- reklama -
Strona głównaEnergiaZakaz sprzedawania prądu przez domokrążców

Zakaz sprzedawania prądu przez domokrążców

Po latach boju i nie­uczci­wych prak­tyk w Polce wej­dzie zakaz zawie­ra­nia umów doty­czą­cych ener­gii elek­trycz­nej i gazu poza loka­lem przed­się­bior­stwa, czy­li np. w domach kon­su­men­tów. Nowe pra­wo ener­ge­tycz­ne zacznie obo­wią­zy­wać 3 lip­ca 2021 roku. Część klien­tów już teraz dosta­je rekom­pen­sa­ty, bo ich umo­wa na prąd była wadli­wa. Sprzedaż ener­gii i gazu będzie więc bar­dziej ucywilizowana. 

Od 3 lip­ca będzie obo­wią­zy­wał zakaz zawie­ra­nia umów obej­mu­ją­cych sprze­daż ener­gii elek­trycz­nej i gazu gospo­dar­stwom domo­wym poza loka­lem przed­się­bior­stwa, czy­li np. w domach kon­su­men­tów. Wszelkie umo­wy na prąd i gaz pod­pi­sa­ne po tej dacie w domach kon­su­men­tów będą z mocy pra­wa nie­waż­ne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie miał wresz­cie mniej pra­cy. Było spo­ro skarg od konsumentów. 

Jednocześnie nadal pozo­sta­je moż­li­wość zawar­cia umo­wy na odle­głość (np. tele­fo­nicz­nie) czy w punk­cie sprze­daw­cy umiej­sco­wio­nym np. w gale­rii handlowej.

Rekompensata 49 zł 

Spółka Fortum Marketing and Sales Polska już ponad rok temu zaprze­sta­ła zawie­ra­nia umów w domach kon­su­men­tów. Zaproponowała też rekom­pen­sa­ty, któ­re usu­ną nega­tyw­ne skut­ki nie­uczci­wych prak­tyk. Prezes UOKiK przy­stał na to.

Rekompensata wynie­sie 49 zł. Dostanie ją każ­dy poszko­do­wa­ny kon­su­ment, któ­ry zło­żył skar­gę na Fortum, nie póź­niej niż rok po zawar­ciu umo­wy poza loka­lem, mię­dzy 1 listo­pa­da 2016 r. a 14 czerw­ca 2021 r. Ponadto Fortum nie będzie pobie­ra­ło opłat zwią­za­nych z roz­wią­za­niem umo­wy przed ter­mi­nem. Tym, któ­rzy już zapła­ci­li za roz­wią­za­nie umo­wy, odda pieniądze. 

Co zro­bić, gdy upadł sprze­daw­ca prą­du i gazu 

Fortum zgo­dził się też na korek­ty roz­li­czeń prą­du lub gazu z uwzględ­nie­niem obie­cy­wa­nych raba­tów za cały okres pro­mo­cyj­ny prze­wi­dzia­ny w umo­wie. Spółka musi poin­for­mo­wać każ­de­go poszko­do­wa­ne­go kon­su­men­ta o przy­słu­gu­ją­cych mu prawach.

Sprzedaż energii i gazu wymaga koncesji

Przykład Fortum, dużej spół­ki któ­ra pro­wa­dzi sprze­daż ener­gii i gazu, poka­zu­je, że moż­na na serio potrak­to­wać skar­gi klien­tów i w spo­sób dla nich korzyst­ny roz­wią­zać spór. Nie zawsze tak jest. Są fir­my, na któ­re skar­gi pły­ną, sypią się wyro­ki i decy­zje, od któ­rych spół­ki się odwo­łu­ją i nadal dzia­ła­ją przez wie­le lat. 

Przykładem może być Polski Prąd i Gaz, któ­re­mu Urząd Regulacji Energetyki w 2020 roku cof­nął kon­ce­sje na obrót ener­gią elek­trycz­ną oraz na obrót gazem. URE uznał, że przed­się­bior­ca rażą­co naru­sza warun­ki okre­ślo­ne w kon­ce­sji i prze­pi­sa­mi pra­wa. Prezes URE usta­lił, że PPiG wpro­wa­dzał odbior­ców ener­gii elek­trycz­nej w gospo­dar­stwach domo­wych w błąd co do nazwy sprze­daw­cy i rze­czy­wi­ste­go celu wizy­ty przed­sta­wi­cie­la. Ponadto han­dlow­cy nie udzie­la­li peł­nych, rze­tel­nych i wyczer­pu­ją­cych informacji.

Spółka odwo­ła­ła się od tych decy­zji, nie są więc one prawomocne. 

Ostrzeżenia przed oszustami

Zdarza się też, że nie­uczci­wy jest sam przed­sta­wi­ciel han­dlo­wy. Tak było w tym roku w przy­pad­ku spół­ki Energa, któ­ra po donie­sie­niach o nie­pra­wi­dło­wo­ściach ode­bra­ła jed­nej z osób cer­ty­fi­kat przed­sta­wi­cie­la han­dlo­we­go i wzię­ła pod lupę kil­ku­na­stu innych. Energa poda­ła, ze nie wyklu­cza kro­ków praw­nych, łącz­nie ze skie­ro­wa­niem spra­wy do pro­ku­ra­tu­ry. Sprzedaż od drzwi do drzwi przy­spo­rzy­ła więc spół­ce spo­ro kłopotów. 

Duże spół­ki ener­ge­tycz­ne czę­sto ostrze­ga­ją o tym, że ktoś pod­szy­wa się pod nie. Polacy naj­czę­ściej zna­ją nazwę swo­je­go dostaw­cy ener­gii i gazu, ale muszą uwa­żać na oszu­stów, zwłasz­cza w internecie. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
A jeszcze lepsze jest to...