- reklama -
Strona głównaEcoLifeJak oglądanie filmów wpływa na...

Jak oglądanie filmów wpływa na klimat

Maratony fil­mo­we to coraz częst­szy nawyk. Oglądamy nie­kie­dy godzi­na­mi seria­le na popu­lar­nych plat­for­mach. W świę­ta kuszą nas ulu­bio­ne hity fil­mo­we. Jak się oka­zu­je, ślad węglo­wy oglą­da­nia jed­nej godzi­ny wideo stre­amin­gu jest bar­dzo mały w porów­na­niu z inny­mi codzien­ny­mi czynnościami.

Film „Holiday“, kie­dy dwie kobie­ty zamie­nia­ją się na Boże Narodzenie miesz­ka­nia­mi, zawsze koja­rzy się z bia­ły­mi świę­ta­mi. Cameron Diaz spo­ty­ka na angiel­skiej wsi Jude’a Law, a Kate Winslet w Mieście Aniołów na zawsze żegna się ze swo­ją nie­szczę­śli­wą miło­ścią i pozna­je wresz­cie porząd­ne­go i cie­płe­go face­ta, któ­re­go gra Jack Black. Warto wie­dzieć, że oglą­da­nie tej roman­tycz­nej kome­dii, któ­ra trwa 138 minut, wią­że się z emi­sją 126,5 g dwu­tlen­ku węgla – osza­co­wał por­tal unswich​.com.

Niektórzy nie wyobra­ża­ją sobie nato­miast świąt bez bry­tyj­skie­go szla­gie­ra „To wła­śnie miłość“, w któ­rym Hugh Grant gra zako­cha­ne­go w asy­stent­ce bry­tyj­skie­go pre­mie­ra. Oglądanie tej kome­dii roman­tycz­nej przy­czy­nia się z kolei do emi­sji 118,25 gra­mów CO2.

Jaki wpływ ma VOD na klimat?

Tak napraw­dę sami może­my sobie poli­czyć, ile emi­sji CO2 wią­że się z oglą­da­niem fil­mów na popu­lar­nych plat­for­mach stre­amin­go­wych. W tym roku raport na ten temat przy­go­to­wał Carbon Trust.

Średni euro­pej­ski ślad na godzi­nę stru­mie­nio­we­go prze­sy­ła­nia wideo wyno­si oko­ło 55 g ekwi­wa­len­tu CO2

Carbon Trust

Dla porów­na­nia, pod­czas prze­je­cha­nia 100 metrów prze­cięt­ny samo­chód na ben­zy­nę emi­tu­je oko­ło 22 g CO2. Natomiast emi­sje z przy­go­to­wa­nia w mikro­fa­lów­ce toreb­ki popcor­nu przez czte­ry minu­ty wyno­szą oko­ło 16 g CO2. 

W sza­cun­kach CT uwzględ­nia zuży­cie ener­gii od dys­try­bu­cji po oglą­da­nie tre­ści wideo. Obejmuje to więc cen­tra danych i sie­ci dostar­cza­nia tre­ści (uży­wa­ne do kodo­wa­nia i prze­cho­wy­wa­nia), trans­mi­sję w sie­ci inter­ne­to­wej, route­ry, a nawet urzą­dze­nia do oglą­da­nia przez użyt­kow­ni­ków koń­co­wych np. tele­wi­zo­ry, lap­to­py, table­ty, smart­fo­ny, dekodery.

Oczywiście, naj­wię­cej zale­ży od współ­czyn­ni­ka emi­sji z sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej dla dane­go kra­ju. Na przy­kład w Europie współ­czyn­nik emi­sji z sie­ci w Niemczech jest oko­ło 30 razy więk­szy niż w Szwecji, a w Polsce jesz­cze większy.

Ponadto ślad węglo­wy urzą­dze­nie do oglą­da­nia też moc­no się róż­ni. Oglądanie na na 50-​calowym tele­wi­zo­rze to oko­ło 4,5 razy wię­cej niż oglą­da­nie na lap­to­pie i oko­ło 90 razy wię­cej niż oglą­da­nie na smart­fo­nie. Wiek urzą­dze­nia tez ma zna­cze­nie. Nowe są mniej energochłonne. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
A jeszcze lepsze jest to...