. To tyl­ko nie­któ­re ze spo­so­bów na rady­kal­ne zmniej­sze­nie comie­sięcz­nych rachunków. 

Jak to zro­bić? Wielki poten­cjał drze­mie cho­ciaż­by w budow­nic­twie. Samowystarczalne budyn­ki mogą stać się pol­ską spe­cjal­no­ścią dzię­ki fun­du­szom euro­pej­skim, któ­re wyda­je Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NCBR wspie­ra 9 dużych przed­się­wzięć badaw­czych.

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie gazem i nie tylko

Z jed­nej stro­ny trze­ba zna­czą­co obni­żyć zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię w budyn­kach, a z dru­giej – nie mar­no­wać tej, któ­rej uży­cie jest konieczne.

Nawet dwie trze­cie wydat­ków na ener­gię w Polsce przy­pa­da na ogrze­wa­nie. Jednym z naj­lep­szych spo­so­bów na zmia­nę tej sytu­acji jest wymia­na wen­ty­la­cji z gra­wi­ta­cyj­nej na mecha­nicz­ną. Dzięki temu zapo­trze­bo­wa­nie na cie­pło w porów­na­niu do typo­we­go budyn­ku będzie moż­na zmniej­szyć mniej wię­cej o jed­ną trze­cią, a w zimie – jesz­cze więcej.

Tradycyjna wen­ty­la­cja gra­wi­ta­cyj­na dzia­ła według praw fizy­ki. To po pro­stu zwy­kła krat­ka zamiesz­czo­na w kuch­ni czy łazien­ce. Przy wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej mamy obieg regu­lo­wa­ny przez dwa wen­ty­la­to­ry: nawiew­ny i wywiew­ny. Strumień może być regu­lo­wa­ny w har­mo­no­gra­mie dzien­nym czy tygo­dnio­wym. Daje to więc duże oszczęd­no­ści, bo wen­ty­la­cję moż­na usta­wić tak, aby pra­co­wa­ła tyl­ko wte­dy, gdy jest potrzeb­na, na przy­kład gdy ktoś prze­by­wa w poko­ju. Do tego docho­dzi zna­czą­cy odzysk ciepła. 

W przy­pad­ku zim­nych dni nie nawie­wa­my do pomiesz­cze­nia mroź­ne­go powie­trza. Jeśli to usu­wa­ne ma tem­pe­ra­tu­rę 20°C, to powie­trze nawie­wa­ne nie będzie mia­ło 2°C, ale 18°C. W ten spo­sób zapo­trze­bo­wa­nie na cie­pło z cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia będzie o wie­le mniejsze.

dr inż. Mariusz Skwarczyński z NCBR, kie­row­nik pro­jek­tu „Wentylacja dla szkół i domów”

W ramach przed­się­wzię­cia dofi­nan­so­wa­ne­go z NCBR wen­ty­la­cja mecha­nicz­na ma być zde­cen­tra­li­zo­wa­na. Oznacza to, że w przy­pad­ku budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych, brak zgo­dy jed­ne­go sąsia­da nie zablo­ku­je zaś moż­li­wo­ści insta­la­cji wen­ty­la­cji u innych.

Co cie­ka­we, w szko­łach czuj­ni­ki wen­ty­la­cji wyczu­ją, że po wej­ściu dzie­ci do sali tem­pe­ra­tu­ra wzro­sła, dla­te­go insta­la­cja będzie pra­co­wać na mniej­szych obro­tach. Dodatkowo korzy­sta­nie z pom­py powie­trza będzie o wie­le tań­sze w eks­plo­ata­cji i utrzy­ma­niu niż tra­dy­cyj­ne grzej­ni­ki opar­te na kotłow­ni węglo­wej czy gazowej.

Wymiana źródła ogrzewania

Kotły i pie­ce na pali­wa sta­łe znaj­du­ją się w 3 milio­nach pol­skich domów. W nad­zo­ro­wa­nym przez NCBR mnie przed­się­wzię­ciu rezy­gnu­je się ze spa­la­nia paliw. 

Cały budy­nek ma być zasi­la­ny pom­pa­mi cie­pła, a sys­tem wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej będzie zapro­jek­to­wa­ny tak, że nie będzie dzia­łał, gdy niko­go nie będzie w pomiesz­cze­niu. Kolejny klu­czo­wy aspekt to jak naj­więk­sze wyko­rzy­sty­wa­nie ener­gii na miej­scu. Pozwoli to unik­nąć dużych strat na prze­sy­le, któ­re wyno­szą nawet kil­ka­dzie­siąt pro­cent. Budynek będzie pro­du­ko­wał ener­gię sam, a jej nad­miar zosta­nie zma­ga­zy­no­wa­ny latem w bate­riach i wyko­rzy­sty­wa­ny zimą, gdy zapo­trze­bo­wa­nie jest większe.

Piotr Kopacz z NCBR, kie­row­nik pro­jek­tu „Budownictwo efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie i procesowo”.

W ramach przed­się­wzię­cia wybra­ni w toku postę­po­wa­nia wyko­naw­cy będą mie­li za zada­nie budo­wę czte­rech budyn­ków: spo­łecz­ne­go, senio­ral­ne­go i dwóch jed­no­ro­dzin­nych. Niemal cała woda (nawet 95%) ma zaś pocho­dzić z oczysz­czo­nej desz­czów­ki, wody sza­rej (woda z prysz­ni­ca i umy­wa­lek), a nawet wody czar­nej (woda z toa­let po oczysz­cze­niu będzie nada­wać się do pod­le­wa­nia przy­do­mo­we­go trawnika).

