- reklama -

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2022 roku

Z pro­gra­mów ogól­no­kra­jo­wych i lokal­nych moż­na wziąć dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła i foto­wol­ta­iki. Do inwe­sty­cji w pane­le sło­necz­ne wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych dosta­ną stan­dar­do­wo 5 tys. zło­tych dopła­ty, pod warun­kiem jed­no­cze­snej wymia­ny kop­ciu­cha na eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie. Nie jest to jedy­ne roz­wią­za­nie, ponie­waż ma ruszyć nowa odsło­na pro­gra­mu Mój Prąd. Będzie też zupeł­nie nowy pro­gram Moje Ciepło, któ­ry wpro­wa­dzi dota­cje do pomp cie­pła w nowych domach.

W pro­gra­mie Czyste Powietrze wła­ści­cie­le i współ­wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych dosta­ją do wymia­ny kop­ciu­chów wyso­kie dofi­nan­so­wa­nie. Fotowoltaika jest jed­ną z inwe­sty­cji, któ­re zosta­ły w pro­gra­mie uwzględ­nio­ne. Chodzi o insta­la­cje o mocy od 2 kW do 10 kW, mon­to­wa­ne na domach jed­no­ro­dzin­nych i wyko­rzy­sty­wa­ne na potrze­by wła­sne miesz­kań­ców. Maksymalna dopla­ta wyno­si 5 tys. zł. Warunkiem, oprócz wymia­ny sta­re­go pie­ca na pali­wo sta­łe, jest posia­da­nie rocz­nych docho­dów nie więk­szych niż 100 tys. zł. Miesięcznie oko­ło 3,5 tys. osób w Polsce korzy­sta z tej moż­li­wo­ści i skła­da wnio­ski o dopła­ty do foto­wol­ta­iki. Najłatwiej jest to zro­bić on-​line przez stro­nę pro­gra­mu Czyste Powietrze.

Dofinansowanie w 2022 r. do fotowoltaiki w Warszawie

Wysokie dofi­nan­so­wa­nie do odna­wial­nych źró­deł ener­gii przy­zna­je Warszawa. Wnioski trze­ba skła­dać do koń­ca mar­ca i co waż­ne, nale­ży to zro­bić przed roz­po­czę­ciem inwe­sty­cji. Dotacje obejmują:

  • pane­le słoneczne
  • kolek­to­ry
  • tur­bi­ny wiatrowe
  • pom­py ciepła

W przy­pad­ku foto­wol­ta­iki dopła­ta wyno­si mak­sy­mal­nie 15 tys. zło­tych, ale stan­dar­do­wo nie wię­cej niż 1,5 tys. zł na kW albo 5 tys. zł na kW, gdy jed­no­cze­śnie wymie­nia się kop­ciu­cha. Z dota­cji sko­rzy­sta­ją wła­ści­cie­le i współ­wła­ści­cie­le zarów­no sta­rych, jak i nowo budo­wa­nych domów. 

Czytaj tak­że: Złóż wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie pom­py cie­pła w 2021 r.

Pompy ciepła: dofinansowanie w 2022 r.

Warszawa przy­zna­je też naj­wyż­sze w Polsce dota­cje do pomp cie­pła. W przy­pad­ku grun­to­wej pom­py jest to mak­sy­mal­nie 40 tys. zł, ale stan­dar­do­wo nie wię­cej niż 2 tys. zł na kW albo 6 tys. zł/​kW przy wymia­nie kop­ciu­cha. Natomiast na naj­po­pu­lar­niej­sze pom­py powietrz­ne moż­na dostać mak­sy­mal­nie 30 tys. zł, przy czym stan­dar­do­wo nie wię­cej niż 1 tys. zł/​kW albo 3 tys. zł.kW przy wymia­nie kopciucha.

Mniejsze dota­cje do pomp cie­pła ofe­ru­je ogól­no­pol­ski pro­gram Czyste Powietrze. Wynoszą one stan­dar­do­wo do 30 proc. kosz­tów inwe­sty­cji. W przy­pad­ku pom­py powietrz­nej jest to mak­sy­mal­nie 9 tys. zł albo 13,5 tys. przy urzą­dze­niu o pod­wyż­szo­nej spraw­no­ści. Na grun­to­wą pom­pę moż­na dostać 20 250 zł. 

Osobom uboż­szym przy­słu­gu­je dota­cja wyso­ko­ści 60 proc. inwe­sty­cji, więc tu dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła wyno­si od 18 tys. zł do 27 tys. zł.

W nowych domach także będą na pompy ciepła dotacje

Przy budo­wie nowych domów coraz czę­ściej decy­du­je­my się na pom­py cie­pła. Dofinansowanie w 2022 roku takich inwe­sty­cji będzie wpro­wa­dzo­ne w całej Polsce w ramach pro­gra­mu Moje Ciepło. Jakie będą jego warunki?

Przede wszyst­kim doty­czą one para­me­trów budyn­ków. Domy muszą odpo­wia­dać stan­dar­do­wi ener­ge­tycz­ne­mu WT 2021, co ozna­cza nie­mal zero­ener­ge­tycz­ne domy. 

Dotacja wynie­sie – według zapo­wie­dzi – 21 tys. zł przy grun­to­wej pom­pie cie­pła i 7 tys. zł przy pom­pie powietrz­nej. Dofinansowanie ma pokryć 30 proc. inwe­sty­cji, ale w przy­pad­ku posia­da­nia kar­ty dużej rodzi­ny będzie to wię­cej. Nie jest jesz­cze zna­na data uru­cho­mie­nia pro­gra­mu Moje Ciepło. 

Według zapo­wie­dzi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nabór wnio­sków ma ruszyć w pierw­szym kwar­ta­le 2022 r. Budżet pro­gra­mu ma wystar­czyć na dofi­nan­so­wa­nie oko­ło 57 tys. pomp ciepła. 

Mój Prąd 4.0

Nie ma nato­miast szcze­gó­łów ani daty uru­cho­mie­nia kolej­nej, już czwar­tej czę­ści pro­gra­mu Mój Prąd, z któ­re­go począt­ko­wo moż­na było dostać 5 tys. zł a potem 3 tys. zł dopła­ty do foto­wol­ta­iki. Nabór ruszy praw­do­po­dob­nie już po zmia­nie sys­te­mu roz­li­cza­nia pro­su­men­tów, czy­li po 1 kwiet­nia. Tym razem dofi­nan­so­wa­ne będą inwe­sty­cje nie tyl­ko w pane­le sło­necz­ne, ale tak­że urzą­dze­nia kon­su­mu­ją­ce na miej­scu ener­gię, czy­li np. łado­war­ki do samo­cho­dów elek­trycz­nych. Zasady udzie­la­nia dota­cji będą inne niż w poprzed­nich edycjach.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...
1 KOMENTARZ
  1. usi­lu­je zna­lezc dota­cje na napra­we grun­to­wej pom­py cie­pla i na zalo­ze­nie voto­pa­ne­li .,uszko­dzil mi sie wymie­nik w pompie
    visma­na .Z BRAKU FINANSOWEGO ZAMONTOWALEM KOMINEK KTURYM OGRZEWAM JESTEM EMERYTEM I NIKT NIE UMIE DORADZIC JAK UZYSKAC DOTACJE .

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...