- reklama -
Strona głównaEnergiaCo się zmienia w rozliczeniu...

Co się zmienia w rozliczeniu fotowoltaiki od 1 lipca 2022 r.

Od lip­ca zaczy­na być sto­so­wa­ny w roz­li­cze­niu foto­wol­ta­iki net bil­ling. System jest zupeł­nie inny od dotych­czas obo­wią­zu­ją­ce­go. Nie zna­czy to jed­nak, że pro­duk­cja ener­gii z wła­snej insta­la­cji nie jest opła­cal­na. Wyjaśniamy krok po kro­ku na czym pole­ga net billing. 

Wszyscy pro­su­men­ci, któ­rzy zgło­si­li do ope­ra­to­ra sie­ci dys­try­bu­cyj­nej (OSD) swo­ją insta­la­cję do przy­łą­cze­nia po 31 mar­ca tego roku przej­dą auto­ma­tycz­nie 1 lip­ca 2022 r. na roz­li­cze­nie foto­wol­ta­iki na zasa­dach net bil­lin­gu. Pozostali pro­su­men­ci mogą zacho­wać swo­je pra­wo do dotych­cza­so­we­go sys­te­mu roz­li­czeń na zasa­dach opu­stów. Co do zasa­dy, pra­wo to przy­słu­gu­je przez 15 lat od momen­tu wpro­wa­dze­nia wła­snej ener­gii do sie­ci. Mogą też dobro­wol­nie przejść na nowe roz­li­cze­nie foto­wol­ta­iki czy­li net billing.

Net billing vs net metering

System opu­stów pole­gał na tym, ze ener­gię roz­li­cza­no ilo­ścio­wo – według kWh. To zasa­da, któ­rą kie­ru­je się tzw. net mete­ring. Prosument pła­ci tyl­ko za ener­gię zuży­tą ponad kwo­tę net­to, czy­li róż­ni­cę mię­dzy wypro­du­ko­wa­ną ener­gią a pobra­ną w cią­gu roku z sie­ci. W pol­skim sys­te­mie ener­gię z foto­wol­ta­iki, któ­rej pro­su­ment nie zużył od razu, może ode­brać w cią­gu roku w sto­sun­ku 1:0,8 (przy insta­la­cji do 10 kW) lub 1;0,7 (przy więk­szych mikro­in­sta­la­cjach do 50 kW). Za ode­bra­ną z sie­ci swo­ją nad­wyż­kę ener­gii nie pono­si opłat dystrybucyjnych. 

Net bil­ling pole­ga nato­miast na roz­li­cze­niu ener­gii nie w kWh, ale według jej war­to­ści, czy­li w zło­tów­kach. Prosument nadal zuży­wa na bie­żą­co ener­gię wypro­du­ko­wa­ną z foto­wol­ta­iki, a pozo­sta­łą po auto­kon­sump­cji ener­gię sprze­da­je do sie­ci. Ta ener­gia jest roz­li­cza­na od 1 lip­ca 2022 roku według śred­niej ceny gieł­do­wej z poprzed­nie­go mie­sią­ca. Od lip­ca 2024 roku będzie to ryn­ko­wa cena godzi­no­wa. Prosument pobie­ra ener­gię z sie­ci pła­cąc za nią według sta­wek swo­je­go sprze­daw­cy, pono­sząc wszyst­kie opła­ty jak inni klien­ci. Nie ma przy tym zna­cze­nia, jaką moc na mikro­in­sta­la­cja do 50 kW.

Depozyt prosumencki

Wartość sprze­da­nej przez pro­su­men­ta ener­gii jest zapi­sy­wa­na na jego kon­cie – jest to depo­zyt pro­su­menc­ki. Konto to pro­wa­dzi sprze­daw­ca ener­gii. Kwota zgro­ma­dzo­nych środ­ków będzie roz­li­cza­na przez 12 mie­się­cy od dnia jej przy­pi­sa­nia jako depo­zyt. To z tej kwo­ty pro­su­ment pokry­wa kosz­ty ener­gii pobra­nej z sie­ci. Warto też wie­dzieć, że depo­zyt nie pokry­wa opłat dys­try­bu­cyj­nych – wyja­śnia w porad­ni­ku „Fotowoltaika w świe­tle nowych korzy­ści“ Tauron. 

Czytaj tak­że: Fabryki IKEA zasi­la­ne pane­la­mi fotowoltaicznymi

Co waż­ne, w nowym sys­te­mie nie opła­ca się foto­wol­ta­iki prze­wy­mia­ro­wy­wać. Jeśli na depo­zy­cie pro­su­menc­kim po 12 mie­sią­cach nadal jest nad­wyż­ka, to pro­su­ment może ją wypła­cić, ale wyso­kość nad­pła­ty zwra­ca­nej przez sprze­daw­cę nie może prze­kro­czyć 20 proc. war­to­ści ener­gii elek­trycz­nej w mie­sią­cu kalen­da­rzo­wym, któ­re­go doty­czy zwrot nadpłaty. 

Przychody pro­su­men­tów z tytu­łu nad­pła­ty są zwol­nio­ne z podat­ku docho­do­we­go od osób fizycznych.

Net billing a opłacalność fotowoltaiki

Fotowoltaika w sys­te­mie net bil­lin­gu nadal jest opła­cal­na, zwłasz­cza przy dzi­siej­szych wyso­kich cenach ryn­ko­wych ener­gii. Tauron w swo­im porad­ni­ku przed­sta­wia wyli­cze­nia doty­czą­ce gospo­dar­stwa domo­we­go, któ­re zuży­wa rocz­nie 3875 kWh ener­gii, a po zamon­to­wa­niu foto­wol­ta­iki o mocy 3,55 kW auto­kon­sump­cja ener­gii sło­necz­nej wyno­si oko­ło 969 kWh. W tym przy­pad­ku rocz­ne rachun­ki za ener­gię elek­trycz­ną spa­da­ją z ponad 2,7 tys. zł do oko­ło 552 zł – wyli­cza Tauron. 

Okres zwro­tu inwe­sty­cji skra­ca­ją dostęp­ne dota­cje do foto­wol­ta­iki. W pro­gra­mach Mój Prąd 4.0 i Czyste Powietrze przy­zna­wa­ne są dota­cje do insta­la­cji o mocy 2–10 kW. Nadal obo­wią­zu­je ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na, w ramach któ­rej moż­na od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia odpi­sać w cią­gu trzech lat 53 tys. zł. 

Co war­to pod­kre­ślić, im więk­sza jest auto­kon­sump­cja, tym więk­sze są korzy­ści z foto­wol­ta­iki. Duże zna­cze­nie ma więc odpo­wied­nie dopa­so­wa­nie insta­la­cji do wła­snych potrzeb.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

Europejski Kongres Gospodarczy...
A jeszcze lepsze jest to...