- reklama -
Strona głównaEcoLifeKupujemy nowy sprzęt, a co...

Kupujemy nowy sprzęt, a co z naprawą?

- reklama -

Posiadamy coraz wię­cej sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go. W ubie­głym roku Polacy kupi­li aż 13 mln róż­nych elek­tro­nicz­nych urzą­dzeń, na któ­re wyda­li­śmy 13,6 mld zł – poda­je APPLIA, zwią­zek pra­co­daw­ców AGD. A co, jeśli zepsu­je nam się urzą­dze­nie? Łatwy dostęp do usług ser­wi­so­wych to kom­fort i bezpieczeństwo.

Nowy sprzęt i nowe technologie

W miej­sce kra­jo­wych czy zagra­nicz­nych wyjaz­dów wypo­czyn­ko­wych, wyjść do teatru, restau­ra­cji lub kina czę­sto woli­my zaku­py – wska­zu­ją eks­per­ci. Sprzęt AGD i RTV to jed­na z naj­le­piej sprze­da­ją­cych się w ostat­nich mie­sią­cach kate­go­rii. Zaczęły poja­wiać się zupeł­nie nowe gru­py pro­duk­to­we, takie jak np. suszar­ki do ubrań czy sprzęt medyczny.

Sprzęt elek­tro­nicz­ny chęt­nie kupu­ją też senio­rzy – poka­zu­je bada­nie Seniorów spo­sób na „COŚ się zepsu­ło”, prze­pro­wa­dzo­ne na zle­ce­nie TAURONA. Seniorzy chęt­nie się­ga­ją po nowe tech­no­lo­gie, ponie­waż pra­wie wszy­scy senio­rzy dzię­ki Internetowi kon­tak­tu­ją się z rodzi­ną lub zna­jo­my­mi. Aż 87 proc. respon­den­tów robi to za pośred­nic­twem tele­fo­nu komór­ko­we­go. Z kolei kom­pu­te­ry sta­cjo­nar­ne czy lap­to­py naj­czę­ściej spraw­dza­ją się przy wyszu­ki­wa­niu waż­nych infor­ma­cji prak­tycz­nych – czy­ta­my w rapor­cie. 30 proc. bada­nych przy­zna­ło, że w cią­gu roku kupi­ło nowy sprzęt RTV/​AGD. .

Co, jeśli sprzęt się zepsuje? 

Niemal co trze­ci ankie­to­wa­ny przy­znał, że kupił nowy sprzęt, ponie­waż chciał mieć jego now­szy model. Znaczna część senio­rów pla­no­wa­ła napra­wić dotych­czas uży­wa­ny sprzęt, ale oka­za­ło się to nie­moż­li­we lub za dro­gie. Co trze­ci bada­ny przy­znał, że zda­rzy­ło mu się szu­kać fachow­ca przez Internet – czy­ta­my w rapor­cie Seniorów spo­sób na „COŚ się zepsu­ło”.

Koniec posta­rza­nia sprzętu?

Pierwsza myśl, jaka czę­sto się poja­wia, to napra­wa sprzę­tu na wła­sną rękę lub z pomo­cą rodzi­ny. Polacy nie są tu wyjąt­kiem, podob­nie jest w innych kra­jach. Na przy­kład we Francji bada­nia agen­cji ADEME poka­za­ły, że ponad poło­wa kon­su­men­tów pró­bu­je napra­wy wła­snym spo­so­bem. W Polsce bada­nie TAURONA poka­za­ło, że w przy­pad­ku awa­rii senio­rzy naj­czę­ściej szu­ka­ją pomo­cy u fachow­ców (49%) lub zwra­ca­ją się o nią bez­po­śred­nio do człon­ków naj­bliż­szej rodzi­ny (48%).

Naprawa sprzę­tu się opła­ca, to tań­szy i eko­lo­gicz­ny wybór. W ten spo­sób uni­ka­my pro­duk­cji elek­tro­śmie­ci, któ­rych rocz­nie na świe­cie powsta­je ponad 54 milio­nów ton metrycz­nych i jeśli nic nie zmie­ni­my to w 2030 roku będzie to już 74 mln ton. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Jesienne róże

(...) A staruszka...
A jeszcze lepsze jest to...