- reklama -
Strona głównaTechnologieWodór zaskoczył ekologów

Wodór zaskoczył ekologów

Wodór (H2, hydro­ge­nium) stał się w 2020 roku gorą­cym tema­tem w Europie. Określany do nie­daw­na jako pali­wo przy­szło­ści, już teraz może moc­no zmie­nić całe sek­to­ry gospo­dar­ki. O co dokład­nie chodzi?

Skąd się bierze wodór

Po pierw­sze: wodór nie jest źró­dłem ener­gii. Jest naj­lżej­szym gazem, ale ponie­waż nie znaj­dzie się go w wol­nym sta­nie, to musi być „pro­du­ko­wa­ny”. Ma ten­den­cję do two­rze­nia związ­ków z inny­mi pier­wiast­ka­mi. Gdy łączy się z węglem to mamy węglo­wo­do­ry – takie jak w ropie naf­to­wej, gazie ziem­nym czy węglu. Podczas spa­la­nia węglo­wo­do­rów węgiel jest uwal­nia­ny do atmos­fe­ry, co przy­czy­nia się do efek­tu cie­plar­nia­ne­go. Dlatego pro­duk­cja wodo­ru z paliw kopal­nych jest szko­dli­wa dla kli­ma­tu. Szacuje się, że cała świa­to­wa pro­duk­cja wodo­ru powo­du­je rocz­nie emi­sje 830 mln ton dwu­tlen­ku węgla. To dwa i pół razy wię­cej niż wyno­szą emi­sje CO2 Polski. 

Wodór może też być pro­du­ko­wa­ny w pro­ce­sie elek­tro­li­zy wody. Potrzeba do tego dużo ener­gii elek­trycz­nej. Na razie tą meto­dą pro­du­ko­wa­ne jest zale­d­wie oko­ło 2 proc. wodo­ru na świe­cie. W dodat­ku nie jest to cał­kiem ener­gia zie­lo­na. I to ma się zmienić. 

Czyste paliwo

Wodór też bar­dzo lubi tlen. Dwa ato­my wodo­ru plus jeden atom tle­nu two­rzą wodę, któ­ra pokry­wa oko­ło 70 proc. powierzch­ni Ziemi. Gdy wodór reagu­je z tle­nem, w pro­ce­sie tym uwal­nia­ne jest cie­pło i para wod­na, bez emi­sji węgla. Ta wol­na od szko­dli­wych emi­sji reak­cja może być następ­nie wyko­rzy­sta­na do napę­dza­nia pojaz­dów, w pro­ce­sach pro­duk­cyj­nych, w elek­trow­niach z tur­bi­na­mi gazowymi. 

Czytaj: Bez wodo­ru i gwiaz­dy nie będzie jazdy

Warto dodać, że wodór ma wyso­ką war­tość opa­ło­wą (120 MJ/​kg), ale jest naj­lżej­szym gazem, w dodat­ku bar­dzo łatwopalnym.

Czy więc wodór może być tym ide­al­nym, czy­stym pali­wem, dostar­cza­ją­cym ener­gię? Tak zakła­da Komisja Europejska. 

Co się wydarzyło w Brukseli 

W mar­cu 2020 roku Komisja Europejska ogło­si­ła powsta­nie Clean Hydrogen Alliance – soju­szu na rzecz czy­ste­go wodo­ru, któ­ry sku­pi fir­my, rzą­dy, insty­tu­ty i orga­ni­za­cje wokół łań­cu­cha dostaw wodoru. 

W maju do kon­sul­ta­cji tra­fi­ła ini­cja­ty­wa doty­czą­ca unij­nej stra­te­gii wodo­ro­wej. Unia Europejska nie mia­ła takiej stra­te­gii, pod­czas gdy poje­dyn­cze pań­stwa i regio­ny two­rzy­ły wła­sne. Do gro­na pio­nie­rów nale­ży tu Japonia i Kalifornia, a w Europie stra­te­gię mia­ła już m.in. Francja. 

W lip­cu 2020 roku uka­za­ła się unij­na Strategia wodo­ro­wa. W skró­cie ozna­cza ona ogrom­ne inwe­sty­cje, by wodór pro­du­ko­wać w spo­sób czy­sty – za pomo­cą nad­wy­żek ener­gii odna­wial­nej. Ta ener­gia mia­ła­by napę­dzać elek­tro­li­ze­ry, na budo­wę któ­rych pój­dą miliar­dy z unij­nej kasy. 

W grud­niu Rada Europejska Rada przy­ję­ła kon­klu­zje w spra­wie dzia­łań, któ­re nale­ży pod­jąć, by stwo­rzyć euro­pej­ski rynek wodo­ru. Konkluzje zawie­ra­ją wska­zów­ki poli­tycz­ne, co do reali­za­cji stra­te­gii wodo­ro­wej, tej z lip­ca. Konkluzje mają pogo­dzić róż­ne sta­no­wi­ska państw w kwe­stii pro­duk­cji i przy­zna­ją, że oprócz zie­lo­ne­go wodo­ru są też inne nisko­emi­syj­ne technologie.

Ekolodzy mają wątpliwości

W całej dys­ku­sji o wodo­rze od począt­ku mało było gło­sów ze stro­ny eko­lo­gów. Jednak gdy się one uka­za­ły, to były moc­no scep­tycz­ne, by nie powie­dzieć wprost, że krytyczne. 

Ekolodzy oba­wia­ją się, że unij­na stra­te­gia wodo­ro­wa „tyl­ny­mi drzwia­mi“ dopro­wa­dzi do dłuż­sze­go i inten­syw­niej­sze­go korzy­sta­nia z gazu ziem­ne­go. Bo wła­śnie z gazu ziem­ne­go naj­ła­twiej i naj­ta­niej wodór jest teraz pro­du­ko­wa­ny. Zużywają go rafi­ne­rie, fabry­ki nawo­zów czy huty. Już w maju orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we wska­zy­wa­ły, że powin­na zostać roz­wi­nię­ta pro­duk­cja wodo­ru z OZE. 

Swojej szan­sy w wodo­rze upa­tru­ją nawet elek­trow­nie jądro­we, któ­re nad­miar pro­du­ko­wa­nej ener­gii mogły­by wyko­rzy­stać do pra­cy elektrolizerów. 

Dyskusja jak pro­du­ko­wać i co dokład­nie wspie­rać trwa nadal. Są pań­stwa, takie jak Portugalia, Hiszpania, Dania, Austria i Luksemburg, któ­re chcą, by Unia popie­ra­ła tyl­ko zie­lo­ny wodór. Ale inne kra­je już nie są tak tego pew­ne. A Polska pro­du­ku­je dużo wodo­ru w kok­sow­niach, rafi­ne­riach i zakła­dach nawo­zo­wych, jed­nak z gazu i węgla.

Czy warto to popierać?

Pojawiły się też gło­sy, że „wodór nie jest magicz­nym roz­wią­za­niem“. Jego pro­duk­cja ozna­cza wyso­kie kosz­ty, ale też jest mało efek­tyw­na dla reduk­cji CO2. 

Konwersja ener­gii elek­trycz­nej w wodór pocią­ga za sobą utra­tę ok. 30 pro­cent zawar­to­ści ener­gii elek­trycz­nej. Każdy kolej­ny krok w celu prak­tycz­ne­go wyko­rzy­sta­nia wodo­ru, jak sprę­że­nie go do trans­por­tu, pocią­gnie za sobą utra­tę kolej­nych 30 pro­cent. W sumie z począt­ko­wej ener­gii zosta­je zma­ga­zy­no­wa­na w wodo­rze poło­wa – wska­zał wie­lo­let­ni pra­cow­nik Komisji Europejskiej Jørgen Henningsen.

Paliwo przyszłości?

Już nie raz wodór był ogła­sza­ny pali­wem przy­szło­ści. Ostatni rok mógł być ogrom­nym sko­kiem w kie­run­ku zisz­cze­nia tej wizji. Może to być jed­nak też tyl­ko począ­tek dłu­giej i mozol­nej dro­gi, w dodat­ku dosyć kosztownej.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kopciuchy mają zniknąć z domów w województwie mazowieckim. Małopolska uchwała antysmogowa wydłużyła do maja 2024 roku możliwość używania kopciuchów. Mimo to...

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Master Smart Truck

Master Truck -...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...
A jeszcze lepsze jest to...