- reklama -
Strona głównaTechnologieAuta elektryczne: czy warto je...

Auta elektryczne: czy warto je popierać?

Nie oszu­kuj­my się – auta elek­trycz­ne nie roz­wią­żą pro­ble­mu nara­sta­ją­cych emi­sji i zanie­czysz­czeń z trans­por­tu. Co praw­da emi­tu­ją mniej zanie­czysz­czeń, są ciche i wyma­ga­ją mniej czę­ści zamien­nych i usług ser­wi­so­wych, a za kil­ka lat ceno­wo będą kon­ku­ren­cyj­ne do samo­cho­dów z sil­ni­kiem spa­li­no­wym, ale dłu­go jesz­cze nie zastą­pią popu­lar­nych mode­li die­sla. Zwłaszcza tych używanych.

Gdy zamiast potwo­rów z sil­ni­kiem spa­li­no­wym przed domem sta­nie łado­wa­ny z gniazd­ka – mały czy duży – potwór elek­trycz­ny, zamie­ni­my jeden pro­blem na dru­gi. Tłok na uli­cach, nara­sta­ją­ce pro­ble­my z prze­strze­nią, rosną­ca pro­duk­cja prze­my­słu i jego zapo­trze­bo­wa­nie na surow­ce. To tyl­ko nie­któ­re ubocz­ne skut­ki maso­we­go kupo­wa­nia samochodów.

W rze­czy­wi­sto­ści rewo­lu­cja w trans­por­cie pój­dzie znacz­nie głę­biej, nastą­pi zmia­na korzy­sta­nia z aut – poja­wi się wię­cej prze­jaz­dów współ­dzie­lo­nych (car­sha­ring już u nas sta­je się popu­lar­ną usłu­gą), a potem roz­wi­ną się auta auto­no­micz­ne. To nie bzdu­ra. To przy­szłość wska­zy­wa­na w sce­na­riu­szach mię­dzy inny­mi przez bry­tyj­ski kon­cern pali­wo­wy BP (Energy Outlook 2018). 

Podróże staną się popularniejsze

Przede wszyst­kim wzro­śnie licz­ba podró­ży. Wraz z boga­ce­niem się spo­łe­czeństw coraz wię­cej osób stać będzie na wyjaz­dy – dale­kie i bli­skie. BP prze­wi­du­je, że licz­ba prze­wo­zów (pasa­że­rów i dóbr) do 2040 roku podwoi się, licz­ba samo­cho­dów oso­bo­wych na uli­cach zwięk­szy się do 2 mld, z cze­go tyl­ko 300 mln będą sta­no­wi­ły elek­try­ki. Dla porów­na­nia – teraz jest ich ok. 3 mln.  BP nazwa­ło swój sce­na­riusz Evolving Transition – ET, opie­ra­jąc go na dotych­cza­so­wych poli­ty­kach państw. W tej pro­jek­cji ropa pozo­sta­nie w uży­ciu na pozio­mie nie­wie­le mniej­szym od teraźniejszego.

Są jed­nak i opty­mi­stycz­ne prze­wi­dy­wa­nia. Choć samo­cho­dy elek­trycz­ne będą odpo­wia­da­ły za ok. 15 proc. świa­to­wej flo­ty, to ich rola w trans­por­cie będzie dwa razy więk­sza – zgar­ną ok. 30 proc. prze­wo­zów. Koszt prze­je­cha­nia elek­try­kiem jest bar­dzo niski, będą więc te auta inten­syw­niej wyko­rzy­sty­wa­ne, współ­dzie­lo­ne, a po 2020 roku, gdy poja­wią się auto­no­micz­ne pojaz­dy, kosz­ty podró­ży spad­ną jesz­cze bardziej.

Tak więc elek­trycz­ne samo­cho­dy: tak, ale zmień­my też spo­sób ich wykorzystywania.

Styl życia bardziej eko

Uniwersytet Oksfordzki wydał nie­daw­no cie­ka­wą publi­ka­cję na temat zna­cze­nia sty­lu życia i oszczę­dza­nia ener­gii. W skró­cie: zmia­na sty­lu życia może mieć podob­ny efekt dla zmniej­sze­nia emi­sji, jak zastą­pie­nie pojaz­dów spa­li­no­wych elek­trycz­ny­mi. Krótsze podró­że samo­cho­dem, wię­cej spa­ce­rów, wię­cej wspól­ne­go korzy­sta­nia z pojaz­dów i z nisko­emi­syj­ne­go trans­por­tu publicz­ne­go – to wła­śnie zale­ca autor, któ­ry przy­go­to­wał stu­dium na przy­kła­dzie Szkocji.

Według uczo­nych z Oksfordu, dzię­ki połą­cze­niu stra­te­gii rady­kal­nej zmia­ny sty­lu życia, wyso­kiej elek­try­fi­ka­cji trans­por­tu oraz odcho­dze­nia od aut zasi­la­nych ben­zy­ną i ole­jem napę­do­wym uda się osią­gnąć cele koniecz­ne do ochro­ny kli­ma­tu. Szkocja chce do 2050 r. ściąć emi­sje CO2 o 80 proc.

Tak więc, jeśli rze­czy­wi­ście pol­ski rząd na serio myśli, by wzo­rem bogat­szych państw dopła­cać 25 tys. zł do zaku­pu nowe­go elek­try­ka, to też niech wspie­ra i nagra­dza zmia­nę sty­lu życia, poprzez więk­sze dopła­ty do trans­por­tu publicz­ne­go, roz­wi­ja­nie połą­czeń kole­jo­wych i auto­bu­so­wych, nie tyl­ko w mia­stach ale i na wsiach oraz inwe­sty­cje w car sha­ring. Niech pie­nią­dze pój­dą na tech­no­lo­gie wodo­ro­we, sta­cje łado­wa­nia CNG, ścież­ki rowerowe.

Gdybyśmy zaczę­li mniej uży­wać samo­cho­dów – to nie była­by uto­pia, tyl­ko wyj­ście poza obec­ną stre­fę kom­for­tu. W zamian zyska­li­by­śmy znacz­nie wię­cej – kom­fort życia w czyst­szym śro­do­wi­sku i oszczęd­ność we wła­snej kieszeni.

Czytaj tak­że: Zakaz wjaz­du brud­nych pojazdów

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł