- reklama -
Strona głównaKlimatKlimatyczna katastrofa w europejskim budownictwie

Klimatyczna katastrofa w europejskim budownictwie

Widzieliście budy­nek, któ­ry został zbu­rzo­ny, a w jego miej­sce powstał nowy, naj­czę­ściej więk­szy? Tak wła­śnie dzie­je się na przy­kład w cen­trum Warszawy. Dlatego wła­śnie budyn­ki powin­ny być tak zapro­jek­to­wa­ne, aby nada­wać się do recyklingu.

Budynki są wybu­rza­ne, ponie­waż nie opła­ca się ich odna­wiać. Takie podej­ście to mar­no­wa­nie ener­gii, mate­ria­łów i powo­do­wa­nie emi­sji szko­dli­wych dla kli­ma­tu. Ale Fala Renowacji, któ­rą pla­nu­je Unia Europejska, też nie jest wol­na od wad. Wręcz prze­ciw­nie – ma ich spo­ro – wyli­cza­ją eks­per­ci z EASAC – Rady Doradczej Europejskich Akademii Nauk, do któ­rej nale­ży też Polska Akademia Nauk. Udowadniają, że Fala Renowacji na obec­nych zasa­dach nie ma sensu.

Ile emisji powoduje stworzenie idealnego budynku?

Do tej pory poli­ty­ka UE kon­cen­tro­wa­ła się na kon­cep­cji „budyn­ków o nie­mal zero­wym zuży­ciu ener­gii”. Według EASAC poję­cie to jest prze­sta­rza­łe. Zamiast tego wskaź­ni­kiem powi­nien być sku­mu­lo­wa­ny poziom emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. To obej­mu­je emi­sje z pro­ce­su budo­wa­nia, a potem wyko­rzy­sta­nia budyn­ku. W kon­struk­cji, zwłasz­cza z beto­nu i sta­li, ślad węglo­wy jest bar­dzo wyso­ki. Limit emi­syj­no­ści na metr kwa­dra­to­wy potrzeb­ny jest tak­że przy termomodernizacji.

„Twórcy poli­ty­ki od daw­na kon­cen­tru­ją się na two­rze­niu ener­go­osz­częd­nych budyn­ków, któ­re zmniej­sza­ją zapo­trze­bo­wa­nie na ogrze­wa­nie i kli­ma­ty­za­cję lub wytwa­rza­ją ener­gię odna­wial­ną na miej­scu. Ale ener­gia wyko­rzy­sty­wa­na do obsłu­gi budyn­ków to tyl­ko część histo­rii. Musimy pil­nie posze­rzyć zakres i przyj­rzeć się emi­sjom zawar­tym w mate­ria­łach i meto­dach budow­la­nych – zarów­no w przy­pad­ku nowych budyn­ków, jak i reno­wa­cji budyn­ków – William Gillett, dyrek­tor pro­gra­mu ener­ge­tycz­ne­go EASAC.

Kiedy budynki można będzie rozebrać i poddać recyklingowi?

Raport EASAC wska­zu­je, że bran­ża budow­la­na dzia­ła w spo­sób linio­wy: weź, wypro­du­kuj, zużyj, wyrzuć. Przejście na gospo­dar­kę o obie­gu zamknię­tym pozwo­li­ło­by zmniej­szyć zuży­cie zaso­bów, ślad węglo­wy i pro­blem odpadów. 

Szkoła jesz­cze bar­dziej ekologiczna

Wiele mate­ria­łów budow­la­nych moż­na ponow­nie wyko­rzy­stać, pod­dać recy­klin­go­wi i odzy­skać. Przede wszyst­kim budyn­ki i ich ele­men­ty powin­ny być zapro­jek­to­wa­ne tak, aby moż­na je było łatwo zde­mon­to­wać po zakoń­cze­niu ich użytkowania.

Ważne jest roz­wa­że­nie ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia ist­nie­ją­cych budyn­ków, a nie zastę­po­wa­nie ist­nie­ją­cych budyn­ków nowy­mi – prof. Brian Norton, współ­prze­wod­ni­czą­cy gru­py robo­czej EASAC. 

Odnawianie a nie budowanie czyli Fala Renowacji

W 2020 r. Komisja Europejska przed­sta­wi­ła stra­te­gię „Renovation Wave”, któ­ra ma na celu zwięk­sze­nie ter­mo­mo­der­ni­za­cji budyn­ków w UE. Zamierza zre­wi­do­wać dyrek­ty­wę w spra­wie cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków, cho­ciaż jej dotych­cza­so­we wyni­ki oka­za­ły się rozczarowujące.

Ocenia się, że 75 proc. budyn­ków, w któ­rych miesz­ka­ją Europejczycy, ma niski stan­dard ener­ge­tycz­ny. Neutralność kli­ma­tycz­na do 2050 roku wyma­ga remon­tów ponad 90 tys. domów tygodniowo.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Master Smart Truck

Master Truck -...

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Pure Polish na bombie

Sezon wyścigów konnych...
A jeszcze lepsze jest to...