- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneJak oszczędzać prąd. Nowy poradnik...

Jak oszczędzać prąd. Nowy poradnik TAURONA

Ponad 250 tysię­cy oświad­czeń zło­ży­li już klien­ci TAURONA, aby sko­rzy­stać z Tarczy Solidarnościowej w zakre­sie pod­wyż­szo­nych limi­tów na prąd i ogra­ni­cze­nia cen za prąd dla firm i insty­tu­cji. Co zro­bić, aby ogra­ni­czyć zuży­cie prą­du w przed­się­bior­stwie, gospo­dar­stwie domo­wym i tym samym w peł­ni sko­rzy­stać z rzą­do­wych roz­wią­zań – dora­dza­ją eks­per­ci ener­ge­tycz­ne­go lide­ra w nowym porad­ni­ku.  Publikacja dostęp­na jest na lepiej.tauron.pl/oszczędzanie

 Małe i śred­nie przed­się­bior­stwa oraz inne upraw­nio­ne pod­mio­ty skła­da­ją oświad­cze­nia do swo­je­go dostaw­cy ener­gii, aby sko­rzy­stać z ogra­ni­czo­nej ceny prą­du w ramach rzą­do­wej Tarczy Solidarnościowej. Oświadczenia powin­ny zło­żyć małe i śred­nie fir­my, jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, a tak­że  pod­mio­ty wraż­li­we wska­za­ne w usta­wie - mówi Rafał Soja, pre­zes spół­ki TAURON Sprzedaż. Do 30 listo­pa­da oświad­cze­nia musia­ły zło­żyć te pod­mio­ty, któ­re chcia­ły sko­rzy­stać z ogra­ni­czo­nej ceny ener­gii od 1 grud­nia br.

Natomiast gospo­dar­stwa domo­we, któ­re przy­słu­gu­je wyż­szy limit niż 2000 kWh mają czas na zło­że­nie oświad­czeń do 30 czerw­ca 2023 roku. Oświadczenie doty­czą­ce zwięk­sze­nia limi­tu na ener­gię elek­trycz­ną dla osób z  nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, dużych rodzin i rol­ni­ków moż­na teraz zło­żyć rów­nież poprzez rzą­do­wą apli­ka­cję mObywatel. W m‑Obywatelu wystar­czy zalo­go­wać się do apli­ka­cji i wybie­rać opcję „Złóż wnio­sek”, a apli­ka­cja szyb­ko i spraw­nie prze­pro­wa­dzi każ­de­go przez wszyst­kie eta­py skła­da­nia oświad­cze­nia i auto­ma­tycz­nie uzu­peł­ni dane oso­by skła­da­ją­cej doku­ment. Więcej infor­ma­cji na ten temat moż­na zna­leźć na stro­nie tau​ron​.pl/​z​a​m​r​o​z​e​n​i​e​-​p​r​adu 

Warto oszczędzać

TAURON prze­ko­nu­je swo­ich klien­tów do mikro­osz­częd­no­ści. Zauważalne zmniej­sze­nie zuży­cia prą­du, a to real­na korzyść dla budże­tu gospo­dar­stwa domo­we­go. Nawet o kil­ka­na­ście pro­cent może spaść domo­we zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­trycz­ną tyl­ko dzię­ki zmia­nie nawy­ków jej użytkowania.

Najtańszą ener­gią jest ta nie­wy­ko­rzy­sta­na, dla­te­go tak waż­nym jest efek­tyw­ne zarzą­dza­nie domo­wym zuży­ciem prą­du. Wspieramy naszych klien­tów we wdra­ża­niu dobrych nawy­ków i opty­mal­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych dla domuktó­re przy­nio­są oszczęd­no­ści i pozwo­lą w peł­ni sko­rzy­stać z roz­wią­zań Tarczy Solidarnościowej - mówi Rafał Soja, pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż – Pomocne wska­zów­ki naszych eks­per­tów publi­ku­je­my regu­lar­nie w na blo­gu lepiej​.tau​ron​.pl, w social mediach, a teraz tak­że w prak­tycz­nym bez­płat­nym porad­ni­ku – doda­je prezes.

Efektywność w firmach

TAURON zachę­ca tak­że fir­my do roz­wią­zań zapew­nia­ją­cych wyż­szą efek­tyw­ność energetyczną.

