- reklama -
Strona głównaEnergiaZakaz sprzedawania prądu przez domokrążców

Zakaz sprzedawania prądu przez domokrążców

Po latach boju i nie­uczci­wych prak­tyk w Polce wej­dzie zakaz zawie­ra­nia umów doty­czą­cych ener­gii elek­trycz­nej i gazu poza loka­lem przed­się­bior­stwa, czy­li np. w domach kon­su­men­tów. Nowe pra­wo ener­ge­tycz­ne zacznie obo­wią­zy­wać 3 lip­ca 2021 roku. Część klien­tów już teraz dosta­je rekom­pen­sa­ty, bo ich umo­wa na prąd była wadli­wa. Sprzedaż ener­gii i gazu będzie więc bar­dziej ucywilizowana. 

Od 3 lip­ca będzie obo­wią­zy­wał zakaz zawie­ra­nia umów obej­mu­ją­cych sprze­daż ener­gii elek­trycz­nej i gazu gospo­dar­stwom domo­wym poza loka­lem przed­się­bior­stwa, czy­li np. w domach kon­su­men­tów. Wszelkie umo­wy na prąd i gaz pod­pi­sa­ne po tej dacie w domach kon­su­men­tów będą z mocy pra­wa nie­waż­ne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie miał wresz­cie mniej pra­cy. Było spo­ro skarg od konsumentów. 

Jednocześnie nadal pozo­sta­je moż­li­wość zawar­cia umo­wy na odle­głość (np. tele­fo­nicz­nie) czy w punk­cie sprze­daw­cy umiej­sco­wio­nym np. w gale­rii handlowej.

Rekompensata 49 zł 

Spółka Fortum Marketing and Sales Polska już ponad rok temu zaprze­sta­ła zawie­ra­nia umów w domach kon­su­men­tów. Zaproponowała też rekom­pen­sa­ty, któ­re usu­ną nega­tyw­ne skut­ki nie­uczci­wych prak­tyk. Prezes UOKiK przy­stał na to.

Rekompensata wynie­sie 49 zł. Dostanie ją każ­dy poszko­do­wa­ny kon­su­ment, któ­ry zło­żył skar­gę na Fortum, nie póź­niej niż rok po zawar­ciu umo­wy poza loka­lem, mię­dzy 1 listo­pa­da 2016 r. a 14 czerw­ca 2021 r. Ponadto Fortum nie będzie pobie­ra­ło opłat zwią­za­nych z roz­wią­za­niem umo­wy przed ter­mi­nem. Tym, któ­rzy już zapła­ci­li za roz­wią­za­nie umo­wy, odda pieniądze. 

Co zro­bić, gdy upadł sprze­daw­ca prą­du i gazu 

Fortum zgo­dził się też na korek­ty roz­li­czeń prą­du lub gazu z uwzględ­nie­niem obie­cy­wa­nych raba­tów za cały okres pro­mo­cyj­ny prze­wi­dzia­ny w umo­wie. Spółka musi poin­for­mo­wać każ­de­go poszko­do­wa­ne­go kon­su­men­ta o przy­słu­gu­ją­cych mu prawach.

Sprzedaż energii i gazu wymaga koncesji

Przykład Fortum, dużej spół­ki któ­ra pro­wa­dzi sprze­daż ener­gii i gazu, poka­zu­je, że moż­na na serio potrak­to­wać skar­gi klien­tów i w spo­sób dla nich korzyst­ny roz­wią­zać spór. Nie zawsze tak jest. Są fir­my, na któ­re skar­gi pły­ną, sypią się wyro­ki i decy­zje, od któ­rych spół­ki się odwo­łu­ją i nadal dzia­ła­ją przez wie­le lat. 

Przykładem może być Polski Prąd i Gaz, któ­re­mu Urząd Regulacji Energetyki w 2020 roku cof­nął kon­ce­sje na obrót ener­gią elek­trycz­ną oraz na obrót gazem. URE uznał, że przed­się­bior­ca rażą­co naru­sza warun­ki okre­ślo­ne w kon­ce­sji i prze­pi­sa­mi pra­wa. Prezes URE usta­lił, że PPiG wpro­wa­dzał odbior­ców ener­gii elek­trycz­nej w gospo­dar­stwach domo­wych w błąd co do nazwy sprze­daw­cy i rze­czy­wi­ste­go celu wizy­ty przed­sta­wi­cie­la. Ponadto han­dlow­cy nie udzie­la­li peł­nych, rze­tel­nych i wyczer­pu­ją­cych informacji.

Spółka odwo­ła­ła się od tych decy­zji, nie są więc one prawomocne. 

Ostrzeżenia przed oszustami

Zdarza się też, że nie­uczci­wy jest sam przed­sta­wi­ciel han­dlo­wy. Tak było w tym roku w przy­pad­ku spół­ki Energa, któ­ra po donie­sie­niach o nie­pra­wi­dło­wo­ściach ode­bra­ła jed­nej z osób cer­ty­fi­kat przed­sta­wi­cie­la han­dlo­we­go i wzię­ła pod lupę kil­ku­na­stu innych. Energa poda­ła, ze nie wyklu­cza kro­ków praw­nych, łącz­nie ze skie­ro­wa­niem spra­wy do pro­ku­ra­tu­ry. Sprzedaż od drzwi do drzwi przy­spo­rzy­ła więc spół­ce spo­ro kłopotów. 

Duże spół­ki ener­ge­tycz­ne czę­sto ostrze­ga­ją o tym, że ktoś pod­szy­wa się pod nie. Polacy naj­czę­ściej zna­ją nazwę swo­je­go dostaw­cy ener­gii i gazu, ale muszą uwa­żać na oszu­stów, zwłasz­cza w internecie. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
A jeszcze lepsze jest to...