- reklama -
Strona głównaŚwiatUkraińskie elektrownie atomowe: gdzie są...

Ukraińskie elektrownie atomowe: gdzie są i jak pracują?

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) na bie­żą­co dosta­je infor­ma­cje, jak pra­cu­ją ukra­iń­skie elek­trow­nie ato­mo­we. Poziomy pro­mie­nio­wa­nia we wszyst­kich elek­trow­niach Ukrainy są w nor­mal­nym zakresie.

Dyrektor gene­ral­ny MAEA Rafael Mariano Grossi regu­lar­nie dosta­je infor­ma­cje od ukra­iń­skie­go nad­zo­ru jądro­we­go. Niedawno naj­więk­sza ukra­iń­ska elek­trow­nia jądro­wa stra­ci­ła połą­cze­nie z jed­ną linią ener­ge­tycz­ną. Dwie zewnętrz­ne linie ener­ge­tycz­ne, w tym jed­na w sta­nie goto­wo­ści, są nadal dostęp­ne dla Elektrowni Jądrowej Zaporoże. Nie ma obaw doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa – prze­ka­zał ukra­iń­ski regulator. 

Czytaj tak­że: Jakie jest pro­mie­nio­wa­nie w Polsce i w Europie

Największa elektrownia jądrowa

Siły rosyj­skie prze­ję­ły 4 mar­ca kon­tro­lę nad elek­trow­nią jądro­wą Zaporoże. Ta elek­trow­nia ato­mo­wa posia­da 4 linie ener­ge­tycz­ne wyso­kie­go napię­cia (750 kV) oraz jed­ną w sta­nie goto­wo­ści. Dwie linie zosta­ły wcze­śniej uszko­dzo­ne, ale dwie pozo­sta­łe zapew­nia­ją bez­piecz­ną pra­cę elek­trow­ni. Podobnie jak inne ukra­iń­skie elek­trow­nie ato­mo­we i w innych czę­ściach świa­ta, Zaporoże posia­da rów­nież zapa­so­we gene­ra­to­ry diesla.

Z sze­ściu reak­to­rów obec­nie dzia­ła­ją dwa. Zmniejszyły pro­duk­cję ener­gii do 500 MW każ­dy – oko­ło poło­wy ich mak­sy­mal­nej mocy.

Przedstawiciele rosyj­skiej pań­stwo­wej spół­ki jądro­wej Rosatom nadal są obec­ni w elek­trow­ni jądro­wej. Jednocześnie pra­cu­je tam wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­na ukra­iń­ska kadra. Co wię­cej, Ukraina nie zwró­ci­ła się do Federacji Rosyjskiej o żad­ne wspar­cie doty­czą­ce ukra­iń­skich elek­trow­ni ato­mo­wych – ani tech­nicz­ne, ani dorad­cza, ani żad­ne inne.

Elektrownia atomowa Czarnobyl

Siły rosyj­skie prze­ję­ły na pół­no­cy Ukrainy kon­tro­lę nad elek­trow­nią jądro­wą w Czarnobylu 24 lute­go. Inżynierom uda­ło się wzno­wić regu­lar­ne dosta­wy ener­gii do tego wyłą­czo­ne­go od daw­na obiek­tu, ponie­waż w 1986 roku mia­ła miej­sce awa­ria w Czarnobylu. Dopływ prą­du jest jed­nak bar­dzo waż­ny, by utrzy­mać kon­tro­lę nad sys­te­ma­mi bezpieczeństwa. 

Elektrownia ato­mo­wa w Czarnobylu stra­ci­ła całe zasi­la­nie zewnętrz­ne 9 mar­ca i sko­rzy­sta­no wów­czas z gene­ra­to­rów die­sla w celu zapew­nie­nia zasi­la­nia awa­ryj­ne­go. Kilka dni póź­niej ukra­iń­scy spe­cja­li­ści napra­wi­li jed­ną z dwóch uszko­dzo­nych linii. Jak poda­je MAEA, 14 mar­ca wzno­wio­no zewnętrz­ne dosta­wy ener­gii elektrycznej.

Ukraińscy pra­cow­ni­cy nadal pra­cu­ją w zakła­dzie gospo­da­ro­wa­nia odpa­da­mi pro­mie­nio­twór­czy­mi. Robią to bez prze­rwy od ponad trzech tygo­dni i nie mogą się zmieniać.

Pozostałe ukraińskie elektrownie atomowe

Jeśli cho­dzi o sta­tus czte­rech dzia­ła­ją­cych ukra­iń­skich elek­trow­ni jądro­wych, to 8 z 15 reak­to­rów nadal dzia­ła. Jak wyli­cza MAEA są to reaktory:

  • 2 w EJ Zaporoże, 
  • 3 w EJ Równe,
  • 1 w EJ Chmielnickiej
  • 2 w EJ Południowoukraińskiej. 

Ukrainskie Elektrownie Atomowe
info­gra­fi­ka: Statista https://​www​.sta​ti​sta​.com/​c​h​a​r​t​/​2​6​9​9​1​/​u​k​r​a​i​n​e​-​n​u​c​l​e​a​r​-​p​o​w​e​r​-​p​l​a​n​t​-​m​a​p​-​a​n​d​-​s​t​a​t​us/

Bezpieczeństwo i promieniowanie 

Jeśli nato­miast cho­dzi o zabez­pie­cze­nia, Agencja stwier­dzi­ła, że ​​sytu­acja nie zmie­ni­ła się. Dyrektor gene­ral­ny Grossi powie­dział, że kon­ty­nu­uje kon­sul­ta­cje w celu uzgod­nie­nia ram bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny ukra­iń­skich obiek­tów jądrowych. 

Dzięki tej umo­wie Agencja była­by w sta­nie zapew­nić sku­tecz­ną pomoc tech­nicz­ną w zakre­sie bez­piecz­nej eks­plo­ata­cji tych obiektów.

Rafael Mariano Grossi

Agencja nie otrzy­my­wa­ła zdal­nej trans­mi­sji danych z sys­te­mów moni­to­rin­gu zain­sta­lo­wa­nych w Elektrowni Czarnobylskiej. Za to inne ukra­iń­skie elek­trow­nie jądro­we prze­ka­zy­wa­ły dane do cen­tra­li MAEA.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...
A jeszcze lepsze jest to...