- reklama -
Strona głównaEcoLifeMarnowanie żywności: nie wyrzucajmy dyń

Marnowanie żywności: nie wyrzucajmy dyń

Po Halloween w Wielkiej Brytanii mar­no­wa­nych jest oko­ło 8 milio­nów dyń. W Polsce kupo­wa­nie dyń na deko­ra­cyj­ne lam­pio­ny rów­nież zysku­je na popu­lar­no­ści. A prze­cież to tak­że warzy­wo, któ­re może­my wyko­rzy­stać. Podpowiadamy, co zro­bić z dyniami.

Koszty paź­dzier­ni­ko­wej zaba­wy sta­no­wią część nie­chlub­nej licz­by – 1,3 miliar­da ton wyrzu­ca­nej co roku na świe­cie żyw­no­ści. W Polsce mar­nu­je­my oko­ło 5 mln ton jedze­nia, w więk­szo­ści w gospo­dar­stwach domo­wych. Zepsute owo­ce i warzy­wa wyrzu­ca­my, co nie jest obo­jęt­ne dla śro­do­wi­ska i dla naszej kieszeni. 

Niestety zwo­len­ni­cy tra­dy­cji robie­nia lam­pio­nów z dyni łatwo zapo­mi­na­ją, że dynie na Halloween to w więk­szo­ści przy­pad­ków nadal jedze­nie. Używanie ich wyłącz­nie na potrze­by deko­ra­cyj­ne przy­czy­nia się do olbrzy­mich strat finan­so­wych w gospo­dar­stwach domowych.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Dynie, któ­re tra­fią na wysy­pi­sko, ule­ga­ją roz­kła­do­wi, emi­tu­jąc metan – gaz cie­plar­nia­ny groź­ny dla śro­do­wi­ska. Tak jed­nak nie musi być, jeśli wyrzu­ca­my sko­ru­pę po lam­pio­nach do śmie­ci „bio“.

Energia z odpadków

Bioodpady mogą zostać wyko­rzy­sta­ne do pro­duk­cji ener­gii. W tym pro­ce­sie mikro­or­ga­ni­zmy roz­kła­da­ją orga­nicz­ne odpa­dy w szczel­nym zbior­ni­ku, pod­grze­wa­nym w celu przy­spie­sze­nia pro­ce­su. Powstały w ten spo­sób bio­gaz może zostać wyko­rzy­sta­ny do wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej. Żeby tak się sta­ło, wyrzu­ca­ne dynie muszą tra­fić do bio-odpadów.

Czytaj tak­że: Rezygnacja z jedze­nia mię­sa w pią­tek to za mało

Miąższ i nasio­na dyni moż­na wyko­rzy­stać w kuch­ni – nasio­na usu­szyć a z miąż­szu naj­ła­twiej jest zro­bić zupę (pole­ca­my dodać do niej imbir). 

Polacy na Halloween naj­czę­ściej kupu­ją dynię kon­sump­cyj­ną. Warto wybie­rać jed­nak dynię pastew­ną lub ozdob­ną, któ­re nie są żyw­no­ścią, więc nie przy­czy­nia­my się do jej mar­no­traw­stwa. Albo kupić tę hodo­wa­ną na pest­ki, tzw. dynię ole­istą – ma ona mniej miąż­szu, więc mniej póź­niej wyrzucimy

dr inż. Sylwia Łaba, eks­pert­ka Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Jaka jest skala marnowania żywności

W Unii Europejskiej w cią­gu roku wyrzu­ca­nych jest 88 mln ton żyw­no­ści war­tej 143 mld euro. Oprócz strat finan­so­wych, zmar­no­wa­na żyw­ność odpo­wia­da za 6 proc. emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w kra­jach UE. 

Z badań w ramach pro­jek­tu PROM wyni­ka, że w Polsce do kosza wyrzu­ca­my oko­ło 5 ton jedze­nia rocznie. 

Produkcja i dys­try­bu­cja żyw­no­ści zuży­wa dużo zaso­bów. To nie tyl­ko koszt same­go pro­duk­tu pono­szo­ny w skle­pie, ale rów­nież kosz­ty śro­do­wi­sko­we, m.in. eks­plo­ata­cja gle­by, zuży­cie wody, pali­wa do trans­por­tu, a tak­że pra­cy czło­wie­ka. Im dalej w łań­cu­chu dostaw mar­no­wa­na jest żyw­ność, tym więk­sze są straty. 

Łukasz Gębka, Prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Niemal poło­wa Polaków przy­zna­je, że zda­rza się im wyrzu­cać chleb. Na kolej­nych miej­scach są owo­ce, któ­re mar­nu­je 46 proc. i wędli­ny (45 proc.) Warzywa wyrzu­ca 37 proc. Polaków – wyni­ka z rapor­tu Federacji Polskich Banków Żywności.

Marnowanie żyw­no­ści jest efek­tem czę­sto złe­go prze­cho­wy­wa­nia. Dodatkowo war­to pamię­tać, że eko­lo­gicz­ne warzy­wa i owo­ce lepiej się prze­cho­wu­ją i dłu­żej zacho­wu­ją świe­żość, ze wzglę­du na więk­szą zawar­tość suchej masy. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?
A jeszcze lepsze jest to...