- reklama -
Strona głównaEcoLifeUbrania to coraz większy problem...

Ubrania to coraz większy problem dla środowiska

Źródło:EuroPAP News

Kupujemy coraz wię­cej rze­czy do ubra­nia, któ­rych pro­duk­cja moc­no obcią­ża śro­do­wi­sko. Potem sta­re ubra­nia zale­ga­ją w sza­fach albo je wyrzu­ca­my. Mniej niż poło­wa tra­fia do recyklingu. 

Między 1996 a 2012 rokiem ilość ubrań kupo­wa­nych na oso­bę w Unii Europejskiej wzro­sła o 40 pro­cent – poda­ło Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego w rapor­cie poświę­co­nym wpły­wo­wi prze­my­słu odzie­żo­we­go i tek­sty­liów na śro­do­wi­sko. Szacuje się, że w 2020 r. miesz­kań­cy Unii Europejskiej kupi­li 6,6 mln ton odzie­ży i obu­wia czy­li 14,8 kg na oso­bę. Według danych Eurostatu, każ­dy oby­wa­tel UE wydał śred­nio 600 euro na odzież, 150 euro na obu­wie i 70 euro na tek­sty­lia domo­we. Był to rok, w któ­rym obro­ty prze­my­słu włó­kien­ni­cze­go w Unii spa­dły o 9 proc. z powo­du pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, przy jed­no­cze­snym wzro­ście kon­sump­cji tek­sty­liów domo­wych – poda­je raport.

Ubrania nie są obojętne dla klimatu

Zdaniem eks­per­tów „prze­mysł odzie­żo­wy pla­su­je się na czwar­tym miej­scu pod wzglę­dem wpły­wu na śro­do­wi­sko spo­śród wszyst­kich kate­go­rii kon­sump­cji w UE“. „Wpływ ten jest czę­sto odczu­wal­ny w kra­jach spo­za UE, gdzie odby­wa się więk­szość pro­duk­cji. Produkcja surow­ców i tka­nin oraz ich far­bo­wa­nie wyma­ga sto­so­wa­nia ogrom­nych ilo­ści wody i che­mi­ka­liów, w tym pesty­cy­dów. Użytek kon­su­menc­ki ma rów­nież duży wpływ na śro­do­wi­sko ze wzglę­du na wodę, ener­gię i che­mi­ka­lia wyko­rzy­sty­wa­ne do pra­nia, susze­nia bęb­no­we­go i pra­so­wa­nia, a tak­że ze wzglę­du na mikro­dro­bi­ny pla­sti­ku uwal­nia­ne do śro­do­wi­ska. Mniej niż poło­wa uży­wa­nej odzie­ży jest zbie­ra­na w celu ponow­ne­go uży­cia lub recy­klin­gu, gdy nie są już potrzeb­ne, a zale­d­wie 1 proc. jest prze­twa­rza­ny na nową odzież“ – napisali.

Czytaj wię­cej: Główne grze­chy pro­du­cen­tów ubrań

W związ­ku z tym, że znacz­na część oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko wią­że się z fazą pro­duk­cji – czy­ta­my – wie­le wysił­ku wło­żo­no w wydłu­że­nie żywot­no­ści ubrań.

Stare ubrania nadal można wykorzystać

Według sza­cun­ków Environmental Coalition on Standards, wydłu­że­nie okre­su użyt­ko­wa­nia ubrań o dzie­więć mie­się­cy zmniej­szy­ło­by wpływ na śro­do­wi­sko o 20–30 proc. Dlatego opra­co­wa­no róż­ne kon­cep­cje wydłu­że­nia cza­su użyt­ko­wa­nia odzieży.

PE

Wśród tych pro­po­zy­cji auto­rzy rapor­tu wymie­ni­li m.in. modę cyr­ku­lar­ną, któ­rej celem jest utrzy­ma­nie mate­ria­łów w obie­gu kon­sump­cyj­nym i pro­duk­cyj­nym moż­li­wie jak naj­dłu­żej oraz slow fashion, czy­li prze­ci­wień­stwo szyb­kiej mody.

„To pró­ba prze­ko­na­nia kon­su­men­tów do kupo­wa­nia mniej­szej ilo­ści ubrań lep­szej jako­ści oraz do dłuż­sze­go ich użyt­ko­wa­nia. Filozofia ta obej­mu­je opar­cie się na zaufa­nych łań­cu­chach dostaw, pro­duk­cję na małą ska­lę, tra­dy­cyj­ne tech­ni­ki rze­mieśl­ni­cze, wyko­rzy­sty­wa­nie lokal­nych mate­ria­łów i odzież sezo­no­wą“ – wyjaśnili.

Inteligentna moda

Biuro Analiz PE zwró­ci­ło uwa­gę, że „inte­li­gent­na moda mogła­by rady­kal­nie zmniej­szyć ilość odpa­dów“. Powołując się na raport „Pulse of the Fashion Industry“ z 2018 r., wska­za­li, że w przy­szło­ści do pro­duk­cji ubrań moż­na by wyko­rzy­sty­wać „inte­li­gent­ną tech­no­lo­gię, by natych­miast dosto­so­wy­wać się do życzeń kon­su­men­tów, np. poprzez zmia­nę kolo­rów, a tak­że ogra­ni­cze­nie potrze­by pro­du­ko­wa­nia wie­lu wer­sji tej samej odzieży“.

Czytaj wię­cej: Moda też nisz­czy kli­mat. Marki zaczy­na­ją działać

„Niektóre mniej­sze mar­ki już teraz uni­ka­ją nad­pro­duk­cji, wytwa­rza­jąc tyl­ko to, co zamó­wią kon­su­men­ci. Z kolei wir­tu­al­na moda mogła­by być wyko­rzy­sty­wa­na przez użyt­kow­ni­ków mediów spo­łecz­no­ścio­wych, któ­rzy czu­ją pre­sję, by cią­gle poka­zy­wać się w nowych ubra­niach“ – podsumowało.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...
A jeszcze lepsze jest to...