- reklama -
Strona głównaEcoLifeZakaz wjazdu brudnych pojazdów...

Zakaz wjazdu brudnych pojazdów…

Paryż, Madryt, Ateny, Meksyk do 2025 roku zamie­rza­ją cał­ko­wi­cie zaka­zać wjaz­du samo­cho­dów Diesla do miast. Co to ozna­cza dla nas? Na tak zada­ne pyta­nie moż­na usły­szeć odpo­wiedź: wię­cej tanich die­sli zosta­nie spro­wa­dzo­nych z Francji do Polski. Okazja? Nie sądzę.

Coraz wię­cej miast ma pro­blem ze smo­giem i zaczy­na­ją aktyw­nie z tym wal­czyć. I o ile w Polsce powo­dem zanie­czysz­czeń powie­trza są głów­nie indy­wi­du­al­ne komin­ki i pie­ce, to za gra­ni­cą jest to trans­port.  Miasta muszą upo­rać się z siat­ką oka­la­ją­cych je auto­strad i zagęsz­cze­niem ruchu samo­cho­dów. Auta zanie­czysz­cza­ją powie­trze tlen­ka­mi azo­tów oraz drob­ny­mi pyła­mi uno­szą­cy­mi się spod kół.

Niedawno nie­miec­ki Stuttgart zapo­wie­dział, że już od 2018 roku wła­dze mia­sta będą mogły zaka­zać wjaz­du sta­rych die­sli w dni, kie­dy poziom zanie­czysz­czeń jest prze­kro­czo­ny. Do sto­li­cy Badenii-​Wirtembergii będą wte­dy mogły wje­chać samo­cho­dy z sil­ni­kiem Diesla speł­nia­ją­ce naj­wyż­szą nor­mę Euro6.

Jak się oka­zu­je Paryż, Stuttgart i Warszawa w 2030 roku będą naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­ny­mi mia­sta­mi w Europie, co poka­zał raport przy­go­to­wa­ny przez austriac­kich uczo­nych w lutym 2015 roku.  Z tej trój­ki dwa mia­sta już pod­ję­ły rady­kal­ne decy­zje, Warszawa jesz­cze na takie kro­ki się nie zde­cy­do­wa­ła i dłu­go nie będzie mogła tego zro­bić. Może nato­miast pole­wać uli­ce wodą, co poma­ga ogra­ni­czyć pyły uno­szą­ce się spod kół. Tak było w ostat­ni piątek.


Dlaczego zachod­nie roz­wią­za­nia nie są moż­li­we w Polsce? Obecnie pra­wo nie pozwa­la na wpro­wa­dze­nie dys­kry­mi­nu­ją­cych prze­pi­sów dla pojaz­dów. Impas pró­bo­wał prze­ła­mać posel­ski pro­jekt nowe­li­za­cji usta­wy Prawo ochro­ny śro­do­wi­ska i Prawo o ruchu dro­go­wym. Przewidywał on moż­li­wość usta­no­wie­nia w mia­stach powy­żej 200 tys. miesz­kań­ców stref ogra­ni­czo­nej lub zaka­za­nej emi­sji spa­lin. Przygotowała go Nowoczesna, a popar­ły PO i PSL, jed­nak prze­ciw zagło­so­wa­li posło­wie z PiS i Kukiz’15.

Marek Sowa, któ­ry fir­mo­wał nowe­li­za­cje prze­pi­sów, stwier­dził, że “takich roz­wią­zań nie da się unik­nąć” i że “usta­wa tak czy ina­czej wróci”.

Czy war­to więc kupo­wać tanie, sta­re die­sle, któ­rych pozbę­dą się inne kra­je? To pyta­nie pozo­sta­je otwarte.

BBC, red., fot. Krzysztof Skłodowski
- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł