- reklama -
Strona głównaTechnologieUvera z Łodzi w finale...

Uvera z Łodzi w finale międzynarodowego konkursu. Zagłosujesz?

Instytut EBI, nale­żą­cy do Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wybrał 15 fina­li­stów do dzie­sią­te­go tur­nie­ju inno­wa­cji spo­łecz­nych. W Lizbonie 7 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się finał kon­kur­su i gło­so­wa­nie publicz­no­ści. W gro­nie wybra­nych jest pol­ska fir­ma z Łodzi. 

Wśród tego­rocz­nych fina­li­stów zna­lazł się łódz­ki start-​up Uvera. Ta pol­ska fir­ma opra­co­wu­je eko­lo­gicz­ne sub­stan­cje chro­nią­cych przed pro­mie­nio­wa­niem ultra­fio­le­to­wym zawar­te­go w świe­tle sło­necz­nym. To może być prze­ło­mo­we odkry­cie: natu­ral­ny pig­ment chro­nią­cy przed UVA, UVB i UVC. Firma ma na swo­im kon­cie już nagrody.

Finaliści tur­nie­ju pocho­dzą z dzie­wię­ciu kra­jów: Danii, Hiszpanii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwecji i Włoch. Kandydatów do nagro­dy było spo­ro, bo aż 280. Wybrana pięt­nast­ka wzię­ła udział w szko­le­niu, któ­re pomo­gło im dopra­co­wać biz­ne­spla­ny i przy­go­to­wał ich do pre­zen­ta­cji pro­jek­tów w Lizbonie. W jury zasią­dą spe­cja­li­ści ds. inno­wa­cji ze świa­ta nauki i biznesu.

Finał konkursu EBI

Tegoroczna nagro­da w Kategorii Specjalnej zosta­nie przy­zna­na za pro­jek­ty doty­czą­ce zrów­no­wa­żo­ne­go try­bu życia. Zwycięzcy w Kategorii Ogólnej i Kategorii Specjalnej otrzy­ma­ją po 75 tys. euro, a zdo­byw­cy dru­gie­go miej­sca – po 30 tys. euro. Laureat Nagrody Publiczności, na któ­re­go zagło­su­je publicz­ność oglą­da­ją­ca tur­niej onli­ne, otrzy­ma 10 tys. euro. Aby śle­dzić infor­ma­cje na temat zwy­cięz­ców trze­ba zare­je­stro­wać się tutaj. Wydarzenie odbę­dzie się 7 paź­dzier­ni­ka w godzi­nach od 10.00 do 15.00.

Ponadto dwa przed­się­wzię­cia zosta­ną wybra­ne do pro­gra­mu przed­się­bior­czo­ści spo­łecz­nej INSEAD, któ­ry będzie reali­zo­wa­ny w Fontainebleau pod Paryżem.

Udział w tur­nie­ju inno­wa­cji spo­łecz­nych wią­że się nie tyl­ko z nagro­da­mi finan­so­wy­mi. Finaliści każ­dej edy­cji tur­nie­ju korzy­sta­ją ze szko­leń oraz pro­gra­mu dota­cji na inno­wa­cje. Do wybo­ru jest:

  • Scaling Executive Programme – szko­le­nie dla kadry kierowniczej
  • SITolarships – pro­gram gran­tów na innowacje
  • kon­fe­ren­cje w całej Europie umoż­li­wia­ją­ce nawią­za­nie kon­tak­tów z inwe­sto­ra­mi, filan­tro­pa­mi i fundacjami 

Zapoczątkowany w 2012 r. w Luksemburgu tur­niej każ­de­go roku odby­wa się w innej sto­li­cy UE, aby nagra­dzać i spon­so­ro­wać euro­pej­skich przed­się­bior­ców spo­łecz­nych, któ­rych głów­nym celem jest wywie­ra­nie wpły­wu spo­łecz­ne­go, etycz­ne­go lub środowiskowego.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....
A jeszcze lepsze jest to...