- reklama -
Strona głównaŚwiatFrancuzom może nie starczyć własnej...

Francuzom może nie starczyć własnej energii elektrycznej

- reklama -

Niskie tem­pe­ra­tu­ry spra­wia­ją, że fran­cu­ski ope­ra­tor sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej wysłał alert do miesz­kań­ców. Zachęca do oszczę­dza­nia ener­gii i zro­bie­nia w week­end pra­nia. Wszystko przez to, że w ponie­dzia­łek 4 kwiet­nia spo­dzie­wa się duże­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię. Nie ma nato­miast oba­wy o prze­rwy w dosta­wach prądu.

RTE zapo­wia­da, że 4 kwiet­nia w ponie­dzia­łek rano sytu­acja w sys­te­mie elek­tro­ener­ge­tycz­nym może być napię­ta. Chodzi o rów­no­wa­gę mię­dzy zuży­ciem a pro­duk­cją ener­gii elek­trycz­nej. RTE przy­po­mi­na, że ​​każ­dy: gospo­dar­stwa domo­we, fir­my lub spo­łecz­no­ści, może pomóc zmniej­szyć zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej. Podpowiada, że moż­na pod­jąć odpo­wied­nie dzia­ła­nia pod­czas szczy­to­we­go zuży­cia zapla­no­wa­ne­go mię­dzy 06:00 a 12:00 w ponie­dzia­łek rano.

Spokojnie, przerwy w dostawie prądu nie będzie

Ze wzglę­du na spa­dek tem­pe­ra­tur zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej we Francji w ponie­dzia­łek 4 kwiet­nia 2022 r. i może osią­gnąć 73 tys. MW oko­ło godzi­ny 9.00. Produkcja ener­gii elek­trycz­nej powin­na wyno­sić nato­miast 65 tys. MW. Część elek­trow­ni jądro­wych nie pra­cu­je, co wyni­ka z ich prze­glą­dów, kon­ser­wa­cji czy spraw­dza­nia pod kątem awa­rii. Jednocześnie Francja powin­na być w sta­nie zaim­por­to­wać do 11 tys. MW.

RTE nie prze­wi­du­je jed­nak przerw w dosta­wie prą­du, chy­ba że w week­end “wystą­pią nie­prze­wi­dzia­ne oko­licz­no­ści”. RTE zak­tu­ali­zu­je swo­je ana­li­zy w nie­dzie­lę. Z jed­nej stro­ny weź­mie pod uwa­gę naj­now­sze pro­gno­zy pogo­dy, a z dru­giej poziom pro­duk­cji ener­gii elektrycznej.

Czytaj tak­że: Francja z zaka­zem lotów na krót­kich trasach 

Lepiej zrobić pranie w weekend niż w poniedziałek

Francuski ope­ra­tor sie­ci RTE pro­si fir­my i spo­łecz­no­ści o ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii w szcze­gól­no­ści mię­dzy 07:00 a 10:00 w ponie­dzia­łek 4 kwiet­nia rano. Prosi Francuzów, któ­rzy tyl­ko mogą prze­su­nąć zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej o prze­su­nię­cie korzy­sta­nia z urzą­dzeń, takich jak zmy­war­ki lub pral­ki, na weekend.

W pra­cy lub w domu każ­dy może oszczę­dzać ener­gię. Na stro­nie mone​co​watt​.fr RTE poda­je przy­kła­dy. We Francji popu­lar­ne jest ogrze­wa­nie elek­trycz­ne, więc obni­ża­jąc tem­pe­ra­tu­rę w cią­gu dnia, pod­czas nie­obec­no­ści, moż­na zmniej­szyć zuży­cie prą­du. Kolejne kro­ki to cał­ko­wi­te wyłą­cze­nie urzą­dzeń w try­bie czu­wa­nia i oczy­wi­ście ogra­ni­cze­nie włą­czo­nych świa­teł w pomiesz­cze­niu. Te gesty mogą mieć real­ny wpływ. 

Na przy­kład, jeśli wszy­scy Francuzi wyłą­czą żarów­kę, pro­wa­dzi to do oszczęd­no­ści w zuży­ciu ener­gii elek­trycz­nej o 600 MW, czy­li w przy­bli­że­niu w zuży­ciu ener­gii w mie­ście takim jak Tuluza.

RTE

Ponadto w obec­nym kon­tek­ście ener­ge­tycz­nym każ­de zmniej­sze­nie zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej umoż­li­wia ogra­ni­cze­nie wyko­rzy­sta­nia środ­ków wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej z gazu. Rzeczywiście, zmniej­sze­nie zuży­cia pro­wa­dzi do ogra­ni­cze­nia wyko­rzy­sta­nia elek­trow­ni gazo­wych i przy­czy­nia się do oszczę­dza­nia zapa­sów gazu na przy­szłą zimę – czy­ta­my na stro­nie RTE. 

Obywatelskie zarządzanie systemem elektrycznym

Usługa EcoWatt to roz­wią­za­nie, któ­re poma­ga Francuzom zro­zu­mieć, jak korzy­sta­nie z ener­gii wpły­wa na pra­cę sys­te­mu elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go. RTE opra­co­wał to razem z agen­cją odpo­wie­dzial­ną za oszczę­dza­nie ener­gii – ADEME

Prognoza ener­gii elek­trycz­nej Ecowatt opi­su­je w cza­sie rze­czy­wi­stym poziom zuży­cia we Francji, region po regio­nie. Przez cały czas wyraź­ne sygna­ły zachę­ca­ją kon­su­men­ta ener­gii do dzia­ła­nia, ponie­waż wte­dy wie, kie­dy zmniej­szyć zuży­cie, aby unik­nąć przerw w dosta­wach, na przy­kład pod­czas zimo­wych okre­sów mrozu.

RTE, zarzą­dza fran­cu­ską sie­cią prze­sy­łu ener­gii elek­trycz­nej (od 63 kV do 400 kV), któ­ra ma ponad 100 tys. km linii napo­wietrz­nych, ponad 6 tys. km linii pod­ziem­nych, 2,8 tys. sta­cji elek­tro­ener­ge­tycz­nych pra­cu­ją­cych lub współ­pra­cu­ją­cych oraz 51 trans­gra­nicz­nych linii. Najszersza w Europie sieć fran­cu­ska jest połą­czo­na z 33 krajami. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Widok z okna

Kupujemy domy z...
A jeszcze lepsze jest to...