- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneLiczą na wodór, reaktory jądrowe...

Liczą na wodór, reaktory jądrowe i magazyny energii

Polska spół­ka che­micz­na CIECH, zna­na z pro­duk­cji mie­dzy inny­mi soli i sody, pla­nu­je osią­gnąć do 2040 roku neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną. Teraz korzy­sta z węgla i gazu, ale w przy­szło­ści liczy na komer­cja­li­za­cję nowych roz­wią­zań: wodo­ru, małych reak­to­rów jądro­wych czy wydaj­nych maga­zy­nów energii.

CIECH w nowej stra­te­gii ESG zapo­wie­dział zmniej­sze­nie ilo­ści potrzeb­nej ener­gii w pro­ce­sach pro­duk­cji, ochro­nę zaso­bów natu­ral­nych, wdra­ża­nie gospo­dar­ki obie­gu zamknię­te­go. Cele wpi­su­ją się w zało­że­nia „Agendy 2030 na rzecz zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju”, przy­go­to­wa­nej przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Wierzymy, że biz­nes powi­nien być pio­nie­rem w wyzna­cza­niu tren­dów i pro­mo­wa­niu dzia­łań, któ­re pomo­gą zmie­niać nasze oto­cze­nie na lep­sze, w per­spek­ty­wie kolej­nych dekad i dla następ­nych poko­leń – Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH.

Jak będzie wyglądała dekarbonizacja

W czę­ści śro­do­wi­sko­wej stra­te­gia ESG Grupy kon­cen­tru­je się na celach zwią­za­nych z dekar­bo­ni­za­cją. Do roku 2026 spół­ka zamie­rza obni­żyć emi­sje dwu­tlen­ku węgla o 33 proc. Do roku 2033 CIECH ma odejść od węgla w pro­ce­sach pro­duk­cji, a do 2040 – osią­gnąć neu­tral­ność klimatyczną.

Strategię dekar­bo­ni­za­cji reali­zu­je­my od 2019 roku. Łącząc duże ini­cja­ty­wy pole­ga­ją­ce na m.in. wpro­wa­dze­niu gazu do mik­su ener­ge­tycz­ne­go czy pozy­ski­wa­niu pary z insta­la­cji do ter­micz­ne­go prze­twa­rza­nia odpa­dów, z dzie­siąt­ka­mi mniej­szych dzia­łań, chce­my do 2026 roku obni­żyć emi­syj­ność o co naj­mniej jed­ną trze­cią – Mirosław Skowron, CIECH. 

Ważnym ele­men­tem nowej stra­te­gii jest rów­nież sys­te­ma­tycz­ne zmniej­sza­nie, w uję­ciu rocz­nym, ilo­ści ener­gii wyko­rzy­sty­wa­nej w pro­ce­sach pro­duk­cyj­nych. W tym celu Grupa pla­nu­je wyko­rzy­stać naj­bar­dziej efek­tyw­ne dostęp­ne tech­no­lo­gie. CIECH będzie też sys­te­ma­tycz­nie zmniej­szać wyko­rzy­sta­nie zaso­bów natu­ral­nych. Grupa posta­wi też we współ­pra­cy z klien­ta­mi i part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi na gospo­dar­kę obie­gu zamkniętego.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...
A jeszcze lepsze jest to...