- reklama -
Strona głównaWeekendCo nam daje polowanie i...

Co nam daje polowanie i wędkowanie

Niechęć do polo­wań i myśli­wych jest dość powszech­na, nie tyl­ko wśród osób zain­te­re­so­wa­nych eko­lo­gią. Czy wrzu­ca­nie do jed­ne­go wor­ka myśli­wych i węd­ka­rzy ma sens?

O nie­chę­ci do węd­kar­stwa usły­sza­łam nie­daw­no przy oka­zji pomy­słu euro­po­słan­ki Sylwii Spurek, by zaka­zać węd­ko­wa­nia. Z jed­nej stro­ny rozu­miem, że dla wege­ta­rian i wegan taki pogląd jest spój­ny i kon­se­kwent­ny i z ich wybo­ra­mi (bo obu­rze­nie osób kupu­ją­cych mię­so w skle­pie jest tu dla mnie zupeł­nie niezrozumiałe). 

A jed­nak gene­ral­nie mi tu coś moc­no nie pasuje. 

Dziczyzna jest zdrowsza

Mam takie wspo­mnie­nie: Moja 2-​letnia cór­ka z poważ­ną aler­gią pokar­mo­wą nie tole­ru­je żad­ne­go skle­po­we­go mię­sa. Prosimy więc o pomoc zna­jo­me­go myśli­we­go i w ten spo­sób w naszym gara­żu zna­lazł się zabi­ty jelo­nek. Mój były szwa­gier go osku­ro­wał, a my por­cje mię­sa zamro­zi­li­śmy w spe­cjal­nie na ten cel kupio­nej zamrażarce. 

Było pysz­ne. A przede wszyst­kim uda­ło się: moja cór­ka mogła je jeść, co przy jej bar­dzo wte­dy ogra­ni­czo­nej die­cie było ogrom­ną radością. 

Mięso ze zdro­we­go zwie­rzę­cia, żyją­ce­go na wol­no­ści, nie kar­mio­ne­go anty­bio­ty­ka­mi ani hor­mo­na­mi. Mięso ze zwie­rzę­cia, któ­re mia­ło szczę­śli­we życie. Mięso eko­lo­gicz­ne – chy­ba sen­sow­nie jest tak je nazwać. 

Wyprawy do lasu i nad jezioro

Mile też wspo­mi­nam roz­mo­wę ze spo­tka­nym na kur­sie psy­cho­te­ra­peu­tą i myśli­wym na temat survi­va­lo­wych wypraw do lasu, na któ­re wybie­rał się samot­nie, z rodzi­ną albo z uza­leż­nio­ny­mi od nowo­cze­snych tech­no­lo­gii dzieciakami. 

I jesz­cze jed­no z faj­niej­szych wspo­mnień z okre­su, gdy zaczę­łam przy­jeż­dżać do Ośna Lubuskiego. Na zamar­z­nię­tym jezio­rze przy małym prze­rę­blu sie­dzi dwóch węd­ka­rzy. Obok pło­nie małe ogni­sko. Łowią i gawę­dzą. Jeden opo­wia­da, że widział małe­go war­chla­ka leżą­ce­go w lego­wi­sku i pyta dru­gie­go: „Dlaczego on nie ucie­kał?”. A dru­gi odpo­wia­da: „Widocznie mu mama nie kazała…”. 

A o tym, że dziw­ne czarno-​białe kacz­ki, któ­re zauwa­ży­łam w lecie pły­wa­ją­ce po jezio­rze, nazy­wa­ją się gągo­ły, dowie­dzia­łam się wła­śnie od pre­ze­sa Polskiego Związku Wędkarskiego. 

Wiem, że łowiec­two i węd­kar­stwo przy­spa­rza zwie­rzę­tom cier­pie­nia. Ale jed­nak zwie­rzę­ta zabi­ja­ne przez myśli­wych i węd­ka­rzy mia­ły dobre życie. Zwierzęta hodo­wa­ne na mię­so mają bar­dzo złe życie. To coś, cze­go nie chce­my wiedzieć. 

Za dużą ilo­ścią tanie­go mię­sa, któ­re więk­szość ludzi je codzien­nie, stoi cier­pie­nie nie­zli­czo­nych zwie­rząt, cier­pie­nie trwa­ją­ce od uro­dze­nia do śmier­ci. Oczywiście ich mię­so nie może być zdro­we, dla­te­go nad­wraż­li­wy orga­nizm mojej cór­ki go nie tole­ro­wał, w prze­ci­wień­stwie do dzi­czy­zny. Mam więc jasność, że nale­ży dążyć do zaka­zu prze­my­sło­wej hodow­li zwie­rząt. Ale wrzu­ca­nie do jed­ne­go wor­ka myśli­stwa i węd­kar­stwa budzi mój protest.

- autopromocja -
Podziel się
Ola Jagła
Ola Jagła
Pochodzę z Warszawy, od 20 lat mieszkam w Ośnie Lubuskim. Jestem psycholożką, lubię rozmawiać z ludźmi o sprawach ważnych. Lubię chodzić po lesie, wciąż uczę się, że jestem częścią przyrody, i chcę ją chronić.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Dwie wieże

Są na tym...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
1 KOMENTARZ
  1. Dziękuję za cen­ny głos w dys­ku­sji. Potrzeba jesz­cze obja­śnie­nia szcze­gól­nie kry­ty­ko­wa­ne­go tren­du C&R w węd­kar­stwie. To trud­niej obro­nić, choć dla mnie to narzę­dzie koniecz­nej limi­ta­cji i ochro­ny zaso­bów. Tu jed­nak łowią­cy nie pozy­sku­je poży­wie­nia, stąd sprze­ciw wie­lu się­ga po argu­ment zada­wa­nia cier­pie­nia dla przy­jem­no­ści. Niestety, oso­bi­ście mam z tym pro­blem tak­że, jako i węd­karz i ochro­niarz przyrody.

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł