- reklama -
Strona głównaŚwiatBaltic Pipe uzyskał nowe pozwolenie...

Baltic Pipe uzyskał nowe pozwolenie środowiskowe

W Danii wzno­wio­no pra­ce budow­la­ne na wstrzy­ma­nych odcin­kach lądo­wej czę­ści gazo­cią­gu Baltic Pipe. To nim ma popły­nąć do Polski gaz z nor­we­skich złóż. W zało­że­niu pozwo­li­ło­by zakoń­czyć to kon­trakt z Gazpromem w tym roku. 

Duńska Agencja Ochrony Środowiska (DEPA) wyda­ła nowe pozwo­le­nie śro­do­wi­sko­we dla budo­wy gazo­cią­gu Baltic Pipe. Poprzednie w maju ubie­głe­go roku zakwe­stio­no­wa­ła Duńska Rada Apelacyjna ds. Środowiska i Żywności. Wskazała, że wyda­ne w 2019 roku pozwo­le­nie nie chro­ni­ło w wystar­cza­ją­cym stop­niu popie­lic, myszy brzo­zo­wych i nie­to­pe­rzy. Chodziło o ich ochro­nę pod­czas budo­wy 210-​kilometrów ruro­cią­gu przez Danię.

Pozwolenie środowiskowe dla Baltic Pipe

Nowe pozwo­le­nie śro­do­wi­sko­we zawie­ra kil­ka dodat­ko­wych wyma­gań. Dotyczą one ochro­ny dzi­kiej przy­ro­dy w trak­cie budo­wy i po jej zakończeniu. 

Oczywiście jeste­śmy bar­dzo zaan­ga­żo­wa­ni w ochro­nę przy­ro­dy pod­czas budo­wy Baltic Pipe. Przeszliśmy już bar­dzo dokład­ny pro­ces, któ­ry teraz został dopra­co­wa­ny. Cieszę się, że uzy­ska­li­śmy pozwo­le­nie śro­do­wi­sko­we, któ­re w szcze­gó­ło­wo opi­su­je środ­ki ostroż­no­ści, któ­re będzie­my musie­li pod­jąć, aby chro­nić nie­któ­re gatun­ki w naszych obsza­rach pracy” 

Søren Juul Larsen, kie­row­nik pro­jek­tu Baltic Pipe Project w Energinet.

Teraz Energinet, duń­ski part­ner pol­skie­go Gaz System w pro­jek­cie, może wzno­wić budo­wę inwe­sty­cji we wschod­niej czę­ści Półwyspu Jutlandzkiego oraz w zachod­niej czę­ści wyspy Fionii.

Prace roz­pocz­ną się więc natych­miast. Dotyczą odci­nak o dłu­go­ści 40 km od tłocz­ni Egtved do cie­śni­ny Little Belt oraz odcin­ka 38 km od Middelfart do Brylle.

Kiedy popłynie pierwszy gaz

Zgodnie z dekla­ra­cja­mi, pier­wot­ny ter­min uru­cho­mie­nia gazo­cią­gu ma być utrzy­ma­ny. Natomiast opóź­nie­nie zwią­za­ne z uchy­le­niem decy­zji śro­do­wi­sko­wej spo­wo­do­wa­ło, że przed­sta­wio­no dwa ter­mi­ny uru­cho­mie­nia gazociągu. 

Początkowo od 1 paź­dzier­ni­ka 2022 r. Baltic Pipe będzie dzia­łał z czę­ścio­wą prze­pu­sto­wo­ścią, któ­ra wynie­sie 2–3 mld m3 w uję­ciu rocz­nym. Wówczas wyko­rzy­sta czę­ści ist­nie­ją­ce­go sys­te­mu prze­sy­ło­we­go gazu w Danii. Jednocześnie spo­dzie­wa się, że 1 stycz­nia 2023 r. cały gazo­ciąg będzie dzia­łał już z peł­ną rocz­ną prze­pu­sto­wo­ścią w ilo­ści 10 mld m3.

Czytaj tak­że: Polska chce zakoń­czyć import gazu z Rosji

Zastąpić gaz z Rosji

Budowa gazo­cią­gu w Polsce prze­bie­ga zgod­nie z zapla­no­wa­nym har­mo­no­gra­mem – infor­mu­je Gaz System. Ostatecznie 1 paź­dzier­ni­ka 2022 r. pierw­szy gaz z Szelfu Norweskiego popły­nie do Polski. 

Inwestycja umoż­li­wi trans­port gazu z Norwegii na ryn­ki duń­ski i pol­ski, a tak­że do użyt­kow­ni­ków koń­co­wych w sąsied­nich kra­jach. Równocześnie Baltic Pipe pozwo­li na prze­sył gazu z Polski do Danii.

Polska w ubie­głym roku zaim­por­to­wa­ła oko­ło 9 mln m3 gazu z Rosji, co sta­no­wi ok. 60 proc. nasze­go importu.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...
A jeszcze lepsze jest to...