- reklama -
Strona głównaEcoLifePodatek od samochodu zmieni nawyki...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody uży­wa­ne są coraz droż­sze. Płacimy podwój­nie – kupu­jąc auto, a potem zosta­wia­jąc spo­re sumy na sta­cjach paliw. Czy poda­tek od samo­cho­du spa­li­no­we­go zachę­ci Polaków do zmia­ny spo­so­bu podró­żo­wa­nia? Doświadczenia z innych kra­jów, któ­re wpro­wa­dzi­ły opła­ty eko­lo­gicz­ne, poka­zu­ją, że to działa. 

Używane samo­cho­dy są coraz droż­sze. W dru­gim kwar­ta­le 2022 r. przy­rost licz­by ofert aut z dru­giej ręki, któ­re kosz­tu­ją ponad 100 tys. zł, wyniósł 12 proc. Natomiast samo­cho­dy z prze­dzia­łu 50–100 tys. zł zali­czy­ły wzrost o 5% – wyni­ka z danych auto​ba​za​.pl. Z dru­giej stro­ny o 14 proc. mniej na ryn­ku jest naj­tań­szych pojaz­dów do 5 tys. zł. A w przy­szło­ści może być jesz­cze dro­żej ze wzglę­du na coraz popu­lar­niej­sze podat­ki ekologiczne. 

W Holandii poja­wi­ła się pro­po­zy­cja dodat­ko­wej płat­no­ści za prze­je­cha­ne kilo­me­try. Natomiast w Polsce wpro­wa­dze­nie Krajowego Planu Odbudowy rów­nież ma wią­zać się z dodat­ko­wy­mi opła­ta­mi dla kie­row­ców. Czy to gwóźdź do trum­ny dla star­szych samo­cho­dów używanych?

Drożej, ale bardziej ekologicznie

Polska, Litwa, Estonia i Słowenia – to jedy­ne kra­je w UE, któ­re dodat­ko­wo nie opo­dat­ko­wa­ły posia­da­czy naj­bar­dziej emi­syj­nych pojaz­dów. Z tego wzglę­du nad Wisłą sta­re, emi­syj­ne samo­cho­dy spro­wa­dza­ne z zagra­ni­cy cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Według danych auto​ba​za​.pl, w dru­gim kwar­ta­le 2022 r. ponad 45 proc. pojaz­dów na sprze­daż z dru­giej ręki mia­ło powy­żej 200 tys. kilo­me­trów prze­bie­gu. Co pią­ty miał wię­cej niż 16 lat.

Po pol­skich dro­gach poru­sza się oko­ło 29 milio­nów samo­cho­dów, a śred­nia wie­ku auta to 14,3 lat. To poka­zu­je, że czę­sto w tra­sie może­my spo­tkać wie­ko­we pojaz­dy, któ­re nie są przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska. Jednak wpro­wa­dze­nie podat­ku eko­lo­gicz­ne­go, przy i tak wyso­kich cenach aut uży­wa­nych, spra­wi, że ich war­tość jesz­cze bar­dziej wzro­śnie. Jeżeli był­by on opła­ca­ny np. przy reje­stra­cji pojaz­du, to final­nie sprze­da­ją­cy będzie chciał prze­rzu­cić ten koszt na kupującego“. 

Marek Trofimiuk, eks­pert auto​ba​za​.pl

W Europie Zachodniej taka opła­ta to już stan­dard, dla­te­go musi­my się liczyć z tym, że zosta­nie ona prę­dzej czy póź­niej wpro­wa­dzo­na. To zachę­ta do przej­ścia na elek­tro­mo­bil­ność – doda­je Trofimiuk.

W Krajowym Planie Odbudowy znaj­du­ją się zapi­sy, któ­re mówią o wpro­wa­dze­niu dodat­ko­wych opłat dla kie­row­ców. W doku­men­cie począ­tek ich obo­wią­zy­wa­nia jest zapla­no­wa­ny na ostat­ni kwar­tał 2024 r.

Jak działa podatek od samochodu

W Europie poda­tek eko­lo­gicz­ny został już wpro­wa­dzo­ny w kra­jach mniej zamoż­nych niż Polska. Dobrym przy­kła­dem jest Bułgaria, w któ­rej opła­ta jest uza­leż­nio­na od mocy sil­ni­ka, roku pro­duk­cji oraz speł­nia­nej nor­my emi­sji EURO. 

Czytaj tak­że: Auta elek­trycz­ne: czy war­to je popierać?

W Bułgarii za star­szy pojazd o wyso­kiej mocy, jak np. 300 KM, może­my zapła­cić nawet 700 EUR podat­ku rocz­nie. Warto pamię­tać, że śred­nia pen­sja wyno­si tam ok. 850 EUR. Jak więc widzi­my, że nawet w mniej zamoż­nym kra­ju moż­na wal­czyć ze sta­ry­mi, „kop­cą­cy­mi“ samo­cho­da­mi. W Czechach taka jed­no­ra­zo­wa opła­ta mie­ści się w prze­dzia­le 121–202 EUR, a na Węgrzech wyzna­cza się ją w opar­ciu o moc sil­ni­ka oraz wiek samo­cho­du, a pła­ci się co roku – wyja­śnia Marek Trofimiuk. – Efekt wpro­wa­dze­nia takie­go podat­ku jest widocz­ny w Rumunii, gdzie ludzie zaczę­li inwe­sto­wać w nowe auta, nie­ko­niecz­nie elek­trycz­ne, przez co rynek wtór­ny osią­ga coraz gor­sze wyni­ki – dodaje.

O krok dalej chce iść Holandia – kraj lide­ru­ją­cy w pro­mo­cji bez­e­mi­syj­ne­go trans­por­tu. Tamtejszy rząd roz­wa­ża wpro­wa­dze­nie podat­ku od kilo­me­trów prze­je­cha­nych autem. Od 2030 r. tzw. opła­ta kilo­me­tro­wa ma dopro­wa­dzić do zmniej­sze­nia się kor­ków oraz ruchu samo­cho­do­we­go oraz niż­szej emi­sji dwu­tlen­ku węgla.

W Królestwie Niderlandów dąży się do wyeli­mi­no­wa­nia samo­cho­dów z napę­dem die­sla. Podatek od wła­sno­ści takie­go sta­re­go auta może wynieść nawet 1575 EUR – jest on płat­ny każ­de­go roku. W pol­skich stan­dar­dach aż tak wyso­kie dani­ny nie są real­ne. Ciężko wyobra­zić sobie tak­że wpro­wa­dze­nie opłat za prze­je­cha­ne kilo­me­try i reak­cję spo­łe­czeń­stwa na taką regulację. 

Marek Trofimiuk, eks­pert auto​ba​za​.pl.
- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...
A jeszcze lepsze jest to...