- reklama -
Strona głównaCOP26Co zostawił szczyt klimatyczny COP26

Co zostawił szczyt klimatyczny COP26

Szczyt kli­ma­tycz­ny w Glasgow potwier­dził cel zatrzy­ma­nia ocie­pla­nia kli­ma­tu na pozio­mie 1,5 stop­nia Celsjusza. Państwa zgo­dzi­ły się na stop­nio­we odcho­dze­nie od wyko­rzy­sta­nia węgla, co nie­wie­le zmie­nia w biz­ne­spla­nach firm opar­tych na pali­wach kopal­nych. Nawet jeśli kra­je speł­ni­ły­by teraz swo­je obiet­ni­ce doty­czą­ce reduk­cji emi­sji, to tego celu nie uda się osią­gnąć. Potrzeba więc ambit­niej­szych zobowiązań.

Do histo­rii przej­dzie prze­mó­wie­nie prze­wod­ni­czą­ce­go COP26 na zakoń­cze­nie szczy­tu kli­ma­tycz­ne­go. Kiedy Alok Sharma prze­pra­szał i mówił o rozu­mie­niu roz­cza­ro­wa­nia prze­bie­giem pro­ce­su, głos zała­mał mu się. 

Porozumienie z Glasgow jasno wska­zu­je, że ogra­ni­cze­nie glo­bal­ne­go ocie­ple­nia do 1,5 °C wyma­ga szyb­kiej, głę­bo­kiej i trwa­łej reduk­cji glo­bal­nej emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Redukcja emi­sji dwu­tlen­ku węgla musi do 2030 roku wynieść 45 pro­cent w sto­sun­ku do pozio­mu z 2010 r. Następnie musi spaść do zera net­to oko­ło poło­wy stulecia. 

Tymczasem zade­kla­ro­wa­ne przez kra­je dzia­ła­nia wska­zu­ją, że w 2030 roku poziom emi­sji gazów cie­plar­nia­nych będzie 13,7 proc. powy­żej pozio­mu z 2010 r.

Możemy teraz z wia­ry­god­no­ścią powie­dzieć, że utrzy­ma­li­śmy przy życiu 1,5 stop­nia. Ale ma sła­by puls i prze­trwa tyl­ko wte­dy, gdy dotrzy­ma­my obiet­nic i prze­ło­ży­my zobo­wią­za­nia na szyb­kie dzia­ła­nie. Jestem wdzięcz­ny UNFCCC za współ­pra­cę z nami na rzecz uda­ne­go COP26 – Alok Sharma.

Historyczny szczyt klimatyczny

Za to uda­ło się kil­ka rze­czy, w tym wpleść węgiel w koń­co­we poro­zu­mie­nie. Brytyjski rząd nie waha się nazy­wać poro­zu­mie­nie na szczy­cie kli­ma­tycz­nym COP26 historycznym.

W nad­cho­dzą­cych latach jest jesz­cze wie­le do zro­bie­nia. Ale dzi­siej­sza umo­wa to duży krok naprzód i, co istot­ne, mamy pierw­sze w histo­rii mię­dzy­na­ro­do­we poro­zu­mie­nie w spra­wie stop­nio­we­go wyco­fy­wa­nia węgla oraz mapę dro­go­wą ogra­ni­cze­nia glo­bal­ne­go ocie­ple­nia do 1,5 stop­nia – Boris Johnson.

Porozumienie z Glasgow uzgad­nia po raz pierw­szy wspól­ne ramy cza­so­we i meto­do­lo­gię dla kra­jo­wych zobo­wią­zań doty­czą­cych reduk­cji emi­sji. Kraje będą musia­ły prze­ka­zać do 2024 roku szcze­gó­ło­we dane o swo­ich emi­sjach do poło­wy tej deka­dy. Ma to sta­no­wić pod­sta­wę do oce­ny ich zobo­wią­zań reduk­cyj­nych. W ten spo­sób nastą­pi­ło domknię­cie poro­zu­mie­nia pary­skie­go, tzw. Paris rule­bo­ok (albo ina­czej Katowice rulebook).

Co się udało?

  • Pojawił się nowy zwrot o odcho­dze­niu od węgla: zamiast uży­wa­ne­go dotych­czas “pha­se out” w kon­klu­zjach jest “pha­se down”. Za tą zmia­ną mają stać Indie, Chiny, USA. 
  • Ustalono zasa­dy doty­czą­ce Art 6 czy­li ryn­ków han­dlu emi­sji CO2, co ma zapo­bie­gać m.in. podwój­ne­mu roz­li­cza­niu redukcji.
  • Wzywa się, by pań­stwa roz­wi­nię­te co naj­mniej podwo­iły w sto­sun­ku do 2019 roku finan­so­wa­nie na rzecz adap­ta­cji do zmian kli­ma­tu do 2025 roku.
  • Ponagla się pań­stwa, któ­re nie przed­sta­wi­ły nowych pla­nów dzia­łań na rzecz kli­ma­tu, do zro­bie­nia tego do koń­ca 2022 roku.
  • Wskazuje, by wszyst­kie pań­stwa zwięk­szy­ły swo­je cele kli­ma­tycz­ne zgod­nie z celem 1.5-2 °C do koń­ca 2022 roku.
  • Zlecono ONZ corocz­ną oce­nę pla­nów kli­ma­tycz­nych od 2022 roku.
  • Zasygnalizowano pań­stwom przy­spie­sze­nie odej­ścia od paliw kopal­nych i węgla na rzecz OZE.
  • Do 2025 r. pań­stwa roz­wi­nię­te mają wresz­cie wywią­zać się z wyda­wa­nia 100 miliar­dów dola­rów rocz­nie na wal­kę ze zmia­na­mi kli­ma­tu w naj­bied­niej­szych krajach.

Nie zapominajmy o porozumieniach

Szczyt kli­ma­tycz­ny w Glasgow obfi­to­wał w licz­ne dekla­ra­cje. Dotyczyły one lasów, węgla, samo­cho­dów, meta­nu i zaprze­sta­nia finan­so­wa­nia paliw kopal­nych za gra­ni­cą. Climate Action Tracker obli­czył, że umo­wy doty­czą­ce meta­nu, węgla, lasów i trans­por­tu zawie­ra­ją dodat­ko­we dzia­ła­nia, któ­re pozwo­li­ły­by zmniej­szyć róż­ni­cę w emi­sji do pozio­mu 1,5°C o 9% (2,2 giga­ton emi­sji CO2).

Czytaj tak­że: Kiedy Polska zre­zy­gnu­je z węgla?

Dużo uwa­go poświe­co­no insty­tu­cjom finan­so­wym i ich roli w nakrę­ca­niu kli­ma­tycz­nych zmian. Porozumienia ban­ków i inwe­sto­rów pod­czas pierw­sze­go tygo­dnia opie­wa­ły na ogrom­ne sumy. Na przy­kład Financial Alliance for Net Zero ogło­sił, że dołą­czy­ło do nie­go ponad 450 firm repre­zen­tu­ją­cych akty­wa o war­to­ści 130 bilio­nów dola­rów. Niestety jak zwy­kle w takich poro­zu­mie­niach zabra­kło konkretów. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Master Smart Truck

Master Truck -...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł