- reklama -
Strona głównaEnergiaCo się zmienia w rozliczeniu...

Co się zmienia w rozliczeniu fotowoltaiki od 1 lipca 2022 r.

Od lip­ca zaczy­na być sto­so­wa­ny w roz­li­cze­niu foto­wol­ta­iki net bil­ling. System jest zupeł­nie inny od dotych­czas obo­wią­zu­ją­ce­go. Nie zna­czy to jed­nak, że pro­duk­cja ener­gii z wła­snej insta­la­cji nie jest opła­cal­na. Wyjaśniamy krok po kro­ku na czym pole­ga net billing. 

Wszyscy pro­su­men­ci, któ­rzy zgło­si­li do ope­ra­to­ra sie­ci dys­try­bu­cyj­nej (OSD) swo­ją insta­la­cję do przy­łą­cze­nia po 31 mar­ca tego roku przej­dą auto­ma­tycz­nie 1 lip­ca 2022 r. na roz­li­cze­nie foto­wol­ta­iki na zasa­dach net bil­lin­gu. Pozostali pro­su­men­ci mogą zacho­wać swo­je pra­wo do dotych­cza­so­we­go sys­te­mu roz­li­czeń na zasa­dach opu­stów. Co do zasa­dy, pra­wo to przy­słu­gu­je przez 15 lat od momen­tu wpro­wa­dze­nia wła­snej ener­gii do sie­ci. Mogą też dobro­wol­nie przejść na nowe roz­li­cze­nie foto­wol­ta­iki czy­li net billing.

Net billing vs net metering

System opu­stów pole­gał na tym, ze ener­gię roz­li­cza­no ilo­ścio­wo – według kWh. To zasa­da, któ­rą kie­ru­je się tzw. net mete­ring. Prosument pła­ci tyl­ko za ener­gię zuży­tą ponad kwo­tę net­to, czy­li róż­ni­cę mię­dzy wypro­du­ko­wa­ną ener­gią a pobra­ną w cią­gu roku z sie­ci. W pol­skim sys­te­mie ener­gię z foto­wol­ta­iki, któ­rej pro­su­ment nie zużył od razu, może ode­brać w cią­gu roku w sto­sun­ku 1:0,8 (przy insta­la­cji do 10 kW) lub 1;0,7 (przy więk­szych mikro­in­sta­la­cjach do 50 kW). Za ode­bra­ną z sie­ci swo­ją nad­wyż­kę ener­gii nie pono­si opłat dystrybucyjnych. 

Net bil­ling pole­ga nato­miast na roz­li­cze­niu ener­gii nie w kWh, ale według jej war­to­ści, czy­li w zło­tów­kach. Prosument nadal zuży­wa na bie­żą­co ener­gię wypro­du­ko­wa­ną z foto­wol­ta­iki, a pozo­sta­łą po auto­kon­sump­cji ener­gię sprze­da­je do sie­ci. Ta ener­gia jest roz­li­cza­na od 1 lip­ca 2022 roku według śred­niej ceny gieł­do­wej z poprzed­nie­go mie­sią­ca. Od lip­ca 2024 roku będzie to ryn­ko­wa cena godzi­no­wa. Prosument pobie­ra ener­gię z sie­ci pła­cąc za nią według sta­wek swo­je­go sprze­daw­cy, pono­sząc wszyst­kie opła­ty jak inni klien­ci. Nie ma przy tym zna­cze­nia, jaką moc na mikro­in­sta­la­cja do 50 kW.

Depozyt prosumencki

Wartość sprze­da­nej przez pro­su­men­ta ener­gii jest zapi­sy­wa­na na jego kon­cie – jest to depo­zyt pro­su­menc­ki. Konto to pro­wa­dzi sprze­daw­ca ener­gii. Kwota zgro­ma­dzo­nych środ­ków będzie roz­li­cza­na przez 12 mie­się­cy od dnia jej przy­pi­sa­nia jako depo­zyt. To z tej kwo­ty pro­su­ment pokry­wa kosz­ty ener­gii pobra­nej z sie­ci. Warto też wie­dzieć, że depo­zyt nie pokry­wa opłat dys­try­bu­cyj­nych – wyja­śnia w porad­ni­ku „Fotowoltaika w świe­tle nowych korzy­ści“ Tauron. 

Czytaj tak­że: Fabryki IKEA zasi­la­ne pane­la­mi fotowoltaicznymi

Co waż­ne, w nowym sys­te­mie nie opła­ca się foto­wol­ta­iki prze­wy­mia­ro­wy­wać. Jeśli na depo­zy­cie pro­su­menc­kim po 12 mie­sią­cach nadal jest nad­wyż­ka, to pro­su­ment może ją wypła­cić, ale wyso­kość nad­pła­ty zwra­ca­nej przez sprze­daw­cę nie może prze­kro­czyć 20 proc. war­to­ści ener­gii elek­trycz­nej w mie­sią­cu kalen­da­rzo­wym, któ­re­go doty­czy zwrot nadpłaty. 

Przychody pro­su­men­tów z tytu­łu nad­pła­ty są zwol­nio­ne z podat­ku docho­do­we­go od osób fizycznych.

Net billing a opłacalność fotowoltaiki

Fotowoltaika w sys­te­mie net bil­lin­gu nadal jest opła­cal­na, zwłasz­cza przy dzi­siej­szych wyso­kich cenach ryn­ko­wych ener­gii. Tauron w swo­im porad­ni­ku przed­sta­wia wyli­cze­nia doty­czą­ce gospo­dar­stwa domo­we­go, któ­re zuży­wa rocz­nie 3875 kWh ener­gii, a po zamon­to­wa­niu foto­wol­ta­iki o mocy 3,55 kW auto­kon­sump­cja ener­gii sło­necz­nej wyno­si oko­ło 969 kWh. W tym przy­pad­ku rocz­ne rachun­ki za ener­gię elek­trycz­ną spa­da­ją z ponad 2,7 tys. zł do oko­ło 552 zł – wyli­cza Tauron. 

Okres zwro­tu inwe­sty­cji skra­ca­ją dostęp­ne dota­cje do foto­wol­ta­iki. W pro­gra­mach Mój Prąd 4.0 i Czyste Powietrze przy­zna­wa­ne są dota­cje do insta­la­cji o mocy 2–10 kW. Nadal obo­wią­zu­je ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na, w ramach któ­rej moż­na od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia odpi­sać w cią­gu trzech lat 53 tys. zł. 

Co war­to pod­kre­ślić, im więk­sza jest auto­kon­sump­cja, tym więk­sze są korzy­ści z foto­wol­ta­iki. Duże zna­cze­nie ma więc odpo­wied­nie dopa­so­wa­nie insta­la­cji do wła­snych potrzeb.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Master Smart Truck

Master Truck -...
A jeszcze lepsze jest to...