- reklama -
Strona głównaEcoLifeDopłacisz kilka euro za jazdę...

Dopłacisz kilka euro za jazdę swoim samochodem?

Na spe­cjal­nej plat­for­mie moż­na spraw­dzić, ile emi­sji powo­du­je nasza jaz­da samo­cho­dem. Potem ten ślad węglo­wy moż­na zre­kom­pen­so­wać, wspie­ra­jąc eko­lo­gicz­ne pro­jek­ty z całe­go świa­ta. Za nie­wiel­ki samo­chód z z prze­bie­giem 10 tys. kilo­me­trów rocz­nie nale­ża­ło­by dopła­cić kil­ka euro. Zdecydujecie się?

Emisje samochodu

Wraz z orga­ni­za­cją klimatyczno-​techniczną Chooose, Santander Consumer Multirent uru­cho­mił spe­cjal­ną plat­for­mę. Klienci mogę obli­czyć, ile śla­du węglo­we­go wytwa­rza­ją ich samo­cho­dy, a następ­nie mają moż­li­wość kom­pen­sa­cji emi­sji CO2, za któ­rą odpo­wia­da­ją ich pojaz­dy. Wpłaty zosta­ną prze­zna­czo­ne na cer­ty­fi­ko­wa­ne pro­jek­ty kli­ma­tycz­ne z całe­go świata. 

Podróże samo­cho­dem są szyb­kie i wygod­ne, ale mają też nega­tyw­ny wpływ na nasze śro­do­wi­sko naturalne. 

Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, pra­wie 30 proc. cał­ko­wi­tej emi­sji CO2 w UE pocho­dzi z sek­to­ra trans­por­tu, z cze­go aż 72 proc. – z trans­por­tu dro­go­we­go. Z tego powo­du UE usta­no­wi­ła cel zmniej­sze­nia emi­sji z trans­por­tu o 60 proc. do 2050 r. w porów­na­niu z pozio­ma­mi z 1990 r., któ­ry przy­ję­ła za rok bazo­wy do wyliczeń. 

Klienci spół­ki mogą sami wybrać, któ­ry z pro­jek­tów reduk­cji emi­sji CO2 chcie­li­by wes­przeć. Inwestycje pocho­dzą z całe­go świa­ta. Dosłownie. Od Ameryki Południowej po Azję, od pro­duk­cji zie­lo­nej ener­gii po uty­li­za­cje odpa­dów w Wietnamie. Są wery­fi­ko­wa­ne i cer­ty­fi­ko­wa­ne zgod­nie z uzna­ny­mi stan­dar­da­mi (np. ONZ). 

Jest to dzia­ła­nie na korzyść nas wszyst­kich, ponie­waż emi­sja gazów cie­plar­nia­nych przy­czy­nia się do powsta­wa­nia zmian kli­ma­tycz­nych, któ­re nio­są za sobą nega­tyw­ne skut­ki nie tyl­ko dla nas, ale i dla przy­szłych poko­leń – Paulina Nykiel-​Machaj z Santander Consumer Multirent.


.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak,...
A jeszcze lepsze jest to...