- reklama -
Strona głównaEcoLifeCo oznacza koniec sprzedaży aut...

Co oznacza koniec sprzedaży aut spalinowych?

Ministrowie śro­do­wi­ska kra­jów Unii Europejskiej zgo­dzi­li się na to, by w 2035 roku wszedł w życie zakaz reje­stra­cji nowych aut spa­li­no­wych. Polska była temu prze­ciw­na. Natomiast sta­re die­sle i ben­zy­nia­ki nadal będą mogły jeź­dzić po drogach.

Decyzja zapa­dła w Luksemburgu pod­czas unij­ne­go szczy­tu 28 czerw­ca, a wcze­śniej Parlament Europejski poparł zakaz sprze­da­ży aut spalinowych. 

Deklarację o tym, by naj­póź­niej do 2035 roku zaka­zać sprze­da­ży aut spa­li­no­wych, ogło­szo­no już pod­czas szczy­tu kli­ma­tycz­ne­go w Glasgow w listo­pa­dzie 2021 r. Wówczas Polska pod­pi­sa­ła się pod tym dokumentem. 

Jako mia­sta, sta­ny i wła­dze regio­nal­ne będzie­my pra­co­wać nad prze­kształ­ce­niem naszych wła­snych lub wypo­ży­czo­nych flot samo­cho­dów oso­bo­wych i dostaw­czych na pojaz­dy bez­e­mi­syj­ne naj­póź­niej do 2035 r., a tak­że wdro­ży­my zasa­dy, któ­re umoż­li­wią, przy­spie­szą lub w inny spo­sób zachę­cą do przej­ścia na pojaz­dy bez­e­mi­syj­ne tak szyb­ko, jak to moż­li­we, w zakre­sie, w jakim jest to moż­li­we, bio­rąc pod uwa­gę nasze upraw­nie­nia jurysdykcyjne.

Deklaracja z Glasgow

W prak­ty­ce teraz oka­zu­je się, że z dekla­ra­cją się pospie­szy­li­śmy. O ile poprzed­ni mini­ster kli­ma­tu Michał Kurtyka, któ­ry zresz­tą nie poje­chał do Glasgow, bo już nie kie­ro­wał resor­tem, wspie­rał roz­wój elek­tro­mo­bil­no­ści, o tyle obec­na mini­ster Anna Moskwa sprze­ci­wia się zaka­zo­wi sprze­da­ży aut spa­li­no­wych w 2035 r. 

Czy tak­że: Co zosta­wił szczyt kli­ma­tycz­ny COP26

Co nie dzi­wi, naj­wię­cej gło­sów sprze­ci­wu poja­wi­ło się ze stro­ny nie­miec­kich pro­du­cen­tów aut. Ostatecznie jed­nak Niemcy popar­ły zakaz, ale pod pew­nym warun­kiem. Na ich wnio­sek nadal moż­li­wa będzie sprze­daż nowych samo­cho­dów napę­dza­nych pali­wa­mi „neu­tral­ny­mi pod wzglę­dem emi­sji CO2”. 

Ministrowie śro­do­wi­ska na spo­tka­niu w Luksemburgu zatwier­dzi­li też wyją­tek – pię­cio­let­ni okres przej­ścio­wy dla tzw. pro­du­cen­tów „niszo­wych”. Obejmuje on mar­ki pro­du­ku­ją­ce mniej niż 10 tys. pojaz­dów rocz­nie. Ten wyją­tek, przy­ję­ty na począt­ku czerw­ca przez Parlament Europejski, zyskał nazwę „popraw­ki Ferrari“, ale sko­rzy­sta z nie­go wię­cej luk­su­so­wych marek. Tu moż­na też wymie­nić na przy­kład Lamborghini, Astona Martina czy Bugatti.

Zakaz 2035 nie obejmie starych diesli i benzyniaków

W prak­ty­ce ozna­cza to, że od 2025 roku sprze­da­wać będzie moż­na na unij­nym ryn­ku tyl­ko nowe auta o zero­wej emi­sji CO2 – elek­try­ki (tak­że na wodór). Odpadną auta na gaz, hybry­dy plug-​in czy auta na bio­pa­li­wa, np. eta­nol, ale tu trze­ba pocze­kać na szcze­gó­ło­we regu­la­cje. W 2026 roku ma być prze­gląd pra­wa, pod kątem dopusz­cze­nia np. e‑paliw.

Zakaz nie obej­mu­je nato­miast już zare­je­stro­wa­nych aut. Stare die­sle i samo­cho­dy na ben­zy­nę, któ­re już zosta­ły zare­je­stro­wa­ne po raz pierw­szy wcze­śniej, zosta­ną więc na drogach.

Wśród pol­skich eks­per­tów zaczę­ła się już dys­ku­sja, co zakaz ozna­cza dla cen samo­cho­dów. Czy impor­to­wa­ne maso­wo do Polski sta­re die­sle i inne auta zdro­że­ją, czy też sta­nie­ją? Zdanie są podzie­lo­ne. Jedni uwa­ża­ją, że wzro­śnie popyt na takie samo­cho­dy, a więc ich ceny pój­dą w górę. Inni – że będzie wręcz prze­ciw­nie, bo Zachód będzie maso­wo pozby­wał się sta­rych aut. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...
A jeszcze lepsze jest to...