NCBR liczy zatem nie tyle na obni­że­nie rachun­ków za ener­gię, co wręcz ich wyeli­mi­no­wa­nie, a wiec dar­mo­wy prąd i wodę a nawet ciepło. 

Żeby osią­gnąć suk­ces, punk­tem wyj­ścia musi być zmniej­sze­nie zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię. Najlepszym na to spo­so­bem jest odpo­wied­nia ter­mo­mo­der­ni­za­cja. Szacuje się, że ok. 70 proc. budyn­ków jed­no­ro­dzin­nych w Polsce to budyn­ki cał­ko­wi­cie nie­ocie­plo­ne bądź ocie­plo­ne zde­cy­do­wa­nie zbyt cien­ki­mi war­stwa­mi izolacji.

Magazyny ciepła

Wśród przed­się­wzięć reali­zo­wa­nych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju są i te doty­czą­ce maga­zy­nów ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła. Ciepło moż­na będzie maga­zy­no­wać w wodzie, solan­ce lub mate­ria­łach zmien­no­fa­zo­wych. Najbardziej obie­cu­ją­ca – bo maga­zy­nu­ją­ca kil­ku­krot­nie wię­cej cie­pła w tej samej obję­to­ści – jest ta ostat­nia opcja. 

Niektórzy wyko­naw­cy zade­kla­ro­wa­li, że koszt cie­pła i chło­du dzię­ki zasto­so­wa­niu ich tech­no­lo­gii może wynieść zale­d­wie 350 zł rocz­nie. Potencjalnie za taką wła­śnie kwo­tę moż­na więc zapew­nić sobie cie­pło w chłod­ne dni, kli­ma­ty­za­cję w upal­ne dni i cie­płą wodę każ­de­go dnia roku. 

Czytaj tak­że: Wodorowy kocioł ogrze­je domy?

Warto jed­nak dodać, że tak niskie opła­ty doty­czą maga­zy­no­wa­nia sezo­no­we­go, np. przez pół roku. Być może lep­szym roz­wią­za­niem jest więc maga­zy­no­wa­nie cie­pła w krót­szej per­spek­ty­wie, czy­li dobo­wo bądź tygo­dnio­wo. Wówczas wiel­kość takie­go maga­zy­nu jest o wie­le mniej­sza – wyno­si mniej wię­cej 100 cm x 50 cm x 80 cm. Natomiast cena rocz­na cie­pła i chło­du będzie 3–4 razy wyż­sza niż w przy­pad­ku maga­zy­nu sezo­no­we­go, ale sam sys­tem jest o wie­le tań­szy, prost­szy i mniejszy.

Darmowy prąd w magazynach energii

Do tego docho­dzi przed­się­wzię­cie „Magazynowanie ener­gii elek­trycz­nej”. Zakłada ono stwo­rze­nie opar­te­go nie­mal w cało­ści na dostęp­nych w Polsce surow­cach maga­zy­nu ener­gii elek­trycz­nej, któ­ry pomie­ści 15 kWh. Tyle ener­gii powin­no wystar­czyć tra­dy­cyj­ne­mu gospo­dar­stwu domo­we­mu przy­naj­mniej na jeden dzień.

Nie cho­dzi nam o to, żeby korzy­stać z bate­rii cały czas i odciąć się od sie­ci. Tak może być kie­dyś, w przy­szło­ści. Na teraz naszym celem jest wpię­cie bate­rii do sys­te­mu elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go po stro­nie użyt­kow­ni­ka. Czyli podob­nie jak na to miej­sce w przy­pad­ku foto­wol­ta­iki. Najpierw wyko­rzy­stu­je­my więc ener­gię lokal­nie, na miej­scu, dopie­ro potem jej nad­miar maga­zy­nu­je­my, a odda­nie do sie­ci nastę­pu­je na samym końcu

dr Maciej Chmieliński z NCBR, kie­row­nik pro­jek­tu „Magazynowanie ener­gii elektrycznej”.

Oczywiście wspo­mnia­ne roz­wią­za­nia nie są na ten moment ide­al­ne. Część z nich o wie­le łatwiej zasto­so­wać w nowym budow­nic­twie niż w sta­rych kamie­ni­cach w cen­trach miast. Na [rzy­kład dostar­cza­ją­ce dar­mo­wy prąd pane­le foto­wol­ta­icz­ne, ale tak­że kolek­to­ry sło­necz­ne, maga­zy­ny ener­gii czy pom­py cie­pła. To pro­duk­ty, któ­re sta­ły się bar­dziej efek­tyw­ne i tańsze. 

Warto mieć też na uwa­dze, że choć począt­ko­we kosz­ty inwe­sty­cji mogą wyda­wać się duże, to w dłuż­szej per­spek­ty­wie zwró­cą się one z nawiąz­ką. Niektóre roz­wią­za­nia mogą „spła­cić się” w cią­gu kil­ku lat, inne w cią­gu kil­ku­na­stu. Już teraz są to więc tech­no­lo­gie, któ­re mogą zain­te­re­so­wać wie­le osób w Polsce.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...
A jeszcze lepsze jest to...