- reklama -
Strona głównaTechnologieFabryka aluminium w Polsce zasilana...

Fabryka aluminium w Polsce zasilana energią z fotowoltaiki

Hydro Extrusion Poland otwo­rzy­ło pierw­szą na świe­cie linię z 8‑calową pra­są do wyci­ska­nia pro­fi­li alu­mi­nio­wych, zasi­la­ną far­mą sło­necz­ną bez pośred­nic­twa sie­ci – poda­ła spół­ka. W skład inwe­sty­cji weszły też pie­ce indukcyjne.

System foto­wol­ta­icz­ny o mocy 6,7 MW spół­ka zbu­do­wa­ła na tere­nie swo­je­go zakła­du w Trzciance, w woje­wódz­twie wiel­ko­pol­skim. Farma sło­necz­na będzie pro­du­ko­wać rocz­nie oko­ło 7,5 GWh ener­gii elek­trycz­nej, któ­ra zasi­li nową pra­sę w fabry­ce alu­mi­nium. Jak nas poin­for­mo­wa­ła fir­ma, far­ma posa­do­wio­na jest na grun­cie, na dział­ce nale­żą­cej do Hydro. 

Skrupulatne bada­nia, szcze­gó­ło­we pro­gno­zy inwe­sty­cyj­ne, inno­wa­cyj­ność oraz zaan­ga­żo­wa­nie naszych spe­cja­li­stów zaowo­co­wa­ły otwar­ciem pierw­szej na świe­cie linii z 8‑calową pra­są do wyci­ska­nia pro­fi­li alu­mi­nio­wych, zasi­la­nej far­mą solar­ną bez pośred­nic­twa sieci

Piotr Wieliński, Dyrektor Zarządzający Hydro Extrusion Poland

W ten spo­sób Hydro będzie w sta­nie pokryć do poło­wy zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię potrzeb­na do pra­cy nowej pra­sy. To prze­ło­ży się na reduk­cję emi­sji dwu­tlen­ku węgla o oko­ło 35–45 proc. – oce­nia fir­ma. Natomiast przy pokry­ciu peł­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia zie­lo­ną ener­gią reduk­cja emi­sji dwu­tlen­ku węgla wynie­sie 85–90 proc.

Zeroemisyjne aluminium

W skład inwe­sty­cji weszły mię­dzy inny­mi: piła do wał­ków, pie­ce induk­cyj­ne, pra­sa P27, stret­cher, wydłu­żo­ny o 22 mb stół wybie­go­wy, zmo­der­ni­zo­wa­ny układ inten­syw­ne­go chło­dze­nia i zmo­der­ni­zo­wa­ne pullery.

Dzięki inwe­sty­cji w nową far­mę solar­ną i inno­wa­cyj­ną linię pro­duk­cyj­ną, nie tyl­ko zna­czą­co przy­czy­nia­my się do oszczęd­no­ści ener­ge­tycz­nej i reduk­cji emi­sji CO2, ale rów­nież wyzna­cza­my nowe stan­dar­dy dla pro­duk­cji aluminium.

Zakład Hydro Extrusion Poland w Trzciance zatrud­nia ponad 700 pra­cow­ni­ków. Produkuje 14 tys. ton pro­fi­li alu­mi­nio­wych rocz­nie przy uży­ciu dwóch pras. Zakład nale­ży do nor­we­skie­go gigan­ta Norsk Hydro, któ­ry jest świa­to­wym lide­rem w pro­duk­cji aluminium. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...