- reklama -
Strona głównaKlimatPolska polityka energetyczna PEP2040 zmieni...

Polska polityka energetyczna PEP2040 zmieni się

Polska poli­ty­ka ener­ge­tycz­na – PEP2040 nada­je się tyl­ko do popraw­ki. Chodzi o wzmoc­nie­nie bez­pie­czeń­stwa i nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej. To wymu­sza obec­na sytu­acja geo­po­li­tycz­na. Jednocześnie roz­wój odna­wial­nych źró­deł ener­gii powi­nien przyspieszyć.

Rada Ministrów przy­ję­ła zało­że­nia do aktu­ali­za­cji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). Odnawialne źró­dła ener­gii wymie­nia na dru­gim miej­scu, tuż za zwięk­sze­niem dywer­sy­fi­ka­cji tech­no­lo­gicz­nej i roz­bu­do­wą źró­deł krajowych. 

W per­spek­ty­wie 2040 r. dążyć się będzie do tego, aby ok. poło­wa pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej pocho­dzi­ła z odna­wial­nych źródeł. 

Założenia do aktu­ali­za­cji PEP2040

Jak wska­zu­je eks­pert orga­ni­za­cji Ember Paweł Czyżak, pod­nie­sie­nie z 40 proc. do 50 proc. udzia­łu ener­gii elek­trycz­nej z OZE w 2040 r. to wciąż za mało. 

Już teraz przy­łą­czo­ne do sie­ci źró­dła odna­wial­ne oraz wszyst­kie przy­zna­ne i zło­żo­ne wnio­ski o przy­łą­cze­nie wystar­czą, by w 2030 roku poło­wa pol­skiej pro­duk­cji prą­du pocho­dzi­ła z OZE. Oczywiście, nie wszyst­kie te inwe­sty­cje muszą powstać. To poka­zu­je jed­nak ska­lę ape­ty­tu na zie­lo­ną ener­gię, jaki ma pol­ski prze­mysł, inwe­sto­rzy i spo­łe­czeń­stwo. Jest on ogromny.

Fotowoltaika wystrzeliła

Dobrym przy­kła­dem jest foto­wol­ta­ika. Ostatnie lata przy­nio­sły dyna­micz­ny roz­wój ener­ge­ty­ki sło­necz­nej, znacz­nie szyb­szy niż prze­wi­du­je obec­na PEP2040. W ubie­głym roku Polacy zain­sta­lo­wa­li 4,6 GW mocy w pane­lach sło­necz­nych, któ­re dostar­czy­ły ok. 1,5 proc. pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej w w 2021 r. W tym roku osią­gnie­my poziom sło­necz­nych mocy prze­wi­dzia­ny na 2030 r. 

Tabela 37. Prognoza struk­tu­ra mocy zain­sta­lo­wa­nej net­to wg tech­no­lo­gii do 2040 r. [MW]


2025203020352040
ec. węglo­we4 0943 9133 0952 842
ec. gazo­we2 2052 1071 6671 530
ec. gazo­we, nowe4801 3742 0482 943
ec. i el. bio­ma­so­we i biogazowe1 1151 3021 4421 423
el. na węgiel kamien­ny, istniejące10 73010 2224 9862 208
el. na węgiel kamien­ny, ostat­nie i nowe3 4803 4803 4803 480
el. na węgiel brunatny7 4487 4483 8121 126
el. jądro­we002 2004 400
el. gazo­we (CCGT)4 7014 7016 7017 701
el. gazo­we, szczy­to­we (OCGT)002503 600
el. wod­ne2 4192 4192 4192 419
el. wia­tro­we lądo­we (on-​shore)9 6618 6634 8276 939
el. wia­tro­we mor­skie (off-​shore)05 9009 5909 590
el. sło­necz­ne (PV)5 1145 1145 1149 814
razem51 44656 64251 63060 014

Za mało wiatru

Farmy wia­tro­we na lądzie powsta­ją jed­nak tyl­ko tam, gdzie są jesz­cze sta­re, sprzed 2016 roku pozwo­le­nia na budo­wę. Potem wpro­wa­dzo­no zasa­dę 10H, któ­ra w prak­ty­ce zablo­ko­wa­ła nowe pozwo­le­nia. Czy to będzie zmie­nio­ne w nowym doku­men­cie? O to ape­lu­je nie tyl­ko bran­ża, ale i prze­mysł, któ­ry chce korzy­stać z taniej, zie­lo­nej ener­gii. Co waż­ne, tak­że far­my wia­tro­we na pol­skim morzu mają więk­szy poten­cjał niż 11 GW prze­wi­dzia­ne w obec­nej poli­ty­ce.

W zak­tu­ali­zo­wa­nym PEP2040 ma być wię­cej sta­bil­nej pro­duk­cji zie­lo­nej ener­gii przy wyko­rzy­sta­niu wody, bio­ma­sy, bio­ga­zu, geo­ter­mii. Jak dotąd naj­le­piej z tej listy wypa­da­ła bio­ma­sa, jed­nak tu moż­li­wo­ści są już ogra­ni­czo­ne jej dosta­wa­mi. Dużo wię­cej z naszych lasów nie uda się jej pozy­skać, a import – choć może być opła­cal­ny – to jest przede wszyst­kim roz­wią­za­niem mniej ekologicznym. 

