- reklama -
Strona głównaTechnologieWodór zaskoczył ekologów

Wodór zaskoczył ekologów

Wodór (H2, hydro­ge­nium) stał się w 2020 roku gorą­cym tema­tem w Europie. Określany do nie­daw­na jako pali­wo przy­szło­ści, już teraz może moc­no zmie­nić całe sek­to­ry gospo­dar­ki. O co dokład­nie chodzi?

Skąd się bierze wodór

Po pierw­sze: wodór nie jest źró­dłem ener­gii. Jest naj­lżej­szym gazem, ale ponie­waż nie znaj­dzie się go w wol­nym sta­nie, to musi być „pro­du­ko­wa­ny”. Ma ten­den­cję do two­rze­nia związ­ków z inny­mi pier­wiast­ka­mi. Gdy łączy się z węglem to mamy węglo­wo­do­ry – takie jak w ropie naf­to­wej, gazie ziem­nym czy węglu. Podczas spa­la­nia węglo­wo­do­rów węgiel jest uwal­nia­ny do atmos­fe­ry, co przy­czy­nia się do efek­tu cie­plar­nia­ne­go. Dlatego pro­duk­cja wodo­ru z paliw kopal­nych jest szko­dli­wa dla kli­ma­tu. Szacuje się, że cała świa­to­wa pro­duk­cja wodo­ru powo­du­je rocz­nie emi­sje 830 mln ton dwu­tlen­ku węgla. To dwa i pół razy wię­cej niż wyno­szą emi­sje CO2 Polski. 

Wodór może też być pro­du­ko­wa­ny w pro­ce­sie elek­tro­li­zy wody. Potrzeba do tego dużo ener­gii elek­trycz­nej. Na razie tą meto­dą pro­du­ko­wa­ne jest zale­d­wie oko­ło 2 proc. wodo­ru na świe­cie. W dodat­ku nie jest to cał­kiem ener­gia zie­lo­na. I to ma się zmienić. 

Czyste paliwo

Wodór też bar­dzo lubi tlen. Dwa ato­my wodo­ru plus jeden atom tle­nu two­rzą wodę, któ­ra pokry­wa oko­ło 70 proc. powierzch­ni Ziemi. Gdy wodór reagu­je z tle­nem, w pro­ce­sie tym uwal­nia­ne jest cie­pło i para wod­na, bez emi­sji węgla. Ta wol­na od szko­dli­wych emi­sji reak­cja może być następ­nie wyko­rzy­sta­na do napę­dza­nia pojaz­dów, w pro­ce­sach pro­duk­cyj­nych, w elek­trow­niach z tur­bi­na­mi gazowymi. 

Czytaj: Bez wodo­ru i gwiaz­dy nie będzie jazdy

Warto dodać, że wodór ma wyso­ką war­tość opa­ło­wą (120 MJ/​kg), ale jest naj­lżej­szym gazem, w dodat­ku bar­dzo łatwopalnym.

Czy więc wodór może być tym ide­al­nym, czy­stym pali­wem, dostar­cza­ją­cym ener­gię? Tak zakła­da Komisja Europejska. 

Co się wydarzyło w Brukseli 

W mar­cu 2020 roku Komisja Europejska ogło­si­ła powsta­nie Clean Hydrogen Alliance – soju­szu na rzecz czy­ste­go wodo­ru, któ­ry sku­pi fir­my, rzą­dy, insty­tu­ty i orga­ni­za­cje wokół łań­cu­cha dostaw wodoru. 

W maju do kon­sul­ta­cji tra­fi­ła ini­cja­ty­wa doty­czą­ca unij­nej stra­te­gii wodo­ro­wej. Unia Europejska nie mia­ła takiej stra­te­gii, pod­czas gdy poje­dyn­cze pań­stwa i regio­ny two­rzy­ły wła­sne. Do gro­na pio­nie­rów nale­ży tu Japonia i Kalifornia, a w Europie stra­te­gię mia­ła już m.in. Francja. 

