- reklama -
Strona głównaEcoLifeJak oglądanie filmów wpływa na...

Jak oglądanie filmów wpływa na klimat

Maratony fil­mo­we to coraz częst­szy nawyk. Oglądamy nie­kie­dy godzi­na­mi seria­le na popu­lar­nych plat­for­mach. W świę­ta kuszą nas ulu­bio­ne hity fil­mo­we. Jak się oka­zu­je, ślad węglo­wy oglą­da­nia jed­nej godzi­ny wideo stre­amin­gu jest bar­dzo mały w porów­na­niu z inny­mi codzien­ny­mi czynnościami.

Film “Holiday”, kie­dy dwie kobie­ty zamie­nia­ją się na Boże Narodzenie miesz­ka­nia­mi, zawsze koja­rzy się z bia­ły­mi świę­ta­mi. Cameron Diaz spo­ty­ka na angiel­skiej wsi Jude’a Law, a Kate Winslet w Mieście Aniołów na zawsze żegna się ze swo­ją nie­szczę­śli­wą miło­ścią i pozna­je wresz­cie porząd­ne­go i cie­płe­go face­ta, któ­re­go gra Jack Black. Warto wie­dzieć, że oglą­da­nie tej roman­tycz­nej kome­dii, któ­ra trwa 138 minut, wią­że się z emi­sją 126,5 g dwu­tlen­ku węgla – osza­co­wał por­tal unswich​.com.

Niektórzy nie wyobra­ża­ją sobie nato­miast świąt bez bry­tyj­skie­go szla­gie­ra “To wła­śnie miłość”, w któ­rym Hugh Grant gra zako­cha­ne­go w asy­stent­ce bry­tyj­skie­go pre­mie­ra. Oglądanie tej kome­dii roman­tycz­nej przy­czy­nia się z kolei do emi­sji 118,25 gra­mów CO2.

Jaki wpływ ma VOD na klimat?

Tak napraw­dę sami może­my sobie poli­czyć, ile emi­sji CO2 wią­że się z oglą­da­niem fil­mów na popu­lar­nych plat­for­mach stre­amin­go­wych. W tym roku raport na ten temat przy­go­to­wał Carbon Trust.

Średni euro­pej­ski ślad na godzi­nę stru­mie­nio­we­go prze­sy­ła­nia wideo wyno­si oko­ło 55 g ekwi­wa­len­tu CO2

Carbon Trust

Dla porów­na­nia, pod­czas prze­je­cha­nia 100 metrów prze­cięt­ny samo­chód na ben­zy­nę emi­tu­je oko­ło 22 g CO2. Natomiast emi­sje z przy­go­to­wa­nia w mikro­fa­lów­ce toreb­ki popcor­nu przez czte­ry minu­ty wyno­szą oko­ło 16 g CO2. 

W sza­cun­kach CT uwzględ­nia zuży­cie ener­gii od dys­try­bu­cji po oglą­da­nie tre­ści wideo. Obejmuje to więc cen­tra danych i sie­ci dostar­cza­nia tre­ści (uży­wa­ne do kodo­wa­nia i prze­cho­wy­wa­nia), trans­mi­sję w sie­ci inter­ne­to­wej, route­ry, a nawet urzą­dze­nia do oglą­da­nia przez użyt­kow­ni­ków koń­co­wych np. tele­wi­zo­ry, lap­to­py, table­ty, smart­fo­ny, dekodery.

Oczywiście, naj­wię­cej zale­ży od współ­czyn­ni­ka emi­sji z sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej dla dane­go kra­ju. Na przy­kład w Europie współ­czyn­nik emi­sji z sie­ci w Niemczech jest oko­ło 30 razy więk­szy niż w Szwecji, a w Polsce jesz­cze większy.

Ponadto ślad węglo­wy urzą­dze­nie do oglą­da­nia też moc­no się róż­ni. Oglądanie na na 50-​calowym tele­wi­zo­rze to oko­ło 4,5 razy wię­cej niż oglą­da­nie na lap­to­pie i oko­ło 90 razy wię­cej niż oglą­da­nie na smart­fo­nie. Wiek urzą­dze­nia tez ma zna­cze­nie. Nowe są mniej energochłonne. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł