- reklama -
Strona głównaEcoLifeChodnik staje się drogą dla...

Chodnik staje się drogą dla pieszych

Wchodzi w życie zmia­na prze­pi­sów dro­go­wych. Dotychczasowe ele­men­ty dro­gi od 21 wrze­śnia 2022 r. sta­ją się nowy­mi czę­ścia­mi. Chodnik sta­je się dro­gą dla pie­szych. A przy prze­kra­cza­niu dro­gi dla rowe­rów obo­wią­zu­ją zasa­dy, jak przy prze­cho­dze­niu jezdni.

Dotychczas prze­pi­sy Prawa o ruchu dro­go­wym uży­wa­ły zamien­nie pojęć „chod­nik” i „dro­ga dla pie­szych”. Przy czym np. dopusz­cza­ły zatrzy­ma­nie lub postój pojaz­du tyl­ko na chod­ni­ku. Faktyczne roz­róż­nie­nie chod­ni­ka i dro­gi dla pie­szych w tere­nie było trud­ne. Chodnik nie wyma­gał ozna­ko­wa­nia, a dro­ga dla pie­szych musia­ła być ozna­czo­na zna­kiem C‑16. A prze­cież peł­ni­ły one tą samą funk­cję w pasie dro­go­wym. Dlatego to roz­róż­nie­nie zni­ka i chod­nik sta­je się dro­gą dla pie­szych. To dla pie­szych tak napraw­dę żad­na róż­ni­ca. Dla pro­jek­tan­tów jed­nak ma to znaczenie.

Dotychczasowy chodnik staje się drogą dla pieszych

Skoro na jezd­ni nikt nie umiesz­cza latar­ni dro­go­wych, to dla­cze­go takie sytu­acje zda­rza­ją się na chodnikach?

Nowe prze­pi­sy naka­zu­ją pro­jek­to­wać dro­gę dla pie­szych w taki spo­sób, aby skła­da­ła się z chod­ni­ka, któ­ry słu­ży do ruchu pie­szych oraz ewen­tu­al­nie z pasa obsłu­gu­ją­ce­go lub tech­nicz­ne­go, w któ­rym moż­na umiesz­czać róż­ne­go rodza­ju obiek­ty (np. ław­ki), czy par­ko­wać samochody.

W przy­pad­ku ist­nie­ją­cej infra­struk­tu­ry prze­pi­sy usta­wy nie naka­zu­ją doko­ny­wa­nia jakich­kol­wiek czyn­no­ści, zarów­no w zakre­sie robót budow­la­nych, jak i zwią­za­nych ze zmia­na­mi orga­ni­za­cji ruchu. MI zachę­ca jed­nak zarząd­ców dróg do porząd­ko­wa­nia prze­strze­ni w pasie dro­go­wym, mając na uwa­dze zarów­no potrze­by pie­szych, osób ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi, jak i kie­ru­ją­cych pojazdami.

Czy można parkować na drodze dla pieszych?

Nowe prze­pi­sy nie zmie­nia­ją zasad dopusz­cza­ją­cych zatrzy­ma­nie lub postój pojaz­du na dro­gach dla pie­szych. W dal­szym cią­gu dopusz­cza się zatrzy­ma­nie lub postój koła­mi jed­ne­go boku lub przed­niej osi pojaz­du do 2,5 t. Pod warun­kiem, że na danym odcin­ku jezd­ni nie obo­wią­zu­je zakaz, sze­ro­kość chod­ni­ka jest nie mniej­sza niż 1,5 m i nie utrud­ni ruchu pie­szych. Ponadto pojazd umiesz­czo­ny przed­nią osią na dro­dze dla pie­szych nie tamu­je ruchu pojaz­dów na jezdni.

Szerokość chod­ni­ka na ist­nie­ją­cej dro­dze dla pie­szych mie­rzy się jak dotych­czas, czy­li jako czę­ści do ruchu pie­szych, na któ­rej nie wystę­pu­ją żad­ne przeszkody.

Rowerem, hulajnogą elektryczną o drodze dla pieszych?

Kierujący hulaj­no­gą mogą, w przy­pad­kach okre­ślo­nych w Prawie o ruchu dro­go­wym, korzy­stać z całej sze­ro­ko­ści dro­gi dla pie­szych. Natomiast rowe­rzy­ści mogą wyjąt­ko­wo. Np. w trud­nych warun­kach atmos­fe­rycz­nych, gdy sze­ro­kość tej czę­ści dro­gi dla pie­szych, wyno­si co naj­mniej 2 m. i bra­ku­je alter­na­tyw­nej drogi.

Od 21 wrze­śnia 2022 r. prze­cho­dze­nie przez jezd­nię, dro­gę dla rowe­rów lub toro­wi­sko wyod­ręb­nio­ne z jezd­ni poza przej­ściem dla pie­szych jest dozwo­lo­ne rów­nież na przej­ściu suge­ro­wa­nym. Przejściem suge­ro­wa­nym jest miej­sce nie­ozna­ko­wa­ne ale dosto­so­wa­ne technicznie.

Na przej­ściu dla pie­szych pie­szy ma pierw­szeń­stwo przed pojaz­da­mi. Na przej­ściu suge­ro­wa­nym takie­go pierw­szeń­stwa nie ma.

Ministerstwo Infrastruktury

Pod wzglę­dem tech­nicz­nym przej­ście dla pie­szych i przej­ście suge­ro­wa­ne nie róż­nią się w żaden spo­sób. A więc mogą być oświe­tlo­ne lub nie, powin­ny posia­dać obni­żo­ny kra­węż­nik i sys­tem ozna­czeń fak­tu­ro­wych. Jednak róż­ni­ca jest zasad­ni­cza: przej­ście dla pie­szych wyzna­cza­ją zna­ki pio­no­we (D‑6 lub D‑6b) i zna­ki pozio­me (P‑10 – tzw. „zebra”) lub tyl­ko zna­ki pio­no­we (D‑6 lub D‑6b). Na przej­ściu suge­ro­wa­nym nie sto­su­je się żad­nych zna­ków drogowych. 

Czytaj tak­że: Wysokie unij­ne dota­cje na przej­ścia dla pieszych

Na przej­ściu suge­ro­wa­nym pie­szy i kie­row­ca muszą mieć zapew­nio­ne nie­zbęd­ne warun­ki widocz­no­ści. Decyzję o zasto­so­wa­niu takie­go roz­wią­za­nia zawsze podej­mu­je pro­jek­tant. Może je wyzna­czyć tyl­ko wte­dy, kie­dy korzy­sta­nie z przej­ścia suge­ro­wa­ne­go będzie bez­piecz­ne zarów­no dla pie­sze­go, jak i innych uczest­ni­ków ruchu drogowego.

Przez drogę dla rowerów przechodzimy jak przez jezdnię 

Od 21 wrze­śnia 2022 r. przy prze­kra­cza­niu dro­gi dla rowe­rów pie­szych będą obo­wią­zy­wa­ły takie same zasa­dy, jak przy prze­kra­cza­niu jezd­ni. Oznacza to, że pie­szy wcho­dzą­cy na dro­gę dla rowe­rów jest obo­wią­za­ny zacho­wać szcze­gól­ną ostroż­ność. Przy prze­cho­dze­niu powi­nien korzy­stać z przej­ścia dla pie­szych. Jeżeli odle­głość od przej­ścia dla pie­szych prze­kra­cza 100 m prze­cho­dze­nie jest dozwo­lo­ne też na przej­ściu suge­ro­wa­nym, albo poza nim. 

Dotychczas prze­pi­sy nie regu­lo­wa­ły ww. zasad ruchu, co było powo­dem wie­lu kon­flik­tów pomię­dzy pie­szy­mi a kie­ru­ją­cy­mi rowe­ra­mi, hulaj­no­ga­mi elek­trycz­ny­mi czy urzą­dze­nia­mi trans­por­tu osobistego.

Warto pod­kre­ślić, że miej­sce prze­kra­cza­nia dro­gi dla rowe­rów wyzna­czo­ne tyl­ko za pomo­cą zna­ku pozio­me­go P‑10 (zebra). Nie sta­no­wi ani przej­ścia dla pie­szych (znak D‑6), ani przej­ścia sugerowanego.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...
A jeszcze lepsze jest to...