- reklama -
Strona głównaEcoLifeKup, zużyj i wyrzuć. Ten...

Kup, zużyj i wyrzuć. Ten model się kończy

Jeśli nadal będzie­my korzy­stać z zaso­bów tak jak teraz, to do 2050 r. będzie­my potrze­bo­wać trzech Ziem. Tradycyjny, linio­wy mode­lu eko­no­micz­ny opie­ra się na sche­ma­cie „weź-​wyprodukuj-​zużyj-​wyrzuć”. Jego pod­sta­wą jest duża ilość tanich, łatwo dostęp­nych mate­ria­łów i ener­gii. Jedna z prak­tyk to na przy­kład posta­rza­nie pro­duk­tów, by sprze­dać ich jak najwięcej. 

Unia Europejska chce przejść do gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym. To ozna­cza dzie­le­nie się, poży­cza­nie (leasing), ponow­ne wyko­rzy­sta­nie, napra­wę, odna­wia­nie i recy­kling oraz korzy­sta­nie z pro­duk­tów tak dłu­go, jak to możliwe. 

Postarzanie produktów

Propozycja to roz­sze­rze­nie dyrek­ty­wy w spra­wie eko­pro­jek­tu (pro­jek­to­wa­nia pro­duk­tów). Europosłowie popar­li zwal­cza­nie prak­tyk obej­mu­ją­cych pla­no­wa­ne posta­rza­nie pro­duk­tów. Chcą popra­wy ich trwa­ło­ści, a tak­że wzmoc­nie­nia praw kon­su­men­tów w ramach tzw. pra­wa do naprawy.

Zepsuta pral­ka, lodów­ka, zmy­war­ka. Sprawdź, co możesz zrobić

Zdaniem euro­de­pu­to­wa­nych kon­su­men­ci mają pra­wo do odpo­wied­nich infor­ma­cji o wpły­wie na śro­do­wi­sko pro­duk­tów i usług, któ­re kupu­ją. W tym celu zwró­ci­li się do Komisji o przed­sta­wie­nie pro­po­zy­cji wal­ki z tzw. gre­en­wa­shin­giem, czy­li prak­ty­ką przed­sta­wia­nia się przez fir­my jako bar­dziej przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska niż w rzeczywistości.

Plan dzia­ła­nia Komisji okre­śla sie­dem obszarów.

Tworzywa sztuczne

Europosłowie popie­ra­ją euro­pej­ską stra­te­gię na rzecz two­rzyw sztucz­nych. Celem jest dopro­wa­dze­nie do zaprze­sta­nia sto­so­wa­nia mikro­dro­bin pla­sti­ku i reduk­cja jego wykorzystania.

Tekstylia

Do pro­duk­cji wyro­bów tek­styl­nych potrze­ba dużo surow­ców i wody. Teraz mniej niż 1 proc. tego typu pro­duk­tów pocho­dzi z recyklingu. 

Prawo do naprawy elektroniki

Odpady elek­tro­nicz­ne i elek­trycz­ne, czy­li e‑odpady, to naj­szyb­ciej rosną­cy stru­mień odpa­dów w UE. Jednocześnie mniej niż 40 proc. z nich jest pod­da­wa­nych recy­klin­go­wi. Posłowie chcą, aby UE pro­mo­wa­ła dłuż­szą żywot­ność pro­duk­tów dzię­ki moż­li­wo­ści ponow­ne­go uży­cia i naprawy.

Żywność

Szacuje się, że w UE mar­nu­je się 20 proc. żyw­no­ści. Europosłowie wezwa­li do zmniej­sze­nia tej ilo­ści o poło­wę do 2030 r. w ramach stra­te­gii „od pola do sto­łu”.

Opakowania

Do 2030 r. wszyst­kie opa­ko­wa­nia na ryn­ku UE będą eko­no­micz­nie nada­wać się do ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia lub recyklingu.

Baterie i pojazdy

Proponuje się, by mate­ria­ły wszyst­kich aku­mu­la­to­rów na ryn­ku UE mia­ły niski ślad węglo­wy, a ich pro­duk­cja była zgod­na z pra­wa­mi czło­wie­ka oraz nor­ma­mi spo­łecz­ny­mi i ekologicznymi.

Budynki

Budownictwo odpo­wia­da za ponad 35 proc. wszyst­kich odpa­dów w UE. Posłowie chcą m.in. reduk­cji śla­du węglo­we­go mate­ria­łów budowlanych.

Gospodarka odpadami

UE wytwa­rza ponad 2,5 miliar­da ton odpa­dów rocz­nie, głów­nie z gospo­darstw domo­wych. Posłowie wezwa­li kra­je UE do zwięk­sze­nia wyso­kiej jako­ści recy­klin­gu oraz odej­ścia od skła­do­wa­nia i zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia spa­la­nia odpadów.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...
A jeszcze lepsze jest to...