- reklama -
Strona głównaKlimatKlimatyczna katastrofa w europejskim budownictwie

Klimatyczna katastrofa w europejskim budownictwie

Widzieliście budy­nek, któ­ry został zbu­rzo­ny, a w jego miej­sce powstał nowy, naj­czę­ściej więk­szy? Tak wła­śnie dzie­je się na przy­kład w cen­trum Warszawy. Dlatego wła­śnie budyn­ki powin­ny być tak zapro­jek­to­wa­ne, aby nada­wać się do recyklingu.

Budynki są wybu­rza­ne, ponie­waż nie opła­ca się ich odna­wiać. Takie podej­ście to mar­no­wa­nie ener­gii, mate­ria­łów i powo­do­wa­nie emi­sji szko­dli­wych dla kli­ma­tu. Ale Fala Renowacji, któ­rą pla­nu­je Unia Europejska, też nie jest wol­na od wad. Wręcz prze­ciw­nie – ma ich spo­ro – wyli­cza­ją eks­per­ci z EASAC – Rady Doradczej Europejskich Akademii Nauk, do któ­rej nale­ży też Polska Akademia Nauk. Udowadniają, że Fala Renowacji na obec­nych zasa­dach nie ma sensu.

Ile emisji powoduje stworzenie idealnego budynku?

Do tej pory poli­ty­ka UE kon­cen­tro­wa­ła się na kon­cep­cji „budyn­ków o nie­mal zero­wym zuży­ciu ener­gii”. Według EASAC poję­cie to jest prze­sta­rza­łe. Zamiast tego wskaź­ni­kiem powi­nien być sku­mu­lo­wa­ny poziom emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. To obej­mu­je emi­sje z pro­ce­su budo­wa­nia, a potem wyko­rzy­sta­nia budyn­ku. W kon­struk­cji, zwłasz­cza z beto­nu i sta­li, ślad węglo­wy jest bar­dzo wyso­ki. Limit emi­syj­no­ści na metr kwa­dra­to­wy potrzeb­ny jest tak­że przy termomodernizacji.

„Twórcy poli­ty­ki od daw­na kon­cen­tru­ją się na two­rze­niu ener­go­osz­częd­nych budyn­ków, któ­re zmniej­sza­ją zapo­trze­bo­wa­nie na ogrze­wa­nie i kli­ma­ty­za­cję lub wytwa­rza­ją ener­gię odna­wial­ną na miej­scu. Ale ener­gia wyko­rzy­sty­wa­na do obsłu­gi budyn­ków to tyl­ko część histo­rii. Musimy pil­nie posze­rzyć zakres i przyj­rzeć się emi­sjom zawar­tym w mate­ria­łach i meto­dach budow­la­nych – zarów­no w przy­pad­ku nowych budyn­ków, jak i reno­wa­cji budyn­ków – William Gillett, dyrek­tor pro­gra­mu ener­ge­tycz­ne­go EASAC.

Kiedy budynki można będzie rozebrać i poddać recyklingowi?

Raport EASAC wska­zu­je, że bran­ża budow­la­na dzia­ła w spo­sób linio­wy: weź, wypro­du­kuj, zużyj, wyrzuć. Przejście na gospo­dar­kę o obie­gu zamknię­tym pozwo­li­ło­by zmniej­szyć zuży­cie zaso­bów, ślad węglo­wy i pro­blem odpadów. 

Szkoła jesz­cze bar­dziej ekologiczna

Wiele mate­ria­łów budow­la­nych moż­na ponow­nie wyko­rzy­stać, pod­dać recy­klin­go­wi i odzy­skać. Przede wszyst­kim budyn­ki i ich ele­men­ty powin­ny być zapro­jek­to­wa­ne tak, aby moż­na je było łatwo zde­mon­to­wać po zakoń­cze­niu ich użytkowania.

Ważne jest roz­wa­że­nie ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia ist­nie­ją­cych budyn­ków, a nie zastę­po­wa­nie ist­nie­ją­cych budyn­ków nowy­mi – prof. Brian Norton, współ­prze­wod­ni­czą­cy gru­py robo­czej EASAC. 

Odnawianie a nie budowanie czyli Fala Renowacji

W 2020 r. Komisja Europejska przed­sta­wi­ła stra­te­gię „Renovation Wave”, któ­ra ma na celu zwięk­sze­nie ter­mo­mo­der­ni­za­cji budyn­ków w UE. Zamierza zre­wi­do­wać dyrek­ty­wę w spra­wie cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków, cho­ciaż jej dotych­cza­so­we wyni­ki oka­za­ły się rozczarowujące.

Ocenia się, że 75 proc. budyn­ków, w któ­rych miesz­ka­ją Europejczycy, ma niski stan­dard ener­ge­tycz­ny. Neutralność kli­ma­tycz­na do 2050 roku wyma­ga remon­tów ponad 90 tys. domów tygodniowo.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy oferujące innnowacyjne produkty spożywcze, jak np. roślinne zamienniki mięsa a także ekologiczne opakowania, aplikacje, nowe technologie produkcji żywności, mogą zgłaszać się do Grupy...

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...

Recykling do pełna

Powiecie, że to...

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...
A jeszcze lepsze jest to...