W lip­cu 2020 roku uka­za­ła się unij­na Strategia wodo­ro­wa. W skró­cie ozna­cza ona ogrom­ne inwe­sty­cje, by wodór pro­du­ko­wać w spo­sób czy­sty – za pomo­cą nad­wy­żek ener­gii odna­wial­nej. Ta ener­gia mia­ła­by napę­dzać elek­tro­li­ze­ry, na budo­wę któ­rych pój­dą miliar­dy z unij­nej kasy. 

W grud­niu Rada Europejska Rada przy­ję­ła kon­klu­zje w spra­wie dzia­łań, któ­re nale­ży pod­jąć, by stwo­rzyć euro­pej­ski rynek wodo­ru. Konkluzje zawie­ra­ją wska­zów­ki poli­tycz­ne, co do reali­za­cji stra­te­gii wodo­ro­wej, tej z lip­ca. Konkluzje mają pogo­dzić róż­ne sta­no­wi­ska państw w kwe­stii pro­duk­cji i przy­zna­ją, że oprócz zie­lo­ne­go wodo­ru są też inne nisko­emi­syj­ne technologie.

Ekolodzy mają wątpliwości

W całej dys­ku­sji o wodo­rze od począt­ku mało było gło­sów ze stro­ny eko­lo­gów. Jednak gdy się one uka­za­ły, to były moc­no scep­tycz­ne, by nie powie­dzieć wprost, że krytyczne. 

Ekolodzy oba­wia­ją się, że unij­na stra­te­gia wodo­ro­wa „tyl­ny­mi drzwia­mi“ dopro­wa­dzi do dłuż­sze­go i inten­syw­niej­sze­go korzy­sta­nia z gazu ziem­ne­go. Bo wła­śnie z gazu ziem­ne­go naj­ła­twiej i naj­ta­niej wodór jest teraz pro­du­ko­wa­ny. Zużywają go rafi­ne­rie, fabry­ki nawo­zów czy huty. Już w maju orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we wska­zy­wa­ły, że powin­na zostać roz­wi­nię­ta pro­duk­cja wodo­ru z OZE. 

Swojej szan­sy w wodo­rze upa­tru­ją nawet elek­trow­nie jądro­we, któ­re nad­miar pro­du­ko­wa­nej ener­gii mogły­by wyko­rzy­stać do pra­cy elektrolizerów. 

Dyskusja jak pro­du­ko­wać i co dokład­nie wspie­rać trwa nadal. Są pań­stwa, takie jak Portugalia, Hiszpania, Dania, Austria i Luksemburg, któ­re chcą, by Unia popie­ra­ła tyl­ko zie­lo­ny wodór. Ale inne kra­je już nie są tak tego pew­ne. A Polska pro­du­ku­je dużo wodo­ru w kok­sow­niach, rafi­ne­riach i zakła­dach nawo­zo­wych, jed­nak z gazu i węgla.

Czy warto to popierać?

Pojawiły się też gło­sy, że „wodór nie jest magicz­nym roz­wią­za­niem“. Jego pro­duk­cja ozna­cza wyso­kie kosz­ty, ale też jest mało efek­tyw­na dla reduk­cji CO2. 

Konwersja ener­gii elek­trycz­nej w wodór pocią­ga za sobą utra­tę ok. 30 pro­cent zawar­to­ści ener­gii elek­trycz­nej. Każdy kolej­ny krok w celu prak­tycz­ne­go wyko­rzy­sta­nia wodo­ru, jak sprę­że­nie go do trans­por­tu, pocią­gnie za sobą utra­tę kolej­nych 30 pro­cent. W sumie z począt­ko­wej ener­gii zosta­je zma­ga­zy­no­wa­na w wodo­rze poło­wa – wska­zał wie­lo­let­ni pra­cow­nik Komisji Europejskiej Jørgen Henningsen.

Paliwo przyszłości?

Już nie raz wodór był ogła­sza­ny pali­wem przy­szło­ści. Ostatni rok mógł być ogrom­nym sko­kiem w kie­run­ku zisz­cze­nia tej wizji. Może to być jed­nak też tyl­ko począ­tek dłu­giej i mozol­nej dro­gi, w dodat­ku dosyć kosztownej.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...
A jeszcze lepsze jest to...