- reklama -
Strona głównaEcoLifeProfesor Goz mówi dzieciom o...

Profesor Goz mówi dzieciom o poważnym problemie

Ruszyła edu­ka­cja eko­lo­gicz­na na nowej plat­for­mie skie­ro­wa­nej do dzie­ci. Dzieci dowie­dzą się, jak postę­po­wać z odpa­da­mi. Lekcje popro­wa­dzi prof. GOZ.

Prof. GOZ to głów­na postać „Krainy GOZ” – kam­pa­nii spo­łecz­nej, któ­ra ma zachę­cać Polaków do zmia­ny nawy­ków w zgo­dzie z kon­cep­cją Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). W pro­fe­so­ra wcie­la się Tomasz Olejnik, aktor, któ­ry współ­two­rzy postać z Magdaleną Jarząbek, odpo­wie­dzial­ną za część kre­atyw­ną kam­pa­nii. – Wokoło jest coraz wię­cej śmie­ci, a kry­je się w nich poten­cjał. Wartość surow­ców, mate­ria­łów, goto­wych pro­duk­tów powin­na zostać zacho­wa­na tak dłu­go, jak to moż­li­we – mówi Magdalena Jarząbek.

Platforma edukacyjna

Platforma edu­ka­cyj­na GOZedu to czte­ry inte­rak­tyw­ne lek­cje na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Pierwsza lek­cja, dostęp­na od 8 kwiet­nia, przed­sta­wia ogól­ne zało­że­nia kon­cep­cji GOZ. Trzy następ­ne lek­cje pozwo­lą lepiej zro­zu­mieć poszcze­gól­ne eta­py hie­rar­chii postę­po­wa­nia z odpadami:

  • Jak uni­kać nad­mier­ne­go kupo­wa­nia i sta­rać się ponow­nie uży­wać już kupio­ne rzeczy?
  • Na czym pole­ga recy­kling i jakie są zasa­dy segre­go­wa­nia odpadów?
  • Jak ze śmie­ci wypro­du­ko­wać energię?

Szkolna edukacja ekologiczna

Mam nadzie­ję, że nasz nie­co­dzien­ny pomysł, by do wspól­ne­go dzia­ła­nia zachę­ca­ła nas „nie­ko­niecz­nie praw­dzi­wa” postać prof. GOZ oka­że się sku­tecz­ny – Jacek Ławrecki, dyrek­tor ds. komu­ni­ka­cji w Fortum, fir­mie, któ­ra jest orga­ni­za­to­rem kam­pa­nii „Kraina GOZ”.

Wszystkie lek­cje będą dostęp­ne bez­płat­nie, po reje­stra­cji, któ­rej na plat­for­mie GOZedu doko­nu­je nauczy­ciel. Szczegóły znaj­du­ją się na stro­nie: https://​goze​du​.pl/.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
A jeszcze lepsze jest to...