- reklama -
Strona głównaEcoLifeGłówne grzechy producentów ubrań

Główne grzechy producentów ubrań

Fast fashion czy­li szyb­ka moda ma coraz więk­szy wpływ na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Kilka kolek­cji rocz­nie, kiep­skie mate­ria­ły, nie­bez­piecz­ne che­mi­ka­lia – to nam chce sprze­dać wie­lu pro­du­cen­tów ubrań. Do tego coraz powszech­niej­szy sta­je się w modzie gre­en­wa­shing. Bez odpo­wied­nich prze­pi­sów duże mar­ki modo­we nie zmie­nią swo­je­go podej­ścia. Ekolodzy nawo­łu­ją do więk­szych zmian i zamie­rza­ją o to wal­czyć w Komisji Europejskiej. 

Grupa 25 orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych odrzu­ca dobro­wol­ne poro­zu­mie­nia bran­ży modo­wej i wzy­wa Unię Europejską do regu­la­cji tego ryn­ku. Chodzi o to, by pocią­gać mar­ki modo­we do odpo­wie­dzial­no­ści za ich wkład w glo­bal­ne zanie­czysz­cze­nie śro­do­wi­ska. Wzywają do wpro­wa­dze­nia nowej poli­ty­ki, aby powstrzy­mać nie­kon­tro­lo­wa­ną nad­pro­duk­cję tek­sty­liów. Kampanię nazwa­li „Zmiana sza­fy”. Czego oczekują?

Moda też nisz­czy klimat

Z czego powstają ubrania

Zrównoważone tek­sty­lia powin­ny być nor­mą. Można to osią­gnąć dzię­ki wyso­kim mini­mal­nym stan­dar­dom pro­jek­to­wa­nia i lep­szym pro­ce­som pro­duk­cyj­nym. Potrzebna jest przej­rzy­stość w poda­wa­niu infor­ma­cji, tak by dane ubra­nia moż­na było łatwo zidentyfikować. 

Równie waż­ny jest zakaz nisz­cze­nia nie­sprze­da­nych i zwró­co­nych towa­rów. Wielkim echem odbi­ła się trzy lata temu wia­do­mość o tym, że pro­du­cent luk­su­so­wych ubrań Burberry znisz­czył nie­sprze­da­ne ubra­nia, dodat­ki i kosme­ty­ki war­te dzie­siąt­ki milio­nów dola­rów. Firma pod wpły­wem kry­ty­ki wyco­fa­ła się z tej prak­ty­ki. To nie zna­czy, że pro­blem znik­nął, bo marek modo­wych jest zatrzęsienie. 

Metka i greenwashing


Brakuje prze­pi­sów, jakie wia­ry­god­ne oświad­cze­nia eko­lo­gicz­ne moż­na umiesz­czać na pro­duk­tach. Stąd powszech­ny sta­je się gre­en­wa­shing – poda­wa­nie infor­ma­cji o „zrów­no­wa­żo­nych“ czy „natu­ral­nych“ pro­duk­tach to czę­sto tyl­ko zasło­na dym­na, by zwa­bić klien­tów. Potrzeba więc ujed­no­li­ce­nia metek. 

Podobnie jak w bran­ży elek­tro­ni­ki, tu też trwa bata­lia o to, by ubra­nia tak szyb­ko nie nisz­czy­ły się. Proponowane środ­ki obej­mu­ją mini­mal­ne stan­dar­dy doty­czą­ce trwa­ło­ści odzie­ży. Producenci powin­ni też lepiej infor­mo­wać na temat ocze­ki­wa­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia i moż­li­wo­ści napra­wy ubrania.

Recykling i zaśmiecanie


Liniowy model biz­ne­so­wy ozna­cza zuży­wa­nie za każ­dym razem nowych surow­ców. To mar­no­traw­stwo. Opodatkowując wyko­rzy­sta­nie pier­wot­nych zaso­bów Bruksela może to zmie­nić, czy­niąc pro­du­cen­tów odpo­wie­dzial­ny­mi za pro­duk­ty, któ­re wpro­wa­dza­ją na rynek od koły­ski do gro­bu. To nic inne­go jak model ROP – roz­sze­rzo­nej odpo­wie­dzial­no­ści producenta. 

Na jed­ne­go oby­wa­te­le UE przy­pa­da śred­nio 1,3 tony zuży­tych surow­ców, bio­rąc pod uwa­gę kupio­ne ubra­nia, tek­sty­lia i obu­wie – poda­je Europejska Agencja Środowiska.

Prawa człowieka

Grupa ape­lu­je rów­nież o pil­ne wpro­wa­dze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych nie­bez­piecz­nych che­mi­ka­liów. To ma wpływ na pra­cow­ni­ków fabryk, któ­re naj­czę­ściej znaj­du­ją się poza Europą. Pozostałości che­mi­ka­liów są też w ubra­niach, któ­re kupu­je­my w sklepach. 

W pro­duk­cji tek­sty­liów wyko­rzy­stu­je się oko­ło 3500 sub­stan­cji. Spośród nich 750 zosta­ło skla­sy­fi­ko­wa­nych jako nie­bez­piecz­ne dla zdro­wia ludz­kie­go, a 440 jako nie­bez­piecz­ne dla śro­do­wi­ska. Szacuje się, że oko­ło 20 proc. glo­bal­ne­go zanie­czysz­cze­nia wody jest spo­wo­do­wa­ne far­bo­wa­niem i wykań­cza­niem wyro­bów włó­kien­ni­czych, co ma wpływ na zdro­wie pra­cow­ni­ków i spo­łecz­no­ści lokalnych.

Beyonce nas nie nakręci

Ekolodzy chcą więc rygo­ry­stycz­nych zasad docho­wa­nia przez mar­ki modo­we nale­ży­tej sta­ran­no­ści w zakre­sie praw czło­wie­ka i ochro­ny środowiska.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
2 KOMENTARZE
  1. A pamię­tam jak w 2002 czy 2003 twor­cy Reserved mowi­li ze „swe­ter ma zyc krotko”…

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...