Audyt ener­ge­tycz­ny i wpro­wa­dzo­ne w jego wyni­ku roz­wią­za­nia pro­efek­tyw­no­ścio­we potra­fią wyge­ne­ro­wać dla fir­my zna­czą reduk­cję zuży­cia ener­gii. Nawet o 30 pro­cent może obni­żyć rachun­ki za ener­gię fir­ma, któ­ra wdro­ży roz­wią­za­nia opty­ma­li­zu­ją­ce jej zużycie.

Niektóre roz­wią­za­nia, poma­ga­ją­ce obni­żyć zuży­cie mediów w fir­mie są pro­ste do wdro­że­nia, ale nie zawsze oczy­wi­ste, dla­te­go war­to prze­pro­wa­dzić audyt ener­ge­tycz­ny w swo­jej firmie.

W jego efek­cie eks­per­ci pro­po­nu­ją roz­wią­za­nia, któ­re mają popra­wić efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną i zna­leźć poten­cjal­ne oszczęd­no­ści w zuży­ciu ener­gii. Przykładowo są to roz­wią­za­nia pozwa­la­ją­ce ogra­ni­czyć stra­ty ener­gii albo nowe roz­wią­za­nia, któ­re w efek­cie zmniej­szą zuży­cie ener­gii lub też zwięk­szą efek­tyw­ność kon­kret­nych pro­ce­sów w fir­mie. Audyt ener­ge­tycz­ny powi­nien być pierw­szym kro­kiem w kie­run­ku efek­tyw­ne­go zuży­cia ener­gii przez każ­dą firmę.

Pięć kroków do domowych oszczędności

Dowiedz się, ile prą­du zuży­wasz, zlo­ka­li­zuj naj­bar­dziej prą­do­żer­ne urzą­dze­nia, opty­ma­li­zuj zuży­cie ener­gii, korzy­staj z nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i wresz­cie zmień swo­je nawy­ki – to pięć kro­ków do efek­tyw­ne­go obni­że­nia zuży­cia energii.

Każdy może tak­że sko­rzy­stać z opra­co­wa­nej przez eks­per­tów TAURONA w nowym ebo­oku listy 24 zale­ceń doty­czą­cych codzien­ne­go oszczę­dza­nia prą­du. Dobre prak­ty­ki eks­plo­ata­cyj­ne przy­no­szą szyb­kie efek­ty – prze­ko­nu­ją ener­ge­tycz­ni eks­per­ci. Zużycie ener­gii zosta­nie ogra­ni­czo­ne, przy jed­no­cze­snym popra­wie­niu spraw­no­ści urzą­dzeń i zmniej­sze­niu ryzy­ka awarii.

Czytaj tak­że: Jak oszczę­dzać prąd w domu i dostać 10 proc. ulgi na rachunku

Optymalizując zuży­cia ener­gii w gospo­dar­stwie domo­wym, war­to zacząć od audy­tu. Polega on na usta­le­niu, któ­re urzą­dze­nia i jakie ruty­no­we zacho­wa­nia skut­ku­ją naj­więk­szym wydat­ko­wa­niem ener­gii. Starannie prze­pro­wa­dzo­ny audyt, opra­co­wa­nie zale­ceń opty­ma­li­za­cyj­nych i ich kon­se­kwent­ne wdra­ża­nie zapew­nia wymier­ne oszczęd­no­ści. Już sama świa­do­mość, ile ener­gii kon­su­mu­ją poszcze­gól­ne urzą­dze­nia, spra­wi, że domow­ni­cy zaczną ich uży­wać w spo­sób bar­dziej celo­wy i przemyślany.

Warto rów­nież wziąć pod uwa­gę roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne wspie­ra­ją­ce efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną. Zapotrzebowanie gospo­dar­stwa domo­we­go na media ener­ge­tycz­ne zmniej­sza się po zain­sta­lo­wa­niu nawet naj­prost­szych roz­wią­zań z zakre­su smart home tj. ter­mo­sta­ty czy inte­li­gent­ne oświetlenie. 

Tarcza ochronna

Do oszczę­dza­nia ener­gii elek­trycz­ne zachę­ca dodat­ko­wo rzą­do­wa Tarcza Solidarnościowa. Jeśli ogra­ni­czy się zuży­cie ener­gii o ponad 10 pro­cent w sto­sun­ku do 2022 r., oprócz oszczęd­no­ści wyni­ka­ją­cych z ogra­ni­cze­nia zuży­cia ener­gii, klient otrzy­ma 10 proc. obniż­kę rachun­ku w 2024 r.

Więcej na temat metod oszczę­dza­nia ener­gii w nowym porad­ni­ku na lepiej.tauron.pl/oszczędzanie

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...
A jeszcze lepsze jest to...