- reklama -
Strona głównaŚwiatUkraińskie elektrownie atomowe: gdzie są...

Ukraińskie elektrownie atomowe: gdzie są i jak pracują?

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) na bie­żą­co dosta­je infor­ma­cje, jak pra­cu­ją ukra­iń­skie elek­trow­nie ato­mo­we. Poziomy pro­mie­nio­wa­nia we wszyst­kich elek­trow­niach Ukrainy są w nor­mal­nym zakresie.

Dyrektor gene­ral­ny MAEA Rafael Mariano Grossi regu­lar­nie dosta­je infor­ma­cje od ukra­iń­skie­go nad­zo­ru jądro­we­go. Niedawno naj­więk­sza ukra­iń­ska elek­trow­nia jądro­wa stra­ci­ła połą­cze­nie z jed­ną linią ener­ge­tycz­ną. Dwie zewnętrz­ne linie ener­ge­tycz­ne, w tym jed­na w sta­nie goto­wo­ści, są nadal dostęp­ne dla Elektrowni Jądrowej Zaporoże. Nie ma obaw doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa – prze­ka­zał ukra­iń­ski regulator. 

Czytaj tak­że: Jakie jest pro­mie­nio­wa­nie w Polsce i w Europie

Największa elektrownia jądrowa

Siły rosyj­skie prze­ję­ły 4 mar­ca kon­tro­lę nad elek­trow­nią jądro­wą Zaporoże. Ta elek­trow­nia ato­mo­wa posia­da 4 linie ener­ge­tycz­ne wyso­kie­go napię­cia (750 kV) oraz jed­ną w sta­nie goto­wo­ści. Dwie linie zosta­ły wcze­śniej uszko­dzo­ne, ale dwie pozo­sta­łe zapew­nia­ją bez­piecz­ną pra­cę elek­trow­ni. Podobnie jak inne ukra­iń­skie elek­trow­nie ato­mo­we i w innych czę­ściach świa­ta, Zaporoże posia­da rów­nież zapa­so­we gene­ra­to­ry diesla.

Z sze­ściu reak­to­rów obec­nie dzia­ła­ją dwa. Zmniejszyły pro­duk­cję ener­gii do 500 MW każ­dy – oko­ło poło­wy ich mak­sy­mal­nej mocy.

Przedstawiciele rosyj­skiej pań­stwo­wej spół­ki jądro­wej Rosatom nadal są obec­ni w elek­trow­ni jądro­wej. Jednocześnie pra­cu­je tam wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­na ukra­iń­ska kadra. Co wię­cej, Ukraina nie zwró­ci­ła się do Federacji Rosyjskiej o żad­ne wspar­cie doty­czą­ce ukra­iń­skich elek­trow­ni ato­mo­wych – ani tech­nicz­ne, ani dorad­cza, ani żad­ne inne.

Elektrownia atomowa Czarnobyl

Siły rosyj­skie prze­ję­ły na pół­no­cy Ukrainy kon­tro­lę nad elek­trow­nią jądro­wą w Czarnobylu 24 lute­go. Inżynierom uda­ło się wzno­wić regu­lar­ne dosta­wy ener­gii do tego wyłą­czo­ne­go od daw­na obiek­tu, ponie­waż w 1986 roku mia­ła miej­sce awa­ria w Czarnobylu. Dopływ prą­du jest jed­nak bar­dzo waż­ny, by utrzy­mać kon­tro­lę nad sys­te­ma­mi bezpieczeństwa. 

Elektrownia ato­mo­wa w Czarnobylu stra­ci­ła całe zasi­la­nie zewnętrz­ne 9 mar­ca i sko­rzy­sta­no wów­czas z gene­ra­to­rów die­sla w celu zapew­nie­nia zasi­la­nia awa­ryj­ne­go. Kilka dni póź­niej ukra­iń­scy spe­cja­li­ści napra­wi­li jed­ną z dwóch uszko­dzo­nych linii. Jak poda­je MAEA, 14 mar­ca wzno­wio­no zewnętrz­ne dosta­wy ener­gii elektrycznej.

Ukraińscy pra­cow­ni­cy nadal pra­cu­ją w zakła­dzie gospo­da­ro­wa­nia odpa­da­mi pro­mie­nio­twór­czy­mi. Robią to bez prze­rwy od ponad trzech tygo­dni i nie mogą się zmieniać.

Pozostałe ukraińskie elektrownie atomowe

Jeśli cho­dzi o sta­tus czte­rech dzia­ła­ją­cych ukra­iń­skich elek­trow­ni jądro­wych, to 8 z 15 reak­to­rów nadal dzia­ła. Jak wyli­cza MAEA są to reaktory:

  • 2 w EJ Zaporoże, 
  • 3 w EJ Równe,
  • 1 w EJ Chmielnickiej
  • 2 w EJ Południowoukraińskiej. 

Ukrainskie Elektrownie Atomowe
info­gra­fi­ka: Statista https://​www​.sta​ti​sta​.com/​c​h​a​r​t​/​2​6​9​9​1​/​u​k​r​a​i​n​e​-​n​u​c​l​e​a​r​-​p​o​w​e​r​-​p​l​a​n​t​-​m​a​p​-​a​n​d​-​s​t​a​t​us/

Bezpieczeństwo i promieniowanie 

Jeśli nato­miast cho­dzi o zabez­pie­cze­nia, Agencja stwier­dzi­ła, że ​​sytu­acja nie zmie­ni­ła się. Dyrektor gene­ral­ny Grossi powie­dział, że kon­ty­nu­uje kon­sul­ta­cje w celu uzgod­nie­nia ram bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny ukra­iń­skich obiek­tów jądrowych. 

Dzięki tej umo­wie Agencja była­by w sta­nie zapew­nić sku­tecz­ną pomoc tech­nicz­ną w zakre­sie bez­piecz­nej eks­plo­ata­cji tych obiektów.

Rafael Mariano Grossi

Agencja nie otrzy­my­wa­ła zdal­nej trans­mi­sji danych z sys­te­mów moni­to­rin­gu zain­sta­lo­wa­nych w Elektrowni Czarnobylskiej. Za to inne ukra­iń­skie elek­trow­nie jądro­we prze­ka­zy­wa­ły dane do cen­tra­li MAEA.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł