- reklama -
Strona głównaEcoLifeModa też niszczy klimat. Marki...

Moda też niszczy klimat. Marki zaczynają działać

Fast fashion czy­li zmia­na kolek­cji co kil­ka mie­się­cy i pro­duk­cja na maso­wą ska­lę ubrań, któ­re szyb­ko prze­sta­je­my nosić, spo­ty­ka się z coraz więk­szą kry­ty­ką. Czas, by wal­czyć z odzie­żo­wy­mi odpa­da­mi jest naj­lep­szy – fir­my mają mnó­stwo nie­sprze­da­nej z powo­du pan­de­mii odzie­ży i mate­ria­łów. Synonimem może być Bangladesz, zagłę­bie kra­wiec­kie naj­więk­szych marek odzie­żo­wych. W kra­ju tym pącz­ku­ją ini­cja­ty­wy, by bar­dziej dbać o klimat. 

Bangladesz chce być eko 

Ponad 30 marek modo­wych, pro­du­cen­tów tek­sty­liów i firm zaj­mu­ją­cych się recy­klin­giem roz­po­czę­ło współ­pra­cę w ranach ini­cja­ty­wy Circular Fashion Partnership. Deklarują ponow­ne wyko­rzy­sta­nie odpa­dów tek­styl­nych w Bangladeszu. W gru­pie tej jest m.in. Bershka, C&A, H&M, Marks & Spencer, Pull & Bear.

Wybrano Bangladesz, ponie­waż posia­da on praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej poszu­ki­wa­ne i nada­ją­ce się do recy­klin­gu odpa­dy z pro­duk­cji. W Bangladeszu pro­du­ku­je się odzież w dużych ilo­ściach, o podob­nym stan­dar­dzie. Łatwo więc będzie odpad­ki wyko­rzy­stać w nowej odzie­ży. Dotychczas odpa­dy były eks­por­to­wa­ne albo w naj­lep­szym wypad­ku tra­fia­ły do recyklingu.

Co roku moda tra­ci oko­ło 500 miliar­dów dola­rów z powo­du bra­ku recy­klin­gu ubrań, któ­re są wyrzu­ca­ne na wysy­pi­sko, zanim zosta­ną sprze­da­ne – UN Alliance For Sustainable Fashion

Moda też wpływa na klimat

Aż trud­no uwie­rzyć, że pro­duk­cja odzie­ży odpo­wia­da za co naj­mniej 4 proc. świa­to­wych emi­sji gazów cie­plar­nia­nych – wię­cej niż lot­nic­two, wię­cej niż Polska, Niemcy i Francja razem. To w sumie ok. 2 mld ton CO2. Narody Zjednoczone sza­cu­ją, że jest to co naj­mniej dwa razy wię­cej czy­li 8-​10 proc. świa­to­wych emi­sji. To dla­te­go, że liczą nie tyl­ko samą pro­duk­cję ubrań. Część tych emi­sji pocho­dzi z pom­po­wa­nia wody do nawad­nia­nia upraw, takich jak baweł­na, pesty­cy­dy na bazie ropy, maszy­ny do zbio­ru i emi­sje z transportu.

Przemysł odzie­żo­wy pochła­nia mnó­stwo wody, wytwa­rza oko­ło 20 proc. ście­ków na świe­cie i corocz­nie uwal­nia do oce­anu pół milio­na ton syn­te­tycz­nych mikrowłókien.

Czytaj wię­cej: W spra­wach ubrań ule­ga­my złudzeniom

Firmy się­ga­ją po naj­prost­sze roz­wią­za­nia, czy­li ogra­ni­cza­nie odpa­dów i surow­ców. Większość zaczę­ła oszczę­dzać w pro­ce­sach pro­duk­cyj­nych wodę, ogra­ni­czać che­mi­ka­lia, sto­so­wać takie mate­ria­ły jak orga­nicz­na baweł­na, len czy włók­na celu­lo­zo­we (np. lyocell). Kolekcje “eko” zaczy­na­ją być zauwa­żal­ne w pol­skich sklepach. 

Wyrzucanie ubrań

Prawdziwa rewo­lu­cja cze­ka fir­my odzie­żo­we w Unii Europejskiej za kil­ka lat. Od 1 stycz­nia 2025 roku będzie obo­wią­zek osob­ne­go odbio­ru odpa­dów z tek­sty­liów. Tak jak teraz mamy pojem­ni­ki na pla­stik, szkło papier, tak mate­ria­ły i ubra­nia będzie­my wyrzu­cać do oddziel­nych pojemników? 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

2022

Bądź zmianą, którą...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł