- reklama -
Strona głównaTechnologiePierwszy taki zielnik w Polsce

Pierwszy taki zielnik w Polsce

W Polsce powsta­je pierw­sza cyfro­wa kolek­cja ziel­ni­ków. Obejmie bli­sko pół milio­na oka­zów. Wyjątkowy cyfro­wy ziel­nik wszy­scy będą mogli obej­rzeć w jed­nym miej­scu online.

Herbarium, czy­li ziel­nik, to kolek­cja zasu­szo­nych oka­zów roślin uło­żo­nych, opi­sa­nych i skla­sy­fi­ko­wa­nych. Terminem tym nazy­wa­na jest tak­że insty­tu­cja nauko­wa zaj­mu­ją­ca się gro­ma­dze­niem, bada­niem i prze­cho­wy­wa­niem zbio­rów bota­nicz­nych. Na całym świe­cie insty­tu­cje takie dzia­ła­ją na uczel­niach wyż­szych, w insty­tu­tach badaw­czych i muze­ach przy­rod­ni­czych. Podobnie jest też w Polsce.

Cyfrowy zielnik z trzech uczelni

Zachowane oka­zy ziel­ni­ko­we sta­no­wią waż­ne źró­dło badań bio­róż­no­rod­no­ści, eko­lo­gii oraz ochro­ny śro­do­wi­ska. Ale jed­no­cze­śnie, obec­ne meto­dy prze­cho­wy­wa­nia utrud­nia­ją eks­per­tom dostęp do zbio­rów. Jak się oka­zu­je aż 468 tys. zacho­wa­nych oka­zów mają trzy pol­skie insty­tu­cje nauko­we: Akademię Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Szczeciński. Dzięki współ­pra­cy, wszyst­kie trzy kolek­cje zosta­ną zin­te­gro­wa­ne cyfro­wo i udo­stęp­nio­ne w jed­nym miej­scu onli­ne dla wszyst­kich zainteresowanych.

Projekt Herbarium Pomeranicum to digi­ta­li­za­cja kolek­cji ziel­ni­ków w ramach szer­sze­go i powszech­ne­go wyko­rzy­sta­nia waż­nych badań śro­do­wi­sko­wych na całym świe­cie. Uczelnie pro­wa­dzą­ce te pra­ce wybra­ły plat­for­mę fir­my Hewlett Packard Enterprise, ponie­waż gwa­ran­tu­je ona pro­sto­tę i efek­tyw­ność prze­cho­wy­wa­nia zdi­gi­ta­li­zo­wa­nych archi­wal­nych eks­po­na­tów. Instytucje badaw­cze, przed­się­bior­cy jak i stu­den­ci oraz nauczy­cie­le z całe­go świa­ta będą mogli teraz łatwo wyko­rzy­stać cyfro­wy ziel­nik w swo­ich pracach.

Ogromna moc obliczeniowa

Projekt wyma­ga roz­wią­za­nia, któ­re jest w sta­nie skon­so­li­do­wać dużą moc obli­cze­nio­wą, ogrom­ną pamięć maso­wą oraz nie­za­wod­ną sieć. HPE Nimble Storage dHCI (roz­pro­szo­na infra­struk­tu­ra hiper­kon­wer­gent­na) może spro­stać tym wyma­ga­niom. W efek­cie w każ­dej loka­li­za­cji będzie dostęp­ne 256 TB (tera­baj­tów). To pojem­ność, któ­ra pozwo­li­ła­by na prze­cho­wy­wa­nie danych z sied­miu Bibliotek Narodowych albo oko­ło 64 mln cyfro­wych kopii „Pana Tadeusza”.  

Jesteśmy nie­zwy­kle dum­ni z tego, że wspie­ra­my pierw­szą cyfro­wą biblio­te­kę oka­zów ziel­ni­ko­wych w Polsce. To praw­dzi­wy kamień milo­wy w cyfro­wej trans­for­ma­cji kra­ju – Jan Lewandowski, Hewlett Packard Enterprise Poland

Projekt uzy­skał 25 mln zł dota­cji z unij­ne­go Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...