- reklama -
Strona głównaEmisja CO2 na świecieZagęszczamy, zagęszczamy...

Zagęszczamy, zagęszczamy…

Poziom gazów cie­plar­nia­nych w atmos­fe­rze sko­czył w ubie­głym roku naj­bar­dziej od trzy­na­stu lat. W cią­gu ostat­nie­go pół­wie­cza tyl­ko dwa lata były takie złe dla powietrza.

Amerykanie zba­da­li powie­trze nad Hawajami (ech!), mie­rząc jak co roku licz­bę czą­ste­czek dwu­tlen­ku węgla. Okazało się, że poziom CO2 sko­czył w 2012 roku o 2,67 czą­stecz­ki na milion do 395 czą­ste­czek CO2 na milion w atmos­fe­rze.  To dru­gi naj­gor­szy wynik od 1959 roku, kie­dy roz­po­czę­to pomia­ry. Gorszy był tyl­ko 1998 rok.

Amerykanie chcą mieć dobry wynik, dla­te­go bada­ją powie­trze nad wyspa­mi na Pacyfiku, z dala od cywi­li­za­cji. W rze­czy­wi­sto­ści, powie­trze nad mia­sta­mi w Ameryce i Europie jest jesz­cze bar­dziej gęste od gazów cie­plar­nia­nych. Niestety, potwier­dza­ją to tak­że dane z Unii Europejskiej. Wstępne sza­cun­ki wska­zu­ją na to, że emi­sje CO2 w ubie­głym roku wzro­sły w 18 kra­jach. Niemcy jako pierw­si opu­bli­ko­wa­li swój wynik. Skrupulatnie pod­li­czy­li nawet, że skok zanie­czysz­czeń dwu­tlen­kiem węgla nie wyni­ka z zamknię­cia przez nich kil­ku elek­trow­ni jądro­wych tyl­ko z dłu­giej i mroź­nej zimy.

Unijna komi­sarz ds. kli­ma­tu może jed­nak sprze­da­wać histo­ryj­kę suk­ce­su. Przemysł obję­ty w Unii Europejskiej limi­ta­mi CO2 praw­do­po­dob­nie wyemi­to­wał w 2012 roku mniej tego gazu (o 1,4 proc.). Nie ma to jed­nak żad­ne­go prze­ło­że­nia na zmia­ny kli­ma­tu, bo wię­cej kop­ci teraz trans­port, rol­nic­two i my sami ogrze­wa­jąc nasze domy.

Warto też przy­po­mnieć, że Polska, któ­ra węglem stoi, nie mie­ści się w pierw­szej dzie­siąt­ce tru­ci­cie­li. Listę otwie­ra­ją Chiny, za nimi Stany Zjednoczone i Indie. Z państw euro­pej­skich zmie­ści­ły się w niej Niemcy i Wielka Brytania. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kopciuchy mają zniknąć z domów w województwie mazowieckim. Małopolska uchwała antysmogowa wydłużyła do maja 2024 roku możliwość używania kopciuchów. Mimo to...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

2022

Bądź zmianą, którą...
A jeszcze lepsze jest to...