- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneMilion od TAURONA na wymianę...

Milion od TAURONA na wymianę ogrzewania

Ponad milion zło­tych dota­cji do wymia­ny ogrze­wa­nia otrzy­ma­li już uczest­ni­cy pro­gra­mu „Ogrzej się z TAURONEM”. W tym roku ener­ge­tycz­ny lider sza­cu­je, że wypła­ci kolej­ne 2 mln zło­tych dota­cji dla gospo­darstw domo­wych z czte­rech woje­wództw. Łączne dofi­nan­so­wa­nie może się­gać nawet 100 pro­cent war­to­ści inwe­sty­cji w domo­we ogrzewanie.

Program dota­cji do wymia­ny ogrze­wa­nia „Ogrzej się z TAURONEM” to eko­lo­gicz­ny pro­jekt, któ­ry umoż­li­wia otrzy­ma­nie dofi­nan­so­wa­nia do wymia­ny ogrze­wa­nia. Ze zwięk­szo­nej w tym roku dopła­ty wyno­szą­cej nawet 4400 zł moż­na sko­rzy­stać będąc wła­ści­cie­lem lub współ­wła­ści­cie­lem domu jed­no­ro­dzin­ne­go i chcąc wymie­nić sta­re źró­dło cie­pła na nowe i efektywniejsze.

- Długofalowe oszczęd­no­ści i pozy­tyw­ny efekt eko­lo­gicz­ny to wymier­ne korzy­ści moder­ni­za­cji domo­we­go ogrze­wa­nia, dla­te­go wspie­ra­my polep­sza­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej w gospo­dar­stwach domo­wych naszych klien­tów. Realizowany w ramach Zielonego Zwrotu TAURONA atrak­cyj­ny pro­gram dofi­nan­so­wa­nia wymia­ny ogrze­wa­nia, umoż­li­wił naszym klien­tom sko­rzy­sta­nie do tej pory z dota­cji w wyso­ko­ści milio­na zło­tych, a w tym roku sza­cu­je­my podwo­je­nie war­to­ści wypła­co­nych dota­cji - mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Większe dofinansowanie

Dofinansowanie obej­mu­je wymia­nę dotych­cza­so­we­go źró­dła cie­pła na roz­wią­za­nia o wyż­szej kla­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Bezzwrotne dofi­nan­so­wa­nie przy­zna­wa­ne jest w tym roku na pom­pę cie­pła. Jak poka­za­ła ubie­gło­rocz­na edy­cja pro­gra­mu to wła­śnie dofi­nan­so­wa­nie do tego urzą­dze­nia cie­szy­ło się naj­więk­szym powodzeniem.

Korzystając z tego­rocz­nej edy­cji pro­gra­mu „Ogrzej się z TAURONEM” moż­na sta­rać się rów­nież o środ­ki z innych pro­gra­mów wspar­cia wymia­ny źró­deł cie­pła tj. np. „Czyste Powietrze” i zwięk­szyć sumę swo­je­go dofi­nan­so­wa­nia do 50 pro­cent. Dodatkowo przy wspar­ciu pro­gra­ma­mi lokal­ny­mi, taki­mi jak np. wro­cław­ska „Kawka Plus” war­tość dofi­nan­so­wa­nia może się­gnąć nawet do bli­sko 100 pro­cent inwestycji. 

Program funk­cjo­nu­je na obsza­rze woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, opol­skie­go, ślą­skie­go, mało­pol­skie­go oraz obsza­rze obsłu­gi­wa­nym przez part­ne­ra tech­nicz­ne­go, któ­ry reali­zu­je zle­ce­nie instalacji.

Dodatkowym bonu­sem dla klien­tów TAURONA, po prze­pro­wa­dze­niu inwe­sty­cji z part­ne­rem mar­ki  jest moż­li­wość otrzy­ma­nia 500 zło­tych na rachu­nek roz­li­cze­nio­wy w ramach pro­gra­mu Zwrot za prąd.

Konkretne oszczędności

Najbardziej eko­lo­gicz­nym zastęp­stwem dla „kop­ciu­chów” są pom­py cie­pła, któ­rych spraw­ność może się­gać nawet 600 pro­cent. Wynika to wprost ze sto­sun­ku ener­gii dostar­czo­nej przez pom­pę w posta­ci cie­pła do ener­gii wyko­rzy­sta­nej na pra­cę pom­py w posta­ci prądu.

Nowoczesne tech­no­lo­gie grzew­cze zna­czą­co obni­ża­ją zatem kosz­ty ogrze­wa­nia, co wyni­ka ze znacz­nie wyż­szej wydaj­no­ści, czy­li lep­sze­go wyko­rzy­sty­wa­nia ener­gii zawar­tej w pali­wach lub bez­po­śred­nie­mu wyko­rzy­sta­niu bez­płat­nej ener­gii z otoczenia.

Bezzwrotne dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny ogrze­wa­nia w pro­gra­mie „Ogrzej się z TAURONEM” reali­zo­wa­ne jest w ramach Ustawy o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i dzia­łań TAURON Sprzedaż na rzecz popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej poprzez przy­spie­sza­nie pro­ce­su moder­ni­za­cji indy­wi­du­al­nych źró­deł ciepła.

Więcej o pro­gra­mie i efek­tyw­ny ogrze­wa­niu na https://​www​.tau​ron​.pl/​d​l​a​-​d​o​m​u​/​u​r​z​a​d​z​e​n​i​a​/​o​g​r​z​e​w​a​n​i​e​/​d​o​f​i​n​a​n​s​o​w​a​n​i​e​-​d​o​-​w​y​m​i​a​n​y​-​o​g​r​z​e​w​a​nia

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...