- reklama -
Strona głównaŚwiatŚwiatowy ranking miast, gdzie energia...

Światowy ranking miast, gdzie energia jest zielona. Sprawdź, jak wypada Warszawa

Ponad sto miast na świe­cie pozy­sku­je co naj­mniej 70 pro­cent swo­jej ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych. Ranking miast przy­go­to­wa­ła orga­ni­za­cja CDP, bio­rąc pod lupę ener­gię pro­du­ko­wa­ną w 570 miej­scach na Ziemi. Dobra wia­do­mość jest taka, że w cią­gu ostat­nich lat ran­king miast znacz­nie się zmie­nił, bo przy­by­ło miej­sco­wo­ści korzy­sta­ją­cych z czy­stej ener­gii. Zła wia­do­mość doty­czy Polski.

Na zdję­ciu widzi­cie Burlington w nie­wiel­kim sta­nie Vermont (północno-​wschodnie wybrze­że, przy gra­ni­cy z Kanadą). To jed­no z 43 miast na świe­cie zasi­la­nych cał­ko­wi­cie odna­wial­ną ener­gią i pierw­sze takie mia­sto w Stanach Zjednoczonych. Kilka lat temu odwie­dzi­łam je w ramach sty­pen­dium przy­zna­ne­go przez Departament Stanu. Zrobiło na mnie kolo­sal­ne wra­że­nie, przede wszyst­kim dba­ło­ścią o lokal­nych pro­du­cen­tów. To jed­no z miejsc, gdzie mogła­by zamieszkać.

Tymczasem Warszawa wyko­rzy­stu­je 4,2 proc. ener­gii z wia­tru,  3,2  pro­cent ener­gii z bio­ma­sy, 0,8 proc. z hydro­elek­trow­ni oraz 1,1 proc. z gazu. W Warszawie nie­mal 91 pro­cent ener­gii dostar­cza węgiel. Ranking miast uwzględ­nia dane za 2017 rok. Na plus naszej sto­li­cy trze­ba zapi­sać fakt, że tyl­ko Warszawa i Wrocław zosta­ły oce­nio­ne przez CDP, a we Wrocławiu aż 96 proc. ener­gii pocho­dzi z węgla.  Nie bez zna­cze­nia zapew­ne był tu fakt, że oba mia­sta są w Porozumieniu Burmistrzów na Rzecz Klimatu i Energii, przez co orga­ni­za­cja CDP mia­ła łatwy dostęp do danych.

Ranking miast, gdzie chce się żyć

Wśród oce­nio­nych miast 275 korzy­sta z hydro­elek­trow­ni, 189 pro­du­ku­je ener­gię elek­trycz­ną z wia­tru, 184 korzy­sta z foto­wol­ta­iki sło­necz­nej. W Europie cał­ko­wi­cie zasi­la­ne ener­gią odna­wial­ną są mię­dzy inny­mi islandz­ki Reykjavik i szwaj­car­ska Bazylea. Około poło­wa ze stu miast ran­kin­gu mie­ści się w Ameryce Południowej, naj­wię­cej – w Brazylii.

A prze­cież nie samym słoń­cem żyje czło­wiek, a na pew­no nie w Burlington.

Vermont to popu­lar­ne w Stanach Zjednoczonych miej­sce zimo­we­go wypo­czyn­ku. Nowojorczycy z sąsied­nie­go sta­nu mają nie­rzad­ko tu swo­ja „chat­kę“ w górach. Widoki lasów i Appalachów zapie­ra­ją dech w pier­siach. O tej porze wyglą­da to mniej, wię­cej tak – zdję­cia robi­łam w lutym 2010 roku:

Burlington, choć liczy zale­d­wie 42 tysią­ce miesz­kań­ców, jest naj­więk­szym mia­stem tego sta­nu. Kilka lat temu byłam pod ogrom­nym wra­że­niem lokal­nych ryn­ków rol­nych. Wokół roi się od małych pro­du­cen­tów, w skle­pach zawsze jest duży wybór owo­ców i warzyw z Vermont. Stan ten sły­nie mię­dzy inny­mi z jabłek ( brzmi swojsko?).

Teraz też będzie sły­nął z zie­lo­nej ener­gii. Już w ubie­głym wie­ku mia­sto pod­ję­ło decy­zję, że rezy­gnu­je z elek­tro­cie­płow­ni na węgiel i zastą­pi­ło ją insta­la­cją spa­la­ją­ca bio­ma­sę pozy­ski­wa­ną z lokal­nych tere­nów. Potem doszła do tego far­ma wia­tro­wa, a do tego część ener­gii dostar­cza słoń­ce. Ostatni krok Burlington zro­bi­ło kupu­jąc hydro­elek­trow­nię. Teraz nie tyl­ko pro­du­ku­ją wystar­cza­ją­cą ilość ener­gii, któ­ra jest w sta­nie zasi­lić miesz­kań­ców i całe mia­sto, ale też część sprze­da­ją na zewnątrz.

CDP, poprzed­nio Carbon Disclosure Project, pro­wa­dzi glo­bal­ny sys­tem oce­ny dzia­łań przy­ja­znych śro­do­wi­sku. Bierze pod lupę fir­my, mia­sta i regio­ny, któ­re chcą lepiej dbać o śro­do­wi­sko. Takim miej­scem w ran­kin­gu moż­na się pochwa­lić, moż­na spraw­dzić swo­je miej­sce na tle kon­ku­ren­cji, spraw­dzić kon­tra­hen­ta i oce­nić „eko­lo­gicz­ność“ inwe­sty­cji. Ocenom CDP pod­da­ło się ponad 570 miast, 100 regio­nów i sta­nów oraz naj­więk­sze korporacje.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...
A jeszcze lepsze jest to...