- reklama -
Strona głównaŚwiatFrancuzom może nie starczyć własnej...

Francuzom może nie starczyć własnej energii elektrycznej

Niskie tem­pe­ra­tu­ry spra­wia­ją, że fran­cu­ski ope­ra­tor sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej wysłał alert do miesz­kań­ców. Zachęca do oszczę­dza­nia ener­gii i zro­bie­nia w week­end pra­nia. Wszystko przez to, że w ponie­dzia­łek 4 kwiet­nia spo­dzie­wa się duże­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię. Nie ma nato­miast oba­wy o prze­rwy w dosta­wach prądu.

RTE zapo­wia­da, że 4 kwiet­nia w ponie­dzia­łek rano sytu­acja w sys­te­mie elek­tro­ener­ge­tycz­nym może być napię­ta. Chodzi o rów­no­wa­gę mię­dzy zuży­ciem a pro­duk­cją ener­gii elek­trycz­nej. RTE przy­po­mi­na, że ​​każ­dy: gospo­dar­stwa domo­we, fir­my lub spo­łecz­no­ści, może pomóc zmniej­szyć zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej. Podpowiada, że moż­na pod­jąć odpo­wied­nie dzia­ła­nia pod­czas szczy­to­we­go zuży­cia zapla­no­wa­ne­go mię­dzy 06:00 a 12:00 w ponie­dzia­łek rano.

Spokojnie, przerwy w dostawie prądu nie będzie

Ze wzglę­du na spa­dek tem­pe­ra­tur zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej we Francji w ponie­dzia­łek 4 kwiet­nia 2022 r. i może osią­gnąć 73 tys. MW oko­ło godzi­ny 9.00. Produkcja ener­gii elek­trycz­nej powin­na wyno­sić nato­miast 65 tys. MW. Część elek­trow­ni jądro­wych nie pra­cu­je, co wyni­ka z ich prze­glą­dów, kon­ser­wa­cji czy spraw­dza­nia pod kątem awa­rii. Jednocześnie Francja powin­na być w sta­nie zaim­por­to­wać do 11 tys. MW.

RTE nie prze­wi­du­je jed­nak przerw w dosta­wie prą­du, chy­ba że w week­end „wystą­pią nie­prze­wi­dzia­ne oko­licz­no­ści“. RTE zak­tu­ali­zu­je swo­je ana­li­zy w nie­dzie­lę. Z jed­nej stro­ny weź­mie pod uwa­gę naj­now­sze pro­gno­zy pogo­dy, a z dru­giej poziom pro­duk­cji ener­gii elektrycznej.

Czytaj tak­że: Francja z zaka­zem lotów na krót­kich trasach 

Lepiej zrobić pranie w weekend niż w poniedziałek

Francuski ope­ra­tor sie­ci RTE pro­si fir­my i spo­łecz­no­ści o ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii w szcze­gól­no­ści mię­dzy 07:00 a 10:00 w ponie­dzia­łek 4 kwiet­nia rano. Prosi Francuzów, któ­rzy tyl­ko mogą prze­su­nąć zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej o prze­su­nię­cie korzy­sta­nia z urzą­dzeń, takich jak zmy­war­ki lub pral­ki, na weekend.

W pra­cy lub w domu każ­dy może oszczę­dzać ener­gię. Na stro­nie mone​co​watt​.fr RTE poda­je przy­kła­dy. We Francji popu­lar­ne jest ogrze­wa­nie elek­trycz­ne, więc obni­ża­jąc tem­pe­ra­tu­rę w cią­gu dnia, pod­czas nie­obec­no­ści, moż­na zmniej­szyć zuży­cie prą­du. Kolejne kro­ki to cał­ko­wi­te wyłą­cze­nie urzą­dzeń w try­bie czu­wa­nia i oczy­wi­ście ogra­ni­cze­nie włą­czo­nych świa­teł w pomiesz­cze­niu. Te gesty mogą mieć real­ny wpływ. 

Na przy­kład, jeśli wszy­scy Francuzi wyłą­czą żarów­kę, pro­wa­dzi to do oszczęd­no­ści w zuży­ciu ener­gii elek­trycz­nej o 600 MW, czy­li w przy­bli­że­niu w zuży­ciu ener­gii w mie­ście takim jak Tuluza.

RTE

Ponadto w obec­nym kon­tek­ście ener­ge­tycz­nym każ­de zmniej­sze­nie zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej umoż­li­wia ogra­ni­cze­nie wyko­rzy­sta­nia środ­ków wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej z gazu. Rzeczywiście, zmniej­sze­nie zuży­cia pro­wa­dzi do ogra­ni­cze­nia wyko­rzy­sta­nia elek­trow­ni gazo­wych i przy­czy­nia się do oszczę­dza­nia zapa­sów gazu na przy­szłą zimę – czy­ta­my na stro­nie RTE. 

Obywatelskie zarządzanie systemem elektrycznym

Usługa EcoWatt to roz­wią­za­nie, któ­re poma­ga Francuzom zro­zu­mieć, jak korzy­sta­nie z ener­gii wpły­wa na pra­cę sys­te­mu elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go. RTE opra­co­wał to razem z agen­cją odpo­wie­dzial­ną za oszczę­dza­nie ener­gii – ADEME

Prognoza ener­gii elek­trycz­nej Ecowatt opi­su­je w cza­sie rze­czy­wi­stym poziom zuży­cia we Francji, region po regio­nie. Przez cały czas wyraź­ne sygna­ły zachę­ca­ją kon­su­men­ta ener­gii do dzia­ła­nia, ponie­waż wte­dy wie, kie­dy zmniej­szyć zuży­cie, aby unik­nąć przerw w dosta­wach, na przy­kład pod­czas zimo­wych okre­sów mrozu.

RTE, zarzą­dza fran­cu­ską sie­cią prze­sy­łu ener­gii elek­trycz­nej (od 63 kV do 400 kV), któ­ra ma ponad 100 tys. km linii napo­wietrz­nych, ponad 6 tys. km linii pod­ziem­nych, 2,8 tys. sta­cji elek­tro­ener­ge­tycz­nych pra­cu­ją­cych lub współ­pra­cu­ją­cych oraz 51 trans­gra­nicz­nych linii. Najszersza w Europie sieć fran­cu­ska jest połą­czo­na z 33 krajami. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...
A jeszcze lepsze jest to...