- reklama -
Strona głównaEcoLifeKupujemy nowy sprzęt, a co...

Kupujemy nowy sprzęt, a co z naprawą?

Posiadamy coraz wię­cej sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go. W ubie­głym roku Polacy kupi­li aż 13 mln róż­nych elek­tro­nicz­nych urzą­dzeń, na któ­re wyda­li­śmy 13,6 mld zł – poda­je APPLIA, zwią­zek pra­co­daw­ców AGD. A co, jeśli zepsu­je nam się urzą­dze­nie? Łatwy dostęp do usług ser­wi­so­wych to kom­fort i bezpieczeństwo.

Nowy sprzęt i nowe technologie

W miej­sce kra­jo­wych czy zagra­nicz­nych wyjaz­dów wypo­czyn­ko­wych, wyjść do teatru, restau­ra­cji lub kina czę­sto woli­my zaku­py – wska­zu­ją eks­per­ci. Sprzęt AGD i RTV to jed­na z naj­le­piej sprze­da­ją­cych się w ostat­nich mie­sią­cach kate­go­rii. Zaczęły poja­wiać się zupeł­nie nowe gru­py pro­duk­to­we, takie jak np. suszar­ki do ubrań czy sprzęt medyczny.

Sprzęt elek­tro­nicz­ny chęt­nie kupu­ją też senio­rzy – poka­zu­je bada­nie Seniorów spo­sób na „COŚ się zepsu­ło”, prze­pro­wa­dzo­ne na zle­ce­nie TAURONA. Seniorzy chęt­nie się­ga­ją po nowe tech­no­lo­gie, ponie­waż pra­wie wszy­scy senio­rzy dzię­ki Internetowi kon­tak­tu­ją się z rodzi­ną lub zna­jo­my­mi. Aż 87 proc. respon­den­tów robi to za pośred­nic­twem tele­fo­nu komór­ko­we­go. Z kolei kom­pu­te­ry sta­cjo­nar­ne czy lap­to­py naj­czę­ściej spraw­dza­ją się przy wyszu­ki­wa­niu waż­nych infor­ma­cji prak­tycz­nych – czy­ta­my w rapor­cie. 30 proc. bada­nych przy­zna­ło, że w cią­gu roku kupi­ło nowy sprzęt RTV/​AGD. .

Co, jeśli sprzęt się zepsuje? 

Niemal co trze­ci ankie­to­wa­ny przy­znał, że kupił nowy sprzęt, ponie­waż chciał mieć jego now­szy model. Znaczna część senio­rów pla­no­wa­ła napra­wić dotych­czas uży­wa­ny sprzęt, ale oka­za­ło się to nie­moż­li­we lub za dro­gie. Co trze­ci bada­ny przy­znał, że zda­rzy­ło mu się szu­kać fachow­ca przez Internet – czy­ta­my w rapor­cie Seniorów spo­sób na „COŚ się zepsu­ło”.

Koniec posta­rza­nia sprzętu?

Pierwsza myśl, jaka czę­sto się poja­wia, to napra­wa sprzę­tu na wła­sną rękę lub z pomo­cą rodzi­ny. Polacy nie są tu wyjąt­kiem, podob­nie jest w innych kra­jach. Na przy­kład we Francji bada­nia agen­cji ADEME poka­za­ły, że ponad poło­wa kon­su­men­tów pró­bu­je napra­wy wła­snym spo­so­bem. W Polsce bada­nie TAURONA poka­za­ło, że w przy­pad­ku awa­rii senio­rzy naj­czę­ściej szu­ka­ją pomo­cy u fachow­ców (49%) lub zwra­ca­ją się o nią bez­po­śred­nio do człon­ków naj­bliż­szej rodzi­ny (48%).

Naprawa sprzę­tu się opła­ca, to tań­szy i eko­lo­gicz­ny wybór. W ten spo­sób uni­ka­my pro­duk­cji elek­tro­śmie­ci, któ­rych rocz­nie na świe­cie powsta­je ponad 54 milio­nów ton metrycz­nych i jeśli nic nie zmie­ni­my to w 2030 roku będzie to już 74 mln ton. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
A jeszcze lepsze jest to...