- reklama -
Strona głównaEcoLifeProfesor Goz mówi dzieciom o...

Profesor Goz mówi dzieciom o poważnym problemie

Ruszyła edu­ka­cja eko­lo­gicz­na na nowej plat­for­mie skie­ro­wa­nej do dzie­ci. Dzieci dowie­dzą się, jak postę­po­wać z odpa­da­mi. Lekcje popro­wa­dzi prof. GOZ.

Prof. GOZ to głów­na postać „Krainy GOZ” – kam­pa­nii spo­łecz­nej, któ­ra ma zachę­cać Polaków do zmia­ny nawy­ków w zgo­dzie z kon­cep­cją Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). W pro­fe­so­ra wcie­la się Tomasz Olejnik, aktor, któ­ry współ­two­rzy postać z Magdaleną Jarząbek, odpo­wie­dzial­ną za część kre­atyw­ną kam­pa­nii. – Wokoło jest coraz wię­cej śmie­ci, a kry­je się w nich poten­cjał. Wartość surow­ców, mate­ria­łów, goto­wych pro­duk­tów powin­na zostać zacho­wa­na tak dłu­go, jak to moż­li­we – mówi Magdalena Jarząbek.

Platforma edukacyjna

Platforma edu­ka­cyj­na GOZedu to czte­ry inte­rak­tyw­ne lek­cje na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Pierwsza lek­cja, dostęp­na od 8 kwiet­nia, przed­sta­wia ogól­ne zało­że­nia kon­cep­cji GOZ. Trzy następ­ne lek­cje pozwo­lą lepiej zro­zu­mieć poszcze­gól­ne eta­py hie­rar­chii postę­po­wa­nia z odpadami:

  • Jak uni­kać nad­mier­ne­go kupo­wa­nia i sta­rać się ponow­nie uży­wać już kupio­ne rzeczy?
  • Na czym pole­ga recy­kling i jakie są zasa­dy segre­go­wa­nia odpadów?
  • Jak ze śmie­ci wypro­du­ko­wać energię?

Szkolna edukacja ekologiczna

Mam nadzie­ję, że nasz nie­co­dzien­ny pomysł, by do wspól­ne­go dzia­ła­nia zachę­ca­ła nas „nie­ko­niecz­nie praw­dzi­wa” postać prof. GOZ oka­że się sku­tecz­ny – Jacek Ławrecki, dyrek­tor ds. komu­ni­ka­cji w Fortum, fir­mie, któ­ra jest orga­ni­za­to­rem kam­pa­nii „Kraina GOZ”.

Wszystkie lek­cje będą dostęp­ne bez­płat­nie, po reje­stra­cji, któ­rej na plat­for­mie GOZedu doko­nu­je nauczy­ciel. Szczegóły znaj­du­ją się na stro­nie: https://​goze​du​.pl/.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł