- reklama -
Strona głównaEcoLifeJak oglądanie filmów wpływa na...

Jak oglądanie filmów wpływa na klimat

Maratony fil­mo­we to coraz częst­szy nawyk. Oglądamy nie­kie­dy godzi­na­mi seria­le na popu­lar­nych plat­for­mach. W świę­ta kuszą nas ulu­bio­ne hity fil­mo­we. Jak się oka­zu­je, ślad węglo­wy oglą­da­nia jed­nej godzi­ny wideo stre­amin­gu jest bar­dzo mały w porów­na­niu z inny­mi codzien­ny­mi czynnościami.

Film „Holiday“, kie­dy dwie kobie­ty zamie­nia­ją się na Boże Narodzenie miesz­ka­nia­mi, zawsze koja­rzy się z bia­ły­mi świę­ta­mi. Cameron Diaz spo­ty­ka na angiel­skiej wsi Jude’a Law, a Kate Winslet w Mieście Aniołów na zawsze żegna się ze swo­ją nie­szczę­śli­wą miło­ścią i pozna­je wresz­cie porząd­ne­go i cie­płe­go face­ta, któ­re­go gra Jack Black. Warto wie­dzieć, że oglą­da­nie tej roman­tycz­nej kome­dii, któ­ra trwa 138 minut, wią­że się z emi­sją 126,5 g dwu­tlen­ku węgla – osza­co­wał por­tal unswich​.com.

Niektórzy nie wyobra­ża­ją sobie nato­miast świąt bez bry­tyj­skie­go szla­gie­ra „To wła­śnie miłość“, w któ­rym Hugh Grant gra zako­cha­ne­go w asy­stent­ce bry­tyj­skie­go pre­mie­ra. Oglądanie tej kome­dii roman­tycz­nej przy­czy­nia się z kolei do emi­sji 118,25 gra­mów CO2.

Jaki wpływ ma VOD na klimat?

Tak napraw­dę sami może­my sobie poli­czyć, ile emi­sji CO2 wią­że się z oglą­da­niem fil­mów na popu­lar­nych plat­for­mach stre­amin­go­wych. W tym roku raport na ten temat przy­go­to­wał Carbon Trust.

Średni euro­pej­ski ślad na godzi­nę stru­mie­nio­we­go prze­sy­ła­nia wideo wyno­si oko­ło 55 g ekwi­wa­len­tu CO2

Carbon Trust

Dla porów­na­nia, pod­czas prze­je­cha­nia 100 metrów prze­cięt­ny samo­chód na ben­zy­nę emi­tu­je oko­ło 22 g CO2. Natomiast emi­sje z przy­go­to­wa­nia w mikro­fa­lów­ce toreb­ki popcor­nu przez czte­ry minu­ty wyno­szą oko­ło 16 g CO2. 

W sza­cun­kach CT uwzględ­nia zuży­cie ener­gii od dys­try­bu­cji po oglą­da­nie tre­ści wideo. Obejmuje to więc cen­tra danych i sie­ci dostar­cza­nia tre­ści (uży­wa­ne do kodo­wa­nia i prze­cho­wy­wa­nia), trans­mi­sję w sie­ci inter­ne­to­wej, route­ry, a nawet urzą­dze­nia do oglą­da­nia przez użyt­kow­ni­ków koń­co­wych np. tele­wi­zo­ry, lap­to­py, table­ty, smart­fo­ny, dekodery.

Oczywiście, naj­wię­cej zale­ży od współ­czyn­ni­ka emi­sji z sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej dla dane­go kra­ju. Na przy­kład w Europie współ­czyn­nik emi­sji z sie­ci w Niemczech jest oko­ło 30 razy więk­szy niż w Szwecji, a w Polsce jesz­cze większy.

Ponadto ślad węglo­wy urzą­dze­nie do oglą­da­nia też moc­no się róż­ni. Oglądanie na na 50-​calowym tele­wi­zo­rze to oko­ło 4,5 razy wię­cej niż oglą­da­nie na lap­to­pie i oko­ło 90 razy wię­cej niż oglą­da­nie na smart­fo­nie. Wiek urzą­dze­nia tez ma zna­cze­nie. Nowe są mniej energochłonne. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...
A jeszcze lepsze jest to...