- reklama -
Strona głównaTechnologieAuta elektryczne: czy warto je...

Auta elektryczne: czy warto je popierać?

Nie oszu­kuj­my się – auta elek­trycz­ne nie roz­wią­żą pro­ble­mu nara­sta­ją­cych emi­sji i zanie­czysz­czeń z trans­por­tu. Co praw­da emi­tu­ją mniej zanie­czysz­czeń, są ciche i wyma­ga­ją mniej czę­ści zamien­nych i usług ser­wi­so­wych, a za kil­ka lat ceno­wo będą kon­ku­ren­cyj­ne do samo­cho­dów z sil­ni­kiem spa­li­no­wym, ale dłu­go jesz­cze nie zastą­pią popu­lar­nych mode­li die­sla. Zwłaszcza tych używanych.

Gdy zamiast potwo­rów z sil­ni­kiem spa­li­no­wym przed domem sta­nie łado­wa­ny z gniazd­ka – mały czy duży – potwór elek­trycz­ny, zamie­ni­my jeden pro­blem na dru­gi. Tłok na uli­cach, nara­sta­ją­ce pro­ble­my z prze­strze­nią, rosną­ca pro­duk­cja prze­my­słu i jego zapo­trze­bo­wa­nie na surow­ce. To tyl­ko nie­któ­re ubocz­ne skut­ki maso­we­go kupo­wa­nia samochodów.

W rze­czy­wi­sto­ści rewo­lu­cja w trans­por­cie pój­dzie znacz­nie głę­biej, nastą­pi zmia­na korzy­sta­nia z aut – poja­wi się wię­cej prze­jaz­dów współ­dzie­lo­nych (car­sha­ring już u nas sta­je się popu­lar­ną usłu­gą), a potem roz­wi­ną się auta auto­no­micz­ne. To nie bzdu­ra. To przy­szłość wska­zy­wa­na w sce­na­riu­szach mię­dzy inny­mi przez bry­tyj­ski kon­cern pali­wo­wy BP (Energy Outlook 2018). 

Podróże staną się popularniejsze

Przede wszyst­kim wzro­śnie licz­ba podró­ży. Wraz z boga­ce­niem się spo­łe­czeństw coraz wię­cej osób stać będzie na wyjaz­dy – dale­kie i bli­skie. BP prze­wi­du­je, że licz­ba prze­wo­zów (pasa­że­rów i dóbr) do 2040 roku podwoi się, licz­ba samo­cho­dów oso­bo­wych na uli­cach zwięk­szy się do 2 mld, z cze­go tyl­ko 300 mln będą sta­no­wi­ły elek­try­ki. Dla porów­na­nia – teraz jest ich ok. 3 mln.  BP nazwa­ło swój sce­na­riusz Evolving Transition – ET, opie­ra­jąc go na dotych­cza­so­wych poli­ty­kach państw. W tej pro­jek­cji ropa pozo­sta­nie w uży­ciu na pozio­mie nie­wie­le mniej­szym od teraźniejszego.

Są jed­nak i opty­mi­stycz­ne prze­wi­dy­wa­nia. Choć samo­cho­dy elek­trycz­ne będą odpo­wia­da­ły za ok. 15 proc. świa­to­wej flo­ty, to ich rola w trans­por­cie będzie dwa razy więk­sza – zgar­ną ok. 30 proc. prze­wo­zów. Koszt prze­je­cha­nia elek­try­kiem jest bar­dzo niski, będą więc te auta inten­syw­niej wyko­rzy­sty­wa­ne, współ­dzie­lo­ne, a po 2020 roku, gdy poja­wią się auto­no­micz­ne pojaz­dy, kosz­ty podró­ży spad­ną jesz­cze bardziej.

Tak więc elek­trycz­ne samo­cho­dy: tak, ale zmień­my też spo­sób ich wykorzystywania.

Styl życia bardziej eko

Uniwersytet Oksfordzki wydał nie­daw­no cie­ka­wą publi­ka­cję na temat zna­cze­nia sty­lu życia i oszczę­dza­nia ener­gii. W skró­cie: zmia­na sty­lu życia może mieć podob­ny efekt dla zmniej­sze­nia emi­sji, jak zastą­pie­nie pojaz­dów spa­li­no­wych elek­trycz­ny­mi. Krótsze podró­że samo­cho­dem, wię­cej spa­ce­rów, wię­cej wspól­ne­go korzy­sta­nia z pojaz­dów i z nisko­emi­syj­ne­go trans­por­tu publicz­ne­go – to wła­śnie zale­ca autor, któ­ry przy­go­to­wał stu­dium na przy­kła­dzie Szkocji.

Według uczo­nych z Oksfordu, dzię­ki połą­cze­niu stra­te­gii rady­kal­nej zmia­ny sty­lu życia, wyso­kiej elek­try­fi­ka­cji trans­por­tu oraz odcho­dze­nia od aut zasi­la­nych ben­zy­ną i ole­jem napę­do­wym uda się osią­gnąć cele koniecz­ne do ochro­ny kli­ma­tu. Szkocja chce do 2050 r. ściąć emi­sje CO2 o 80 proc.

Tak więc, jeśli rze­czy­wi­ście pol­ski rząd na serio myśli, by wzo­rem bogat­szych państw dopła­cać 25 tys. zł do zaku­pu nowe­go elek­try­ka, to też niech wspie­ra i nagra­dza zmia­nę sty­lu życia, poprzez więk­sze dopła­ty do trans­por­tu publicz­ne­go, roz­wi­ja­nie połą­czeń kole­jo­wych i auto­bu­so­wych, nie tyl­ko w mia­stach ale i na wsiach oraz inwe­sty­cje w car sha­ring. Niech pie­nią­dze pój­dą na tech­no­lo­gie wodo­ro­we, sta­cje łado­wa­nia CNG, ścież­ki rowerowe.

Gdybyśmy zaczę­li mniej uży­wać samo­cho­dów – to nie była­by uto­pia, tyl­ko wyj­ście poza obec­ną stre­fę kom­for­tu. W zamian zyska­li­by­śmy znacz­nie wię­cej – kom­fort życia w czyst­szym śro­do­wi­sku i oszczęd­ność we wła­snej kieszeni.

Czytaj tak­że: Zakaz wjaz­du brud­nych pojazdów

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Recykling do pełna

Powiecie, że to...
A jeszcze lepsze jest to...