- reklama -
Strona głównaPerowskityPerowskity się przydały. Jest pierwsza...

Perowskity się przydały. Jest pierwsza instalacja

Po raz pierw­szy perow­ski­ty wyko­rzy­sta­no komer­cyj­nie w Polsce. Lamele czy­li łama­cze świa­tła z ogni­wa­mi perow­ski­to­wy­mi zasto­so­wa­no w Lublinie. Chronią budy­nek przed prze­grza­niem i wychło­dze­niem, a przez to zna­czą­co redu­ku­ją koszt eks­plo­ata­cji kli­ma­ty­za­cji i ogrze­wa­nia. Jednocześnie pro­du­ku­ją czy­stą ener­gię z pro­mie­nio­wa­nia słonecznego. 

Lamele to takie lep­sze żalu­zje, któ­re jed­no­cze­śnie pro­du­ku­ją prąd. Automatycznie dosto­so­wu­ją się do poło­że­nia słoń­ca. Kto by ich nie chciał takich mieć? Na począ­tek zde­cy­do­wał się na nie pro­du­cent sys­te­mów aluminiowych.

Czujniki w lamelach śledzą słońce 

W Lublinie lame­le zain­sta­lo­wa­ła w swo­jej fabry­ce fir­ma Aliplast. Jest to pierw­sze komer­cyj­ne wdro­że­nie tech­no­lo­gii perow­ski­to­wych ogniw sło­necz­nych na świe­cie. Automatykę do ste­ro­wa­nia poło­że­niem lame­li wzglę­dem pozy­cji Słońca dostar­czył Somfy (czy­li daw­ny Philips). System Animeo współ­pra­cu­je z insta­lo­wa­ną na dachach sta­cją pogo­do­wą i w ten spo­sób wyko­rzy­stu­je aktu­ali­zo­wa­ne na bie­żą­co dane mete­oro­lo­gicz­ne do „śle­dze­nia słoń­ca” i zmia­ny usta­wie­nia pane­li. Wszystko po to, aby zapew­nić efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną oraz zagwa­ran­to­wać kom­fort ciepl­ny i ochro­nę przed zbyt ostrym światłem.

Lamele zawie­ra­ją­ce perow­ski­ty zamiesz­czo­no na kon­struk­cji alu­mi­nio­wej dostar­czo­nej wła­śnie przez Aliplast.

Implementacja sys­te­mu moż­li­wa jest na każ­dym rodza­ju budyn­ku. Dlatego uwa­żam, że jest to począ­tek rewo­lu­cji w świe­cie foto­wol­ta­iki. – Jan Kidaj pre­zes Aliplast.

Łamacze świa­tła są ele­men­tem sys­te­mów Building Applied Photovoltaics (BAPV), czy­li insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych mon­to­wa­nych na budyn­kach biu­ro­wych, cen­trach han­dlo­wych, maga­zy­nach czy fabry­kach. Saule Technologies dosto­so­wu­je tech­no­lo­gię do pre­fe­ren­cji klien­tów, począw­szy od uży­te­go mate­ria­łu, jak alu­mi­nium, drew­no, szkło czy two­rzy­wa sztucz­ne, przez kształt i sze­ro­kość, po kolor. 

Co to są perowskity?

Ogniwa perow­ski­to­we są ela­stycz­ne, lek­kie, ultra­cien­kie i pół­prze­zro­czy­ste. Mogą pro­du­ko­wać ener­gię nawet przy sła­bym świe­tle, na przy­kład sztucz­nym. W dodat­ku, w odróż­nie­niu od pane­li krze­mo­wych, są wydaj­ne nawet wte­dy, gdy pro­mie­nie sło­necz­ne pada­ją pod innym kątem niż 90 stop­ni. Jako pod­ło­że mogą mieć róż­ne powierzch­nie, nawet folię lub tek­sty­lia. Ogniwa perow­ski­to­we. Dzięki tej prze­wa­dze nad ogni­wa­mi krze­mo­wy­mi, a tak­że bar­dzo małej wadze, moż­na je mon­to­wać nawet na pio­no­wych ele­men­tach ele­wa­cji i w kolo­rach dopa­so­wa­nych do fasa­dy budynków.

Czytaj tak­że: Perowskity z pol­skiej fabryki

W Lublinie trzy fir­my pod­pi­sa­ły list inten­cyj­ny o współ­pra­cy pomię­dzy Columbus Energy, Saule Technologies i Somfy. Ustaliły wspól­ny kie­ru­nek roz­wo­ju i przed­sta­wi­ły plan kolej­nych komer­cyj­nych wdro­żeń lameli.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...
A jeszcze lepsze jest to...