- reklama -
Strona głównaEcoLifeCo oznacza koniec sprzedaży aut...

Co oznacza koniec sprzedaży aut spalinowych?

Ministrowie śro­do­wi­ska kra­jów Unii Europejskiej zgo­dzi­li się na to, by w 2035 roku wszedł w życie zakaz reje­stra­cji nowych aut spa­li­no­wych. Polska była temu prze­ciw­na. Natomiast sta­re die­sle i ben­zy­nia­ki nadal będą mogły jeź­dzić po drogach.

Decyzja zapa­dła w Luksemburgu pod­czas unij­ne­go szczy­tu 28 czerw­ca, a wcze­śniej Parlament Europejski poparł zakaz sprze­da­ży aut spalinowych. 

Deklarację o tym, by naj­póź­niej do 2035 roku zaka­zać sprze­da­ży aut spa­li­no­wych, ogło­szo­no już pod­czas szczy­tu kli­ma­tycz­ne­go w Glasgow w listo­pa­dzie 2021 r. Wówczas Polska pod­pi­sa­ła się pod tym dokumentem. 

Jako mia­sta, sta­ny i wła­dze regio­nal­ne będzie­my pra­co­wać nad prze­kształ­ce­niem naszych wła­snych lub wypo­ży­czo­nych flot samo­cho­dów oso­bo­wych i dostaw­czych na pojaz­dy bez­e­mi­syj­ne naj­póź­niej do 2035 r., a tak­że wdro­ży­my zasa­dy, któ­re umoż­li­wią, przy­spie­szą lub w inny spo­sób zachę­cą do przej­ścia na pojaz­dy bez­e­mi­syj­ne tak szyb­ko, jak to moż­li­we, w zakre­sie, w jakim jest to moż­li­we, bio­rąc pod uwa­gę nasze upraw­nie­nia jurysdykcyjne.

Deklaracja z Glasgow

W prak­ty­ce teraz oka­zu­je się, że z dekla­ra­cją się pospie­szy­li­śmy. O ile poprzed­ni mini­ster kli­ma­tu Michał Kurtyka, któ­ry zresz­tą nie poje­chał do Glasgow, bo już nie kie­ro­wał resor­tem, wspie­rał roz­wój elek­tro­mo­bil­no­ści, o tyle obec­na mini­ster Anna Moskwa sprze­ci­wia się zaka­zo­wi sprze­da­ży aut spa­li­no­wych w 2035 r. 

Czy tak­że: Co zosta­wił szczyt kli­ma­tycz­ny COP26

Co nie dzi­wi, naj­wię­cej gło­sów sprze­ci­wu poja­wi­ło się ze stro­ny nie­miec­kich pro­du­cen­tów aut. Ostatecznie jed­nak Niemcy popar­ły zakaz, ale pod pew­nym warun­kiem. Na ich wnio­sek nadal moż­li­wa będzie sprze­daż nowych samo­cho­dów napę­dza­nych pali­wa­mi „neu­tral­ny­mi pod wzglę­dem emi­sji CO2”. 

Ministrowie śro­do­wi­ska na spo­tka­niu w Luksemburgu zatwier­dzi­li też wyją­tek – pię­cio­let­ni okres przej­ścio­wy dla tzw. pro­du­cen­tów „niszo­wych”. Obejmuje on mar­ki pro­du­ku­ją­ce mniej niż 10 tys. pojaz­dów rocz­nie. Ten wyją­tek, przy­ję­ty na począt­ku czerw­ca przez Parlament Europejski, zyskał nazwę „popraw­ki Ferrari“, ale sko­rzy­sta z nie­go wię­cej luk­su­so­wych marek. Tu moż­na też wymie­nić na przy­kład Lamborghini, Astona Martina czy Bugatti.

Zakaz 2035 nie obejmie starych diesli i benzyniaków

W prak­ty­ce ozna­cza to, że od 2025 roku sprze­da­wać będzie moż­na na unij­nym ryn­ku tyl­ko nowe auta o zero­wej emi­sji CO2 – elek­try­ki (tak­że na wodór). Odpadną auta na gaz, hybry­dy plug-​in czy auta na bio­pa­li­wa, np. eta­nol, ale tu trze­ba pocze­kać na szcze­gó­ło­we regu­la­cje. W 2026 roku ma być prze­gląd pra­wa, pod kątem dopusz­cze­nia np. e‑paliw.

Zakaz nie obej­mu­je nato­miast już zare­je­stro­wa­nych aut. Stare die­sle i samo­cho­dy na ben­zy­nę, któ­re już zosta­ły zare­je­stro­wa­ne po raz pierw­szy wcze­śniej, zosta­ną więc na drogach.

Wśród pol­skich eks­per­tów zaczę­ła się już dys­ku­sja, co zakaz ozna­cza dla cen samo­cho­dów. Czy impor­to­wa­ne maso­wo do Polski sta­re die­sle i inne auta zdro­że­ją, czy też sta­nie­ją? Zdanie są podzie­lo­ne. Jedni uwa­ża­ją, że wzro­śnie popyt na takie samo­cho­dy, a więc ich ceny pój­dą w górę. Inni – że będzie wręcz prze­ciw­nie, bo Zachód będzie maso­wo pozby­wał się sta­rych aut. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...
A jeszcze lepsze jest to...