- reklama -
Strona głównaŚwiatHiszpanie przechodzą na tryb ekologiczny

Hiszpanie przechodzą na tryb ekologiczny

Pandemia zmie­ni­ła nawy­ki żywie­nio­we Hiszpanów. Zwiększyła popyt na żyw­ność eko­lo­gicz­ną, któ­rej Hiszpania jest jed­nym z naj­więk­szych pro­du­cen­tów w Europie, ma też naj­więk­szą powierzch­nię prze­zna­czo­ną na rol­nic­two eko­lo­gicz­ne w UE. Sześciu na dzie­się­ciu Hiszpanów przy­zna­je, że zwra­ca uwa­gę na wyso­ką jakość pro­duk­tów i ich pochodzenie.

Hiszpańska żywność ekologiczna

Według Hiszpańskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Ekologicznego (SEAE)  hisz­pań­ski rynek żyw­no­ści eko­lo­gicz­nej od począt­ku pan­de­mii zaro­bił o 17 pro­cent wię­cej niż rok wcze­śniej.

W wyni­ku pan­de­mii spo­ra część Hiszpanów zde­cy­do­wa­ła się na się­gnię­cie po żyw­ność eko­lo­gicz­ną, aby mieć sil­ny układ odpor­no­ścio­wy i tym samym sta­wić czo­ła ewen­tu­al­nym pro­ble­mom zdro­wot­nym w przy­szło­ści. Według Asociación Vida Sana, od jakie­goś cza­su Hiszpania jest w pierw­szej dzie­siąt­ce świa­to­wej kon­sump­cji pro­duk­tów eko­lo­gicz­nych, a do tej pory była tyl­ko w czo­łów­ce pro­du­cen­tów takiej żyw­no­ści. Teraz Hiszpanie sta­li się też jej konsumentami.

Eco jajka i hiszpańska oliwa

A wszyst­ko wska­zu­je na to, że trend się utrzy­ma, bo hisz­pań­scy rol­ni­cy są lide­ra­mi w Europie jeśli cho­dzi o are­ał upraw eko­lo­gicz­nych. Z rapor­tu Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności opu­bli­ko­wa­ne­go tuż przed pan­de­mią wyni­ka, że w 2019 roku o pra­wie 5 pro­cent zwięk­szy­ła się powierzch­nia prze­zna­czo­na na rol­nic­two eko­lo­gicz­ne w porów­na­niu z 2018 rokiem. W czo­łów­ce regio­nów, gdzie rol­ni­cy prze­szli na upra­wę eko­lo­gicz­ną, jest Andaluzja i Kastylia La Mancza. Za to hisz­pań­ska Galicja nie ma sobie rów­nych jeśli cho­dzi o akwa­kul­tu­rę ekologiczną.

Czytaj: Wioskę w Hiszpanii sprze­dam w dobrej cenie

Euronews dono­si, że wie­lu pro­du­cen­tów eko­lo­gicz­nej oli­wy z oli­wek na połu­dniu Hiszpanii odno­to­wu­je duży wzrost zysków w porów­na­niu z ubie­głym rokiem, nie­któ­rzy mówią o nawet 40-​procentowym. To samo mówią rol­ni­cy sprze­da­ją­cy jaj­ka orga­nicz­ne. Notuje się dużo więk­sze zain­te­re­so­wa­nie pro­duk­ta­mi lokal­ny­mi. Ludzie zaczę­li kupo­wać w lokal­nych skle­pach, któ­re zaopa­tru­ją się u oko­licz­nych rol­ni­ków prze­cho­dzą­cych na eko­lo­gicz­ną pro­duk­cję. Konsumenci bar­dziej zaczę­li dbać o sie­bie, o swo­je zdro­wie i zdro­wie swo­ich bli­skich. Więc jakość oli­wy, mle­ka czy mię­sa też zaczę­ła mieć znaczenia.

