- reklama -
Strona głównaEnergiaTrzy regiony węglowe dostaną pomoc

Trzy regiony węglowe dostaną pomoc

Źródło:Bank Światowy

Bank Światowy w part­ner­stwie z Komisją Europejską pomo­że Polsce prze­pro­wa­dzić spra­wie­dli­wą trans­for­ma­cję w trzech regio­nach węglo­wych: dol­no­ślą­skim, ślą­skim i wielkopolskim. 

Zielony Ład

Komisja Europejska, dzia­ła­jąc w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, któ­re­go celem jest osią­gnię­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej do 2050 r., stwo­rzy­ła war­ty nie­mal 17,5 miliar­da euro Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz będzie wspie­rał dywer­sy­fi­ka­cję gospo­dar­czą euro­pej­skich tere­nów naj­bar­dziej uza­leż­nio­nych od sek­to­ra węglo­we­go i nara­żo­nych na skut­ki dekar­bo­ni­za­cji. Środki mają wspo­móc pra­cow­ni­ków w naby­ciu nowych kwa­li­fi­ka­cji i umie­jęt­no­ści. Ponadto, będą wyko­rzy­sta­ne w celu pobu­dze­nia inwe­sty­cji w zie­lo­ne tech­no­lo­gie i infra­struk­tu­rę, a tak­że w rege­ne­ra­cję i odbu­do­wę zaso­bów zie­mi. Polska z pro­po­no­wa­ną alo­ka­cją na pozio­mie 2 miliar­dów euro ma być naj­więk­szym bene­fi­cjen­tem Funduszu.

Globalna eks­per­ty­za będzie klu­czo­wa dla sku­tecz­ne­go wdro­że­nia spra­wie­dli­wej trans­for­ma­cji. Mamy nadzie­ję, że z pomo­cą Komisji Europejskiej i Banku Światowego pol­skie regio­ny gór­ni­cze będą lepiej przy­go­to­wa­ne do tej trans­for­ma­cji i wyko­rzy­sta­nia środ­ków finan­so­wych na stra­te­gicz­ne ini­cja­ty­wy, któ­re pobu­dzą roz­wój lokal­nych gospo­da­rek – Marek Prawda, dyrek­tor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Sprawiedliwa transformacja

W ostat­nich latach Polska osią­gnę­ła zna­czą­ce postę­py w oddzie­le­niu roz­wo­ju gospo­dar­cze­go od wzro­stu zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię. Podczas gdy gospo­dar­ka uro­sła od począt­ku lat 90. sied­mio­krot­nie, inten­syw­ność ener­ge­tycz­na spa­dła o 56 pro­cent. Pomimo tych suk­ce­sów, Polska pozo­sta­je jed­nym z naj­bar­dziej uza­leż­nio­nych od węgla kra­jów w Europie. Niemal 90 tysię­cy ludzi nadal bez­po­śred­nio utrzy­mu­je się z górnictwa.

Czytaj: Trzy razy Paryż, taka kopalnia

Aby trans­for­ma­cja była sku­tecz­na, musi być spra­wie­dli­wa i akcep­to­wal­na dla wszyst­kich. Należy zatem uwzględ­nić od same­go począt­ku jej skut­ki, przede wszyst­kim te spo­łecz­ne, a tak­że wdro­żyć wszel­kie moż­li­we instru­men­ty w celu ich łago­dze­nia – Atur Soboń, peł­no­moc­nik rzą­du do spraw trans­for­ma­cji spół­ek ener­ge­tycz­nych i gór­nic­twa węglowego.

Mapy drogowe

Bank Światowy wspie­rał sze­reg regio­nów i kra­jów w obsza­rze trans­for­ma­cji węglo­wej, mię­dzy inny­mi Macedonię Zachodnią, Grecję, Bułgarię, Bałkany Zachodnie czy Ukrainę. Pracował też w Rosji, Polsce i Rumunii. Bank dora­dza kra­jom jak dekar­bo­ni­zo­wać gospo­dar­kę poprzez dzia­ła­nia, któ­re są wyko­nal­ne z eko­no­micz­ne­go punk­tu widze­nia, dosto­so­wa­ne do indy­wi­du­al­nych potrzeb, a tak­że któ­re nadą­ża­ją za naj­now­szy­mi tren­da­mi w zakre­sie dobrych prak­tyk, finan­sów i inno­wa­cji technologicznych. 

W ramach ini­cja­ty­wy „Wsparcie dla trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej w regio­nach węglo­wych” Bank Światowy wraz z Komisją Europejską poma­ga­ją regio­nom w przy­go­to­wa­niu map dro­go­wych, według któ­rych wpro­wa­dza­ne są refor­my i wzmac­nia­ne insty­tu­cje. Pomoc dla regio­nów gór­ni­czych może mieć róż­ne for­my w zależ­no­ści od poszcze­gól­nych wyzwań i dostęp­nych instru­men­tów w danych regionach.

Odbudowa gospo­da­rek poprzez ogra­ni­cza­nie emi­sji oraz inwe­sty­cje w zie­lo­ną przy­szłość to nasze prio­ry­te­ty w Europie. Mamy nadzie­ję, że doradz­two eks­per­tów Banku pozwo­li Polsce lepiej radzić sobie z wyzwa­nia­mi i szan­sa­mi, jakie przy­no­si dekar­bo­ni­za­cja. Aby Polska, a tak­że wie­le innych kra­jów, weszła na ścież­kę bar­dziej zrów­no­wa­żo­ne­go wzro­stu, w cza­sie trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej potrzeb­na jest ochro­na lokal­nych spo­łecz­no­ści. Regiony gór­ni­cze na całym świe­cie będą czer­pać z pol­skich doświad­czeń – Marcus Heinz, przed­sta­wi­ciel Banku Światowego na Polskę i kra­je bałtyckie.

Wsparcie rejonów węglowych

Wsparcie Komisji Europejskiej dla regio­nów węglo­wych w trans­for­ma­cji opie­ra się na boga­tym doświad­cze­niu zaczerp­nię­tym z Inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz Regionów Górniczych w Procesie Transformacji. Poprzez tę Inicjatywę Komisja Europejska stwo­rzy­ła forum dia­lo­gu dla 34 regio­nów gór­ni­czych w 14 kra­jach Unii Europejskiej, a tak­że repo­zy­to­rium wie­dzy o zagad­nie­niach transformacji. 

Przedstawiciele Unii, wła­dze cen­tral­ne i samo­rzą­do­we kra­jów wraz z part­ne­ra­mi spo­łecz­ny­mi ze związ­ków zawo­do­wych, przed­sta­wi­cie­le bran­ży, uczel­ni wyż­szych i sek­to­ra poza­rzą­do­we­go dzie­lą się swo­imi doświad­cze­nia­mi z trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej i roz­ma­wia­ją o moż­li­wych roz­wią­za­niach. Ponadto, nie­któ­re regio­ny węglo­we otrzy­mu­ją pomoc tech­nicz­ną, któ­ra uła­twi im prze­pro­wa­dze­nie dekarbonizacji.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...