- reklama -
Strona głównaTechnologieUvera z Łodzi w finale...

Uvera z Łodzi w finale międzynarodowego konkursu. Zagłosujesz?

Instytut EBI, nale­żą­cy do Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wybrał 15 fina­li­stów do dzie­sią­te­go tur­nie­ju inno­wa­cji spo­łecz­nych. W Lizbonie 7 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się finał kon­kur­su i gło­so­wa­nie publicz­no­ści. W gro­nie wybra­nych jest pol­ska fir­ma z Łodzi. 

Wśród tego­rocz­nych fina­li­stów zna­lazł się łódz­ki start-​up Uvera. Ta pol­ska fir­ma opra­co­wu­je eko­lo­gicz­ne sub­stan­cje chro­nią­cych przed pro­mie­nio­wa­niem ultra­fio­le­to­wym zawar­te­go w świe­tle sło­necz­nym. To może być prze­ło­mo­we odkry­cie: natu­ral­ny pig­ment chro­nią­cy przed UVA, UVB i UVC. Firma ma na swo­im kon­cie już nagrody.

Finaliści tur­nie­ju pocho­dzą z dzie­wię­ciu kra­jów: Danii, Hiszpanii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwecji i Włoch. Kandydatów do nagro­dy było spo­ro, bo aż 280. Wybrana pięt­nast­ka wzię­ła udział w szko­le­niu, któ­re pomo­gło im dopra­co­wać biz­ne­spla­ny i przy­go­to­wał ich do pre­zen­ta­cji pro­jek­tów w Lizbonie. W jury zasią­dą spe­cja­li­ści ds. inno­wa­cji ze świa­ta nauki i biznesu.

Finał konkursu EBI

Tegoroczna nagro­da w Kategorii Specjalnej zosta­nie przy­zna­na za pro­jek­ty doty­czą­ce zrów­no­wa­żo­ne­go try­bu życia. Zwycięzcy w Kategorii Ogólnej i Kategorii Specjalnej otrzy­ma­ją po 75 tys. euro, a zdo­byw­cy dru­gie­go miej­sca – po 30 tys. euro. Laureat Nagrody Publiczności, na któ­re­go zagło­su­je publicz­ność oglą­da­ją­ca tur­niej onli­ne, otrzy­ma 10 tys. euro. Aby śle­dzić infor­ma­cje na temat zwy­cięz­ców trze­ba zare­je­stro­wać się tutaj. Wydarzenie odbę­dzie się 7 paź­dzier­ni­ka w godzi­nach od 10.00 do 15.00.

Ponadto dwa przed­się­wzię­cia zosta­ną wybra­ne do pro­gra­mu przed­się­bior­czo­ści spo­łecz­nej INSEAD, któ­ry będzie reali­zo­wa­ny w Fontainebleau pod Paryżem.

Udział w tur­nie­ju inno­wa­cji spo­łecz­nych wią­że się nie tyl­ko z nagro­da­mi finan­so­wy­mi. Finaliści każ­dej edy­cji tur­nie­ju korzy­sta­ją ze szko­leń oraz pro­gra­mu dota­cji na inno­wa­cje. Do wybo­ru jest:

  • Scaling Executive Programme – szko­le­nie dla kadry kierowniczej
  • SITolarships – pro­gram gran­tów na innowacje
  • kon­fe­ren­cje w całej Europie umoż­li­wia­ją­ce nawią­za­nie kon­tak­tów z inwe­sto­ra­mi, filan­tro­pa­mi i fundacjami 

Zapoczątkowany w 2012 r. w Luksemburgu tur­niej każ­de­go roku odby­wa się w innej sto­li­cy UE, aby nagra­dzać i spon­so­ro­wać euro­pej­skich przed­się­bior­ców spo­łecz­nych, któ­rych głów­nym celem jest wywie­ra­nie wpły­wu spo­łecz­ne­go, etycz­ne­go lub środowiskowego.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł