- reklama -
Strona głównaEcoLifeZakaz wjazdu brudnych pojazdów...

Zakaz wjazdu brudnych pojazdów…

Paryż, Madryt, Ateny, Meksyk do 2025 roku zamie­rza­ją cał­ko­wi­cie zaka­zać wjaz­du samo­cho­dów Diesla do miast. Co to ozna­cza dla nas? Na tak zada­ne pyta­nie moż­na usły­szeć odpo­wiedź: wię­cej tanich die­sli zosta­nie spro­wa­dzo­nych z Francji do Polski. Okazja? Nie sądzę.

Coraz wię­cej miast ma pro­blem ze smo­giem i zaczy­na­ją aktyw­nie z tym wal­czyć. I o ile w Polsce powo­dem zanie­czysz­czeń powie­trza są głów­nie indy­wi­du­al­ne komin­ki i pie­ce, to za gra­ni­cą jest to trans­port.  Miasta muszą upo­rać się z siat­ką oka­la­ją­cych je auto­strad i zagęsz­cze­niem ruchu samo­cho­dów. Auta zanie­czysz­cza­ją powie­trze tlen­ka­mi azo­tów oraz drob­ny­mi pyła­mi uno­szą­cy­mi się spod kół.

Niedawno nie­miec­ki Stuttgart zapo­wie­dział, że już od 2018 roku wła­dze mia­sta będą mogły zaka­zać wjaz­du sta­rych die­sli w dni, kie­dy poziom zanie­czysz­czeń jest prze­kro­czo­ny. Do sto­li­cy Badenii-​Wirtembergii będą wte­dy mogły wje­chać samo­cho­dy z sil­ni­kiem Diesla speł­nia­ją­ce naj­wyż­szą nor­mę Euro6.

Jak się oka­zu­je Paryż, Stuttgart i Warszawa w 2030 roku będą naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­ny­mi mia­sta­mi w Europie, co poka­zał raport przy­go­to­wa­ny przez austriac­kich uczo­nych w lutym 2015 roku.  Z tej trój­ki dwa mia­sta już pod­ję­ły rady­kal­ne decy­zje, Warszawa jesz­cze na takie kro­ki się nie zde­cy­do­wa­ła i dłu­go nie będzie mogła tego zro­bić. Może nato­miast pole­wać uli­ce wodą, co poma­ga ogra­ni­czyć pyły uno­szą­ce się spod kół. Tak było w ostat­ni piątek.


Dlaczego zachod­nie roz­wią­za­nia nie są moż­li­we w Polsce? Obecnie pra­wo nie pozwa­la na wpro­wa­dze­nie dys­kry­mi­nu­ją­cych prze­pi­sów dla pojaz­dów. Impas pró­bo­wał prze­ła­mać posel­ski pro­jekt nowe­li­za­cji usta­wy Prawo ochro­ny śro­do­wi­ska i Prawo o ruchu dro­go­wym. Przewidywał on moż­li­wość usta­no­wie­nia w mia­stach powy­żej 200 tys. miesz­kań­ców stref ogra­ni­czo­nej lub zaka­za­nej emi­sji spa­lin. Przygotowała go Nowoczesna, a popar­ły PO i PSL, jed­nak prze­ciw zagło­so­wa­li posło­wie z PiS i Kukiz’15.

Marek Sowa, któ­ry fir­mo­wał nowe­li­za­cje prze­pi­sów, stwier­dził, że „takich roz­wią­zań nie da się unik­nąć“ i że „usta­wa tak czy ina­czej wróci“.

Czy war­to więc kupo­wać tanie, sta­re die­sle, któ­rych pozbę­dą się inne kra­je? To pyta­nie pozo­sta­je otwarte.

BBC, red., fot. Krzysztof Skłodowski
- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...
A jeszcze lepsze jest to...