- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneLiczą na wodór, reaktory jądrowe...

Liczą na wodór, reaktory jądrowe i magazyny energii

Polska spół­ka che­micz­na CIECH, zna­na z pro­duk­cji mie­dzy inny­mi soli i sody, pla­nu­je osią­gnąć do 2040 roku neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną. Teraz korzy­sta z węgla i gazu, ale w przy­szło­ści liczy na komer­cja­li­za­cję nowych roz­wią­zań: wodo­ru, małych reak­to­rów jądro­wych czy wydaj­nych maga­zy­nów energii.

CIECH w nowej stra­te­gii ESG zapo­wie­dział zmniej­sze­nie ilo­ści potrzeb­nej ener­gii w pro­ce­sach pro­duk­cji, ochro­nę zaso­bów natu­ral­nych, wdra­ża­nie gospo­dar­ki obie­gu zamknię­te­go. Cele wpi­su­ją się w zało­że­nia „Agendy 2030 na rzecz zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju”, przy­go­to­wa­nej przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Wierzymy, że biz­nes powi­nien być pio­nie­rem w wyzna­cza­niu tren­dów i pro­mo­wa­niu dzia­łań, któ­re pomo­gą zmie­niać nasze oto­cze­nie na lep­sze, w per­spek­ty­wie kolej­nych dekad i dla następ­nych poko­leń – Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH.

Jak będzie wyglądała dekarbonizacja

W czę­ści śro­do­wi­sko­wej stra­te­gia ESG Grupy kon­cen­tru­je się na celach zwią­za­nych z dekar­bo­ni­za­cją. Do roku 2026 spół­ka zamie­rza obni­żyć emi­sje dwu­tlen­ku węgla o 33 proc. Do roku 2033 CIECH ma odejść od węgla w pro­ce­sach pro­duk­cji, a do 2040 – osią­gnąć neu­tral­ność klimatyczną.

Strategię dekar­bo­ni­za­cji reali­zu­je­my od 2019 roku. Łącząc duże ini­cja­ty­wy pole­ga­ją­ce na m.in. wpro­wa­dze­niu gazu do mik­su ener­ge­tycz­ne­go czy pozy­ski­wa­niu pary z insta­la­cji do ter­micz­ne­go prze­twa­rza­nia odpa­dów, z dzie­siąt­ka­mi mniej­szych dzia­łań, chce­my do 2026 roku obni­żyć emi­syj­ność o co naj­mniej jed­ną trze­cią – Mirosław Skowron, CIECH. 

Ważnym ele­men­tem nowej stra­te­gii jest rów­nież sys­te­ma­tycz­ne zmniej­sza­nie, w uję­ciu rocz­nym, ilo­ści ener­gii wyko­rzy­sty­wa­nej w pro­ce­sach pro­duk­cyj­nych. W tym celu Grupa pla­nu­je wyko­rzy­stać naj­bar­dziej efek­tyw­ne dostęp­ne tech­no­lo­gie. CIECH będzie też sys­te­ma­tycz­nie zmniej­szać wyko­rzy­sta­nie zaso­bów natu­ral­nych. Grupa posta­wi też we współ­pra­cy z klien­ta­mi i part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi na gospo­dar­kę obie­gu zamkniętego.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...
A jeszcze lepsze jest to...