- reklama -
Strona głównaTechnologieUvera z Łodzi w finale...

Uvera z Łodzi w finale międzynarodowego konkursu. Zagłosujesz?

Instytut EBI, nale­żą­cy do Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wybrał 15 fina­li­stów do dzie­sią­te­go tur­nie­ju inno­wa­cji spo­łecz­nych. W Lizbonie 7 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się finał kon­kur­su i gło­so­wa­nie publicz­no­ści. W gro­nie wybra­nych jest pol­ska fir­ma z Łodzi. 

Wśród tego­rocz­nych fina­li­stów zna­lazł się łódz­ki start-​up Uvera. Ta pol­ska fir­ma opra­co­wu­je eko­lo­gicz­ne sub­stan­cje chro­nią­cych przed pro­mie­nio­wa­niem ultra­fio­le­to­wym zawar­te­go w świe­tle sło­necz­nym. To może być prze­ło­mo­we odkry­cie: natu­ral­ny pig­ment chro­nią­cy przed UVA, UVB i UVC. Firma ma na swo­im kon­cie już nagrody.

Finaliści tur­nie­ju pocho­dzą z dzie­wię­ciu kra­jów: Danii, Hiszpanii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwecji i Włoch. Kandydatów do nagro­dy było spo­ro, bo aż 280. Wybrana pięt­nast­ka wzię­ła udział w szko­le­niu, któ­re pomo­gło im dopra­co­wać biz­ne­spla­ny i przy­go­to­wał ich do pre­zen­ta­cji pro­jek­tów w Lizbonie. W jury zasią­dą spe­cja­li­ści ds. inno­wa­cji ze świa­ta nauki i biznesu.

Finał konkursu EBI

Tegoroczna nagro­da w Kategorii Specjalnej zosta­nie przy­zna­na za pro­jek­ty doty­czą­ce zrów­no­wa­żo­ne­go try­bu życia. Zwycięzcy w Kategorii Ogólnej i Kategorii Specjalnej otrzy­ma­ją po 75 tys. euro, a zdo­byw­cy dru­gie­go miej­sca – po 30 tys. euro. Laureat Nagrody Publiczności, na któ­re­go zagło­su­je publicz­ność oglą­da­ją­ca tur­niej onli­ne, otrzy­ma 10 tys. euro. Aby śle­dzić infor­ma­cje na temat zwy­cięz­ców trze­ba zare­je­stro­wać się tutaj. Wydarzenie odbę­dzie się 7 paź­dzier­ni­ka w godzi­nach od 10.00 do 15.00.

Ponadto dwa przed­się­wzię­cia zosta­ną wybra­ne do pro­gra­mu przed­się­bior­czo­ści spo­łecz­nej INSEAD, któ­ry będzie reali­zo­wa­ny w Fontainebleau pod Paryżem.

Udział w tur­nie­ju inno­wa­cji spo­łecz­nych wią­że się nie tyl­ko z nagro­da­mi finan­so­wy­mi. Finaliści każ­dej edy­cji tur­nie­ju korzy­sta­ją ze szko­leń oraz pro­gra­mu dota­cji na inno­wa­cje. Do wybo­ru jest:

  • Scaling Executive Programme – szko­le­nie dla kadry kierowniczej
  • SITolarships – pro­gram gran­tów na innowacje
  • kon­fe­ren­cje w całej Europie umoż­li­wia­ją­ce nawią­za­nie kon­tak­tów z inwe­sto­ra­mi, filan­tro­pa­mi i fundacjami 

Zapoczątkowany w 2012 r. w Luksemburgu tur­niej każ­de­go roku odby­wa się w innej sto­li­cy UE, aby nagra­dzać i spon­so­ro­wać euro­pej­skich przed­się­bior­ców spo­łecz­nych, któ­rych głów­nym celem jest wywie­ra­nie wpły­wu spo­łecz­ne­go, etycz­ne­go lub środowiskowego.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nowy Świat (polski)

Łączna długość kanału...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...
A jeszcze lepsze jest to...