- reklama -
Strona głównaEnergiaMiał węglowy wróci do sprzedaży....

Miał węglowy wróci do sprzedaży. Tańszy niż ekogroszek i ekomiał

Rząd wyco­fu­je się z zaostrze­nia norm jako­ści węgla. Zostaje nazwa eko­gro­szek, któ­ra wie­lu Polaków wpro­wa­dza w błąd, ponie­waż koja­rzy się nie­słusz­nie z eko­lo­gią. Sprzedawcy ofe­ru­ją też „eko­miał“, a będą mogli sprze­da­wać gospo­dar­stwom domo­wym tak­że zwy­kły miał węglo­wy – wyni­ka z zapo­wie­dzi ministerstwa. 

Miał węglo­wy został zaka­za­ny w sprze­da­ży gospo­dar­stwom domo­wym dwa lata temu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska teraz zamie­rza cza­so­wo pozwo­lić, by Polacy kupo­wa­li taki węgiel. Chodzi o mia­ły o wymia­rze ziar­na 1 ÷ 31,5 mm. Teraz mini­mal­ny wymiar ziar­na wyno­si 3 mm.

Minister Anna Moskwa uza­sad­nia pro­jekt znie­sie­nie zaka­zu sprze­da­ży mia­łu węglo­we­go obec­ną wyjąt­ko­wą sytu­acją, czy­li woj­ną za naszą wschod­nią gra­ni­cą. Embargo wpro­wa­dzo­ne przez rząd na import węgla z Rosji spo­wo­do­wa­ło, że Polacy mogą mieć pro­blem z kup­nem na zimę węgla opa­ło­we­go. To – zda­niem mini­ster Moskwy – może się przy­czy­nić do wzro­stu ubó­stwa ener­ge­tycz­ne­go, ale rów­nież obni­że­nia stan­dar­dów środowiskowych. 

Miał, ekomiał, ekogroszek

Niestety, spa­la­nie mia­łu w domo­wych pie­cach tak­że przy­czy­ni się do pogor­sze­nia jako­ści powie­trza i co za tym idzie – wpły­wu na zdro­wie Polaków. W roz­po­rzą­dze­niu z 2018 roku zawar­tość popio­łu dla mia­łu węglo­we­go usta­lo­no do 28 proc., wil­got­ność – do 24 proc. 

Dla porów­na­nia, sprze­da­wa­ny obec­nie eko­miał (ziar­na od 3 mm) ma mak­sy­mal­nie 12 proc. popio­łu, podob­nie jak eko­gro­szek (ziar­na od 5 mm). Ekomiał ma wil­got­ność do 20 proc., a eko­gor­szek – do 15 proc. Oba te rodza­je paliw mają niż­szą zawar­tość siar­ki niż miał węglowy. 

Zakaz miału węglowego w uchwale antysmogowej 

Warto jed­nak pod­kre­ślić, że woje­wódz­kie uchwa­ły anty­smo­go­we zwy­kle wpro­wa­dza­ją zakaz spa­la­nia mia­łu węglowego. 

Czytaj tak­że: Czyste Powietrze. Zobacz uchwa­ły anty­smo­go­we w 2021 r.

Jest w nich wprost zapi­sa­ny zakaz spa­la­nia w pie­cach i kotłach paliw, w któ­rych udział maso­wy węgla kamien­ne­go o uziar­nie­niu poni­żej 3 mm wyno­si wię­cej niż 15 proc. Na przy­kład mazo­wiec­ka uchwa­ła anty­smo­go­wa zaka­zu­je spa­la­nia węgla kamien­ne­go w posta­ci syp­kiej o uziar­nie­niu 0–3 mm. 

W prak­ty­ce wyeg­ze­kwo­wa­nie uchwał smo­go­wych przy dopusz­cze­niu mia­łu węglo­we­go do sprze­da­ży gospo­dar­stwom domo­wym będzie trudne. 

Warto przy­po­mnieć, że sprze­daw­cy węgla byli prze­ciw­ni zaostrze­niu norm jako­ści paliw sta­łych, pod­czas gdy Ministerstwo Zdrowia wska­zy­wa­ło na koniecz­ność ogra­ni­cze­nia tru­cia Polaków z domo­wych komi­nów. Podobnie eko­lo­dzy piętn­ją mylą­ce nazwy eko­gro­szek i eko­miał, któ­re z eko­lo­gią nie mają nic wspólnego.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...
A jeszcze lepsze jest to...