- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneCeny prądu ograniczone. Złóż oświadczenie...

Ceny prądu ograniczone. Złóż oświadczenie dla swojej firmy

Do koń­ca listo­pa­da małe i śred­nie przed­się­bior­stwa oraz inne upraw­nio­ne pod­mio­ty powin­ny zło­żyć oświad­cze­nie do swo­je­go dostaw­cy ener­gii, aby sko­rzy­stać z mak­sy­mal­nej ceny prą­du w ramach rzą­do­wej Tarczy Solidarnościowej. TAURON uru­cho­mił spe­cjal­ną stro­nę inter­ne­to­wą ze wzo­rem oświad­cze­nia oraz z listą odbior­ców upraw­nio­nych do sko­rzy­sta­nia z mak­sy­mal­nej ceny prą­du. Energetyczny lider zachę­ca do skła­da­nia dokumentów.

- Uruchomiliśmy spe­cjal­ną stro­nę inter­ne­to­wą ze wzo­rem oświad­cze­nia dla firm, samo­rzą­dów i innych pod­mio­tów upraw­nio­nych do sko­rzy­sta­nia z cen mak­sy­mal­nych ener­gii elek­trycz­nej. Zachęcamy do skła­da­nia oświad­czeń elek­tro­nicz­nie, pocz­tą lub oso­bi­ści już teraz, nie cze­ka­jąc do ostat­nie­go moż­li­we­go ter­mi­nu, któ­ry przy­pa­da z koń­cem listo­pa­da – mówi Daniel Iwan, rzecz­nik pra­so­wy TAURON Sprzedaż.

Oświadczenia powin­ny zło­żyć małe i śred­nie fir­my, jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, a tak­że  pod­mio­ty wraż­li­we wska­za­ne w usta­wie. Warto pod­kre­ślić, że gospo­dar­stwa domo­we nie skła­da­ją oświad­czeń, żeby sko­rzy­stać z cen mak­sy­mal­nych po prze­kro­cze­niu przy­zna­ne­go limi­tu zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej – mecha­nizm cen mak­sy­mal­nych zosta­nie zasto­so­wa­ny wobec nich automatycznie.

Małe i śred­nie przed­się­bior­stwa, jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go i inne pod­mio­ty wraż­li­we okre­ślo­ne w usta­wie muszą zło­żyć oświad­cze­nia do 30 listo­pa­da br. W roz­li­cze­niach z odbior­ca­mi uży­tecz­no­ści publicz­nej i fir­ma­mi będzie sto­so­wa­na cena mak­sy­mal­na na pozio­mie 785 zł za MWh w odnie­sie­niu do zuży­cia od 1 grud­nia 2022 do 31 grud­nia 2023 r.

Dzięki Ustawie o środ­kach nad­zwy­czaj­nych mają­cych na celu ogra­ni­cze­nie wyso­ko­ści cen ener­gii elek­trycz­nej oraz wspar­cia nie­któ­rych odbior­ców w 2023 roku, któ­ra weszła w życie 4 listo­pa­da 2022 roku –  cena prą­du w 2023 roku dla okre­ślo­nych grup odbior­ców nie będzie mogła być wyż­sza niż mak­sy­mal­na cena prą­du wska­za­na w Ustawie. Ochroni to odbior­ców ener­gii przed podwyżkami.

Więcej infor­ma­cji na stro­nie: tau​ron​.pl/​c​eny

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...
A jeszcze lepsze jest to...