- reklama -
Strona głównaEcoLifeChodnik staje się drogą dla...

Chodnik staje się drogą dla pieszych

Wchodzi w życie zmia­na prze­pi­sów dro­go­wych. Dotychczasowe ele­men­ty dro­gi od 21 wrze­śnia 2022 r. sta­ją się nowy­mi czę­ścia­mi. Chodnik sta­je się dro­gą dla pie­szych. A przy prze­kra­cza­niu dro­gi dla rowe­rów obo­wią­zu­ją zasa­dy, jak przy prze­cho­dze­niu jezdni.

Dotychczas prze­pi­sy Prawa o ruchu dro­go­wym uży­wa­ły zamien­nie pojęć „chod­nik” i „dro­ga dla pie­szych”. Przy czym np. dopusz­cza­ły zatrzy­ma­nie lub postój pojaz­du tyl­ko na chod­ni­ku. Faktyczne roz­róż­nie­nie chod­ni­ka i dro­gi dla pie­szych w tere­nie było trud­ne. Chodnik nie wyma­gał ozna­ko­wa­nia, a dro­ga dla pie­szych musia­ła być ozna­czo­na zna­kiem C‑16. A prze­cież peł­ni­ły one tą samą funk­cję w pasie dro­go­wym. Dlatego to roz­róż­nie­nie zni­ka i chod­nik sta­je się dro­gą dla pie­szych. To dla pie­szych tak napraw­dę żad­na róż­ni­ca. Dla pro­jek­tan­tów jed­nak ma to znaczenie.

Dotychczasowy chodnik staje się drogą dla pieszych

Skoro na jezd­ni nikt nie umiesz­cza latar­ni dro­go­wych, to dla­cze­go takie sytu­acje zda­rza­ją się na chodnikach?

Nowe prze­pi­sy naka­zu­ją pro­jek­to­wać dro­gę dla pie­szych w taki spo­sób, aby skła­da­ła się z chod­ni­ka, któ­ry słu­ży do ruchu pie­szych oraz ewen­tu­al­nie z pasa obsłu­gu­ją­ce­go lub tech­nicz­ne­go, w któ­rym moż­na umiesz­czać róż­ne­go rodza­ju obiek­ty (np. ław­ki), czy par­ko­wać samochody.

W przy­pad­ku ist­nie­ją­cej infra­struk­tu­ry prze­pi­sy usta­wy nie naka­zu­ją doko­ny­wa­nia jakich­kol­wiek czyn­no­ści, zarów­no w zakre­sie robót budow­la­nych, jak i zwią­za­nych ze zmia­na­mi orga­ni­za­cji ruchu. MI zachę­ca jed­nak zarząd­ców dróg do porząd­ko­wa­nia prze­strze­ni w pasie dro­go­wym, mając na uwa­dze zarów­no potrze­by pie­szych, osób ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi, jak i kie­ru­ją­cych pojazdami.

Czy można parkować na drodze dla pieszych?

Nowe prze­pi­sy nie zmie­nia­ją zasad dopusz­cza­ją­cych zatrzy­ma­nie lub postój pojaz­du na dro­gach dla pie­szych. W dal­szym cią­gu dopusz­cza się zatrzy­ma­nie lub postój koła­mi jed­ne­go boku lub przed­niej osi pojaz­du do 2,5 t. Pod warun­kiem, że na danym odcin­ku jezd­ni nie obo­wią­zu­je zakaz, sze­ro­kość chod­ni­ka jest nie mniej­sza niż 1,5 m i nie utrud­ni ruchu pie­szych. Ponadto pojazd umiesz­czo­ny przed­nią osią na dro­dze dla pie­szych nie tamu­je ruchu pojaz­dów na jezdni.

Szerokość chod­ni­ka na ist­nie­ją­cej dro­dze dla pie­szych mie­rzy się jak dotych­czas, czy­li jako czę­ści do ruchu pie­szych, na któ­rej nie wystę­pu­ją żad­ne przeszkody.

Rowerem, hulajnogą elektryczną o drodze dla pieszych?

