- reklama -
Strona głównaWeekendDlaczego las na nas dobrze...

Dlaczego las na nas dobrze wpływa

Kąpiele leśne popra­wia­ją odpor­ność i meta­bo­lizm, har­mo­ni­zu­ją układ ner­wo­wy, łago­dzą lęki, napię­cia i obja­wy depre­sji. Metoda opra­co­wa­na w Japonii sta­je się coraz popu­lar­niej­sza tak­że w Polsce.

Beton, asfalt, metal i szkło – to na co dzień ota­cza prze­cięt­ne­go miesz­czu­cha. Nie w takim śro­do­wi­sku ewo­lu­ował ludz­ki gatu­nek i dla­te­go czło­wie­ka nie­ustan­nie cią­gnie coś do przy­ro­dy. Choć moż­na ten głos zagłu­szać, to lepiej tego nie robić. 

Dobrze rozu­mie­ją to miesz­kań­cy Japonii, gdzie powsta­ło Shinrin-​yoku. Po pol­sku „shin­rin” zna­czy las, a „yoku” – kąpiel. 

Spokój i wszystkie zmysły

Kiedy ktoś spró­bu­je wyszu­kać „leśne kąpie­le” w Google, znaj­dzie nawet ofer­ty pro­fe­sjo­nal­nie pro­wa­dzo­nych sesji w Polsce. Bo Shinrin-​yoku nie jest zwy­kłym cho­dze­niem po lesie – to coś znacz­nie wię­cej. Przede wszyst­kim nie nale­ży się spie­szyć, to nie marsz na orien­ta­cję ani bieg prze­ła­jo­wy. Przeciwnie – cho­dzi o to, aby jak naj­głę­biej zanu­rzyć się w oto­cze­niu. Trzeba więc zaan­ga­żo­wać wszyst­kie zmy­sły – uważ­nie przy­glą­dać się zie­le­ni i kra­jo­bra­zom, chło­nąć zapa­chy lasu, wsłu­chi­wać się w jego dźwię­ki, odgło­sy pta­ków, doty­kać drzew, poczuć leśną atmos­fe­rę całym cia­łem, jeśli to moż­li­we posma­ko­wać jadal­nych roślin, np. jagód.

To nie są fizycz­ne ćwi­cze­nia, wyciecz­ka, czy jog­ging. To prze­by­wa­nie w kon­tak­cie z natu­rą, łącze­nie się z nią zmy­sła­mi wzro­ku, słu­chu, sma­ku, węchu i dotyku

Qing Li

Prof. Qing Li z Nippon Medical School jest zało­ży­cie­lem Japońskiego Towarzystwa Medycyny Leśnej i auto­rem wyda­nej w wie­lu kra­jach książ­ki (w tym w Polsce) „Shinrin-​yoku. Sztuka i teo­ria kąpie­li leśnych” .

Stworzona przez prof. Li dzie­dzi­na – leśna medy­cy­na łączy osią­gnię­cia z róż­nych obsza­rów – medy­cy­ny śro­do­wi­sko­wej i pre­wen­cyj­na, a tak­że tzw. alternatywnej. 

Dla ciała i psychiki

W swo­ich pra­cach nauko­wych ten lekarz i nauko­wiec przy­ta­cza wyni­ki badań, któ­re wska­zu­ją na róż­no­ra­kie korzy­ści pły­ną­ce z takie­go kon­tak­tu z lasem. Mówi na przy­kład o wzro­ście aktyw­no­ści i licz­by komó­rek NK, któ­re sta­no­wią pod­sta­wę ukła­du odpor­no­ścio­we­go – zwal­cza­ją zaka­że­nia i zabi­ja­ją komór­ki nowo­two­ro­we. Obserwowano też zwięk­sze­nie licz­by prze­ciw­no­wo­two­ro­wych bia­łek, spa­dek ciśnie­nia krwi i pozio­mu hor­mo­nów stre­su. Wzrastała nato­miast aktyw­ność ukła­du przy­współ­czul­ne­go przy­go­to­wu­ją­ce­go orga­nizm do odpo­czyn­ku i rege­ne­ra­cji. Rosło stę­że­nie adi­po­nek­ty­ny – hor­mo­nu o dzia­ła­niu prze­ciw­miaż­dży­co­wym, prze­ciw­za­pal­nym i popra­wia­ją­cym wraż­li­wość na insu­li­nę. Zyskiwała też psy­che uczest­ni­ków takich zajęć – testy wska­zy­wa­ły na reduk­cję stre­su, depre­sji, gnie­wu, a tak­że zmę­cze­nia i dezorientacji.