Popularna aplikacja MyRealFood

Hiszpanie są coraz bar­dziej zain­te­re­so­wa­ni jaką dro­gę musi poko­nać żyw­ność zanim dotrze do skle­pu; czy­ta­ją ety­kie­ty, skład. Nie liczy się jedy­nie pro­dukt final­ny, ale też w jakich warun­kach powstał, czy z zacho­wa­niem pew­nych norm eko­lo­gicz­nych, etycz­nych, z posza­no­wa­niem śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go, w opar­ciu o zrów­no­wa­żo­ny roz­wój – zaczął liczyć się całokształt.

Bardzo popu­lar­na sta­ła się apli­ka­cja MyRealFood, któ­ra pozwa­la klien­to­wi ska­no­wać kod kre­sko­wy pro­duk­tów spo­żyw­czych kupo­wa­nych w skle­pie, dzię­ki cze­mu wie co wkła­da do koszy­ka, wie czy jest to żyw­ność wyso­ko prze­two­rzo­na, jaki ma skład; jed­nym sło­wem – kupu­ją­cy sta­je się bar­dziej świa­do­mym kon­su­men­tem.

Robienie zaku­pów onli­ne, któ­re prze­ży­wa­ją dzię­ki pan­de­mii swój rene­sans, też pozwa­la na bar­dziej dokład­ne stu­dio­wa­nie wkła­da­nych wir­tu­al­nie do koszy­ka pro­duk­tów. Konsument ma wię­cej cza­su robiąc zaku­py i sie­dząc na sofie niż prze­ci­ska­jąc się mię­dzy skle­po­wy­mi pół­ka­mi. Nawet, z regu­ły wyż­sza cena żyw­no­ści eko­lo­gicz­nej nie wyda­je się mieć więk­sze­go wpły­wu na wybór.

Zdrowe hiszpańskie produkty


Najchętniej po żyw­ność eko­lo­gicz­ną, według hisz­pań­skiej Asociación Vida Sana, do tej pory się­ga­li kon­su­men­ci w wie­ku od 35 do 50 lat. Jednak to ule­gło zmia­nie w wyni­ku pan­de­mii, coraz czę­ściej eco­za­ku­py robią  mło­dzi Hiszpanie i zmie­nia­ją swo­je nawy­ki kon­sump­cyj­ne, czę­sto dzie­je się to pod wpły­wem macie­rzyń­stwa. W momen­cie kie­dy mło­dzi rodzi­ce spo­dzie­wa­ją się dziec­ka zaczy­na­ją się­gać po zdro­wą żyw­ność dla dobra potom­ka.

W wyni­ku COVID zde­cy­do­wa­nie wzro­sła ogól­na tro­ska o śro­do­wi­sko. Wielu Hiszpanów zwra­ca teraz więk­szą uwa­gę na to jak oddzia­łu­je pro­duk­cja żyw­no­ści na oto­cze­nie. A ostat­ni rok uświa­do­mił, że każ­dy kon­su­ment ma wpływ na los pla­ne­ty zmie­nia­jąc swój spo­sób myśle­nia i swo­je nawy­ki żywieniowe.

Eksperci idą dalej –  zdro­we odży­wia­nie to począ­tek więk­szej zmia­ny, bar­dziej świa­do­mych wybo­rów w innych obsza­rach nasze­go życia takich jak: urba­ni­sty­ka, trans­port, higie­na, czas wolny.

- autopromocja -
Marzena Olechowska
Marzena Olechowskahttps://hiszpania-intymnie.blogspot.com/
Dziennikarz, autorka przewodnika po hiszpańskiej Castilla La Mancha ("Hiszpania, jakiej nie znacie. Kastylia-La Mancha. W krainie błędnych rycerzy i wiatraków"), autorka bloga o tym regionie i miłośniczka koni. Przewodnik turystyczny po hiszpańskiej La Manczy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Dwie wieże

Są na tym...

Krab pod Grunwaldem 2023

Wielki mistrz pruski...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...
A jeszcze lepsze jest to...