- reklama -
Strona głównaTechnologieAuta elektryczne: czy warto je...

Auta elektryczne: czy warto je popierać?

Nie oszu­kuj­my się – auta elek­trycz­ne nie roz­wią­żą pro­ble­mu nara­sta­ją­cych emi­sji i zanie­czysz­czeń z trans­por­tu. Co praw­da emi­tu­ją mniej zanie­czysz­czeń, są ciche i wyma­ga­ją mniej czę­ści zamien­nych i usług ser­wi­so­wych, a za kil­ka lat ceno­wo będą kon­ku­ren­cyj­ne do samo­cho­dów z sil­ni­kiem spa­li­no­wym, ale dłu­go jesz­cze nie zastą­pią popu­lar­nych mode­li die­sla. Zwłaszcza tych używanych.

Gdy zamiast potwo­rów z sil­ni­kiem spa­li­no­wym przed domem sta­nie łado­wa­ny z gniazd­ka – mały czy duży – potwór elek­trycz­ny, zamie­ni­my jeden pro­blem na dru­gi. Tłok na uli­cach, nara­sta­ją­ce pro­ble­my z prze­strze­nią, rosną­ca pro­duk­cja prze­my­słu i jego zapo­trze­bo­wa­nie na surow­ce. To tyl­ko nie­któ­re ubocz­ne skut­ki maso­we­go kupo­wa­nia samochodów.

W rze­czy­wi­sto­ści rewo­lu­cja w trans­por­cie pój­dzie znacz­nie głę­biej, nastą­pi zmia­na korzy­sta­nia z aut – poja­wi się wię­cej prze­jaz­dów współ­dzie­lo­nych (car­sha­ring już u nas sta­je się popu­lar­ną usłu­gą), a potem roz­wi­ną się auta auto­no­micz­ne. To nie bzdu­ra. To przy­szłość wska­zy­wa­na w sce­na­riu­szach mię­dzy inny­mi przez bry­tyj­ski kon­cern pali­wo­wy BP (Energy Outlook 2018). 

Podróże staną się popularniejsze

Przede wszyst­kim wzro­śnie licz­ba podró­ży. Wraz z boga­ce­niem się spo­łe­czeństw coraz wię­cej osób stać będzie na wyjaz­dy – dale­kie i bli­skie. BP prze­wi­du­je, że licz­ba prze­wo­zów (pasa­że­rów i dóbr) do 2040 roku podwoi się, licz­ba samo­cho­dów oso­bo­wych na uli­cach zwięk­szy się do 2 mld, z cze­go tyl­ko 300 mln będą sta­no­wi­ły elek­try­ki. Dla porów­na­nia – teraz jest ich ok. 3 mln.  BP nazwa­ło swój sce­na­riusz Evolving Transition – ET, opie­ra­jąc go na dotych­cza­so­wych poli­ty­kach państw. W tej pro­jek­cji ropa pozo­sta­nie w uży­ciu na pozio­mie nie­wie­le mniej­szym od teraźniejszego.

Są jed­nak i opty­mi­stycz­ne prze­wi­dy­wa­nia. Choć samo­cho­dy elek­trycz­ne będą odpo­wia­da­ły za ok. 15 proc. świa­to­wej flo­ty, to ich rola w trans­por­cie będzie dwa razy więk­sza – zgar­ną ok. 30 proc. prze­wo­zów. Koszt prze­je­cha­nia elek­try­kiem jest bar­dzo niski, będą więc te auta inten­syw­niej wyko­rzy­sty­wa­ne, współ­dzie­lo­ne, a po 2020 roku, gdy poja­wią się auto­no­micz­ne pojaz­dy, kosz­ty podró­ży spad­ną jesz­cze bardziej.

Tak więc elek­trycz­ne samo­cho­dy: tak, ale zmień­my też spo­sób ich wykorzystywania.

Styl życia bardziej eko

Uniwersytet Oksfordzki wydał nie­daw­no cie­ka­wą publi­ka­cję na temat zna­cze­nia sty­lu życia i oszczę­dza­nia ener­gii. W skró­cie: zmia­na sty­lu życia może mieć podob­ny efekt dla zmniej­sze­nia emi­sji, jak zastą­pie­nie pojaz­dów spa­li­no­wych elek­trycz­ny­mi. Krótsze podró­że samo­cho­dem, wię­cej spa­ce­rów, wię­cej wspól­ne­go korzy­sta­nia z pojaz­dów i z nisko­emi­syj­ne­go trans­por­tu publicz­ne­go – to wła­śnie zale­ca autor, któ­ry przy­go­to­wał stu­dium na przy­kła­dzie Szkocji.

Według uczo­nych z Oksfordu, dzię­ki połą­cze­niu stra­te­gii rady­kal­nej zmia­ny sty­lu życia, wyso­kiej elek­try­fi­ka­cji trans­por­tu oraz odcho­dze­nia od aut zasi­la­nych ben­zy­ną i ole­jem napę­do­wym uda się osią­gnąć cele koniecz­ne do ochro­ny kli­ma­tu. Szkocja chce do 2050 r. ściąć emi­sje CO2 o 80 proc.

Tak więc, jeśli rze­czy­wi­ście pol­ski rząd na serio myśli, by wzo­rem bogat­szych państw dopła­cać 25 tys. zł do zaku­pu nowe­go elek­try­ka, to też niech wspie­ra i nagra­dza zmia­nę sty­lu życia, poprzez więk­sze dopła­ty do trans­por­tu publicz­ne­go, roz­wi­ja­nie połą­czeń kole­jo­wych i auto­bu­so­wych, nie tyl­ko w mia­stach ale i na wsiach oraz inwe­sty­cje w car sha­ring. Niech pie­nią­dze pój­dą na tech­no­lo­gie wodo­ro­we, sta­cje łado­wa­nia CNG, ścież­ki rowerowe.

Gdybyśmy zaczę­li mniej uży­wać samo­cho­dów – to nie była­by uto­pia, tyl­ko wyj­ście poza obec­ną stre­fę kom­for­tu. W zamian zyska­li­by­śmy znacz­nie wię­cej – kom­fort życia w czyst­szym śro­do­wi­sku i oszczęd­ność we wła­snej kieszeni.

Czytaj tak­że: Zakaz wjaz­du brud­nych pojazdów

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...
A jeszcze lepsze jest to...