- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneCeny prądu ograniczone. Złóż oświadczenie...

Ceny prądu ograniczone. Złóż oświadczenie dla swojej firmy

Do koń­ca listo­pa­da małe i śred­nie przed­się­bior­stwa oraz inne upraw­nio­ne pod­mio­ty powin­ny zło­żyć oświad­cze­nie do swo­je­go dostaw­cy ener­gii, aby sko­rzy­stać z mak­sy­mal­nej ceny prą­du w ramach rzą­do­wej Tarczy Solidarnościowej. TAURON uru­cho­mił spe­cjal­ną stro­nę inter­ne­to­wą ze wzo­rem oświad­cze­nia oraz z listą odbior­ców upraw­nio­nych do sko­rzy­sta­nia z mak­sy­mal­nej ceny prą­du. Energetyczny lider zachę­ca do skła­da­nia dokumentów.

- Uruchomiliśmy spe­cjal­ną stro­nę inter­ne­to­wą ze wzo­rem oświad­cze­nia dla firm, samo­rzą­dów i innych pod­mio­tów upraw­nio­nych do sko­rzy­sta­nia z cen mak­sy­mal­nych ener­gii elek­trycz­nej. Zachęcamy do skła­da­nia oświad­czeń elek­tro­nicz­nie, pocz­tą lub oso­bi­ści już teraz, nie cze­ka­jąc do ostat­nie­go moż­li­we­go ter­mi­nu, któ­ry przy­pa­da z koń­cem listo­pa­da – mówi Daniel Iwan, rzecz­nik pra­so­wy TAURON Sprzedaż.

Oświadczenia powin­ny zło­żyć małe i śred­nie fir­my, jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, a tak­że  pod­mio­ty wraż­li­we wska­za­ne w usta­wie. Warto pod­kre­ślić, że gospo­dar­stwa domo­we nie skła­da­ją oświad­czeń, żeby sko­rzy­stać z cen mak­sy­mal­nych po prze­kro­cze­niu przy­zna­ne­go limi­tu zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej – mecha­nizm cen mak­sy­mal­nych zosta­nie zasto­so­wa­ny wobec nich automatycznie.

Małe i śred­nie przed­się­bior­stwa, jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go i inne pod­mio­ty wraż­li­we okre­ślo­ne w usta­wie muszą zło­żyć oświad­cze­nia do 30 listo­pa­da br. W roz­li­cze­niach z odbior­ca­mi uży­tecz­no­ści publicz­nej i fir­ma­mi będzie sto­so­wa­na cena mak­sy­mal­na na pozio­mie 785 zł za MWh w odnie­sie­niu do zuży­cia od 1 grud­nia 2022 do 31 grud­nia 2023 r.

Dzięki Ustawie o środ­kach nad­zwy­czaj­nych mają­cych na celu ogra­ni­cze­nie wyso­ko­ści cen ener­gii elek­trycz­nej oraz wspar­cia nie­któ­rych odbior­ców w 2023 roku, któ­ra weszła w życie 4 listo­pa­da 2022 roku –  cena prą­du w 2023 roku dla okre­ślo­nych grup odbior­ców nie będzie mogła być wyż­sza niż mak­sy­mal­na cena prą­du wska­za­na w Ustawie. Ochroni to odbior­ców ener­gii przed podwyżkami.

Więcej infor­ma­cji na stro­nie: tau​ron​.pl/​c​eny

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...