- reklama -
Strona głównaŚwiatŚwiatowy ranking miast, gdzie energia...

Światowy ranking miast, gdzie energia jest zielona. Sprawdź, jak wypada Warszawa

Ponad sto miast na świe­cie pozy­sku­je co naj­mniej 70 pro­cent swo­jej ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych. Ranking miast przy­go­to­wa­ła orga­ni­za­cja CDP, bio­rąc pod lupę ener­gię pro­du­ko­wa­ną w 570 miej­scach na Ziemi. Dobra wia­do­mość jest taka, że w cią­gu ostat­nich lat ran­king miast znacz­nie się zmie­nił, bo przy­by­ło miej­sco­wo­ści korzy­sta­ją­cych z czy­stej ener­gii. Zła wia­do­mość doty­czy Polski.

Na zdję­ciu widzi­cie Burlington w nie­wiel­kim sta­nie Vermont (północno-​wschodnie wybrze­że, przy gra­ni­cy z Kanadą). To jed­no z 43 miast na świe­cie zasi­la­nych cał­ko­wi­cie odna­wial­ną ener­gią i pierw­sze takie mia­sto w Stanach Zjednoczonych. Kilka lat temu odwie­dzi­łam je w ramach sty­pen­dium przy­zna­ne­go przez Departament Stanu. Zrobiło na mnie kolo­sal­ne wra­że­nie, przede wszyst­kim dba­ło­ścią o lokal­nych pro­du­cen­tów. To jed­no z miejsc, gdzie mogła­by zamieszkać.

Tymczasem Warszawa wyko­rzy­stu­je 4,2 proc. ener­gii z wia­tru,  3,2  pro­cent ener­gii z bio­ma­sy, 0,8 proc. z hydro­elek­trow­ni oraz 1,1 proc. z gazu. W Warszawie nie­mal 91 pro­cent ener­gii dostar­cza węgiel. Ranking miast uwzględ­nia dane za 2017 rok. Na plus naszej sto­li­cy trze­ba zapi­sać fakt, że tyl­ko Warszawa i Wrocław zosta­ły oce­nio­ne przez CDP, a we Wrocławiu aż 96 proc. ener­gii pocho­dzi z węgla.  Nie bez zna­cze­nia zapew­ne był tu fakt, że oba mia­sta są w Porozumieniu Burmistrzów na Rzecz Klimatu i Energii, przez co orga­ni­za­cja CDP mia­ła łatwy dostęp do danych.

Ranking miast, gdzie chce się żyć

Wśród oce­nio­nych miast 275 korzy­sta z hydro­elek­trow­ni, 189 pro­du­ku­je ener­gię elek­trycz­ną z wia­tru, 184 korzy­sta z foto­wol­ta­iki sło­necz­nej. W Europie cał­ko­wi­cie zasi­la­ne ener­gią odna­wial­ną są mię­dzy inny­mi islandz­ki Reykjavik i szwaj­car­ska Bazylea. Około poło­wa ze stu miast ran­kin­gu mie­ści się w Ameryce Południowej, naj­wię­cej – w Brazylii.

A prze­cież nie samym słoń­cem żyje czło­wiek, a na pew­no nie w Burlington.

Vermont to popu­lar­ne w Stanach Zjednoczonych miej­sce zimo­we­go wypo­czyn­ku. Nowojorczycy z sąsied­nie­go sta­nu mają nie­rzad­ko tu swo­ja „chat­kę“ w górach. Widoki lasów i Appalachów zapie­ra­ją dech w pier­siach. O tej porze wyglą­da to mniej, wię­cej tak – zdję­cia robi­łam w lutym 2010 roku:

Burlington, choć liczy zale­d­wie 42 tysią­ce miesz­kań­ców, jest naj­więk­szym mia­stem tego sta­nu. Kilka lat temu byłam pod ogrom­nym wra­że­niem lokal­nych ryn­ków rol­nych. Wokół roi się od małych pro­du­cen­tów, w skle­pach zawsze jest duży wybór owo­ców i warzyw z Vermont. Stan ten sły­nie mię­dzy inny­mi z jabłek ( brzmi swojsko?).

Teraz też będzie sły­nął z zie­lo­nej ener­gii. Już w ubie­głym wie­ku mia­sto pod­ję­ło decy­zję, że rezy­gnu­je z elek­tro­cie­płow­ni na węgiel i zastą­pi­ło ją insta­la­cją spa­la­ją­ca bio­ma­sę pozy­ski­wa­ną z lokal­nych tere­nów. Potem doszła do tego far­ma wia­tro­wa, a do tego część ener­gii dostar­cza słoń­ce. Ostatni krok Burlington zro­bi­ło kupu­jąc hydro­elek­trow­nię. Teraz nie tyl­ko pro­du­ku­ją wystar­cza­ją­cą ilość ener­gii, któ­ra jest w sta­nie zasi­lić miesz­kań­ców i całe mia­sto, ale też część sprze­da­ją na zewnątrz.

CDP, poprzed­nio Carbon Disclosure Project, pro­wa­dzi glo­bal­ny sys­tem oce­ny dzia­łań przy­ja­znych śro­do­wi­sku. Bierze pod lupę fir­my, mia­sta i regio­ny, któ­re chcą lepiej dbać o śro­do­wi­sko. Takim miej­scem w ran­kin­gu moż­na się pochwa­lić, moż­na spraw­dzić swo­je miej­sce na tle kon­ku­ren­cji, spraw­dzić kon­tra­hen­ta i oce­nić „eko­lo­gicz­ność“ inwe­sty­cji. Ocenom CDP pod­da­ło się ponad 570 miast, 100 regio­nów i sta­nów oraz naj­więk­sze korporacje.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...
A jeszcze lepsze jest to...