Zmiana polityki klimatycznej

Poprawa efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej powin­na zająć waż­ne miej­sce w PEP2040. To korzyść dla wszyst­kich. Wydaje się, że ten obszar moż­na znacz­nie popra­wić, choć­by przez pro­gram Czyste Powietrze, któ­ry wspie­ra m.in. ter­mo­mo­der­ni­za­cję domów. Rząd zapo­wie­dział ukie­run­ko­wa­nie pro­gra­mu na nisko­tem­pe­ra­tu­ro­we źró­dła cie­pła przy zacho­wa­niu kom­for­tu ciepl­ne­go odbior­ców. Teraz ok. 45 proc. osób wymie­nia­ją­cych kop­ciu­cha wybie­ra kocioł na gaz. 

Czytaj tak­że: Będą wyż­sze dota­cje do kotłów gazowych

Polska będzie dążyć do popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, któ­ra ogra­ni­cza popyt na ener­gię, a tym samym redu­ku­je zapo­trze­bo­wa­nie na surow­ce oraz skut­ki poten­cjal­nych bra­ków dostaw energii.

Założenia do aktu­ali­za­cji PEP2040

Sprawiedliwa trans­for­ma­cja, budo­wa zero­emi­syj­ne­go sys­te­mu oraz popra­wa jako­ści powie­trza tak­że zosta­ły wymie­nio­ne w komu­ni­ka­cie rzą­du. Rząd zapo­wie­dział nato­miast, że będzie podej­mo­wać wysił­ki nego­cja­cyj­ne w celu refor­my mecha­ni­zmów poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej Unii Europejskiej. Chodzi o cza­so­we zwięk­sze­nie wyko­rzy­sta­nia elek­trow­ni węglo­wych, bez pono­sze­nia nad­mier­nych kosz­tów praw do emi­sji CO2. 

Zabrakło w komu­ni­ka­cie odnie­sie­nia się do zmian kli­ma­tu i koniecz­no­ści zmniej­sza­nia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Jest nato­miast bar­dziej ogól­ne uwzględ­nie­nie ogra­ni­cza­nia wpły­wu sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go na śro­do­wi­sko życia czło­wie­ka. Co ważne, 

Adaptacja do zmian klimatu

Zmniejszenie emi­sji gazów cie­plar­nia­nych oraz adap­ta­cja do skut­ków postę­pu­ją­cych zmian kli­ma­tu to dwa naj­więk­sze wyzwa­nia współ­cze­sne­go spo­łe­czeństw – wska­zu­je z kolei Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Z tego powo­du przy­go­to­wał zbiór wytycz­nych, któ­re powin­ny być uwzględ­nio­ne przy two­rze­niu pra­wa i stra­te­gicz­nych doku­men­tów. Publikacja wytycz­nych IOŚ-​PIB poja­wia się, gdy wła­śnie zaczy­na się naj­więk­sza dys­ku­sja o aktu­ali­za­cji pol­skiej Polityki Energetycznej PEP2040.

Wskaźniki IOŚ ujął według sek­to­rów: śro­do­wi­sko­we­go, gospo­dar­cze­go i spo­łecz­ne­go. Grupa śro­do­wi­sko­wa uwzględ­nia obszar rol­nic­twa, gospo­dar­ki wod­nej, ochro­ny przy­ro­dy i zacho­wa­nia róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej. Wskaźniki gospo­dar­cze doty­czą efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­ne i ener­gii w zakre­sie infra­struk­tu­ry ener­ge­tycz­nej, prze­my­słu i trans­por­tu. Społeczne wskaź­ni­ki sku­pia­ją się nato­miast na budow­nic­twie, miesz­kal­nic­twie, pla­no­wa­niu i zago­spo­da­ro­wa­niu prze­strzen­nym, zdro­wiu oraz turystyce.

Walka ze zmia­na­mi kli­ma­tu musi mieć dwu­wy­mia­ro­wy cha­rak­ter. Równolegle powin­ni­śmy sku­pić się na pod­ję­ciu środ­ków zmniej­sza­ją­cych poziom emi­sji gazów cie­plar­nia­nych oraz posta­wić na dzia­ła­nia mają­ce na celu wdro­że­nie odpo­wied­nich stra­te­gii i dzia­łań legi­sla­cyj­nych w zakre­sie adap­ta­cji do nega­tyw­nych kon­se­kwen­cji wywo­ła­nych zmia­na­mi klimatu.

dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor IOŚ-PIB

Czy te wskaź­ni­ki zosta­ną uwzględ­nio­ne w nowym doku­men­cie? Jego przy­go­to­wa­nie na pew­no nie będzie ani pro­ste ani szybkie. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...
A jeszcze lepsze jest to...