- reklama -
Strona głównaEcoLifePodatek od samochodu zmieni nawyki...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody uży­wa­ne są coraz droż­sze. Płacimy podwój­nie – kupu­jąc auto, a potem zosta­wia­jąc spo­re sumy na sta­cjach paliw. Czy poda­tek od samo­cho­du spa­li­no­we­go zachę­ci Polaków do zmia­ny spo­so­bu podró­żo­wa­nia? Doświadczenia z innych kra­jów, któ­re wpro­wa­dzi­ły opła­ty eko­lo­gicz­ne, poka­zu­ją, że to działa. 

Używane samo­cho­dy są coraz droż­sze. W dru­gim kwar­ta­le 2022 r. przy­rost licz­by ofert aut z dru­giej ręki, któ­re kosz­tu­ją ponad 100 tys. zł, wyniósł 12 proc. Natomiast samo­cho­dy z prze­dzia­łu 50–100 tys. zł zali­czy­ły wzrost o 5% – wyni­ka z danych auto​ba​za​.pl. Z dru­giej stro­ny o 14 proc. mniej na ryn­ku jest naj­tań­szych pojaz­dów do 5 tys. zł. A w przy­szło­ści może być jesz­cze dro­żej ze wzglę­du na coraz popu­lar­niej­sze podat­ki ekologiczne. 

W Holandii poja­wi­ła się pro­po­zy­cja dodat­ko­wej płat­no­ści za prze­je­cha­ne kilo­me­try. Natomiast w Polsce wpro­wa­dze­nie Krajowego Planu Odbudowy rów­nież ma wią­zać się z dodat­ko­wy­mi opła­ta­mi dla kie­row­ców. Czy to gwóźdź do trum­ny dla star­szych samo­cho­dów używanych?

Drożej, ale bardziej ekologicznie

Polska, Litwa, Estonia i Słowenia – to jedy­ne kra­je w UE, któ­re dodat­ko­wo nie opo­dat­ko­wa­ły posia­da­czy naj­bar­dziej emi­syj­nych pojaz­dów. Z tego wzglę­du nad Wisłą sta­re, emi­syj­ne samo­cho­dy spro­wa­dza­ne z zagra­ni­cy cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Według danych auto​ba​za​.pl, w dru­gim kwar­ta­le 2022 r. ponad 45 proc. pojaz­dów na sprze­daż z dru­giej ręki mia­ło powy­żej 200 tys. kilo­me­trów prze­bie­gu. Co pią­ty miał wię­cej niż 16 lat.

Po pol­skich dro­gach poru­sza się oko­ło 29 milio­nów samo­cho­dów, a śred­nia wie­ku auta to 14,3 lat. To poka­zu­je, że czę­sto w tra­sie może­my spo­tkać wie­ko­we pojaz­dy, któ­re nie są przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska. Jednak wpro­wa­dze­nie podat­ku eko­lo­gicz­ne­go, przy i tak wyso­kich cenach aut uży­wa­nych, spra­wi, że ich war­tość jesz­cze bar­dziej wzro­śnie. Jeżeli był­by on opła­ca­ny np. przy reje­stra­cji pojaz­du, to final­nie sprze­da­ją­cy będzie chciał prze­rzu­cić ten koszt na kupującego“. 

Marek Trofimiuk, eks­pert auto​ba​za​.pl

W Europie Zachodniej taka opła­ta to już stan­dard, dla­te­go musi­my się liczyć z tym, że zosta­nie ona prę­dzej czy póź­niej wpro­wa­dzo­na. To zachę­ta do przej­ścia na elek­tro­mo­bil­ność – doda­je Trofimiuk.

W Krajowym Planie Odbudowy znaj­du­ją się zapi­sy, któ­re mówią o wpro­wa­dze­niu dodat­ko­wych opłat dla kie­row­ców. W doku­men­cie począ­tek ich obo­wią­zy­wa­nia jest zapla­no­wa­ny na ostat­ni kwar­tał 2024 r.

Jak działa podatek od samochodu

W Europie poda­tek eko­lo­gicz­ny został już wpro­wa­dzo­ny w kra­jach mniej zamoż­nych niż Polska. Dobrym przy­kła­dem jest Bułgaria, w któ­rej opła­ta jest uza­leż­nio­na od mocy sil­ni­ka, roku pro­duk­cji oraz speł­nia­nej nor­my emi­sji EURO. 

Czytaj tak­że: Auta elek­trycz­ne: czy war­to je popierać?

W Bułgarii za star­szy pojazd o wyso­kiej mocy, jak np. 300 KM, może­my zapła­cić nawet 700 EUR podat­ku rocz­nie. Warto pamię­tać, że śred­nia pen­sja wyno­si tam ok. 850 EUR. Jak więc widzi­my, że nawet w mniej zamoż­nym kra­ju moż­na wal­czyć ze sta­ry­mi, „kop­cą­cy­mi“ samo­cho­da­mi. W Czechach taka jed­no­ra­zo­wa opła­ta mie­ści się w prze­dzia­le 121–202 EUR, a na Węgrzech wyzna­cza się ją w opar­ciu o moc sil­ni­ka oraz wiek samo­cho­du, a pła­ci się co roku – wyja­śnia Marek Trofimiuk. – Efekt wpro­wa­dze­nia takie­go podat­ku jest widocz­ny w Rumunii, gdzie ludzie zaczę­li inwe­sto­wać w nowe auta, nie­ko­niecz­nie elek­trycz­ne, przez co rynek wtór­ny osią­ga coraz gor­sze wyni­ki – dodaje.

O krok dalej chce iść Holandia – kraj lide­ru­ją­cy w pro­mo­cji bez­e­mi­syj­ne­go trans­por­tu. Tamtejszy rząd roz­wa­ża wpro­wa­dze­nie podat­ku od kilo­me­trów prze­je­cha­nych autem. Od 2030 r. tzw. opła­ta kilo­me­tro­wa ma dopro­wa­dzić do zmniej­sze­nia się kor­ków oraz ruchu samo­cho­do­we­go oraz niż­szej emi­sji dwu­tlen­ku węgla.

W Królestwie Niderlandów dąży się do wyeli­mi­no­wa­nia samo­cho­dów z napę­dem die­sla. Podatek od wła­sno­ści takie­go sta­re­go auta może wynieść nawet 1575 EUR – jest on płat­ny każ­de­go roku. W pol­skich stan­dar­dach aż tak wyso­kie dani­ny nie są real­ne. Ciężko wyobra­zić sobie tak­że wpro­wa­dze­nie opłat za prze­je­cha­ne kilo­me­try i reak­cję spo­łe­czeń­stwa na taką regulację. 

Marek Trofimiuk, eks­pert auto​ba​za​.pl.
- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nad morzem

Nad morzem jest...

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.
A jeszcze lepsze jest to...