- reklama -
Strona głównaEcoLifeModa też niszczy klimat. Marki...

Moda też niszczy klimat. Marki zaczynają działać

Fast fashion czy­li zmia­na kolek­cji co kil­ka mie­się­cy i pro­duk­cja na maso­wą ska­lę ubrań, któ­re szyb­ko prze­sta­je­my nosić, spo­ty­ka się z coraz więk­szą kry­ty­ką. Czas, by wal­czyć z odzie­żo­wy­mi odpa­da­mi jest naj­lep­szy – fir­my mają mnó­stwo nie­sprze­da­nej z powo­du pan­de­mii odzie­ży i mate­ria­łów. Synonimem może być Bangladesz, zagłę­bie kra­wiec­kie naj­więk­szych marek odzie­żo­wych. W kra­ju tym pącz­ku­ją ini­cja­ty­wy, by bar­dziej dbać o klimat. 

Bangladesz chce być eko 

Ponad 30 marek modo­wych, pro­du­cen­tów tek­sty­liów i firm zaj­mu­ją­cych się recy­klin­giem roz­po­czę­ło współ­pra­cę w ranach ini­cja­ty­wy Circular Fashion Partnership. Deklarują ponow­ne wyko­rzy­sta­nie odpa­dów tek­styl­nych w Bangladeszu. W gru­pie tej jest m.in. Bershka, C&A, H&M, Marks & Spencer, Pull & Bear.

Wybrano Bangladesz, ponie­waż posia­da on praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej poszu­ki­wa­ne i nada­ją­ce się do recy­klin­gu odpa­dy z pro­duk­cji. W Bangladeszu pro­du­ku­je się odzież w dużych ilo­ściach, o podob­nym stan­dar­dzie. Łatwo więc będzie odpad­ki wyko­rzy­stać w nowej odzie­ży. Dotychczas odpa­dy były eks­por­to­wa­ne albo w naj­lep­szym wypad­ku tra­fia­ły do recyklingu.

Co roku moda tra­ci oko­ło 500 miliar­dów dola­rów z powo­du bra­ku recy­klin­gu ubrań, któ­re są wyrzu­ca­ne na wysy­pi­sko, zanim zosta­ną sprze­da­ne – UN Alliance For Sustainable Fashion

Moda też wpływa na klimat

Aż trud­no uwie­rzyć, że pro­duk­cja odzie­ży odpo­wia­da za co naj­mniej 4 proc. świa­to­wych emi­sji gazów cie­plar­nia­nych – wię­cej niż lot­nic­two, wię­cej niż Polska, Niemcy i Francja razem. To w sumie ok. 2 mld ton CO2. Narody Zjednoczone sza­cu­ją, że jest to co naj­mniej dwa razy wię­cej czy­li 8–10 proc. świa­to­wych emi­sji. To dla­te­go, że liczą nie tyl­ko samą pro­duk­cję ubrań. Część tych emi­sji pocho­dzi z pom­po­wa­nia wody do nawad­nia­nia upraw, takich jak baweł­na, pesty­cy­dy na bazie ropy, maszy­ny do zbio­ru i emi­sje z transportu.

Przemysł odzie­żo­wy pochła­nia mnó­stwo wody, wytwa­rza oko­ło 20 proc. ście­ków na świe­cie i corocz­nie uwal­nia do oce­anu pół milio­na ton syn­te­tycz­nych mikrowłókien.

Czytaj wię­cej: W spra­wach ubrań ule­ga­my złudzeniom

Firmy się­ga­ją po naj­prost­sze roz­wią­za­nia, czy­li ogra­ni­cza­nie odpa­dów i surow­ców. Większość zaczę­ła oszczę­dzać w pro­ce­sach pro­duk­cyj­nych wodę, ogra­ni­czać che­mi­ka­lia, sto­so­wać takie mate­ria­ły jak orga­nicz­na baweł­na, len czy włók­na celu­lo­zo­we (np. lyocell). Kolekcje „eko“ zaczy­na­ją być zauwa­żal­ne w pol­skich sklepach. 

Wyrzucanie ubrań

Prawdziwa rewo­lu­cja cze­ka fir­my odzie­żo­we w Unii Europejskiej za kil­ka lat. Od 1 stycz­nia 2025 roku będzie obo­wią­zek osob­ne­go odbio­ru odpa­dów z tek­sty­liów. Tak jak teraz mamy pojem­ni­ki na pla­stik, szkło papier, tak mate­ria­ły i ubra­nia będzie­my wyrzu­cać do oddziel­nych pojemników? 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

2022

Bądź zmianą, którą...

Jesienne róże

(...) A staruszka...
A jeszcze lepsze jest to...