- reklama -
Strona głównaEmisja CO2 na świecieZagęszczamy, zagęszczamy...

Zagęszczamy, zagęszczamy…

Poziom gazów cie­plar­nia­nych w atmos­fe­rze sko­czył w ubie­głym roku naj­bar­dziej od trzy­na­stu lat. W cią­gu ostat­nie­go pół­wie­cza tyl­ko dwa lata były takie złe dla powietrza.

Amerykanie zba­da­li powie­trze nad Hawajami (ech!), mie­rząc jak co roku licz­bę czą­ste­czek dwu­tlen­ku węgla. Okazało się, że poziom CO2 sko­czył w 2012 roku o 2,67 czą­stecz­ki na milion do 395 czą­ste­czek CO2 na milion w atmos­fe­rze.  To dru­gi naj­gor­szy wynik od 1959 roku, kie­dy roz­po­czę­to pomia­ry. Gorszy był tyl­ko 1998 rok.

Amerykanie chcą mieć dobry wynik, dla­te­go bada­ją powie­trze nad wyspa­mi na Pacyfiku, z dala od cywi­li­za­cji. W rze­czy­wi­sto­ści, powie­trze nad mia­sta­mi w Ameryce i Europie jest jesz­cze bar­dziej gęste od gazów cie­plar­nia­nych. Niestety, potwier­dza­ją to tak­że dane z Unii Europejskiej. Wstępne sza­cun­ki wska­zu­ją na to, że emi­sje CO2 w ubie­głym roku wzro­sły w 18 kra­jach. Niemcy jako pierw­si opu­bli­ko­wa­li swój wynik. Skrupulatnie pod­li­czy­li nawet, że skok zanie­czysz­czeń dwu­tlen­kiem węgla nie wyni­ka z zamknię­cia przez nich kil­ku elek­trow­ni jądro­wych tyl­ko z dłu­giej i mroź­nej zimy.

Unijna komi­sarz ds. kli­ma­tu może jed­nak sprze­da­wać histo­ryj­kę suk­ce­su. Przemysł obję­ty w Unii Europejskiej limi­ta­mi CO2 praw­do­po­dob­nie wyemi­to­wał w 2012 roku mniej tego gazu (o 1,4 proc.). Nie ma to jed­nak żad­ne­go prze­ło­że­nia na zmia­ny kli­ma­tu, bo wię­cej kop­ci teraz trans­port, rol­nic­two i my sami ogrze­wa­jąc nasze domy.

Warto też przy­po­mnieć, że Polska, któ­ra węglem stoi, nie mie­ści się w pierw­szej dzie­siąt­ce tru­ci­cie­li. Listę otwie­ra­ją Chiny, za nimi Stany Zjednoczone i Indie. Z państw euro­pej­skich zmie­ści­ły się w niej Niemcy i Wielka Brytania. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
A jeszcze lepsze jest to...