- reklama -
Strona głównaEnergiaSkąd Polska importuje gaz? Rewolucja...

Skąd Polska importuje gaz? Rewolucja jest konieczna

Polska zna­la­zła się na 7. miej­scu na świe­cie pod wzglę­dem impor­tu paliw kopal­nych z Rosji od począt­ku woj­ny w Ukrainie – pod­su­mo­wa­ła orga­ni­za­cja CREA. Import gazu z Rosji pokry­wa oko­ło poło­wy kra­jo­we­go zapo­trze­bo­wa­nia. Tymczasem może­my pod­jąć kro­ki, by to zmienić. 

Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) przy­go­to­wał opra­co­wa­nie o impor­cie paliw kopal­nych po rosyj­skiej inwa­zji na Ukrainę. Od począt­ku inwa­zji za pośred­nic­twem stat­ków i ruro­cią­gów wyeks­por­to­wa­no z Rosji pali­wa kopal­ne o war­to­ści 63 mld euro. Z tego Unia Europejska odpo­wia­da aż za 71 proc., ponie­waż zapła­ci­ła Rosji ok. 44 mld euro – pod­li­czy­ła orga­ni­za­cja. Co praw­da spadł import węgla i ropy z Rosji, ale jed­no­cze­śnie o 70 proc. wzrósł import dro­gą mor­ską gazu skro­plo­ne­go LNG.

Na pierw­szym miej­scu pod wzglę­dem impor­tu gazu, ropy i węgla z Rosji są Niemcy, na kolej­nym – Włochy, a na trze­cim – Chiny. Polska zna­la­zła się na miej­scu 7. 

Teraz to się zmie­ni, ponie­waż rosyj­ski Gazprom wstrzy­mał 27 kwiet­nia eks­port gazu do Polski.

Skąd Polska bierze gaz?

Pytanie o to, skąd wziąć gaz roz­grze­wa deba­tę w Polsce. Co waż­ne, lukę po Rosjanach moż­na wypeł­nić nie tyl­ko impor­tem gazu, ale tak­że zmia­ną zacho­wań i źró­deł energii. 

W przy­pad­ku gazu łatwiej zna­leźć infor­ma­cje o dro­gach impor­tu niż o dokład­nych źró­dłach. W kra­ju zuży­wa­my ok. 20 mld metrów sze­ścien­nych gazu. Import odpo­wia­da za 84 proc. Gazociągiem Jamalskim impor­to­wa­li­śmy rocz­nie ok. 10 m³. Jest to więc poło­wa nasze­go zużycia. 

Kolejne duże „źró­dło“ dostaw to ter­mi­nal LNG w Świnoujściu. W ubie­głym roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo spro­wa­dzi­ło ok. 4 mld m3 gazu przez ten ter­mi­nal LNG, co według spół­ki odpo­wia­da jed­nej czwar­tej impor­tu, ale ta ilość może wzro­snąć o oko­ło poło­wę. Są to dosta­wy reali­zo­wa­ne mię­dzy inny­mi z Kataru, USA, Norwegii.

Gaz otrzy­mu­je­my ponad­to przez rewers na gra­ni­cy z Niemcami. W tym roku uru­cho­mio­ny zosta­nie też GIPL – połą­cze­nie gazo­we z Litwą, a do tej pory impor­tu­je­my gaz LNG z gazo­por­tu w Kłajpedzie auto­cy­ster­na­mi. Najbardziej jed­nak liczy­my na Baltic Pipe, któ­ry ma ruszyć w paź­dzier­ni­ku, a od przy­szłe­go roku doce­lo­wo dostar­czać 10 mln m3 gazu. W ten spo­sób gaz ze złóż nor­we­skich ma zastą­pić rosyjski.

Czytaj tak­że: Baltic Pipe uzy­skał nowe pozwo­le­nie środowiskowe

Jak zredukować gaz w domach?

Forum Energii wymie­nia kro­ki, jakie może­my zro­bić, by ogra­ni­czyć zuży­cie gazu w cie­płow­nic­twie. Część z nich wcze­śniej już przed­sta­wi­ła Międzynarodowa Agencja Energii. Słowa-​klucz to oszczęd­ność i elek­try­fi­ka­cja. W domach możemy:

  • Wymienić kuchen­kę gazo­wą na pły­tę indukcyjną
  • Przykręcić ogrze­wa­nie
  • Ocieplić dom poprzez termomodernizację
  • Zamontować kolek­to­ry słoneczne
  • Zainwestować w pom­pę cie­pła – jeśli wymie­nia­my ogrze­wa­nie albo budu­je­my dom
  • Przyłączyć budy­nek do sie­ci cie­płow­ni­czej. W mia­stach nadal całe kamie­ni­ce i blo­ki ogrze­wa­ją się gazem i to nawet tam, gdzie jest dostęp do sie­ci ciepłowniczej.

Czytaj tak­że: Elektryczny dom: pły­ta induk­cyj­na zamiast gazowej

Jeździmy na ropie z Rosji

Jednocześnie war­to wie­dzieć, że nadal impor­tu­je­my ogrom­ne ilo­ści ropy z Rosji. Polski port Gdańsk jest w pierw­szej piąt­ce, pod wzglę­dem przy­ję­tych z Rosji paliw kopalnych.

Duże kon­cer­ny naf­to­we, przed­się­bior­stwa ener­ge­tycz­ne i prze­my­sło­we nadal kupo­wa­ły rosyj­skie pali­wa kopal­ne po wybu­chu woj­ny. Ekolodzy prze­śle­dzi­li dosta­wy do zakła­dów lub na stat­ki powią­za­ne z fir­ma­mi naf­to­wym. Wynika z ich że dużym odbior­cą był PKN Orlen. Polski kon­cern nie kry­je zresz­tą, że nadal reali­zu­je kon­trak­ty impor­tu ropy, a mogą to skoń­czyć tyl­ko soli­dar­ne, unij­ne sank­cje. Jak powie­dział pod­czas Europejskiego Kongresu Gospodarczego eks­pert Orlenu Adam Czyżewski, pro­ble­mem nie będzie zakaz impor­tu ropy, tyl­ko jej cena. Natomiast w przy­pad­ku gazu jest zde­cy­do­wa­nie inaczej. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...
A jeszcze lepsze jest to...