- reklama -
Strona głównaWeekendKurczak na horyzoncie zdarzeń

Kurczak na horyzoncie zdarzeń

Dlaczego naszego dzieci nie będą wiedziały jak smakuje wołowina? Bo jej nie będzie.

Pamiętam, pod koniec lat 90. każ­dy foto­graf wie­dział już o ist­nie­niu cyfro­wych apa­ra­tów. Powiedzmy, że każ­dy marzył o cyfrów­ce, ale nikt z nas, foto­gra­fów nie wie­dział, jak to będzie. Zdjęcia mia­ły być robio­ne wydaj­niej, taniej, szyb­ciej. Liczyły się rów­nież postęp i kon­ku­ren­cja. Na pol­skim ryn­ku codzien­nych gazet to był duży skok. Dla foto­gra­fów rów­nież. Gdy bra­łem pierw­szy raz do ręki cyfrów­kę, mówi­łem: nigdy w życiu! Pół roku póź­niej sprze­da­wa­łem swo­je uko­cha­ne ana­lo­go­we aparaty…

Aparat to nie mięso

Czyżby? Moim zda­niem podob­nie będzie z mię­sem hodow­la­nym. Kurczaki, woło­wi­na, indy­ki, trzo­da chlew­na, znik­nie bez­pow­rot­nie zastą­pio­ne czymś co jest wydaj­niej­sze, tań­sze w pro­duk­cji ale przede wszyst­kim będzie ozna­cza­ło postęp. O tym marzą eko­lo­dzy i orga­ni­za­cje wal­czą­ce o lep­sze życie zwie­rząt. Chwila, prze­cież my jed­nak chce­my jeść mięso! 

Tych, któ­rzy mię­sa nie jedzą, nie zain­te­re­su­je ten tekst. Oni są już wol­ni, choć nie­mal codzien­nie muszą odpo­wia­dać na pyta­nie: dla­cze­go nie jesz mię­sa? Beyond Meat nie jest dla nich. Ci, któ­rzy jedzą mię­so, powin­ni a raczej muszą odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie: dla­cze­go jem mię­so? Dlaczego jesz­cze jesz mięso? 

Nie jesz nie obrzydzaj

Wyobraźcie sobie spo­tka­nie w fir­mie, któ­rej histo­ria, mar­ka, sprze­daż, opie­ra­ją się na sma­żo­nym kur­cza­ku. Spotkanie, na któ­rym ktoś mówi: musi­my odejść od kur­cza­ka. Firma z Kentucky zamiast mówić: “jedz rośli­ny, nie mię­so”, powie­dzia­ła: “jedz rośli­ny, są tak samo dobre jak mię­so”. Zachęcam Was, aby prze­ko­ny­wać mię­so­żer­ców wła­śnie w ten spo­sób. KFC już w 2019 roku pra­co­wa­ło nad wpro­wa­dze­niem do kar­ty menu pro­duk­tów opar­tych o roślin­ne zamien­ni­ki mię­sa, ale podob­no klien­ci nie byli jesz­cze goto­wi, choć pierw­sze zie­lo­ne bur­ge­ry wyprze­da­ły się w 5 godzin.

Teraz klien­ci już są goto­wi i sądząc po entu­zja­stycz­nych wpi­sach w social mediach, to jest praw­dzi­wy hit. Jeszcze tyl­ko w USA ale pro­duk­ty fir­my Beyond Meat, moż­na już kupić w Polsce.

Horyzont zdarzeń

W fil­mie “Interstellar” kosmicz­ni podróż­ni­cy docie­ra­ją do miej­sca zwa­ne­go hory­zon­tem zda­rzeń, do miej­sca po prze­kro­cze­niu któ­re­go nie moż­na już wró­cić, przy­naj­mniej nie w for­mie, w któ­rej się tam wkro­czy­ło. Dla kogoś, kto przez całe swo­je dotych­cza­so­we życie uży­wał ana­lo­go­wych apa­ra­tów, przej­ście na cyfro­we jest jak dro­ga w jed­ną stro­nę. I mówię Wam: opór jest bezcelowy.

- autopromocja -
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Tania energia w firmie z fotowoltaiki

Przedsiębiorcy, małe, mikro i duże firmy, szukają sposobów na obniżenie kosztów i zagwarantowanie sobie taniej energii. Coraz odważniej sięgają po instalacje fotowoltaiczne. Fotowoltaika dynamicznie rozwija...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się kojarzy z jakimś bardzo trudnym okresem, przez który trzeba przejść, coś z nim trzeba zrobić. Natomiast ja bym wrócił do oryginału....
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...
A jeszcze lepsze jest to...