- reklama -
Strona głównaPerowskityPerowskity się przydały. Jest pierwsza...

Perowskity się przydały. Jest pierwsza instalacja

Po raz pierw­szy perow­ski­ty wyko­rzy­sta­no komer­cyj­nie w Polsce. Lamele czy­li łama­cze świa­tła z ogni­wa­mi perow­ski­to­wy­mi zasto­so­wa­no w Lublinie. Chronią budy­nek przed prze­grza­niem i wychło­dze­niem, a przez to zna­czą­co redu­ku­ją koszt eks­plo­ata­cji kli­ma­ty­za­cji i ogrze­wa­nia. Jednocześnie pro­du­ku­ją czy­stą ener­gię z pro­mie­nio­wa­nia słonecznego. 

Lamele to takie lep­sze żalu­zje, któ­re jed­no­cze­śnie pro­du­ku­ją prąd. Automatycznie dosto­so­wu­ją się do poło­że­nia słoń­ca. Kto by ich nie chciał takich mieć? Na począ­tek zde­cy­do­wał się na nie pro­du­cent sys­te­mów aluminiowych.

Czujniki w lamelach śledzą słońce 

W Lublinie lame­le zain­sta­lo­wa­ła w swo­jej fabry­ce fir­ma Aliplast. Jest to pierw­sze komer­cyj­ne wdro­że­nie tech­no­lo­gii perow­ski­to­wych ogniw sło­necz­nych na świe­cie. Automatykę do ste­ro­wa­nia poło­że­niem lame­li wzglę­dem pozy­cji Słońca dostar­czył Somfy (czy­li daw­ny Philips). System Animeo współ­pra­cu­je z insta­lo­wa­ną na dachach sta­cją pogo­do­wą i w ten spo­sób wyko­rzy­stu­je aktu­ali­zo­wa­ne na bie­żą­co dane mete­oro­lo­gicz­ne do „śle­dze­nia słoń­ca” i zmia­ny usta­wie­nia pane­li. Wszystko po to, aby zapew­nić efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną oraz zagwa­ran­to­wać kom­fort ciepl­ny i ochro­nę przed zbyt ostrym światłem.

Lamele zawie­ra­ją­ce perow­ski­ty zamiesz­czo­no na kon­struk­cji alu­mi­nio­wej dostar­czo­nej wła­śnie przez Aliplast.

Implementacja sys­te­mu moż­li­wa jest na każ­dym rodza­ju budyn­ku. Dlatego uwa­żam, że jest to począ­tek rewo­lu­cji w świe­cie foto­wol­ta­iki. – Jan Kidaj pre­zes Aliplast.

Łamacze świa­tła są ele­men­tem sys­te­mów Building Applied Photovoltaics (BAPV), czy­li insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych mon­to­wa­nych na budyn­kach biu­ro­wych, cen­trach han­dlo­wych, maga­zy­nach czy fabry­kach. Saule Technologies dosto­so­wu­je tech­no­lo­gię do pre­fe­ren­cji klien­tów, począw­szy od uży­te­go mate­ria­łu, jak alu­mi­nium, drew­no, szkło czy two­rzy­wa sztucz­ne, przez kształt i sze­ro­kość, po kolor. 

Co to są perowskity?

Ogniwa perow­ski­to­we są ela­stycz­ne, lek­kie, ultra­cien­kie i pół­prze­zro­czy­ste. Mogą pro­du­ko­wać ener­gię nawet przy sła­bym świe­tle, na przy­kład sztucz­nym. W dodat­ku, w odróż­nie­niu od pane­li krze­mo­wych, są wydaj­ne nawet wte­dy, gdy pro­mie­nie sło­necz­ne pada­ją pod innym kątem niż 90 stop­ni. Jako pod­ło­że mogą mieć róż­ne powierzch­nie, nawet folię lub tek­sty­lia. Ogniwa perow­ski­to­we. Dzięki tej prze­wa­dze nad ogni­wa­mi krze­mo­wy­mi, a tak­że bar­dzo małej wadze, moż­na je mon­to­wać nawet na pio­no­wych ele­men­tach ele­wa­cji i w kolo­rach dopa­so­wa­nych do fasa­dy budynków.

Czytaj tak­że: Perowskity z pol­skiej fabryki

W Lublinie trzy fir­my pod­pi­sa­ły list inten­cyj­ny o współ­pra­cy pomię­dzy Columbus Energy, Saule Technologies i Somfy. Ustaliły wspól­ny kie­ru­nek roz­wo­ju i przed­sta­wi­ły plan kolej­nych komer­cyj­nych wdro­żeń lameli.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...

Nowy Świat (polski)

Łączna długość kanału...
A jeszcze lepsze jest to...