- reklama -
Strona głównaTechnologiePierwszy taki zielnik w Polsce

Pierwszy taki zielnik w Polsce

- reklama -

W Polsce powsta­je pierw­sza cyfro­wa kolek­cja ziel­ni­ków. Obejmie bli­sko pół milio­na oka­zów. Wyjątkowy cyfro­wy ziel­nik wszy­scy będą mogli obej­rzeć w jed­nym miej­scu online.

Herbarium, czy­li ziel­nik, to kolek­cja zasu­szo­nych oka­zów roślin uło­żo­nych, opi­sa­nych i skla­sy­fi­ko­wa­nych. Terminem tym nazy­wa­na jest tak­że insty­tu­cja nauko­wa zaj­mu­ją­ca się gro­ma­dze­niem, bada­niem i prze­cho­wy­wa­niem zbio­rów bota­nicz­nych. Na całym świe­cie insty­tu­cje takie dzia­ła­ją na uczel­niach wyż­szych, w insty­tu­tach badaw­czych i muze­ach przy­rod­ni­czych. Podobnie jest też w Polsce.

Cyfrowy zielnik z trzech uczelni

Zachowane oka­zy ziel­ni­ko­we sta­no­wią waż­ne źró­dło badań bio­róż­no­rod­no­ści, eko­lo­gii oraz ochro­ny śro­do­wi­ska. Ale jed­no­cze­śnie, obec­ne meto­dy prze­cho­wy­wa­nia utrud­nia­ją eks­per­tom dostęp do zbio­rów. Jak się oka­zu­je aż 468 tys. zacho­wa­nych oka­zów mają trzy pol­skie insty­tu­cje nauko­we: Akademię Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Szczeciński. Dzięki współ­pra­cy, wszyst­kie trzy kolek­cje zosta­ną zin­te­gro­wa­ne cyfro­wo i udo­stęp­nio­ne w jed­nym miej­scu onli­ne dla wszyst­kich zainteresowanych.

Projekt Herbarium Pomeranicum to digi­ta­li­za­cja kolek­cji ziel­ni­ków w ramach szer­sze­go i powszech­ne­go wyko­rzy­sta­nia waż­nych badań śro­do­wi­sko­wych na całym świe­cie. Uczelnie pro­wa­dzą­ce te pra­ce wybra­ły plat­for­mę fir­my Hewlett Packard Enterprise, ponie­waż gwa­ran­tu­je ona pro­sto­tę i efek­tyw­ność prze­cho­wy­wa­nia zdi­gi­ta­li­zo­wa­nych archi­wal­nych eks­po­na­tów. Instytucje badaw­cze, przed­się­bior­cy jak i stu­den­ci oraz nauczy­cie­le z całe­go świa­ta będą mogli teraz łatwo wyko­rzy­stać cyfro­wy ziel­nik w swo­ich pracach.

Ogromna moc obliczeniowa

Projekt wyma­ga roz­wią­za­nia, któ­re jest w sta­nie skon­so­li­do­wać dużą moc obli­cze­nio­wą, ogrom­ną pamięć maso­wą oraz nie­za­wod­ną sieć. HPE Nimble Storage dHCI (roz­pro­szo­na infra­struk­tu­ra hiper­kon­wer­gent­na) może spro­stać tym wyma­ga­niom. W efek­cie w każ­dej loka­li­za­cji będzie dostęp­ne 256 TB (tera­baj­tów). To pojem­ność, któ­ra pozwo­li­ła­by na prze­cho­wy­wa­nie danych z sied­miu Bibliotek Narodowych albo oko­ło 64 mln cyfro­wych kopii „Pana Tadeusza”.  

Jesteśmy nie­zwy­kle dum­ni z tego, że wspie­ra­my pierw­szą cyfro­wą biblio­te­kę oka­zów ziel­ni­ko­wych w Polsce. To praw­dzi­wy kamień milo­wy w cyfro­wej trans­for­ma­cji kra­ju – Jan Lewandowski, Hewlett Packard Enterprise Poland

Projekt uzy­skał 25 mln zł dota­cji z unij­ne­go Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Jesienne róże

(...) A staruszka...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...