- reklama -
Strona głównaEcoLifeRejestracja kur przydomowych w 2023...

Rejestracja kur przydomowych w 2023 r. nie będzie obowiązkowa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy­zna zwol­nie­nia z obo­wiąz­ku reje­stra­cji kur trzy­ma­nych na wła­sny uży­tek. Nie trze­ba będzie zgła­szać posia­da­nia kur, ich wła­ści­cie­le nie zapła­cą żad­nej kary. Rejestracja kur jest nato­miast obo­wiąz­ko­wa w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia pro­duk­cji dro­biu i wpro­wa­dza­nia mię­sa i jaj na rynek. 

W tym roku wszedł w życie nowy rejestr zwie­rząt IRZ pro­wa­dzo­ny przez ARiMR. Ma on uła­twić, zgod­nie z unij­ny­mi prze­pi­sa­mi, kon­tro­lę nad dobro­sta­nem zwie­rząt. Przepisy wpro­wa­dza­ją mię­dzy inny­mi obo­wią­zek reje­stra­cji zakła­dów dro­biu. Z tego powo­du rol­ni­cy pod­nie­śli alarm, że reje­stra­cja kur przy­do­mo­wych będzie też obowiązkowa.

Czytaj tak­że: Rejestr zwie­rząt IRZ pozwo­li na więk­szą ich ochronę

Przydomowe kury bez rejestracji

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi posta­no­wi­ło uspo­ko­ić nastro­je. Podjęło pra­ce legi­sla­cyj­ne, aby zro­bić w przy­pad­ku przy­do­mo­wych kur odstęp­stwo od prze­pi­sów unijnych.

Do cza­su przy­ję­cia odpo­wied­nich prze­pi­sów MRiRW zale­ca powstrzy­ma­nie się od reje­stra­cji takie­go drobiu

MRiRW

Ustawa o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt pozwa­la na sku­tecz­niej­sze czu­wa­nie nad dobro­sta­nem zwie­rząt i wal­kę z doty­ka­ją­cy­mi je cho­ro­ba­mi. Przepisy doty­czą wszyst­kich osób posia­da­ją­cych zwie­rzę­ta gospo­dar­skie wymie­nio­ne w usta­wie: Konie, kro­wy, świ­nie, owce i drób. Nawet więc oso­by utrzy­mu­ją­ce zwie­rzę­ta w celach hob­by­stycz­nych mają obo­wią­zek zapo­zna­nia się z prze­pi­sa­mi i ich prze­strze­ga­nia. Wyjątkiem są zwie­rzę­ta domo­we oraz zwie­rzę­ta prze­by­wa­ją­ce w zakła­dach leczniczych.

Ministerstwo Rolnictwa zamie­rza roz­sze­rzyć wyją­tek od reje­stra­cji w IRZ na przy­do­mo­we kury. Nie wia­do­mo jed­nak jesz­cze, jak będą w prak­ty­ce wyglą­da­ły te przepisy. 

Jeśli dana oso­ba prze­zna­cza jaja czy mię­so pocho­dzą­ce od wła­sne­go dro­biu na wła­sne potrze­by, będzie ona zwol­nio­na z obo­wiąz­ku rejestracji.

MRiRW.

Nie poda­no, ile będzie moż­na mieć kur bez koniecz­no­ści ich rejestracji.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
6 KOMENTARZE
  1. Wirusa pta­siej gry­py roz­no­szą pta­ki wol­no żyją­ce. Dyrektywy unij­ne nie są do bez­względ­ne­go sto­so­wa­nia. Ptaki wędru­ją dwa razy w roku przez Polskę, jak dłu­ga i sze­ro­ka Europa. Jak to ma się do pla­no­wa­ne­go zaka­zu cho­wu kur nio­sek w klat­kach i przej­ście na chów wol­no wybie­go­wy. Zamknięty chów ogra­ni­cza do mini­mum roz­prze­strze­nia­nie się wiru­sów. A w spra­wie ogra­ni­cze­nia spo­ży­cia mię­sa. Rośnie spo­ży­cie mię­sa dro­bio­we­go, to już ponad 30 kg/​osobę, przy mini­mal­nym spo­ży­ciu mię­sa woło­we­go. Mięso dro­bio­we jest naj­lep­szym mię­sem pod wzglę­dem zdro­wia kon­su­men­ta, prze­two­ry (szyn­ki dro­bio­we) są nie wędzo­ne. Należy kre­ować zmia­nę struk­tu­ry spo­ży­wa­ne­go mię­sa, a nie jego ogra­ni­cze­nie. Drób śro­do­wi­sku nie zagra­ża, a meta­nu nie produkuje.

  2. Zwalczą pta­sią gry­pę razem z kura­mi. A kto będzie kon­tro­lo­wał bocia­ny, łabę­dzie, wró­ble i szpa­ki? Przecież jasno widać, że to idio­tyzm, a praw­dzi­wy cel jest inny. Przecież wia­do­mo, żeby było zdro­wo, pro­duk­cja powin­na być mak­sy­mal­nie roz­pro­szo­na. Ale nie łudź­my się, nie cho­dzi o zdrowie.

  3. Darmozjadów i nie­ro­bów kupa. Załatwili kro­wy, świ­nie a teraz wytę­pią z wio­ski kury i kacz­ki. Węgiel spro­wa­dza­my z Maroka a żyw­ność z Bangladeszu i Ukrainy, a Polak Polaka jak kapo w obo­zie hitle­row­skim, będzie gnę­bił, żeby nie­miec­ki pan miał rynek zbytu.

    • Od wie­ków ist­nia­ły wio­ski i bie­ga­ją­cy drób na podwór­kach wszel­kie­go rodza­ju. Każdy miesz­czuch wie ‚że naj­smacz­niej­sze i naj­zdrow­sze to są jaj­ka i kur­ka na rosół od bab­ci ze wsi .Teraz po tych zmia­nach , to miesz­kań­cy wsi będą biegać
      do super­mar­ke­tów po jaja i ten śmier­dzą­cy drób zafo­lio­wa­ny. Koniec świa­ta jak­by to powie­dział Pawlak z Kargulem.

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...