Kierujący hulaj­no­gą mogą, w przy­pad­kach okre­ślo­nych w Prawie o ruchu dro­go­wym, korzy­stać z całej sze­ro­ko­ści dro­gi dla pie­szych. Natomiast rowe­rzy­ści mogą wyjąt­ko­wo. Np. w trud­nych warun­kach atmos­fe­rycz­nych, gdy sze­ro­kość tej czę­ści dro­gi dla pie­szych, wyno­si co naj­mniej 2 m. i bra­ku­je alter­na­tyw­nej drogi.

Od 21 wrze­śnia 2022 r. prze­cho­dze­nie przez jezd­nię, dro­gę dla rowe­rów lub toro­wi­sko wyod­ręb­nio­ne z jezd­ni poza przej­ściem dla pie­szych jest dozwo­lo­ne rów­nież na przej­ściu suge­ro­wa­nym. Przejściem suge­ro­wa­nym jest miej­sce nie­ozna­ko­wa­ne ale dosto­so­wa­ne technicznie.

Na przej­ściu dla pie­szych pie­szy ma pierw­szeń­stwo przed pojaz­da­mi. Na przej­ściu suge­ro­wa­nym takie­go pierw­szeń­stwa nie ma.

Ministerstwo Infrastruktury

Pod wzglę­dem tech­nicz­nym przej­ście dla pie­szych i przej­ście suge­ro­wa­ne nie róż­nią się w żaden spo­sób. A więc mogą być oświe­tlo­ne lub nie, powin­ny posia­dać obni­żo­ny kra­węż­nik i sys­tem ozna­czeń fak­tu­ro­wych. Jednak róż­ni­ca jest zasad­ni­cza: przej­ście dla pie­szych wyzna­cza­ją zna­ki pio­no­we (D‑6 lub D‑6b) i zna­ki pozio­me (P‑10 – tzw. „zebra”) lub tyl­ko zna­ki pio­no­we (D‑6 lub D‑6b). Na przej­ściu suge­ro­wa­nym nie sto­su­je się żad­nych zna­ków drogowych. 

Czytaj tak­że: Wysokie unij­ne dota­cje na przej­ścia dla pieszych

Na przej­ściu suge­ro­wa­nym pie­szy i kie­row­ca muszą mieć zapew­nio­ne nie­zbęd­ne warun­ki widocz­no­ści. Decyzję o zasto­so­wa­niu takie­go roz­wią­za­nia zawsze podej­mu­je pro­jek­tant. Może je wyzna­czyć tyl­ko wte­dy, kie­dy korzy­sta­nie z przej­ścia suge­ro­wa­ne­go będzie bez­piecz­ne zarów­no dla pie­sze­go, jak i innych uczest­ni­ków ruchu drogowego.

Przez drogę dla rowerów przechodzimy jak przez jezdnię 

Od 21 wrze­śnia 2022 r. przy prze­kra­cza­niu dro­gi dla rowe­rów pie­szych będą obo­wią­zy­wa­ły takie same zasa­dy, jak przy prze­kra­cza­niu jezd­ni. Oznacza to, że pie­szy wcho­dzą­cy na dro­gę dla rowe­rów jest obo­wią­za­ny zacho­wać szcze­gól­ną ostroż­ność. Przy prze­cho­dze­niu powi­nien korzy­stać z przej­ścia dla pie­szych. Jeżeli odle­głość od przej­ścia dla pie­szych prze­kra­cza 100 m prze­cho­dze­nie jest dozwo­lo­ne też na przej­ściu suge­ro­wa­nym, albo poza nim. 

Dotychczas prze­pi­sy nie regu­lo­wa­ły ww. zasad ruchu, co było powo­dem wie­lu kon­flik­tów pomię­dzy pie­szy­mi a kie­ru­ją­cy­mi rowe­ra­mi, hulaj­no­ga­mi elek­trycz­ny­mi czy urzą­dze­nia­mi trans­por­tu osobistego.

Warto pod­kre­ślić, że miej­sce prze­kra­cza­nia dro­gi dla rowe­rów wyzna­czo­ne tyl­ko za pomo­cą zna­ku pozio­me­go P‑10 (zebra). Nie sta­no­wi ani przej­ścia dla pie­szych (znak D‑6), ani przej­ścia sugerowanego.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...
A jeszcze lepsze jest to...