- reklama -
Strona głównaEcoLifeProfesor Goz mówi dzieciom o...

Profesor Goz mówi dzieciom o poważnym problemie

Ruszyła edu­ka­cja eko­lo­gicz­na na nowej plat­for­mie skie­ro­wa­nej do dzie­ci. Dzieci dowie­dzą się, jak postę­po­wać z odpa­da­mi. Lekcje popro­wa­dzi prof. GOZ.

Prof. GOZ to głów­na postać „Krainy GOZ” – kam­pa­nii spo­łecz­nej, któ­ra ma zachę­cać Polaków do zmia­ny nawy­ków w zgo­dzie z kon­cep­cją Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). W pro­fe­so­ra wcie­la się Tomasz Olejnik, aktor, któ­ry współ­two­rzy postać z Magdaleną Jarząbek, odpo­wie­dzial­ną za część kre­atyw­ną kam­pa­nii. – Wokoło jest coraz wię­cej śmie­ci, a kry­je się w nich poten­cjał. Wartość surow­ców, mate­ria­łów, goto­wych pro­duk­tów powin­na zostać zacho­wa­na tak dłu­go, jak to moż­li­we – mówi Magdalena Jarząbek.

Platforma edukacyjna

Platforma edu­ka­cyj­na GOZedu to czte­ry inte­rak­tyw­ne lek­cje na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Pierwsza lek­cja, dostęp­na od 8 kwiet­nia, przed­sta­wia ogól­ne zało­że­nia kon­cep­cji GOZ. Trzy następ­ne lek­cje pozwo­lą lepiej zro­zu­mieć poszcze­gól­ne eta­py hie­rar­chii postę­po­wa­nia z odpadami:

  • Jak uni­kać nad­mier­ne­go kupo­wa­nia i sta­rać się ponow­nie uży­wać już kupio­ne rzeczy?
  • Na czym pole­ga recy­kling i jakie są zasa­dy segre­go­wa­nia odpadów?
  • Jak ze śmie­ci wypro­du­ko­wać energię?

Szkolna edukacja ekologiczna

Mam nadzie­ję, że nasz nie­co­dzien­ny pomysł, by do wspól­ne­go dzia­ła­nia zachę­ca­ła nas „nie­ko­niecz­nie praw­dzi­wa” postać prof. GOZ oka­że się sku­tecz­ny – Jacek Ławrecki, dyrek­tor ds. komu­ni­ka­cji w Fortum, fir­mie, któ­ra jest orga­ni­za­to­rem kam­pa­nii „Kraina GOZ”.

Wszystkie lek­cje będą dostęp­ne bez­płat­nie, po reje­stra­cji, któ­rej na plat­for­mie GOZedu doko­nu­je nauczy­ciel. Szczegóły znaj­du­ją się na stro­nie: https://​goze​du​.pl/.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...
A jeszcze lepsze jest to...