- reklama -
Strona głównaEcoLifeDopłacisz kilka euro za jazdę...

Dopłacisz kilka euro za jazdę swoim samochodem?

Na spe­cjal­nej plat­for­mie moż­na spraw­dzić, ile emi­sji powo­du­je nasza jaz­da samo­cho­dem. Potem ten ślad węglo­wy moż­na zre­kom­pen­so­wać, wspie­ra­jąc eko­lo­gicz­ne pro­jek­ty z całe­go świa­ta. Za nie­wiel­ki samo­chód z z prze­bie­giem 10 tys. kilo­me­trów rocz­nie nale­ża­ło­by dopła­cić kil­ka euro. Zdecydujecie się?

Emisje samochodu

Wraz z orga­ni­za­cją klimatyczno-​techniczną Chooose, Santander Consumer Multirent uru­cho­mił spe­cjal­ną plat­for­mę. Klienci mogę obli­czyć, ile śla­du węglo­we­go wytwa­rza­ją ich samo­cho­dy, a następ­nie mają moż­li­wość kom­pen­sa­cji emi­sji CO2, za któ­rą odpo­wia­da­ją ich pojaz­dy. Wpłaty zosta­ną prze­zna­czo­ne na cer­ty­fi­ko­wa­ne pro­jek­ty kli­ma­tycz­ne z całe­go świata. 

Podróże samo­cho­dem są szyb­kie i wygod­ne, ale mają też nega­tyw­ny wpływ na nasze śro­do­wi­sko naturalne. 

Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, pra­wie 30 proc. cał­ko­wi­tej emi­sji CO2 w UE pocho­dzi z sek­to­ra trans­por­tu, z cze­go aż 72 proc. – z trans­por­tu dro­go­we­go. Z tego powo­du UE usta­no­wi­ła cel zmniej­sze­nia emi­sji z trans­por­tu o 60 proc. do 2050 r. w porów­na­niu z pozio­ma­mi z 1990 r., któ­ry przy­ję­ła za rok bazo­wy do wyliczeń. 

Klienci spół­ki mogą sami wybrać, któ­ry z pro­jek­tów reduk­cji emi­sji CO2 chcie­li­by wes­przeć. Inwestycje pocho­dzą z całe­go świa­ta. Dosłownie. Od Ameryki Południowej po Azję, od pro­duk­cji zie­lo­nej ener­gii po uty­li­za­cje odpa­dów w Wietnamie. Są wery­fi­ko­wa­ne i cer­ty­fi­ko­wa­ne zgod­nie z uzna­ny­mi stan­dar­da­mi (np. ONZ). 

Jest to dzia­ła­nie na korzyść nas wszyst­kich, ponie­waż emi­sja gazów cie­plar­nia­nych przy­czy­nia się do powsta­wa­nia zmian kli­ma­tycz­nych, któ­re nio­są za sobą nega­tyw­ne skut­ki nie tyl­ko dla nas, ale i dla przy­szłych poko­leń – Paulina Nykiel-​Machaj z Santander Consumer Multirent.


.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł