- reklama -
Strona głównaEcoLifeMetka ma znaczenie. Sprawdź, co...

Metka ma znaczenie. Sprawdź, co kupujesz

To nie będzie wpis tak zupeł­nie na serio, serio. Kiedy moja koleżanka-​dziennikarka pró­bo­wa­ła się dostać do Sejmu, ja spę­dza­łam czas na poszu­ki­wa­niu bie­li­zny z orga­nicz­nej baweł­ny. Obie ponio­sły­śmy porażkę.

Przez moment nawet prze­mknę­ło mi przez myśl, że zamiast bie­gać po skle­pach i odda­wać się idio­tycz­nym zaku­pom, powin­nam poświe­cić się cze­muś poważ­niej­sze­mu. Ale zawzię­łam się. To jed­no z nowo­rocz­nych posta­no­wień: bycie lep­szym czło­wie­kiem, nie kupo­wa­nie ciu­chów z Bangladeszu z met­ką zachod­nich sieciówek.

Wszystko zaczę­ło się od mojej cór­ki – Stefy. Jakiś czas temu wybra­ły­śmy się na zaku­py, poka­za­łam jej bluz­kę, któ­ra mi się podo­ba­ła w Marks & Spencer. Ona tyl­ko rzu­ci­ła okiem na metkę.

- Made in Bangladesh. Nie kupuj tego – powie­dzia­ła krótko.

Wbiła mnie tym w zie­mię. To ja tak dłu­go kreu­ję się na „eko“ a ona jed­nym zda­niem potra­fi powyw­ra­cać moje zwyczaje.

Niestety, ta pyska­ta 15-​latka mia­ła rację. Czemu my to kupu­je­my? Przecież mamy wybór.

Stefa obej­rza­ła w TV wstrzą­sa­ją­cy doku­ment o pro­duk­cji ubrań w Indiach i Bangladeszu. Barwniki wywo­łu­ją­ce raka, che­mia pozo­sta­ją­ca w ubra­niach, prze­ni­ka­ją­ca do naszej skó­ry, przy­czy­nia­ją­ca się do nie­płod­no­ści. Te obra­zy wstrzą­snę­ły nią i spra­wi­ły, że wyle­czy­ła się z kupo­wa­nia byle jakich ciu­chów. W fil­mie poka­za­no dzie­ci pra­cu­ją­ce przy pro­duk­cji ubrań, ponie­waż doro­śli byli już świa­do­mi zagro­żeń, jakie nio­są ze sobą che­micz­ne barw­ni­ki. Pracownicy przed kame­rą zapew­nia­li, że mają nie 12, ale 16 lat. Rozbrajające były tak­że tłu­ma­cze­nia kon­cer­nów, któ­re ulo­ko­wa­ły pro­duk­cję w Azji. O tym, że ich dostaw­cy muszą zapew­nić, iż prze­strze­ga­ją okre­ślo­nych reguł. W czym więc pro­blem, sko­ro na papier­ku wszyst­ko wyglą­da w porząd­ku? W rze­czy­wi­sto­ści woli­my nie wie­dzieć, jak te ciu­chy są pro­du­ko­wa­ne. To zupeł­nie jak z parówkami.

Dla mnie to był kolej­ny kamy­czek, któ­ry osta­tecz­nie skło­nił mnie do decy­zji, by nie kupo­wać ubrań z Bangladeszu.  W ubie­głym roku świat obie­gły infor­ma­cje o  chłop­cach, któ­rzy umie­ra­li w męczar­niach, bo nie chcie­li iść do pra­cy, w tym kra­ju, m.in. do przę­dzal­ni. Tak, to się dzie­je napraw­dę. Za naszym przy­zwo­le­niem, choć nie na naszych oczach.

Tak więc do widze­nia tanie ubran­ka. Decyzję pod­ję­łam kil­ka tygo­dni temu i jakoś daję radę. Jak się oka­zu­je, w Reserved i w Orsay moż­na zna­leźć rze­czy wypro­du­ko­wa­ne w Polsce, są też ubra­nia zro­bio­ne w Egipcie, Turcji czy nawet Serbii. Szkoda tyl­ko, że w skle­pach inter­ne­to­wych nie ma infor­ma­cji o tym, gdzie dana rzecz zosta­ła uszyta.

A jeśli ten wpis Was nie prze­ko­nu­je, to prze­czy­taj­cie coś znacz­nie bar­dziej na serio.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...
A jeszcze lepsze jest to...