- reklama -
Strona głównaWodórMiasto na wschodzie Polski stawia...

Miasto na wschodzie Polski stawia na magazyny energii

Położone bli­sko Obwodu Kaliningradzkiego mia­sto Sejny przy­spie­szy dzia­ła­nia, któ­re mają wzmoc­nić lokal­ne bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne. Jest to coraz więk­sze wyzwa­nie w obli­czu sytu­acji za wschod­nią gra­ni­cą – Miasto w pla­nach ma maga­zy­ny ener­gii i two­rze­nie spółdzielni.

Współpracę w spra­wie utwo­rze­nia wła­snych maga­zy­nów ener­gii Sejny roz­po­czę­ły pod koniec ubie­głe­go roku z pol­ską spół­ką Hynfra, dzia­ła­ją­cą na ryn­ku zie­lo­nej ener­gii i wodo­ru. Teraz dołą­czy­ły do ini­cja­ty­wy kolej­ne pod­mio­ty – Coop Tech oraz fir­ma Natu.

Magazyny energii

Współpraca ma objąć moż­li­wość stwo­rze­nia i uru­cho­mie­nia wła­snych, lokal­nych maga­zy­nów ener­gii. W ten spo­sób wzmoc­nią one bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne Sejn i w znacz­nym stop­niu unie­za­leż­nią lokal­ną spo­łecz­ność. Jak wska­zu­je bur­mistrz Arkadiusz Nowalski, to tyl­ko jeden z ele­men­tów pro­jek­to­wa­ne­go lokal­ne­go ryn­ku ener­ge­tycz­ne­go. Ostatecznym celem mia­sta jest samo­wy­star­czal­ność energetyczna.

W tro­sce o naszych miesz­kań­ców i przed­się­bior­ców chce­my być przy­go­to­wa­ni na wszel­kie ewen­tu­al­no­ści doty­czą­ce wspól­ne­go bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go całe­go Miasta Sejny. Zdajemy sobie spra­wę, że two­rze­nie lokal­nej ener­ge­ty­ki to nie­zwy­kle ambit­ne i zło­żo­ne wyzwa­nie, jed­nak w nie­ła­twych cza­sach sta­wia­my na odważ­ne i per­spek­ty­wicz­ne decy­zje, z myślą o obec­nych i przy­szłych pokoleniach.

Arkadiusz Nowalski, bur­mistrz mia­sta Sejny

Sygnatariusze listu inten­cyj­ne­go będą szu­kać nowych obsza­rów trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej i pali­wo­wej. Współpraca doty­czy przede wszyst­kim dekar­bo­ni­za­cji i wyko­rzy­sta­nia poten­cja­łu odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Jest więc mowa o stwo­rze­niu warun­ków do roz­wo­ju OZE na potrze­by miej­skie­go cie­płow­nic­twa, lokal­ne­go trans­por­tu publicz­ne­go i dostaw prądu.

Zwiększymy odpor­ność Miasta Sejny na ewen­tu­al­ne kry­zy­sy: zatrzy­ma­nie dostaw ener­gii, brak dostę­pu do paliw czy węgla na potrze­by cie­płow­ni­cze oraz ich rosną­ce ceny. Mieszkańcy będą mieć szan­se na tań­szą i czy­stą ener­gię, cie­pło i pali­wo zasi­la­ją­ce transport

Tomoho Umeda, pre­zes Hynfra

Lokalna spółdzielnia energetyczna

Warto przy­po­mnieć, że samo­rzą­dy w całej Polsce sto­ją przed wyzwa­niem lokal­nej odbu­do­wy społeczno-​gospodarczej. Tylko w ten spo­sób mogą pod­nieść jako­ści życia miesz­kań­ców i zapo­biec depo­pu­la­cji oraz “sta­rze­niu się” miast. W Sejnach jest pro­wa­dzo­ny więc pro­ces rewi­ta­li­za­cji, a jed­nym z jego ele­men­tów będzie two­rze­nie nowo­cze­snych, zie­lo­nych i cyfro­wych spółdzielni. 

Wspólna wła­sność i odpo­wie­dzial­ność spraw­dza się szcze­gól­nie dobrze w „godzi­nie pró­by”, a w dłu­gim okre­sie budu­je kapi­tał spo­łecz­ny i kul­tu­rę zaufania.

Jan Zygmuntowski, dyrek­tor CoopTech Hub 

CoopTech Hub jest pierw­szym w Polsce cen­trum tech­no­lo­gii spół­dziel­czych. Teraz jest w tak­cie opra­co­wy­wa­nia gospo­dar­cze­go „mode­lu sej­neń­skie­go”. Obejmuje to prze­pro­wa­dze­nie spół­dziel­czej trans­for­ma­cji i posze­rzo­ne­go o nowa­tor­skie ele­men­ty pro­ce­su rewi­ta­li­za­cji miasta.

Nie chce­my bier­nie cze­kać, tyl­ko na mia­rę naszych samo­rzą­do­wych moż­li­wo­ści aktyw­nie podej­mo­wać lokal­ne dzia­ła­nia. Ich przy­spie­sze­nie ma bez­po­śred­ni zwią­zek z sytu­acją mię­dzy­na­ro­do­wą i stra­te­gicz­nym poło­że­niem nasze­go mia­sta w pobli­żu Przesmyku Suwalskiego, któ­ry z jed­nej stro­ny łączy Państwa Bałtyckie z Polską i resz­tą NATO, a z dru­giej oddzie­la Białoruś od rosyj­skie­go Obwodu Kaliningradzkiego – pod­kre­śla bur­mistrz Sejn Arkadiusz Nowalski.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł