- reklama -
Strona głównaWodórMiasto na wschodzie Polski stawia...

Miasto na wschodzie Polski stawia na magazyny energii

Położone bli­sko Obwodu Kaliningradzkiego mia­sto Sejny przy­spie­szy dzia­ła­nia, któ­re mają wzmoc­nić lokal­ne bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne. Jest to coraz więk­sze wyzwa­nie w obli­czu sytu­acji za wschod­nią gra­ni­cą – Miasto w pla­nach ma maga­zy­ny ener­gii i two­rze­nie spółdzielni.

Współpracę w spra­wie utwo­rze­nia wła­snych maga­zy­nów ener­gii Sejny roz­po­czę­ły pod koniec ubie­głe­go roku z pol­ską spół­ką Hynfra, dzia­ła­ją­cą na ryn­ku zie­lo­nej ener­gii i wodo­ru. Teraz dołą­czy­ły do ini­cja­ty­wy kolej­ne pod­mio­ty – Coop Tech oraz fir­ma Natu.

Magazyny energii

Współpraca ma objąć moż­li­wość stwo­rze­nia i uru­cho­mie­nia wła­snych, lokal­nych maga­zy­nów ener­gii. W ten spo­sób wzmoc­nią one bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne Sejn i w znacz­nym stop­niu unie­za­leż­nią lokal­ną spo­łecz­ność. Jak wska­zu­je bur­mistrz Arkadiusz Nowalski, to tyl­ko jeden z ele­men­tów pro­jek­to­wa­ne­go lokal­ne­go ryn­ku ener­ge­tycz­ne­go. Ostatecznym celem mia­sta jest samo­wy­star­czal­ność energetyczna.

W tro­sce o naszych miesz­kań­ców i przed­się­bior­ców chce­my być przy­go­to­wa­ni na wszel­kie ewen­tu­al­no­ści doty­czą­ce wspól­ne­go bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go całe­go Miasta Sejny. Zdajemy sobie spra­wę, że two­rze­nie lokal­nej ener­ge­ty­ki to nie­zwy­kle ambit­ne i zło­żo­ne wyzwa­nie, jed­nak w nie­ła­twych cza­sach sta­wia­my na odważ­ne i per­spek­ty­wicz­ne decy­zje, z myślą o obec­nych i przy­szłych pokoleniach.

Arkadiusz Nowalski, bur­mistrz mia­sta Sejny

Sygnatariusze listu inten­cyj­ne­go będą szu­kać nowych obsza­rów trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej i pali­wo­wej. Współpraca doty­czy przede wszyst­kim dekar­bo­ni­za­cji i wyko­rzy­sta­nia poten­cja­łu odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Jest więc mowa o stwo­rze­niu warun­ków do roz­wo­ju OZE na potrze­by miej­skie­go cie­płow­nic­twa, lokal­ne­go trans­por­tu publicz­ne­go i dostaw prądu.

Zwiększymy odpor­ność Miasta Sejny na ewen­tu­al­ne kry­zy­sy: zatrzy­ma­nie dostaw ener­gii, brak dostę­pu do paliw czy węgla na potrze­by cie­płow­ni­cze oraz ich rosną­ce ceny. Mieszkańcy będą mieć szan­se na tań­szą i czy­stą ener­gię, cie­pło i pali­wo zasi­la­ją­ce transport

Tomoho Umeda, pre­zes Hynfra

Lokalna spółdzielnia energetyczna

Warto przy­po­mnieć, że samo­rzą­dy w całej Polsce sto­ją przed wyzwa­niem lokal­nej odbu­do­wy społeczno-​gospodarczej. Tylko w ten spo­sób mogą pod­nieść jako­ści życia miesz­kań­ców i zapo­biec depo­pu­la­cji oraz „sta­rze­niu się“ miast. W Sejnach jest pro­wa­dzo­ny więc pro­ces rewi­ta­li­za­cji, a jed­nym z jego ele­men­tów będzie two­rze­nie nowo­cze­snych, zie­lo­nych i cyfro­wych spółdzielni. 

Wspólna wła­sność i odpo­wie­dzial­ność spraw­dza się szcze­gól­nie dobrze w „godzi­nie pró­by”, a w dłu­gim okre­sie budu­je kapi­tał spo­łecz­ny i kul­tu­rę zaufania.

Jan Zygmuntowski, dyrek­tor CoopTech Hub 

CoopTech Hub jest pierw­szym w Polsce cen­trum tech­no­lo­gii spół­dziel­czych. Teraz jest w tak­cie opra­co­wy­wa­nia gospo­dar­cze­go „mode­lu sej­neń­skie­go”. Obejmuje to prze­pro­wa­dze­nie spół­dziel­czej trans­for­ma­cji i posze­rzo­ne­go o nowa­tor­skie ele­men­ty pro­ce­su rewi­ta­li­za­cji miasta.

Nie chce­my bier­nie cze­kać, tyl­ko na mia­rę naszych samo­rzą­do­wych moż­li­wo­ści aktyw­nie podej­mo­wać lokal­ne dzia­ła­nia. Ich przy­spie­sze­nie ma bez­po­śred­ni zwią­zek z sytu­acją mię­dzy­na­ro­do­wą i stra­te­gicz­nym poło­że­niem nasze­go mia­sta w pobli­żu Przesmyku Suwalskiego, któ­ry z jed­nej stro­ny łączy Państwa Bałtyckie z Polską i resz­tą NATO, a z dru­giej oddzie­la Białoruś od rosyj­skie­go Obwodu Kaliningradzkiego – pod­kre­śla bur­mistrz Sejn Arkadiusz Nowalski.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?
A jeszcze lepsze jest to...