„Badania nad leśną medy­cy­ną zosta­ły nagro­dzo­ne Award of Nippon Medical School w 2011 roku, co potwier­dza, że dzie­dzi­na ta uzna­wa­na jest przez japoń­skie uczel­nie medycz­ne, jako nowe meto­dy z zakre­su medy­cy­ny zapo­bie­gaw­czej. Zostały też nagro­dzo­ne przez Japońskie Towarzystwo Higieny w 2021 roku. Zostało ono zało­żo­ne w 1929 roku i jest naj­star­szym towa­rzy­stwem medycz­nym w Japonii” – pod­kre­śla uwa­gę prof. Li.

Pomoc dostępna dla każdego

O wie­lu korzy­ściach mówią róże zespo­ły, na przy­kład naukow­cy z chiń­skie­go Uniwersytetu Rolniczego Jiangxi. Po prze­ana­li­zo­wa­niu ponad 200 prac nauko­wych na ten temat wymie­nia­ją popra­wę dzia­ła­nia ukła­du krą­że­nia, meta­bo­li­zmu, sys­te­mu immu­no­lo­gicz­ne­go, para­me­trów neu­ro­en­do­kryn­nych, elek­tro­fi­zjo­lo­gicz­nych, reduk­cję sta­nów zapal­nych, popra­wę wskaź­ni­ków anty­ok­sy­da­cyj­nych. Obok zmian fizjo­lo­gicz­nych zauwa­ży­li oddzia­ły­wa­nie na psy­chi­kę – zna­czą­cą popra­wę sta­nu emo­cjo­nal­ne­go, nasta­wie­nia do życia i oto­cze­nia, wzrost zdol­no­ści do adap­ta­cji oraz wyraź­ne zła­go­dze­nie leków i depre­sji. Z kolei auto­rzy innej ana­li­zy, w swo­jej pra­cy opu­bli­ko­wa­nej na łamach „International Journal of Environmental Research and Public Health” zwra­ca­ją uwa­gę, że:

doświad­cze­nie obej­mu­ją­ce umysł cia­ło i ducha zwią­za­ne z Shinrin-​yoku dostęp­ne jest dla każ­de­go i moż­na je zre­ali­zo­wać na róż­ne udo­ku­men­to­wa­ne spo­so­by, tak jak poka­za­li­śmy to w naszym nowym prze­glą­dzie badań. Metody te są popar­te nauko­wy­mi dany­mi, a tak­że histo­rią i doświad­cze­niem róż­nych osób. Praktyka Shinrin-​yoku i tera­pia natu­rą ofe­ru­ją ludziom auten­tycz­ny spo­sób wspie­ra­ją­cy odzy­ski­wa­nie i utrzy­my­wa­nie zdro­wia umy­słu, cia­ła i ducha.

International Journal of Environmental Research and Public Health

Światowa Organizacja Zdrowia defi­niu­je zdro­wie czło­wie­ka wła­śnie jako „stan kom­plet­ne­go fizycz­ne­go, men­tal­ne­go i spo­łecz­ne­go dobro­sta­nu, a nie tyl­ko brak cho­ro­by”. Dla wie­lu osób stan psy­chi­ki łączy się nie­ro­ze­rwal­nie ze wspo­mnia­ną sfe­rą ducho­wą, choć róż­ni ludzie mogą ina­czej ją poj­mo­wać. Badacze z University of San Francisco i Oregon Health & Science University w Portland spraw­dzi­li Shinrin-​yoku wła­śnie od tej stro­ny. Po ana­li­zie 13 nauko­wych publi­ka­cji odkry­li, że pomi­mo sto­so­wa­nia róż­nych metod badaw­czych uzy­ski­wa­ne wyni­ki wska­zu­ją, że „Shinrin-​yoku to inte­gru­ją­ca prak­ty­ka, któ­ra może wspie­rać ducho­wość czło­wie­ka i poma­gać w jej rozwijaniu”. 

