- reklama -
Strona głównaŚwiatPrada ubiera się w zieloną...

Prada ubiera się w zieloną energię

Spółka Lightsource bp, nale­żą­ca do bry­tyj­skie­go kon­cer­nu pali­wo­we­go, pod­pi­sa­ła zbio­ro­wy kon­trakt na wir­tu­al­ną sprze­daż zie­lo­nej ener­gii (CVPPA) z 12 fir­ma­mi z bran­ży modowej. 

Inicjatywa ta sta­no­wi część szer­sze­go zobo­wią­za­nia Paktu Mody (The Fashion Pact) na rzecz przy­spie­sze­nia trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej przez inwe­sto­wa­nie w nowe źró­dła odna­wial­nej ener­gii w Europie. Członkowie mają korzy­stać w 100 proc. z ener­gii odna­wial­nej we wła­snej dzia­łal­no­ści do roku 2030.

CVPPA, powią­za­na z port­fe­lem foto­wol­ta­icz­nym Lightsource bp w Hiszpanii, doty­czy takich marek jak:

 • Bally
 • Capri Holdings
 • Ermenegildo Zegna
 • Farfetch
 • Ferragamo
 • Kering
 • Prada
 • PVH (wła­ści­ciel takich marek jak Tommy Hilfiger, Calvin Klein)
 • Ralph Lauren
 • Tapestry
 • Under Armour
 • Zimmermann.

Przy zawar­ciu umo­wy dora­dza­ły fir­my Guidehouse oraz Baker McKenzie.

Czytaj tak­że: Moda też nisz­czy kli­mat. Marki zaczy­na­ją działać

Zbiorowe PPA

Choć wie­le firm korzy­sta z zie­lo­nej ener­gii, w tym przy­pad­ku kon­struk­cja umo­wy PPA (power pur­cha­se agre­ement) jest inno­wa­cyj­na, bo wie­lu odbior­ców zde­cy­do­wa­ło się połą­czyć zapo­trze­bo­wa­nie. To pierw­sza tego typu umo­wa w bran­ży modowej.

Wdrażając inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia, jeste­śmy w sta­nie zapew­nić lep­szy dostęp do korzy­ści, jakie ofe­ru­ją umo­wy PPA doty­czą­ce ener­gii sło­necz­nej. To zbio­ro­we poro­zu­mie­nie ozna­cza, że przed­się­bior­stwa, któ­re nie­ko­niecz­nie same potrze­bu­ją ogrom­nych ilo­ści ener­gii elek­trycz­nej, łącząc swo­je zapo­trze­bo­wa­nie, będą mogły w dal­szym cią­gu zna­leźć pro­sty i sku­tecz­ny spo­sób przej­ścia na odna­wial­ne źró­dła ener­gii oraz wspie­rać roz­wój nowych pro­jek­tów fotowoltaicznych

Zosia Riesner, dyrek­tor of Power Markets, Europe w Lightsource bp.

Lightsource bp reali­zu­je obec­nie w całej Europie pro­jek­ty foto­wol­ta­icz­ne o mocy ponad 10 giga­wa­tów (GW), z w tym tak­że w Polsce (2,5 GW). Niedawno spół­ka pod­pi­sa­ła umo­wę PPA z Microsoftem w Polsce. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...