- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneMilion od TAURONA na wymianę...

Milion od TAURONA na wymianę ogrzewania

Ponad milion zło­tych dota­cji do wymia­ny ogrze­wa­nia otrzy­ma­li już uczest­ni­cy pro­gra­mu „Ogrzej się z TAURONEM”. W tym roku ener­ge­tycz­ny lider sza­cu­je, że wypła­ci kolej­ne 2 mln zło­tych dota­cji dla gospo­darstw domo­wych z czte­rech woje­wództw. Łączne dofi­nan­so­wa­nie może się­gać nawet 100 pro­cent war­to­ści inwe­sty­cji w domo­we ogrzewanie.

Program dota­cji do wymia­ny ogrze­wa­nia „Ogrzej się z TAURONEM” to eko­lo­gicz­ny pro­jekt, któ­ry umoż­li­wia otrzy­ma­nie dofi­nan­so­wa­nia do wymia­ny ogrze­wa­nia. Ze zwięk­szo­nej w tym roku dopła­ty wyno­szą­cej nawet 4400 zł moż­na sko­rzy­stać będąc wła­ści­cie­lem lub współ­wła­ści­cie­lem domu jed­no­ro­dzin­ne­go i chcąc wymie­nić sta­re źró­dło cie­pła na nowe i efektywniejsze.

- Długofalowe oszczęd­no­ści i pozy­tyw­ny efekt eko­lo­gicz­ny to wymier­ne korzy­ści moder­ni­za­cji domo­we­go ogrze­wa­nia, dla­te­go wspie­ra­my polep­sza­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej w gospo­dar­stwach domo­wych naszych klien­tów. Realizowany w ramach Zielonego Zwrotu TAURONA atrak­cyj­ny pro­gram dofi­nan­so­wa­nia wymia­ny ogrze­wa­nia, umoż­li­wił naszym klien­tom sko­rzy­sta­nie do tej pory z dota­cji w wyso­ko­ści milio­na zło­tych, a w tym roku sza­cu­je­my podwo­je­nie war­to­ści wypła­co­nych dota­cji - mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Większe dofinansowanie

Dofinansowanie obej­mu­je wymia­nę dotych­cza­so­we­go źró­dła cie­pła na roz­wią­za­nia o wyż­szej kla­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Bezzwrotne dofi­nan­so­wa­nie przy­zna­wa­ne jest w tym roku na pom­pę cie­pła. Jak poka­za­ła ubie­gło­rocz­na edy­cja pro­gra­mu to wła­śnie dofi­nan­so­wa­nie do tego urzą­dze­nia cie­szy­ło się naj­więk­szym powodzeniem.

Korzystając z tego­rocz­nej edy­cji pro­gra­mu „Ogrzej się z TAURONEM” moż­na sta­rać się rów­nież o środ­ki z innych pro­gra­mów wspar­cia wymia­ny źró­deł cie­pła tj. np. „Czyste Powietrze” i zwięk­szyć sumę swo­je­go dofi­nan­so­wa­nia do 50 pro­cent. Dodatkowo przy wspar­ciu pro­gra­ma­mi lokal­ny­mi, taki­mi jak np. wro­cław­ska „Kawka Plus” war­tość dofi­nan­so­wa­nia może się­gnąć nawet do bli­sko 100 pro­cent inwestycji. 

Program funk­cjo­nu­je na obsza­rze woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, opol­skie­go, ślą­skie­go, mało­pol­skie­go oraz obsza­rze obsłu­gi­wa­nym przez part­ne­ra tech­nicz­ne­go, któ­ry reali­zu­je zle­ce­nie instalacji.

Dodatkowym bonu­sem dla klien­tów TAURONA, po prze­pro­wa­dze­niu inwe­sty­cji z part­ne­rem mar­ki  jest moż­li­wość otrzy­ma­nia 500 zło­tych na rachu­nek roz­li­cze­nio­wy w ramach pro­gra­mu Zwrot za prąd.

Konkretne oszczędności

Najbardziej eko­lo­gicz­nym zastęp­stwem dla „kop­ciu­chów” są pom­py cie­pła, któ­rych spraw­ność może się­gać nawet 600 pro­cent. Wynika to wprost ze sto­sun­ku ener­gii dostar­czo­nej przez pom­pę w posta­ci cie­pła do ener­gii wyko­rzy­sta­nej na pra­cę pom­py w posta­ci prądu.

Nowoczesne tech­no­lo­gie grzew­cze zna­czą­co obni­ża­ją zatem kosz­ty ogrze­wa­nia, co wyni­ka ze znacz­nie wyż­szej wydaj­no­ści, czy­li lep­sze­go wyko­rzy­sty­wa­nia ener­gii zawar­tej w pali­wach lub bez­po­śred­nie­mu wyko­rzy­sta­niu bez­płat­nej ener­gii z otoczenia.

Bezzwrotne dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny ogrze­wa­nia w pro­gra­mie „Ogrzej się z TAURONEM” reali­zo­wa­ne jest w ramach Ustawy o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i dzia­łań TAURON Sprzedaż na rzecz popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej poprzez przy­spie­sza­nie pro­ce­su moder­ni­za­cji indy­wi­du­al­nych źró­deł ciepła.

Więcej o pro­gra­mie i efek­tyw­ny ogrze­wa­niu na https://​www​.tau​ron​.pl/​d​l​a​-​d​o​m​u​/​u​r​z​a​d​z​e​n​i​a​/​o​g​r​z​e​w​a​n​i​e​/​d​o​f​i​n​a​n​s​o​w​a​n​i​e​-​d​o​-​w​y​m​i​a​n​y​-​o​g​r​z​e​w​a​nia

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym...
A jeszcze lepsze jest to...