Atmosfera, sceneria, fitoncydy

Warto zadać pyta­nie, dla­cze­go las tak na czło­wie­ka działa.

„Chodzi o suma­rycz­ny efekt dzia­ła­nia wszyst­kich zmy­słów. Cicha atmos­fe­ra, pięk­na sce­ne­ria, łagod­ny kli­mat, szcze­gól­ne, przy­jem­ne zapa­chy, świe­że, czy­ste powie­trze w lesie przy­czy­nia­ją się do powsta­wa­nia obser­wo­wa­nych efek­tów – mówi prof. Li. – Jednak naj­więk­sze zna­cze­nie ma węch ze wzglę­du na dzia­ła­nie fiton­cy­dów – olej­ków ete­rycz­nych wydzie­la­nych przez drze­wa. Odkryłem, że wzmac­nia­ją one układ odpor­no­ścio­wy, redu­ku­ją stę­że­nie hor­mo­nów stre­su i przez to wspie­ra­ją zdro­wie czło­wie­ka” – dodaje.

Według jego badań to wła­śnie fiton­cy­dy pobu­dza­ły pro­duk­cję i aktyw­ność wspo­mnia­nych komó­rek NK. W jed­nym z eks­pe­ry­men­tów naukow­cy, z pozy­tyw­nym skut­kiem wysta­wia­li na dzia­ła­nie takich olej­ków ochot­ni­ków, któ­rzy miesz­ka­li w miej­skim hotelu. 

Las w domu

Naukowcy z japoń­skie­go Instytutu Leśnictwa i Badań Produktów Leśnych spraw­dzi­li nato­miast, czy podob­ne skut­ki moż­na uzy­skać przez cyfro­wą symu­la­cję lasu. W pomiesz­cze­niu, do któ­re­go zapro­si­li ochot­ni­ków, zamon­to­wa­li zestaw pro­jek­to­rów i gło­śni­ków, któ­re odtwa­rza­ły leśną sce­ne­rię. Do tego umie­ści­li w poko­ju dyfu­zor z olej­kiem ete­rycz­nym wydzie­la­nym przez jeden z gatun­ków jodeł. Także tym razem bada­cze zaob­ser­wo­wa­li sze­reg korzyst­nych skut­ków – zwięk­szo­ną aktyw­ność ukła­du przy­współ­czul­ne­go, spa­dek tęt­na, a tak­że zmniej­sze­nie napię­cia psy­chicz­ne­go, obja­wów depre­syj­nych, gnie­wu, zmę­cze­nia i dez­orien­ta­cji. Wzrosło nato­miast poczu­cie regeneracji. 

Do parku w czasie lunchu

Z pew­no­ścią moż­na do pew­ne­go stop­nia odtwo­rzyć przy­po­mi­na­ją­ce las śro­do­wi­sko w domu, ale w Polsce, przy odro­bi­nie wysił­ku jest wie­le miejsc, gdzie moż­na prak­ty­ko­wać Shinrin-​yoku. Lasy zaj­mu­ją bowiem 29 proc. powierzch­ni kra­ju. Nie trze­ba jed­nak, koniecz­nie wyjeż­dżać do pusz­czy czy nawet za mia­sto. Odpowiednie warun­ki moż­na już czę­sto zna­leźć w pobli­skich par­kach. Jak twierdz prof. Li, wie­le moż­na zyskać już dzię­ki regu­lar­nym leśnym kąpie­lom w par­ku, np. w cza­sie prze­rwy na lunch. Chyba war­to spróbować.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Master Smart Truck

Master Truck -...
A jeszcze lepsze jest to...