- reklama -
Strona głównaŚwiatBaltic Pipe uzyskał nowe pozwolenie...

Baltic Pipe uzyskał nowe pozwolenie środowiskowe

W Danii wzno­wio­no pra­ce budow­la­ne na wstrzy­ma­nych odcin­kach lądo­wej czę­ści gazo­cią­gu Baltic Pipe. To nim ma popły­nąć do Polski gaz z nor­we­skich złóż. W zało­że­niu pozwo­li­ło­by zakoń­czyć to kon­trakt z Gazpromem w tym roku. 

Duńska Agencja Ochrony Środowiska (DEPA) wyda­ła nowe pozwo­le­nie śro­do­wi­sko­we dla budo­wy gazo­cią­gu Baltic Pipe. Poprzednie w maju ubie­głe­go roku zakwe­stio­no­wa­ła Duńska Rada Apelacyjna ds. Środowiska i Żywności. Wskazała, że wyda­ne w 2019 roku pozwo­le­nie nie chro­ni­ło w wystar­cza­ją­cym stop­niu popie­lic, myszy brzo­zo­wych i nie­to­pe­rzy. Chodziło o ich ochro­nę pod­czas budo­wy 210-​kilometrów ruro­cią­gu przez Danię.

Pozwolenie środowiskowe dla Baltic Pipe

Nowe pozwo­le­nie śro­do­wi­sko­we zawie­ra kil­ka dodat­ko­wych wyma­gań. Dotyczą one ochro­ny dzi­kiej przy­ro­dy w trak­cie budo­wy i po jej zakończeniu. 

Oczywiście jeste­śmy bar­dzo zaan­ga­żo­wa­ni w ochro­nę przy­ro­dy pod­czas budo­wy Baltic Pipe. Przeszliśmy już bar­dzo dokład­ny pro­ces, któ­ry teraz został dopra­co­wa­ny. Cieszę się, że uzy­ska­li­śmy pozwo­le­nie śro­do­wi­sko­we, któ­re w szcze­gó­ło­wo opi­su­je środ­ki ostroż­no­ści, któ­re będzie­my musie­li pod­jąć, aby chro­nić nie­któ­re gatun­ki w naszych obsza­rach pracy” 

Søren Juul Larsen, kie­row­nik pro­jek­tu Baltic Pipe Project w Energinet.

Teraz Energinet, duń­ski part­ner pol­skie­go Gaz System w pro­jek­cie, może wzno­wić budo­wę inwe­sty­cji we wschod­niej czę­ści Półwyspu Jutlandzkiego oraz w zachod­niej czę­ści wyspy Fionii.

Prace roz­pocz­ną się więc natych­miast. Dotyczą odci­nak o dłu­go­ści 40 km od tłocz­ni Egtved do cie­śni­ny Little Belt oraz odcin­ka 38 km od Middelfart do Brylle.

Kiedy popłynie pierwszy gaz

Zgodnie z dekla­ra­cja­mi, pier­wot­ny ter­min uru­cho­mie­nia gazo­cią­gu ma być utrzy­ma­ny. Natomiast opóź­nie­nie zwią­za­ne z uchy­le­niem decy­zji śro­do­wi­sko­wej spo­wo­do­wa­ło, że przed­sta­wio­no dwa ter­mi­ny uru­cho­mie­nia gazociągu. 

Początkowo od 1 paź­dzier­ni­ka 2022 r. Baltic Pipe będzie dzia­łał z czę­ścio­wą prze­pu­sto­wo­ścią, któ­ra wynie­sie 2-​3 mld m3 w uję­ciu rocz­nym. Wówczas wyko­rzy­sta czę­ści ist­nie­ją­ce­go sys­te­mu prze­sy­ło­we­go gazu w Danii. Jednocześnie spo­dzie­wa się, że 1 stycz­nia 2023 r. cały gazo­ciąg będzie dzia­łał już z peł­ną rocz­ną prze­pu­sto­wo­ścią w ilo­ści 10 mld m3.

Czytaj tak­że: Polska chce zakoń­czyć import gazu z Rosji

Zastąpić gaz z Rosji

Budowa gazo­cią­gu w Polsce prze­bie­ga zgod­nie z zapla­no­wa­nym har­mo­no­gra­mem – infor­mu­je Gaz System. Ostatecznie 1 paź­dzier­ni­ka 2022 r. pierw­szy gaz z Szelfu Norweskiego popły­nie do Polski. 

Inwestycja umoż­li­wi trans­port gazu z Norwegii na ryn­ki duń­ski i pol­ski, a tak­że do użyt­kow­ni­ków koń­co­wych w sąsied­nich kra­jach. Równocześnie Baltic Pipe pozwo­li na prze­sył gazu z Polski do Danii.

Polska w ubie­głym roku zaim­por­to­wa­ła oko­ło 9 mln m3 gazu z Rosji, co sta­no­wi ok. 60 proc. nasze­go importu.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł