- reklama -
Strona głównaEnergiaCo zamiast węgla i gazu?...

Co zamiast węgla i gazu? Pierwszy taki polski projekt

W Lidzbarku Warmińskim powsta­nie pro­to­ty­po­wa „Ciepłownia Przyszłości”. Pracę roz­pocz­nie już w przy­szłym roku i będzie wyko­rzy­sty­wa­ła pom­py cie­pła, maga­zy­ny ener­gii i foto­wol­ta­ikę. Przedsięwzięcie dosta­ło dofi­nan­so­wa­nie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w kon­kur­sie wybra­ło wyko­naw­cę Euros Energy. Startowały w nim m.in. Rafako Innovation i EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej, SEC Region i PlanEnergi Fond, RenBio. Od kon­cep­cji wyma­ga­no zasto­so­wa­nie odna­wial­nych źró­deł ener­gii na pozio­mie co naj­mniej 80 proc. Budżet kon­kur­su wyno­sił 33 mln zł.

Przedsięwzięcie potwier­dzi hipo­te­zę badaw­czą o ryn­ko­wej wyko­nal­no­ści sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go, któ­ry dostar­czać będzie cie­pło ze źró­deł odna­wial­nych o udzia­le 80–100 proc. OZE – przy utrzy­ma­niu akcep­to­wal­nej ceny dla odbiorcy. 

NCBR

Pompa ciepła, magazyn energii i fotowoltaika

Koncepcja zakła­da korzy­sta­nie w pierw­szym rzę­dzie z pomp cie­pła, któ­re zapew­nia­ją wyso­ką efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną. Drugie istot­ne roz­wią­za­nie to trój­stop­nio­we maga­zy­no­wa­nie cie­pła. Na to skła­da­ją się dwa maga­zy­ny: wyso­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wy wod­ny i nisko­tem­pe­ra­tu­ro­wy grun­to­wy. Oba są łado­wa­ne latem ener­gią z foto­wol­ta­iki. Do tego krót­ko­ter­mi­no­wy maga­zyn ener­gii w posta­ci zbior­ni­ka wody (bufo­ra) o pojem­no­ści 100 m3. Celem zasto­so­wa­nia bufo­ra jest mak­sy­ma­li­za­cja auto­kon­sump­cji ener­gii elek­trycz­nej wypro­du­ko­wa­nej lokal­nie w pane­lach PV i kolek­to­rach PVT. Zaproponowane roz­wią­za­nie pozwa­la nie tyl­ko na zapew­nie­nie 100% udzia­łu OZE w pro­duk­cji cie­płej wody użyt­ko­wej w okre­sie let­nim, ale tak­że na efek­tyw­ne lokal­ne zago­spo­da­ro­wa­nie ener­gii elek­trycz­nej pro­du­ko­wa­nej przez insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne – poda­je firma.

Całość spa­ja oczy­wi­ście zarzą­dza­nie ener­gią, tak aby nie zmar­no­wać cie­pła i prądu. 

Inwestycja powsta­nie na Warmii, w Lidzbarku Warmińskim, na dział­ce cie­płow­ni nale­żą­cej do Veolii Północ, part­ne­ra wyko­naw­cy w tym pro­jek­cie. Planowana moc to 2,6 MW, a więc bar­dzo nie­wiel­ka. Ciepłownia ma być demon­stra­to­rem. Chodzi o zastę­po­wa­nie węgla odna­wial­ny­mi źró­dła­mi, a nie gazem. Wykluczono także 

Dr. Tomasz Walczak, wice­pre­zes Euros Energy prze­wi­du­je, że pol­skie gmi­ny zain­te­re­su­ją się „Ciepłowniami Przyszłości” i będą chcia­ły mieć takie roz­wią­za­nia u siebie.

Nasza Ciepłownia Przyszłości to pro­jekt praw­dzi­wej trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej OZE dla cie­płow­nic­twa powia­to­we­go i gmin­ne­go, peł­ne odej­ście od spa­la­nia paliw kopal­nych i bio­ma­sy, a nie pro­ste prze­sta­wie­nie cie­płow­ni z węgla na gaz ziem­ny. Dzięki mak­sy­mal­ne­mu lokal­ne­mu wyko­rzy­sta­niu odna­wial­nych źró­deł ener­gii mamy sys­tem nie­mal zero­emi­syj­ny (90% OZE w bilan­sie) i sta­bil­ność cen cie­pła dla odbior­cy końcowego.

dr Kamil Kwiatkowski, dyrek­tor ds. pro­jek­tów badaw­czych w Euros Energy.

Ciepło z kolektorów

Trochę inną kon­cep­cję pre­zen­to­wa­ło Rafako i IEO. Zakłądała pro­duk­cję cie­pła za pomo­cą wiel­ko­ska­lo­wych kolek­to­rów sło­necz­nych oraz roz­wią­za­nia power-​to-​heat. Do tego oczy­wi­ście tak­że sezo­no­wy maga­zyn cie­pła.

Symulacje wyko­na­ne w IEO dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich wyka­za­ły moż­li­wość uzy­ska­nia 80 proc. cie­pła z OZE. Wszystko dzię­ki wyko­rzy­sta­niu ener­gii sło­necz­nej ter­micz­nej i nie­zbi­lan­so­wa­nej ener­gii z farm wia­tro­wych oraz sezo­no­we­go maga­zy­nu cie­pła. Natomiast ist­nie­ją­ce kotły węglo­we mały peł­nić funk­cję jako rezerwowo-​szczytową, a doce­lo­wo cał­ko­wi­cie być zastą­pio­ne źró­dła­mi z OZE.

Program NCBiR „Ciepłownia przy­szło­ści, czy­li sys­tem cie­płow­ni­czy z OZE” ma za zada­nie wpro­wa­dzić pol­skie cie­płow­nic­two do stan­dar­dów Europejskiego Zielonego Ładu zsyn­chro­ni­zo­wać z zało­że­nia­mi pakie­tu kli­ma­tycz­ne­go UE „Fit-​for-​55”, któ­ry zakła­da zwięk­sze­nie udzia­łu ener­gii z OZE w sys­te­mach cie­płow­ni­czych do co naj­mniej 39–42% w 2030 roku.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Krab pod Grunwaldem 2023

Wielki mistrz pruski...

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...
A jeszcze lepsze jest to...