- reklama -
Strona głównaEcoLifeMetka ma znaczenie. Sprawdź, co...

Metka ma znaczenie. Sprawdź, co kupujesz

To nie będzie wpis tak zupeł­nie na serio, serio. Kiedy moja koleżanka-​dziennikarka pró­bo­wa­ła się dostać do Sejmu, ja spę­dza­łam czas na poszu­ki­wa­niu bie­li­zny z orga­nicz­nej baweł­ny. Obie ponio­sły­śmy porażkę.

Przez moment nawet prze­mknę­ło mi przez myśl, że zamiast bie­gać po skle­pach i odda­wać się idio­tycz­nym zaku­pom, powin­nam poświe­cić się cze­muś poważ­niej­sze­mu. Ale zawzię­łam się. To jed­no z nowo­rocz­nych posta­no­wień: bycie lep­szym czło­wie­kiem, nie kupo­wa­nie ciu­chów z Bangladeszu z met­ką zachod­nich sieciówek.

Wszystko zaczę­ło się od mojej cór­ki – Stefy. Jakiś czas temu wybra­ły­śmy się na zaku­py, poka­za­łam jej bluz­kę, któ­ra mi się podo­ba­ła w Marks & Spencer. Ona tyl­ko rzu­ci­ła okiem na metkę.

- Made in Bangladesh. Nie kupuj tego – powie­dzia­ła krótko.

Wbiła mnie tym w zie­mię. To ja tak dłu­go kreu­ję się na „eko“ a ona jed­nym zda­niem potra­fi powyw­ra­cać moje zwyczaje.

Niestety, ta pyska­ta 15-​latka mia­ła rację. Czemu my to kupu­je­my? Przecież mamy wybór.

Stefa obej­rza­ła w TV wstrzą­sa­ją­cy doku­ment o pro­duk­cji ubrań w Indiach i Bangladeszu. Barwniki wywo­łu­ją­ce raka, che­mia pozo­sta­ją­ca w ubra­niach, prze­ni­ka­ją­ca do naszej skó­ry, przy­czy­nia­ją­ca się do nie­płod­no­ści. Te obra­zy wstrzą­snę­ły nią i spra­wi­ły, że wyle­czy­ła się z kupo­wa­nia byle jakich ciu­chów. W fil­mie poka­za­no dzie­ci pra­cu­ją­ce przy pro­duk­cji ubrań, ponie­waż doro­śli byli już świa­do­mi zagro­żeń, jakie nio­są ze sobą che­micz­ne barw­ni­ki. Pracownicy przed kame­rą zapew­nia­li, że mają nie 12, ale 16 lat. Rozbrajające były tak­że tłu­ma­cze­nia kon­cer­nów, któ­re ulo­ko­wa­ły pro­duk­cję w Azji. O tym, że ich dostaw­cy muszą zapew­nić, iż prze­strze­ga­ją okre­ślo­nych reguł. W czym więc pro­blem, sko­ro na papier­ku wszyst­ko wyglą­da w porząd­ku? W rze­czy­wi­sto­ści woli­my nie wie­dzieć, jak te ciu­chy są pro­du­ko­wa­ne. To zupeł­nie jak z parówkami.

Dla mnie to był kolej­ny kamy­czek, któ­ry osta­tecz­nie skło­nił mnie do decy­zji, by nie kupo­wać ubrań z Bangladeszu.  W ubie­głym roku świat obie­gły infor­ma­cje o  chłop­cach, któ­rzy umie­ra­li w męczar­niach, bo nie chcie­li iść do pra­cy, w tym kra­ju, m.in. do przę­dzal­ni. Tak, to się dzie­je napraw­dę. Za naszym przy­zwo­le­niem, choć nie na naszych oczach.

Tak więc do widze­nia tanie ubran­ka. Decyzję pod­ję­łam kil­ka tygo­dni temu i jakoś daję radę. Jak się oka­zu­je, w Reserved i w Orsay moż­na zna­leźć rze­czy wypro­du­ko­wa­ne w Polsce, są też ubra­nia zro­bio­ne w Egipcie, Turcji czy nawet Serbii. Szkoda tyl­ko, że w skle­pach inter­ne­to­wych nie ma infor­ma­cji o tym, gdzie dana rzecz zosta­ła uszyta.

A jeśli ten wpis Was nie prze­ko­nu­je, to prze­czy­taj­cie coś znacz­nie bar­dziej na serio.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
A jeszcze lepsze jest to...